Tenter

Studieavsnittens prestationssätt anges i undervisningsprogrammet. Till studieavsnittens prestationssätt hör oftast en tent: ett skriftligt förhör med frågor om innehållet i föreläsningarna och/eller litteratur. Övriga prestationssätt är bl.a. skriftliga uppgifter, till exempel inlärningsdagböcker och essäer, webbdiskussioner och grupparbeten.

Det finns olika typer av tenter: föreläsningstent, litteraturtent och hemtent. Öppna universitetet ordnar dessa i form av närtenter och webbtenter. Du kan oftast också skriva en närtent som distanstent utomlands eller på annan ort.

Studieavsnittens tentdatum, tentatorer och tentlitteratur anges i undervisningsprogrammet. I studierätten ingår de tenttillfällen som är nämnda i studieavsnittet, vanligen tre alternativa tentdagar.  Anmäl dig till tenten senast 10 dygn före tentamensdagen. Efter det kan man inte längre anmäla sig till tenten.

Anmäl dig till tenten senast 10 dygn före tentamensdagen i tjänsten Mina sidor. Efter det kan man inte längre anmäla sig till tenten och tentanmälningar tas inte emot.

Om du inte kan delta i tenten, kom ihåg att annullera din tentanmälan senast tre dagar före tentamensdagen i tjänsten Mina sidor.

Om du behöver specialarrangemang ska du kontakta tentamensbyrån för att komma överens om arrangemangen. Mer information: Arrangemang för studerande med specialbehov 

Anmäl dig till tentamen så här: 
1. Anmäl dig i tid - senast 10 dygn före tentamensdagen:
Om din tentamen är på onsdag ska du anmäla dig senast på söndag veckan innan. 
Om din tentamen är på måndag ska du anmäla dig senast på fredag veckan innan.
Om din tentamen är på lördag ska du anmäla dig senast på onsdag veckan innan.

2. Logga in i Öppna universitetets tjänst  Mina sidor 
3. Välj: Deltagarinformation 
4. Välj önskat tentamensdatum. Om studieavsnittets prestationssätt är litteraturtentamen anmäler du dig i regel till tenten samtidigt som du anmäler dig till studieavsnittet.
5. Fyll i blanketten för tentamensanmälan. 
6. Tentanmälan kan annulleras i tjänsten Mina sidor tre dagar före tenten.

Anvisningar för anmälan till tentamen

Tentamens typ:

 • Litteraturtent: Välj detta alternativ när tentamenstypen i undervisningsprogrammet är litteraturtent. Valet är i regel automatiskt och kan inte ändras.
 • Föreläsningstent: Välj det här alternativet när prestationssättet är något annat än litteraturtent, till exempel tent, hemtent eller webbtent.

Tentatorns namn (Examinator): Samma som studieavsnittets lärare, ifall inte något annat anges i undervisningsprogrammet.

Litteratur: Måste anges framför allt för en litteraturtent. Tentlitteraturen anges i undervisningsprogrammet. Om litteraturen är valfri ska du ange endast den litteratur som du tänker tentera.

Språk: Studieavgiften inkluderar tentfrågor på finska eller svenska. Om studieavsnittets undervisningsspråk är något annat än finska eller svenska, inkluderar studieavgiften även tentfrågor på detta språk. Tentfrågor på andra språk är avgiftsbelagda (75 €/tentamen). Mer information får du från utbildningsspecialisten.

Specialöverenskommelser:

Här kan du ange:

 • specialöverenskommelser med läraren
 • tentlitteratur som avviker från examensfordringarna
 • uppgifter gällande distanstent

Specialarrangemang:
Se: Arrangemang för studerande med specialbehov 

Öppna universitetet ordnar också s.k. gemensamma tentamina med fakulteterna och institutionerna. Också andra än Öppna universitetets studerande deltar i tentamina.

Man anmäler sig till gemensamma tentamina som normalt, men andra studerande än Öppna universitetets måste anmäla sig på en särskild sida.

Du kan ta tillbaka din tentamensanmälan på Mina sidor under Deltagarinformation.

I studierätten ingår de tenttillfällen som är nämnda i studieasvnittet, och som du kan kontrollera från undervisningsprogrammet.

Om du deltar i en kurs vid ett samarbetsinstitut ska du anmäla dig enligt läroanstaltens egna regler. På kurser som anordnas vid Svenska Social- och kommunalhögskolan görs tentanmälan direkt till högskolan.

