Särskild allmänläkarutbildning

Den särskilda allmänläkarutbildningen baserar sig på EU:s yrkeskvalifikationsdirektiv samt lagstiftningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (L1355/2014, F56/2015).

Genomförandet av särskild allmänläkarutbildning är ett villkor för rätten att inom ramen för sjukförsäkringen vara verksam i andra medlemsstater i Europeiska unionen än i Finland.

Att vara verksam som läkare eller självständig yrkesutövare i Finland förutsätter inte genomförande av den särskilda allmänläkarutbildningen. 

En läkare ska registrera sig för utbildning vid det universitet där han eller hon har avlagt medicine licentiatexamen. Utbildningens längd är 2 år. Om läkarexamen har avlagts någon annanstans än i Finland är den särskilda utbildningens längd tre år. För att genomföra och inleda utbildningen ska läkaren ha rätt att utöva yrket i Finland.

Den studerande ska själv ansvara för att han eller hon har tillräckliga språkkunskaper för att genomföra utbildningen. Den miniminivå som fakulteten rekommenderar för de som avlagt sin medicine grundexamen någon annanstans än i Finland är nöjaktiga kunskaper i finska eller svenska. Rekommenderade språkintyg är Utbildningsstyrelsens allmänna språkexamen (nivå 3) eller språkexamen för statsförvaltningen (nöjaktiga kunskaper). Dessutom godkänns sommaruniversitetets kurs i finska (färdighetsnivå 6–9) och gymnasium eller studentexamen i Finland på finska eller svenska.

I samband med registreringen bör den studerande bekanta sig med anvisningarna för genomförandet av den särskilda allmänläkarutbildningen, som Medicinska fakultetens fakultetsråd har fastställt 25.8.2015. Anvisningarna innehåller närmare krav på utbildningens innehåll och principerna för godkännande av andra prestationer.

 

Att ansöka om studierätt:

Datum när studierätt beviljas i vårtermin 2018:

Se finska sidor:  https://www.helsinki.fi/fi/laaketieteellinen-tiedekunta/ammatillinen-jatkokoulutus/yleislaaketieteen-erityiskoulutus

Registrering för särskild allmänläkarutbildning (elektronisk blanket)

Bestämmelser om särskild allmänläkarutbildning