Intyg över studieprestationer

Dina studieprestationer registreras i Helsingfors universitets studieregister Oodi senast inom 4–6 veckor efter att du har genomfört studieavsnittet. Även underkända vitsord registreras i Oodi.

Du kan se dina studieprestationer i WebOodi. När resultatet har registrerats i WebOodi får du ett meddelande om det till helsinki.fi – e-postadressen. Delprestationer registreras i regel i Moodle.

Om din studieprestation inte syns inom sex veckor efter att du har genomfört den, kontakta Universitetsservicen: avoin-student@helsinki.fi

Du kan höja vitsordet för en studieprestation genom att delta i en omtentamen. Ifall prestationssättet inte är en tentamen, eller ifall du har missat den sista omtentamen, kan du delta i studieavsnittet på nytt.

Omprövningsförfarande som gäller bedömning av studieprestation

Enligt i Helsingfors universitets examens- och rättssäkerhetsinstruktion (pdf) har du rätt att be om omprövning av bedömningen av en studieprestation om du är missnöjd med bedömningen.

Du ska kontakta läraren senast inom 14 dagar från det att du har haft möjlighet att ta del av vitsordet. Du kan också be om råd av ämnets utbildningsspecialist.

Du kan beställa Helsingfors universitets studieutdrag, som är ett officiellt intyg över de genomförda studierna. Studieutdraget innehåller en förteckning över dina studieprestationer, studiepoäng, vitsord och prestationsdatum, samt eventuella vitsord för studiehelheter. Studieutdraget är ett intyg över dina studier som du kan visa för till exempel läroanstalter eller arbetsgivare.

Du kan beställa ett officiellt studieutdrag av studentservicen. Om du har genomfört en studiehelhet ska du be om en helhetsanteckning innan du beställer studieutdraget (se rubriken nedan).

Du kan också beställa ett officiellt elektroniskt studieutdrag i WebOodi.

Du ska be om en helhetsanteckning för en studiehelhet när alla studieprestationer som hör till helheten har registrerats i WebOodi. Studieprestationerna samlas till en helhet och du får ett vitsord för studiehelheten. Helhetsanteckningen görs endast på begäran.

  • Fyll i blanketten för helhetsanteckningar.
  • Be om en helhetsanteckning så fort du har genomfört alla studieprestationer som hör till helheten och de har registrerats i WebOodi.
  • Om du vill att studiehelhetens vitsord ska synas på ditt studieutdrag ska du vänta med att beställa studieutdraget tills du har bett om helhetsanteckningen och fått besked per e-post om att studiehelheten har registrerats.
  • Registreringen av en studiehelhet tar cirka 4 veckor.
  • En studiehelhet kan inte innehålla föråldrade studieprestationer. En enskild studieprestation föråldras i regel efter 10 år.
  • En registrerad studiehelhet kan inte öppnas.

Se till att dina kontaktuppgifter och namnuppgifter alltid är uppdaterade. Du kan uppdatera dina kontaktuppgifter på Mina sidor på Öppna universitetets webbplats. Namnändringar ska meddelas till studentservicen.