Alumn, svara på karriäruppföljningsenkäten och ge universitetets studenter ännu bättre förutsättningar för ett framgångsrikt arbetsliv

Med hjälp av karriäruppföljningsenkäten utvecklar Helsingfors universitet sin utbildning så att den bättre ska möta arbetslivets behov.

Var jobbar de som utexaminerats från Helsingfors universitet? Hur möter studierna arbetslivets behov? Universitetet utreder detta med hjälp av en enkätundersökning.

I höst skickas karriäruppföljningsenkäten till alla som avlagt en högre högskoleexamen, en farmaceutexamen eller en barnträdgårdslärarexamen 2013 eller en doktorsexamen 2015. De får information om enkäten inom de närmaste dagarna, antingen via sms eller per post.

Svar från alumner som varit några år i arbetslivet är av mycket stort värde för universitetet.

− Vi får information om hur examen har motsvarat arbetslivets behov och vilka färdigheter som borde lyftas fram mer. Vi får inte motsvarande information någon annanstans. Svaren hjälper oss bygga upp allt högklassigare examina, säger prorektor Sari Lindblom.

Hösten 2017 genomförde Helsingfors universitet en betydande reform av sina utbildningsprogram. Målet med de reformerade programmen är bland annat att utveckla studenternas arbetslivsfärdigheter och öka kontakten med arbetslivet. Alla studier från kandidatexamen till doktorsexamen innehåller numera arbetslivsstudier. Även karriärplanering stöds på alla examensnivåer.

Studenter får information om sysselsättning och karriärvägar

Informationen från karriäruppföljningsenkäten är till stor nytta också för nuvarande studenter och doktorander. Studenterna är särskilt intresserade av hur de utexaminerade har sysselsatts och vad allt man kan ta sig för i arbetslivet efter utexamineringen. Det finns också intresse för information om faktorer som påverkar sysselsättning och vilka kunskaper som behövs i arbetslivet.

− Information om de utexaminerades karriärvägar vidgar studenternas vyer och ökar deras kännedom om olika alternativ och om arbetslivet, säger Eric Carver som ansvarar för karriäruppföljningsenkäterna vid det strategiska stödet för undervisningen.

Just nu talas det mycket om omvälvningen i arbetslivet. Vi kan förstå den här förändringen bara om vi iakttar den, analyserar den och forskar kring den. Karriäruppföljningsenkätens resultat analyseras noga och behandlas vid fakulteterna, inom utbildningsprogrammen och i forskarskolorna. Resultaten används för att utveckla utbildningsinnehållet, men också bland annat för karriärvägledning och på kurser som stöder karriärplanering.  

Tjänsten Töissä.fi baserar sig på svar från karriäruppföljningsenkäter och innehåller samlad information om vilka slags uppgifter de som studerat vid universitet och högskolor arbetar med. Tjänsten används årligen av cirka 130 000 personer.

− Vi vill utveckla en nymodig utbildning med sikte på framtiden. Utan information är det omöjligt att planera. Jag hoppas därför att så många som möjligt svarar och på så vis gör en insats för att utveckla utbildningen, säger prorektor Sari Lindblom.

Enkätundersökningen börjar den 2 oktober. Svarsanvisningarna skickas som sms eller per post. Svaren önskas i första hand i elektronisk form.

 

Universitetens karriäruppföljningar utvecklar undervisningen

Universitetens karriäruppföljningar utvecklar undervisningen

Universiteten använder enkäter för att samla information om hur deras studenter placerar sig i arbetslivet efter examen och om arbetslivets kompetensbehov. Karriäruppföljningen genomförs av nätverket för universitetens arbetslivs- och karriärtjänster Aarresaari.

Svaren behandlas konfidentiellt och resultaten rapporteras så att enskilda respondenter inte kan identifieras. Materialet från uppföljningarna förvaras anonymiserat och i elektronisk form i Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv.

Läs mer om tidigare karriäruppföljningar:

Mer om ämnet (2017):