Beräkning av arbetserfarenhet vid urval av studenter till psykoterapeututbildning
För att vara ansökningsbehörig ska den sökande ska ha minst två års arbetserfarenhet av mentalvårdsarbete eller motsvarande klientarbete. På de utbildningsprogram där inte alla behöriga sökande kan kallas till intervju kommer dessutom förvalspoäng att tilldelas bland annat baserat på arbetslivserfarenhet.

Till klientarbete som motsvarar mentalvårdsarbete räknas till exempel psykologisk rådgivning, diskussions-, handlednings- och terapiarbete vid enheter inom primärvården, psykiatrin eller missbrukarvården, inom företagshälsovården, familje- och pedagogiska rådgivningsenheter samt inom den tredje sektorn. Med klientarbete avses arbete som i huvudsak sker med enskilda klienter eller mycket små grupper.

Arbetserfarenhet inom den offentliga hälsö- och sjukvården eller socialvården

Sökande med annan grundexamen än de examina som ger behörighet som läkare, psykolog eller sjuksjöterska ska ha minst 12 månaders erfarenhet av arbete

 • i en organisation inom den offentliga hälso- och sjukvården eller
 • i en organisation inom den offentliga socialvården som till sitt åliggande ligger nära hälso- och sjukvården. Som sådana organisationer inom socialvården betraktas missbrukarvården (inkl. A-klinikstiftelsen) och organisationer inom barnskyddet.  

Även produktion av köptjänster för ovannämnda organisationer beaktas.

Anställningsform

Till arbetserfarenhet räknas sådant arbete som utförts i ett arbetsavtals- eller tjänsteförhållande eller som företagare. Yksityisenä ammatinharjoittajana tehdyn työn tulee olla työnohjattua.

Frivilligarbete anses inte uppfylla villkoren för ansökningsbehörigheten.

Arbete som till vissa delar kan anses vara klientarbete som motsvarar mentalvårdsarbete

Arbetserfarenheten kan till vissa delar anses vara klientarbete som motsvarar mentalvårdsarbete. Således ska till exempel ett arbete som till 50 % anses lämpa sig, vara minst fyra år lång.

Arbetserfarenheten ska ha förvärvats efter examen som utgör grund för ansökan. Till exempel praktik under studietiden räknas inte.

Arbetserfarenhet räknas ända till ansökningstidens början.

Avbrott till exempel till följd av tjänstledighet eller familjeledighet räknas inte som arbetserfarenhet.

Deltidsarbete omvandlas till heltidsarbete.

Som mentalvårdsarbete eller med det fullt (100 %) jämförbart klientarbete betraktas arbete som

 • läkare vid psykiatriska enheter, inom missbrukarvården eller huvudsakligen med mentalvårdspatienter
 • psykolog vid social- och hälsovårdsenheter, inom student- eller företagshälsovården, vid läroanstalter eller inom fångvården
 • sjukskötare vid psykiatriska enheter, inom missbrukarvården eller huvudsakligen med mentalvårdspatienter
 • socialarbetare vid social- och hälsovårdsenheter
 • terapiarbete med personer som lider av psykiska problem eller som drabbats av en kris

Som klientarbete som till 50 % motsvarar mentalvårdsarbete betraktas arbete som

 • läkare i patientarbete vid någon annan enhet än en psykiatrisk enhet eller inom missbrukarvården
 • yrkesvalspsykolog, yrkesvägledningspsykolog eller motsvarande
 • sjukskötare i patientarbete vid någon annan enhet än en psykiatrisk enhet eller inom missbrukarvården
 • socialarbetare i klientarbete vid någon annan enhet än en social- och hälsovårdsenhet
 • annan klientarbetare inom det sociala området, inom mentalvårdstjänster, missbrukarvård, familjearbete, barnskydd eller specialungdomsarbete (till exempel specialungdomsarbetare, familjearbetare, barnhemsinstruktör)
 • hälsovårdare
 • talterapeut, ergoterapeut, sexualterapeut eller motsvarande
 • speciallärare inom den grundläggande utbildningen, på andra stadiet eller inom småbarnspedagogiken
 • skolkurator
 • diakoniarbetare
 • psykofysisk fysioterapeut

Som klientarbete som till 25 % motsvarar mentalvårdsarbete betraktas arbete som

 • fysioterapeut, näringsterapeut eller motsvarande
 • arbetstränare, karriärtränare eller motsvarande
 • elevhandledare inom den grundläggande utbildningen eller studiehandlere på andra stadiet

 

Andra arbetsuppgifter än de som nämns ovan bedöms enligt dessa riktlinjer på basis av arbetsintyg eller andra tillförlitliga arbetsbeskrivningar som lämnats in som bilaga till ansökan. Arbetserfarenheten kan godkännas som mentalvårdsarbete med en större andel andra arbetsuppgifter än vad som anges ovan, om arbetet på basis av ett intyg eller någon annan redogörelse omfattar ett större inslag av mentalvårdsarbete än normalt.

Som klientarbete som motsvarar mentalvårdsarbete betraktas inte t.ex.

 • sedvanligt undervisnings-, utbildnings- eller grupphandledningsarbete
 • ledarskapsarbete
 • konsulteringsarbete
 • administrativt arbete eller planeringsarbete
 • forskningsarbete

Som lämplig arbetserfarenhet beaktas inte

 • frivilligarbete
 • arbetsperioder som har varat under en månad
 • arbetserfarenhet som har förvärvats innan examen som utgör grund föt ansökan
 • arberserfarenhet efter ansökningstiden början

Mängden arbertserfarenhet uppskattas på basis av arbetsintyg eller andra tillförlitliga arbetsbeskrivningar som lämnats in som bilaga till ansökan. Arbetserfarenheten bedöms av psykoterapeututbildningens ledningsgrupp i samband med antagningsprocessen. Förhandsbeslut om tillräcklig arbetserfarenhet fattas inte.

Anställningsintyg och vid behov en redogörelse för arbetsbeskrivningen

Till ansökan ska bifogas anställningsintyg för all arbetserfarenhet som du bedömer vara mentalvårdsarbete eller motsvarande klientarbete.

Om arbetet inte tydligt faller inom någon av ovanstående kategorier på grundval av arbetsintyget lönar det sig även att till ansökan bifoga exempelvis ett av arbetsgivaren undertecknat utlåtande om arbetsbeskrivningen och andelen mentalvårdsarbete i den. Om arbetsbeskrivningen har omfattat betydligt mer mentalvårdsarbete än vanligt, ska på liknande sätt ansökan bifogas en tillförlitlig redogörelse för saken.

Arbetsintyg ska tydligt ange eventuella avbrott i arbetet och, vid deltidsarbete, veckoarbetstiden eller vårdprocenten i förhållande till heltidsarbete.

Handledares intyg om anställning som egen företagare

Arbete som utförts som privat yrkesutövare ska ha skett under handledning och för denna arbetserfarenhet ska ett undertecknat intyg av arbetsledaren lämnas in, av vilket framgår antalet klient- eller patientmöten (till exempel i genomsnitt på vecko- eller månadsnivå) samt en beskrivning av orsakerna till att klienter/patienter har behandlats.