Tentplatserna för närtenter i Helsingfors publiceras månatligen på en lista över tentplatser. Kontrollera alltid var tenten ordnas före tenttillfället, eftersom platsen kan ändras på kort varsel. Bekanta dig med anvisningarna för deltagande i tenter före tenttillfället.

Tenten börjar på det klockslag som anges i undervisningsprogrammet. Du får besked om eventuella fördröjningar som förlänger tiden som finns till förfogande för tenten på tentplatsen.

När du kommer till en tent

 • Kom i tid till tenttillfället. Du får lämna tenten tidigast 30 minuter efter att den börjat. Om du försenar dig mer än 30 minuter kan du inte delta.
 • Mobiltelefoner ska stängas av eller sättas i ljudlöst läge och lämnas i väskan eller rockfickan.
 • Ytterkläder och väskor ska lämnas i garderoben eller invid väggen i provsalen. På svarsplatsen får du endast ha tillgång till dina skrivdon, ditt identitetsbevis/studiekort, matsäck och eventuella mediciner.
 • Litteratur eller annat material får tas med enbart med särskilt tillstånd. Tentamensövervakarna kontrollerar materialet/litteraturen.

Under tenten

 • Tentamensövervakarna delar ut provfrågorna i särskilda kuvert eller på separata papper. Kom ihåg att skriva dina personuppgifter tydligt på varje svarspapper.
 • Du får inte öppna kuverten och börja skriva tentamen förrän övervakaren ger lov.
 • I problemsituationer ska du be övervakaren om hjälp genom att räcka upp handen.
 • Det är förbjudet att samtala under tenten. Om en student stör under tenten avbryts tenttillfället för hans eller hennes del.
 • Du kan besöka toaletten och då följer en övervakare dig . Meddela om ditt behov av att gå på toaletten genom att räcka upp handen.
 • Du måste lämna in din tent inom angiven tid. Om du överskrider tentamenstiden kan du bli underkänd.

I slutet av tenten

 • När tenten avslutas ska du lämna in alla papper till övervakaren.
 • Visa upp ett giltigt identitetsbevis med fotografi för övervakaren.
 • Skriv ditt namn på deltagarlistan i provsalen.

Vid tentamensarrangemangen och bedömningen av studieprestationer följs Helsingfors universitets anvisningar. Fusk leder till att prestationen underkänns och till vidare åtgärder.

Tidpunkterna för webbtenter finns i undervisningsprogrammen och på studieavsnittets område i Moodle. Tenten börjar och slutar på de klockslag som anges i undervisningsprogrammet.

Anvisningar för webbtenter

 • För att kunna tentera på webben behöver du en dator och en nätanslutning.
 • Tenten skrivs på studieavsnittets område i Moodle.
 • För att logga in i Moodle behöver du ett giltigt användartillstånd för Helsingfors universitetets datasystem (behörighet).
 • Tentens svarsfält öppnas när tenten börjar och du kan se frågorna.
 • Du får använda litteratur, studiematerial och webbkällor under hela tenten.
 • Du ska förbereda dig väl för tenten. Frågorna är omfattande och kräver ofta att du ska tillämpa och jämföra information.
 • Du kan skriva ditt svar direkt i svarsfältet eller skriva det först i ett textbehandlingsprogram och sedan kopiera och klistra in det i svarsfältet.

Närmare praktiska anvisningar finns på studieavsnittets område i Moodle.

Vid tentamensarrangemangen och bedömningen av studieprestationer följs Helsingfors universitets anvisningar. Plagiat i tentsvaret leder till att prestationen underkänns och också till vidare åtgärder.

Att tentera på distans innebär att du skriver en närtent utomlands eller på annan ort än Helsingfors (med undantag för webbundervisningens närtenter). Alla Öppna universitetets studieavsnitt går inte att tentera vid andra tentamenstillfällen än de som Öppna universitetet arrangerar.

 • Distanstenter arrangeras i regel på samma tidpunkt som den tent som anges i undervisningsprogrammet. 
 • Du ska själv ordna en övervakare för tenten och betala eventuella kostnader.
 • Lämpliga platser för distanstenter är officiella organisationer, till exempel medborgar- och arbetarinstitut, sommaruniversitet, universitet, ambassader, konsulat eller Finlands övriga beskickningar, Finlands kultur- och vetenskapsinstitut och Finlandsskolorna.

