Vägvisare till karriärvägen

Enligt Helsingfors universitets riktlinjer ska alla nya examina innehålla arbetslivsorientering och karriärplanering. Inga andra universitet i Finland har fattat ett så tydligt beslut. Målet är att stöda studenternas val och framtidsorientering redan från början. Den nya webbtjänsten Urapolulla.fi erbjuder hjälp med karriärplanering.

Urapolulla.fi-sidorna har producerats som ett samarbete mellan Helsingfors universitets karriärservice och Jyväskylä universitets enhet för handledningsutbildning och -forskning. Projektledare är Helsingfors universitets utbildnings- och utvecklingstjänster HY+, och projektet har genomförts med hjälp av understöd från Europeiska socialfonden.

"Vid ett vetenskapsuniversitet är det bra att förstå att även utgångspunkterna för karriärvägledning baserar sig på vetenskaplig forskning".

– Ute på fältet vet folk inte nödvändigtvis vad karriärplanering egentligen är. Vid ett vetenskapsuniversitet är det bra att förstå att även utgångspunkterna för karriärvägledning baserar sig på vetenskaplig forskning, säger Leena Itkonen, expert på karriärvägledning vid Helsingfors universitets karriärservice.

Dra nytta av arbetslivsinformation

Parallellt med och som bas för webbsidorna fungerar tjänsten Töissä.fi som publicerades redan 2013. Där kan studenter bekanta sig med karriärmöjligheterna inom sitt huvudämne, ta reda på vilka studier som kan leda till drömyrket och läsa alumners berättelser om hur arbetsvardagen kan se ut. Närmare 20 000 har redan svarat.

– Informationen samlas in på Töissä.fi, och Urapolulla.fi använder sig av denna information med hjälp av enkäter och uppgifter, sammanfattar Leena Itkonen.

– Det andra rättesnöret för Urapolulla-tjänsten är moderna karriärvägledningsteorier.

Töissä.fi-tjänsten har fått positiv feedback. Både studenter och gymnasiestuderande har tagit emot den och ansett att den behövs. Tjänsten har även fått beröm för sin visuella utformning.

– Arbetslivsinformation har samlats in tidigare, men först nu har vi gjort den mer synlig genom att kombinera informationen till nationellt data, berättar Merja Ukkola, utvecklingschef vid HY+.

Universiteten har gjort ett värdefullt arbete. Informationen härstammar från karriäruppföljningsenkäter som gjorts inom högskolornas karriärtjänstnätverk Aarresaari från början av 2000-talet. Alla finländska universitet finns representerade i dem. Töissä.fi-tjänsten omfattar information från de fyra senaste insamlingsåren, och tjänsten uppdateras ständigt.

Stöd för val

– Ett beslut om studier är alltid också ett beslut som påverkar framtidens karriär, konstaterar Leena Itkonen.

När unga börjar studera och fatta beslut kring sina studier kanske de ännu inte ser ända fram till arbetslivet, men alla val påverkar framtiden. I de nya utbildningsprogrammen står de unga framför fler val än tidigare: efter kandidatprogrammet finns många fortsättningsalternativ varav flera är tvärvetenskapliga. Därför är karriärplanering viktigt både för studenter och för dem som vägleder deras studier.

– Studenterna kan ofta ha en snäv syn på vad de kan inrikta sig på med sin examen, berättar Merja Ukkola.

– Därför är huvudbudskapet på Töissä.fi att personer med en högskoleexamen kan ha mycket mångsidiga uppgifter inom arbetslivet.

Karriärplanering är viktigt både för studenter och för dem som vägleder deras studier.

Webbsidorna är öppna för alla och kräver ingen registrering. Detta innebär att inte bara studenter, utan även gymnasiestuderande, arbetslöshetsbyråernas kunder och karriärbytare kan dra nytta av dem.

Ett gemensamt verktyg

Urapolulla.fi-sidan gör det lättare att hantera även svåra och breda karriärplaneringfrågor genom att spjälka upp dem i temahelheter som kan gås igenom en åt gången. Studenterna kan fundera t.ex. på sina värderingar, sin självtillit och sina nätverk. Hela karriärvägen behöver inte bli färdig på en gång, det är möjligt spara sina svar och återkomma senare.

Studenterna kan bekanta sig med tjänsten självständigt, men en gruppsituation är enligt Leena Itkonen en utmärkt möjlighet att fundera på sina egna intressen, färdigheter och önskemål. Att använda andra som bollplank gör det enklare att behandla olika teman relaterade till karriärval.

– Att tala med andra får saker att kännas mer normala. Man märker att man inte är ensam med sina tankar, konstaterar Itkonen.

Studenterna kan börja bekanta sig med teman med hjälp av videor där alumner som nyligen gett sig ut i arbetslivet berättar om sina karriärer. De berättar sin historia med egna ord och har själv satt ord på vilka färdigheter de behöver inom sitt arbete.

– Det är lättare att först bekanta sig med temat via någon annans liv och först sedan flytta fokuset till sina egna val.

Alumn, berätta om din karriär!

Merja Ukkola uppmuntrar Helsingfors universitets alumner att delta i insamlingen av information genom att dela med sig av sina egna karriärhistorier. Att delta är lätt, du behöver bara fylla i en enkel blankett.

– Studenterna har ett särskilt intresse för beskrivningar av en typisk arbetsdag samt alumnernas tips för karriärplanering och arbetsliv.

"Studenterna har ett särskilt intresse för beskrivningar av en typisk arbetsdag".

Det finns redan över 600 karriärberättelser sparade i töissä.fi-tjänsten. I grund för dem ligger en vilja att hjälpa nya studenter och dela med sig av upplevelser, ibland med glimten i ögat. Information skapar optimism: karriärvägens slut skymtar och ser hoppfullt ut.