Biodecon avlägsnar rester av kemiska och biologiska stridsämnen utan att skada miljön.

Det akademiska startup-företaget Biodecon har utvecklat en rengöringsmetod som snabbt neutraliserar kemiska och biologiska stridsämnen och andra farliga kemikalier. Ämnet är miljövänligt, ofarligt för människan och lätt att lagra. Nu söker Biodecon investerare som kan hjälpa dem att inleda produktion i industriell skala.

Det nya rengöringsmedlet gör det lättare och säkrare för myndigheter att städa upp efter olyckor eller kriser med farliga ämnen. Rengöringsmedlet kan användas för dekontaminering av infrastruktur, fordon och utrustning, t.ex. ambulanser och sjukhusbårar. Biodecon är ett miljövänligt alternativ till de produkter som nu finns på marknaden, som är skadliga både för människan och miljön, och krävande att lagra.

Biter på sarin, senapsgas och VX

Det nya medlet är effektivt mot många olika slags gifter som används inom så kallad CBRN-krigföring, d.v.s. krigföring med kemiska (C), biologiska (B), radiologiska (R) eller nukleära (N) stridsmedel. Man har med framgång testat Biodecon på kända stridsämnen som sarin, senapsgas, nervgasen VX samt olika biologiska gifter.

Det nya ligger i det sätt som ämnena reagerar då de kommer i kontakt med varandra. Då det skadliga ämnet kommer i kontakt med Biodecon förändras det skadliga ämnets kemiska sammansättning till ett ämne som är mindre skadligt för omgivningen.

Miljövänligare metod med hjälp av innovativ kemi

Metoden är utvecklad i samarbete med Finlands försvarsmakt. Idén till metoden uppstod efter att en studie gjord av Verifikationsinstitutet för konventionen mot kemiska vapen (VERIFIN) vid Helsingfors universitet visade att de dekontamineringsprodukter som används av Finlands försvarsmakt är komplicerade och ineffektiva.

Ett forskningsteam vid VERIFIN, under ledning av professor Paula Vanninen, satte därför igång med att utveckla en ny miljövänlig metod som kunde svara på Finlands försvarsmakts behov. En viktig egenskap var bl.a. att produkten skulle fungera i kyla.

Nyckeln visade sig vara att utnyttja jonisk vätskor, en ny sorts kemisk förening, som har egenskaper som gör dem attraktiva i ”grön”, mer miljövänlig kemi. Bl.a. har de en låg smältpunkt och kan användas som lösningsmedel i situationer där vatten eller traditionella organiska lösningsmedel inte kan användas. FD Ullastiina Hakala använde informationen i sin doktorsavhandling för att utveckla Biodecon-metoden som nu väntar på patentering.

Om forskningen:

Försvarsmaktens Forskningsanstalt och VERIFIN undersökte användningen av joniska vätskor i dekontamineringssyfte i ett gemesamt forskningsprojekt 2014-2015. Forskningen har finansierats av innovationfinansieringsverket Tekes sedan 2016. Sammanfattningsrapporten (på finska):

https://www.defmin.fi/files/3375/2500M-0028_MATINE_Summary_Report.pdf

Även för räddningsverk och krisövningar

Beredskap att hantera CBRN-kriser och -olyckor behövs även i det civila samhället. Eftersom Biodecon inte är skadligt för miljön eller människan och inte kräver särskilda tillstånd för att lagras och transporteras, är det en lämplig produkt för räddningsverkens beredskapslager.

Även försvarsmakten saknar en ofarlig rengöringsmetod som kan användas vid övningstillfällen och i undervisningen av de värnpliktiga. Biodecon passar även för dessa tillfällen.

Nya användningsområden testas

Biodecon utvecklades ursprungligen för rengöring av ytor, men som bäst planeras irritationstest för att utreda om produkten kan användas för att dekontaminera människor och husdjur.

– Vi har testat Biodecon på vävnadsprover och resultatet visade att ämnet är icke-frätande. Det verkar inte heller orsaka hudirritation, men detta måste ännu testas närmare, säger Ilkka Pajari, som leder produktutvecklingen av Biodecon vid Helsingfors universitet.

Investera eller bli samarbetspartner i Biodecon

Biodecon är ett miljövänligt dekontamineringsämne som utvecklats i samarbete med Finlands försvarsmakt. Ämnet väntar som bäst på patent. Den industriella produktionen av Biodecon kan inledas redan år 2018.

– Vi letar efter finansiärer och partners som kan hjälpa oss inleda produktionen. Försvarsmakten och räddningsverken behöver ett dekontamineringsämne som kan lagras enkelt. Med Biodecon kan de öka sin beredskap mot kemiska och biologiska stridsämnen, säger Pajari.

Kontakt:

Ilkka Pajari, ilkka.pajari@helsinki.fi, +358 40 485 9736