Om du vill tentera på distans ska du meddela tentamenstjänsten följande uppgifter:

 • studieavsnittets namn
 • tentamenstiden
 • den övervakande organisationen
 • övervakarens kontaktuppgifter

Ange följande uppgifter i tentamensanmälan under specialöverenskommelser:

 • tentplatsen
 • övervakarens kontaktuppgifter

Tentamensbyrån beslutar om platsen är lämplig och skickar tentamensmaterialet till övervakaren.

När prestationssättet för en webbkurs är en närtent inkluderar studieavgiften en närtent på valfri ort (Helsingfors, Jyväskylä, Joensuu, Villmanstrand, Rovaniemi, Tammerfors, Åbo, Vasa eller Uleåborg) och omtentamina i Helsingfors.

Anmäl dig till en närtent för nätundervisningen på vanligt sätt på Mina sidor under Deltagarinformation. När du anmäler dig ska du välja på vilken ort du vill skriva tenten.

Tentplatserna i Helsingfors finns i listan över tentplatser under motsvarande dag. Om du skriver tenten på annan ort får du ett e-postmeddelande från tentamensbyrån med tentplatsens adress några dagar före tenten.

Du kan anmäla dig till nätundervisningens omtentamina i Helsingfors här. Du hittar anmälningslänken också på Mina sidor under Deltagarinformation i samband med kursens uppgifter.

Du kan också skriva tenter för andra läroanstalter på Öppna universitetets tenttillfällen.

Tenten arrangeras med den ifrågavarande läroanstaltens och tentatorns samtycke.

Kom överens om arrangemangen för en överförd tent med tentamensbyrån. Överförda tenter är avgiftsbelagda (75 €/tentamen).

Av tentamenssvaret ska det framgå att man läst och förstått boken eller materialet som tenteras.

 • Tentamenssvaret ska svara på rubriken eller frågan.
 • Ett bra tentamenssvar är komprimerat och stringent, logiskt och klart.
 • Svamla inte. Det avgörande är inte längden på tentamenssvaret.
 • Redogör för ämnet på tydligt språk på svenska eller finska, men så att du använder de centrala begreppen och teorierna för läroämnet.
 • Läs igenom tentamenssvaret innan du lämnar in det. Gör behövliga rättelser och tillägg.

Läs tentamensfrågorna noga och fundera på vad det frågas efter. Observera särskilt om uppgiften gäller att jämföra, analysera eller begrunda och bygg sedan upp ditt svar enligt det.

Till en början kan det kännas som att du inte kan besvara frågorna. Allt du studerat finns i alla fall i ditt minne – du måste bara plocka fram det. Att planera tentamenssvaren är en hjälp. Tänk på vilka saker som hör till vilka svar samt i vilken ordning och på vilket sätt det är bäst att presentera dem. Tänk också på tidsanvändningen. Du gör klokt i att planera på ett separat papper.

Idéer till planeringen

 • Att samla ihop ämnesstoff: Dela upp konceptpappret i delar och skriv rubriken på respektive fråga i varje del. Samla ihop allt som hör ihop med vissa frågor i rätta sammanhang med punkter. Eller rita en tankekarta, en bild eller ett schema som hör ihop med frågorna – enligt vad som känns mest naturligt för dig.
 • Beräkna hur mycket tid du i genomsnitt har på dig att skriva varje svar.
 • Gå från den lättaste frågan till den svåraste.
 • Planera vid varje svar hur och i vilken ordning du redogör för saken.
 • Var noga med att svara på alla frågor och att du har med allt det du planerat att ha med.
 • Om någon fråga känns svår ska du inte fastna vid den utan låta den vila. Svaret kan klarna medan du skriver svar på andra frågor.
 • Om du inte minns någonting som du ”vet att du vet” ska du inte försöka tvinga fram svaret utan låta det vila en stund. Om det gäller en liten detalj är dess betydelse knappast avgörande för helheten. Större saker minns man ofta när man koncentrerar sig och gör olika slutledningar.
 • Om det verkar som om tiden skulle ta slut ska du besvara de resterande frågorna kort med hela meningar.
 • Koncentrera dig bara på ditt eget arbete. Alla har sin egen takt och stil att svara.
 • Om du är trött eller inte orkar koncentrera dig kan du hålla en liten paus.

Tentamenstjänsten:

OBS! Du kan inte anmäla dig till en tent via telefon eller e-post, utan på Mina Sidor -tjänsten. Anmäl dig till en tent senast 10 dygn före tentamensdagen. Efter den här tidsgränsen är det inte längre möjligt att anmäla sig till tentamen.