Ansökning, ansökningsblankett och bilagor
2023 ansökningsperiod är avslutad. Information om antagningen år 2024 publiceras på hösten 2023.

Du kan söka till högst tre utbildningsprogram inom psykoterapeututbildningen. Utbildningsprogrammen anges i prioritetsordning och den ordning som du anger på ansökningsblanketten är bindande. Du kan endast bli antagen till ett utbildningsprogram. Antagningsförfarandet till psykoterapeututbildningen är indelat i två skeden.

Ansökningstiden för psykoterapeututbilndningen har slutat 28.2.2023 kl. 23.59

 

Du söker till utbildningen med en elektronisk ansökningsblankett, som endast är öppen under ansökningstiden. Det är inte möjligt att söka till utbildningen utanför ansökningstiden.

Innan du fyller i blanketten bör du noggrant ta del av de utbildningsprogram som hör till antagningen och läsa igenom nedanstående ansökningsanvisningar.

Observera att om du skickar in flera ansökningar kommer endast den senaste ansökan att beaktas.

Följande bilagor fogas till den elektroniska ansökningsblanketten:

  • intyg och studieprestationsutdrag över den examen som ligger till grund för ansökan (till en examen som avlagts utomlands fogas dessutom utbildningsstyrelsens beslut om jämställande eller Valviras beslut om legitimering)
  • intyg och/eller studieprestationsutdrag över tilläggsstudier i psykologi och psykiatri, om de inte ingår i den examen som ligger till grund för ansökan 
  • arbetsintyg över den arbetserfarenhet som ligger till grund för ansökan samt vid behov en redogörelse om arbetsbeskrivningen och mentalvårdsarbetets andel (t.ex. av arbetsgivaren)
  • om du har arbetat som privat yrkesutövare bör du bifoga ett intyg av arbetshandledaren av vilket antalet klient- eller patientmöten framgår (t.ex. i genomsnitt per vecka eller månad) samt en beskrivning av orsakerna till att klienterna/patienterna har vårdats
  • om möjligt, intyg över möjligheten att utföra sådant handlett psykoterapeutiskt patientarbete som hör till utbildningen under studietiden (t.ex. av arbetsgivaren)

Spara bilagorna i pdf-format innan du fyller i ansökningsblanketten. Alla begärda bilagor sparas i en enda pdf-fil. Det här är lättast att utföra genom att skanna alla bilagor direkt till en enda fil.  Alternativt kan du fotografera dina intyg (beakta kvaliteten) och foga dem till en Wordfil, som du sparar i pdf-format.

Fyll i ansökningsblanketten noggrant. Kontrollera särskilt att din e-postadress är korrekt skriven. Alla uppgifter och beslut som gäller antagning av studenter skickas per e-post till den e-postadress som du angett på ansökningsblanketten.

Beslutet om ansökningsbehörighet samt poängsättningen vid ett eventuellt förhandsurval baserar sig på de intyg som fogats till ansökan. Komplettering till bilagorna kan begäras av den sökande, varvid kompletteringen ska lämnas in inom utsatt tid. Bilagor som lämnats in efter ansökningstidens eller kompletteringstidens utgång beaktas inte vid studentantagningen.

Frågor om ansökning?

Frågor om ansökning besvaras i första hand per e-post på adressen meilahti-specialist@helsinki.fi.