Att planera studierna

Det är bra att göra konkreta planer för studierna. När du har hittat kurser som intresserar dig kan du bekanta dig med deras innehåll, uppbyggnad, litteratur, undervisningsformer och tidsscheman. Du kan uppskatta arbetsmängden utgående från antalet studiepoäng. En studiepoäng motsvarar ungefär 27 timmar av arbete.

Var realistisk när du planerar ditt studieschema. I studierna ingår mycket självständigt arbete, till exempel att skaffa litteratur och använda bibliotek, läsa till tentamen och skriva inlärningsuppgifter. Planeringen av studierna blir konkretare när du antecknar de olika delmomenten i din kalender: föreläsningarna, studiecirklar och eventuella gruppträffar, tenterna och inlämningsdagarna för uppgifter. Fundera på om det kunde vara bra att lägga upp ett läs- eller skrivschema för dig själv.

Den individuella studieplanen, ISP, är ett verktyg som hjälper dig att planera dina studier och att klargöra utgångspunkterna och målen för dina studier för dig själv. Till den hör en studieplan med tidsschema, inlärningsmålen samt en kontinuerlig självutvärdering under studiernas gång.

Att göra upp en ISP hjälper dig att bedöma dina egna kunskaper och vad du lärt dig. Med hjälp av den kan du bli varse om dina individuella behov och särskilt de kunskapsområden som behöver utvecklas. Med hjälp av din ISP kan du se hur dina studier inordnas som en del av det övriga livet.

När du gör upp en ISP kan du till exempel fundera på följande frågor:

  • Varför vill du studera och hurdana mål har du för studierna? Målen kan du dela in i kortsiktiga och långsiktiga mål.
  • Fundera över dig själv som studerande: vilka är dina starka sidor och vilka studiefärdigheter skulle du vilja utveckla?
  • Fundera också över hur du helst studerar och vilken studieform som bäst passar i din livssituation.

Den individuella studieplanen behöver inte bli färdig på en gång utan det går att bearbeta den under studiernas gång. Den är flexibel; den kan förändras och preciseras medan studierna framskrider.

I planeringen av dina studier kan du använda dig av ISP-blanketten. Du kan fylla i den och spara den. Spara den inte på en dator som används av flera, så den inte kan ses av andra.

Den individuella studieplanen kan vara antingen begränsad eller öppen. En begränsad ISP är en konkret plan över studiernas genomförande, biämnen och tidtabell. En öppen ISP är ett mer omfattande verktyg för planering av studierna, med vars hjälp du kan reflektera över hur och varför du studerar.

ISP-blanketten (.doc)