Ledningen

Fakulteten leds av dekanus. Prodekaner som utses av dekanus stöder honom eller henne i utvecklingen av fakulteten, genomförandet av universitetets strategi och främjandet av avdelningarnas samarbete på ett sätt som bestäms av dekanus. Under verksamhetsperioden 2018–2021 har fakulteten tre prodekaner. Deras huvudsakliga ansvarsområden är forskning, undervisning och samhällssamverkan.

Ris­to Ren­ko­nen

risto.renkonen@helsinki.fi
PB 63 (Haartmansgatan 8)
00014 Helsingfors universitet

tfn. +358 294 1 25110 / +358 50 448 4704

Tii­na Pau­nio

tiina.paunio@helsinki.fi
PB 63 (Haartmansgatan 8)
00014 Helsingfors universitet

tfn. +358 294 1911 (växel)

Mar­juk­ka Myl­lär­nie­mi

marjukka.myllarniemi@helsinki.fi
PB 21 (Haartmansgatan 3)
00014 Helsingfors universitet

tfn. +358 2941 26597 / +358 50 4489 421

Kari Rei­ju­la

kari.reijula@helsinki.fi
PB 20 (Stockholmsgatan 8B)
00014 Helsingfors universitet

tfn. +358 2941 40626 / +358 50 3112 461

Fakultetsrådet är ett kollegialt förvaltningsorgan. Fakultetsrådet utvecklar under ledning av dekanus fakultetens verksamhet som en helhet i enlighet med målsättningarna för universitetets verksamhet och ekonomi samt universitetets strategi och fakultetens målprogram. Medicinska fakultetens fakultetsråd består utöver dekanus av 18 medlemmar och suppleanter. Fakultetsrådets mandatperiod är fyra år, men studentmedlemmarna väljs för en två års mandatperiod. Fakultetsrådet har även utsett olika kommittéer att bereda beslutsfattandet.

Fakultetsrådets sammansättning 2018-2021

Ordförande för en direktion är Risto Renkonen och sekreterare är Tiina Järvilehto.

  Medlem Suppleant
Professors professor Janne Backman professor Ilkka Ojanperä
  professor Erkki Isometsä professor Juha Sinisalo
  professor Minna Kaila professor Leo Tjäderhane
  professor Juha Pekkanen professor Sirpa Leppä
  professor Pauli Puolakkainen professor Taina Autti
  professor Anu Wartiovaara professor Timo Otonkoski
  academy professor Katri Räikkönen-Talvitie professor Kimmo Alho
  professor Olli Carpén professor Matti Airaksinen
Övriga lärare och forskare samt övrig personal laboratoriemästare Heli Grym laboratorieingenjör Solja Eurola
  klinisk lärare Hanna Jarva universitetslärare Jari Lipsanen
  akademiforskare Outi Kilpivaara akademiforskare Riikka Kivelä
  projektbokförare Marja-Liisa Köppä koordinator Maarit Raukola
  universitetslektor Maarit Hölttä-Vuori klinisk lärare Vedran Stefanovic
Studerande Fredrik Ahlström Émil Yliheljo
  Ivar Lönnberg Mikael Mauno
  Karolina Reijonen Laila Ketvel
  Sirke Virkkunen Ville Liu
  Mikko Vuorela Vilma Rouhiainen

 

Fa­kul­tets­rå­dets mö­tes­da­tum och mö­tes­pro­to­koll

Mötesprotokollen finns på intranätet (förutsätter inloggning med universitetets användarnamn). Protokollet läggs upp efter att mötets ordförande och sekreterare har undertecknat det. Man kan be fakultetsrådets sekreterare om att få protokollet till påseende, protokollsutdragen skickas till de berörda parterna efter att protokollet justerats.