Amazonas: vid randen av en avbränd regnskog
I en frodig regnskog kvävs eldar, men det är möjligt att skadorna sprider sig från det avbrända området djupare in i skogen.

Ännu vet man inte helt vad som händer med växterna, djuren och livsmiljön i randområdet, men detta utreds i ett akademiprojekt vid Helsingfors universitetet under ledning av akademiforskare Eduardo Maeda från Brasilien. Målet är att hitta effektivare skyddsmetoder.

Frågan är akut, eftersom avbränning splittrar upp Amazonas regnskog i allt mindre bitar. Människans verksamhet märks i skogarna överallt i världen. Upp till 70 procent av världens skogar räknas som randområden, dvs. skog med bebyggelse, åkrar eller vägar i närheten.

Mikroklimat under förändring

Våren 2019 åkte Maeda till Brasilien för att samla in data. Just nu befinner sig forskardoktor Matheus Nunes  i Brasilien. Forskarna använder laserskanning för att samla in data om skogens olika avlagringar för att kunna skapa en modell för den återväxande skogens struktur.

Forskarna samlar in data från sensorerna som liknar vita flugsvampar i ett skogsskifte mitt i Amazonas runt vilket träden bränts redan för 30 år sedan. Sensorerna mäter temperatur och fuktighet.

Forskarna har upptäckt att skogen inte blir återställd till det ursprungliga, trots att träden och buskarna växer snabbt. Vattnets kretslopp som är typiskt för en regnskog har stannat av. Forskarna är intresserade av hur förändringar i randområdets livsmiljö påverkar biodiversiteten och därigenom klimatförändringen.

Målet är att hitta de bästa åtgärderna för att skydda den återstående skogen som håller på att krympa och splittras upp i mindre delar. Idag vet man inte hur biodiversiteten i randområden kommer att utvecklas.

Kalhyggen varslar om hyggesbränning

Den tropiska regnskogens öde är särskilt oroande eftersom Amazonas regnskog utgör ett unikt kollager.

När regnperioden i Brasilien är över, huggs de säljbara träden ner och resten av växtbeståndet lämnas kvar att torka. Detta har pågått i flera decennier.

– Den senaste tidens bränder har väckt omvärldens intresse eftersom rökmolnen nått São Paulo och upptäckts på satellitbilder, säger Maeda.

Kalhyggena kunde observeras på satellitbilder redan innan man började bränna områdena.

Något som också oroar är den nuvarande offentliga förvaltningens likgiltighet. Först internationella sanktioner har fått de styrande i landet att ingripa, och nu har ett tillfälligt förbud mot att bränna skog utfärdats.

Enligt Maeda kan en ökad medvetenhet och miljömedvetenhet hos konsumenterna leda till ekonomiska sanktioner som kan hjälpa att vända utvecklingen.