Studentutbyte

Årligen åker drygt 20 grundexamensstuderande i medicin och odontologi utomlands som utbytesstudenter. På motsvarande sätt anländer årligen c. 30 utbytesstuderande. Under det första studieåret kan man inte åka på utbyte, men i övrigt kan man genomföra utbytesstudier under vilket som helst skede i studierna. Medicinska fakulteten har utbytesavtal endast i Europa, men Helsingfors universitet har även avtal med länder utanför Europa som administreras av mobilitetsservicen.

Nordplus är ett nordiskt utbytesprogram som koordineras av CIMO (Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete). Ansökan till Nordplus görs en gång per år, i regel i februari‒mars. En grundexamensstuderande i medicin kan ansöka om godkännande till Nordplus-studentutbyte för 3‒9 månader. Mer om Nordplus-programmet finns här.

Ytterligare information om Nordkurs-sommarkurser: Summer Schools.

Programmet ERASMUS+ är ett EU-program (ytterligare information på CIMOs webbplats). Den centrala principen för utbytet är att studierna som har avlagts utomlands tillgodoräknas som en del av den examen som avläggs vid hemuniversitetet. ERASMUS+-utbytets längd för grundexamensstuderande vid Medicinska fakulteten är 3‒9 (12) månader. Ansökningen till Erasmus+ sker minst en gång per år, i regel i februari‒mars.

Helsingfors universitet har ingått bilaterala samarbetsavtal med flera högskolor och utbytesprogram, särskilt utanför Europa. Största delen av utbytesmöjligheterna är öppna för studerande från alla fakulteter men ibland är avtalen avsedda för studerande inom ett visst ämne.

Klinisk medicin eller odontologi kan man inte studera vid de universitet som är med i följande program: ISEP (Argentina, Brasilien, Chile, Japan, Kanada, Korea, Mexico, Nicaragua, Uruguay, USA), AEN (Australian European Network) och MAUI (Mid-America Universities International). Samma gäller de flesta av de universitet med vilka man har ingått ett bilateralt avtal. Medicin- och odontologie studerande kan beviljas rätt till utbytesstudier men de måste välja kurser inom ett annat ämne, såsom näringslära, (social)farmaci eller idrottsvetenskap.

I alla utbyten ingår ett stipendium. Beloppet beror på utbytesprogrammet, utbyteslandet och längden på utbytet.

Du kan söka dig utomlands också på egen hand. Då sköter du själv de praktiska arrangemangen med det måluniversitet som eventuellt tar emot visiting students och avgifter, såsom terminsavgifter.

Universitetets mobilitetsservice beviljar stipendier till utbytesstuderande som inte har beviljats stipendium från något program. Free mover-stipendier beviljas dock inte de som åker utomlands via kommersiella organisationer.

Antalet avtal som FiMSIC har med respektive land varierar från år till år. Den mest aktuella informationen om de olika målen och själva ansökningsprocessen får du i broschyren Abroad som delas ut på campus samt på FiMSICs webbplats www.fimsic.org.

I flera länder utöver de engelskspråkiga är det tillräckligt med kunskaper i engelska. De vanligaste engelskspråkiga målländerna är USA och Kanada.

Ansökningen till FiMSICs utbyte är i november då man kan ansöka om utbyten som genomförs från april följande år till mars året därefter. Utbytets längd är i regel 4 veckor.

Villkoren för vem (t.ex. vilket års studerande) som kan ansöka, vilka dokument som behövs och vad som erbjuds under vilken årstid är helt och hållet beroende på mållandet. Varje lands regler för utbyte kan ses på adressen www.ifmsa.org. Det avtal som den mottagande organisationen har ingått med FiMSIC kan innehålla andra särskilda villkor som bäst framgår på www.fimsic.org.