Prognos om funktionell diversitet hos mikrober i strömmande vatten på hela kontinenten
Enligt färska forskningsrön ökar klimatförändringen den funktionella diversiteten hos mikrober i strömmande vatten. Klimatförändringen kan därmed i vissa fall gagna ekosystemen.

Mikrobers funktionella gener och genernas tillräckliga diversitet är viktiga mätare av ekosystemfunktionen. Bakterier, encelliga svampar och andra mikrober är en central komponent i näringskretsloppet, och deras funktionella diversitet ökar nedbrytningen av organiskt kol. 

Ett finländskt-spanskt-kinesiskt forskningssamarbete har tagit prover på mikrober som förekommer i strömmande vatten. Materialet har samlats in i bergstrakter i Norge, Spanien och Kina, och det har tidigare undersökts med avseende på vilka slags mikrobarter som förekommer i strömmande vatten. Proverna har förvarats nedfrysta, och nu har man undersökt nästan 16 000 funktionella gener i tre olika grupper av mikrober och tagit fram en övergripande prognos för Europa och Asien.

Nyckeln till en förståelse av hur ekosystem fungerar

Forskarna undersökte de funktionella genernas diversitet och sammansättning hos mikrober i strömmande vatten, och resultaten presenteras i en artikel i tidskriften Microbiome.

På basis av fältobservationer gjordes en prognos för hur dessa funktionella geners diversitet och sammansättning kommer att förändras över hela Eurasien som en följd av klimatförändringen.

– Vi upptäckte att de funktionella genernas diversitet minskar i bergen när man går från de varma dalarna till de kallare topparna, säger Janne Soininen.

Därmed torde mikrobernas funktionella diversitet sannolikt öka när klimatet blir varmare, och vattendragens livsviktiga ekosystemfunktioner såsom nedbrytningen av organiskt material och näringskretsloppet kan bli effektivare.

I Eurasien kommer förändringarna att vara störst i norr, där de funktionella genernas diversitet kan öka med upp till 30 % och deras sammansättning kan ändras med upp till 35 % fram till 2060–2080, beroende på olika klimatscenarion.

Publikationen:

Climate mediates continental scale patterns of stream microbial functional diversity: Félix Picazo, Annika Vilmi, Juha Aalto, Janne Soininen, Emilio O. Casamayor, Yongqin Liu, Qinglong Wu, Lijuan Ren, Jizhong Zhou, Ji Shen, Jianjun Wang
https://doi.org/10.1186/s40168-020-00873-2

Mer information: