Information om praktiska arrangemang vid Medicinska fakulteten under undantagstillståndet
Sidan uppdaterades senast 8.10.2021 | Helsingfors universitet utlyste undantagstillstånd på kvällen 12.3.2020 p.g.a. coronaviruset. Det här meddelandet uppdateras med information om praktiska arrangemang vid Medicinska fakulteten under undantagstillståndet.

Information på universitetsnivå om situationen med coronaviruset uppdateras alltid här: Coronavirussituationen vid Helsingfors universitet.

Denna nyhet uppdateras endast med exaktare anvisningar för studenter, personal och besökare vid Medicinska fakulteten. Sidan uppdaterades senast 8.10.2021 (Munskydd)

Allmänna anvisningar utfärdade av Medicinska fakultetens lägescentral:

 • Enligt universitetets anvisningar kan munskydd användas i Helsingfors universitets lokaler efter eget övervägande. Vid Medicinska fakulteten följer vi dock HUS riktlinjer, dvs. användning av munskydd rekommenderas inomhus, åtminstone i oktober. (HUS meddelande)
 • Vi informerar inte om eventuella exponeringar vid fakulteten.

Den senaste informationen om coronavirusläget vid helsingfors universitet uppdateras här: Coronavirusläget vid Helsingfors Universitet. 

Munskydd

Enligt universitetets anvisningar kan munskydd användas i Helsingfors universitets lokaler efter eget övervägande. Vid Medicinska fakulteten följer vi dock HUS riktlinjer, dvs. användning av munskydd rekommenderas inomhus, åtminstone i oktober. (HUS meddelande)

Läs mer: Universitetets rekommendation om användningen av munskydd.

Medicinska fakulteten har skaffat engångsmunskydd för fakultetens lärare, forskare och studenter. Dessutom har fakulteten skaffat munskydd i tyg. De munskydd som Medicinska fakulteten delar ut används i enlighet med HU:s rekommendation om munskydd.

Varifrån fås munskydden?

Munskydd som behövs i undervisningen:

 • Den ansvariga läraren delar ut munskydd enligt behov.

Munskydd som behövs i arbetet:

 • Avdelningarna/forskningsprogrammen får munskydd som kan användas i enlighet med universitetets rekommendation. Avdelningarna/forskningsprogrammen ger närmare information om utdelningen av munskydd. Den som avhämtar munskydd ska ange antal och för vilket ändamål de används. Användningen följs upp för bedömning av behovet av ytterligare anskaffningar.

Klinisk praktik på sjukhus

På praktik ska studenterna följa praktikplatsens (t.ex. sjukhus e.d.) egna säkerhetsinstruktioner och använda praktikplatsens skyddsutrustning. Detta innebär att sjukhuset ansvarar för alla de munskydd som behövs i samband med klinisk undervisning.

Evenemang, Rekreationsdagar och utvecklingsdagar

Senaste medellande: Coronavirusläget vid Helsingfors universitet, Evenemang. 

Lokaler

Senaste information: Coronavirusläget vid Helsingfors Universitet, Universitetets lokaler.

Coronaguide och Coronablinkern

Coronaguide (koronabotti.hus.fi/sv/), Coronablinkern (koronavilkku.fi/sv/)

Re­sor och gäs­ter/​​​re­san­de från ut­lan­det

Senaste medellande: Coronavirusläget vid Helsingfors Universitet, Re­sor och gäs­ter/​​​re­san­de från ut­lan­det.

HUS söker mera arbetskraft för sådan verksamhet som ökat på grund av coronasituationen

HUS söker tilläggsresurser till diagnostikens laboratoriefunktioner samt arbete på bäddavdelningar, intensivvård och jourpolikliniker. Kompetent personal behövs särskilt för provtagning och inom intensiv- och operationsvård, infektionsvård och syrgasbehandling. Målgruppen är laboratorie- och vårdpersonal med yrkesbehörighet eller studierätt.

Om du har lämplig yrkesbakgrund och behörighet och är intresserad av att tillfälligt jobba för HUS, skicka ett e-postmeddelande med en kort presentation av dig själv, din arbetserfarenhet och yrkesbehörighet till adressen rekrytointi@hus.fi . Skriv följande i ämnesfältet: Lisäresurssi Tilläggsresurs. Utgående från meddelandena kartlägger HUS de personer som lämpar sig för arbetsuppgifterna och kontaktar dem. Även de som inte ingår i målgruppen kontaktas och informeras om att de inte går vidare i rekryteringen.

Om en anställd vid Helsingfors universitet rekryteras till arbetsuppgifter vid HUS ska personen först komma överens om saken med sin chef och sedan ansöka om oavlönad befrielse från arbete i SAP HR för den tid som ett arbetsavtal upprättas med HUS. Vid behov får du ytterligare information genom att kontakta de lokala HR-tjänsterna för din enhet (Medicinska fakulteten: hr-ltdk@helsinki.fi)

Forskning

Senaste medellande: För forskare

Lägescentralen förpliktar inte att man följer och bokför när medarbetarna befinner sig på arbetsplatsen och använder lokalerna (med Excel-filer), men det rekommenderas. 

Lägescentralen kräver inte längre att nya forskningsprojekt ansöker om tillstånd för att starta forskningsverksamheten. Forskningsprojekten ska dock fortsättningsvis följa universitetets allmänna anvisningar.

Di­stans­ar­be­te och ar­be­te i uni­ver­si­te­tets lo­ka­ler

Coronavirusets inverkan på forskningsfinansieringen

 • När det gäller forskningsfinansiering som beviljats av fakulteten är det möjligt att förhandla individuellt om en förlängning av finansieringen.
 • I externfinansierade projekt betalas lönerna ur den externa finansieringen oberoende av om personen kan anvisas distansarbete eller inte.
 • Universitetet har sammanställt information om hur coronaviruset påverkar forskningsfinansiärernas verksamhet i Flamma

Undervisning

De nyaste uppdaterade anvisningarna på universitetsnivå om hur undervisningen ordnas på vårterminen finns på HU:s webbsida om coronavirusläget.  

På webbplatsen Instruktioner för studerande hittar du viktig information till studenter om coronavirussituationen. Sidan uppdateras i takt med att det kommer ny information. 

Riktlinjer för planeringen och ordnandet av undervisningen vid Medicinska fakulteten höstterminen 2021 (anvisningarna kan uppdateras vid behov) 

Rektorn har beslutat om linjerna för planeringen av undervisningen höstterminen 2021 (HY/909/00.00.06.00/2021). Medicinska fakulteten har 9.3.2021 behandlat linjerna för planeringen av undervisningen hösten 2021 och 11.5.2021 bestämt sig för att precisera höstens undervisningsarrangemang enligt följande:

Anvisningarna gäller till slutet av höstterminen 2021. Anvisningarna kan uppdateras om det sker ändringar i de riksomfattande och regionala bestämmelserna eller rekommendationerna.

 • Massundervisning (föreläsningar och seminarier) ordnas inte som kontaktundervisning.
 • I undervisningen begränsas sammankomsterna till cirka 50 personer. Undervisningslokalernas kapacitet är dimensionerad med beaktande av säkerhetsavstånden.
 • Första och andra årskursens undervisning ordnas så att varje student har några närundervisningstillfällen under höstterminen (ca 1/3 av höstens undervisning).
 • PBL-undervisning inom medicin och odontologi kan ordnas som närundervisning i Basaren.
 • Patientundervisning, laboratoriearbete, dissektioner, undervisning i träningslaboratorierna och simulationsbaserad undervisning samt undervisning som jämställs med klinisk praktik ordnas som kontaktundervisning.
 • Inom utbildningsprogrammet i odontologi är deltagarantalet för undervisningen i träningslaboratorierna begränsat till högst 30 personer.
 • I samband med klinisk undervisning följs de anvisningar som givits av HUS eller enheten för hälso- och sjukvård. Under studieavsnitt ska man se till att studenterna har uppdaterade anvisningar om hur man anländer till sjukhuset eller polikliniken samt om skyddsutrustning, hygien och säkerhetsavstånd. Studenterna ska använda kirurgiska mun- och nässkydd i patientlokalerna.
 • Säkerhetsföreskrifterna ska följas särskilt noggrant inom kontakt- och smågruppsundervisningen.
 • Distansundervisningen kan ha obligatorisk närvaro och läraren kan göra upp en närvarolista. Undervisningen följer fakultetens anvisningar för patienter i undervisningen (på finska)
 • Det är nödvändigtvis inte möjligt att genomföra undervisning med obligatorisk närvaro med ersättande uppgifter eller självstudier. I fråga om personer som hör till en riskgrupp följs normal frånvaropraxis. Man kommer överens om ersättande studieprestationer med den som ansvarar för studieavsnittet.
 • Man ska alltid använda munskydd i Helsingfors universitets lokaler.
 • Var och en ansvarar för att säkerhetsavstånden beaktas i allmänna lokaler. 
 • Utbildningsprogrammen kan göra upp närmare riktlinjer för hur undervisningen ordnas inom ramen för dessa anvisningar. 
 • För kontaktundervisning som hålls under höstterminen ska en plan skickas till fakultetens lägescentral, med undantag för sådan patientundervisning, PBL-undervisning, klinisk praktik, undervisning i träningslaboratorierna och simulationsbaserad undervisning som sker i enlighet med undervisningsprogrammet. 
 • De tillstånd för närundervisning under höstterminen som beviljats av lägescentralen är i kraft tills vidare. 
 • Eventuella andra avvikelser verkställs alltid på beslut av fakultetens lägescentral.

Tentamina

 • Tentamina kan ordnas med fysisk närvaro höstterminen 2021. När tentamina ordnas beaktas lokalernas kapacitet, begränsningar gällande sammankomster samt andra säkerhetsföreskrifter. Lärare som har frågor angående tentamina ska i god tid kontakta Tentamensservicen på adressen meilahti-exams@helsinki.fi.

Undervisning på distans

Läs mer om spelreglerna för distansundervisning och anvisningarna om distanstentamina på Medipedia.

Disputationer 

Senaste medellande: Coronavirusläget vid Helsingfors Universitet, Evenemang. 

Frågor?

Om du har frågor om vilka åtgärder som vidtas vid universitetet angående coronaviruset, kontakta adressen coronavirus@helsinki.fi.

***

Information på universitetsnivå om situationen med coronaviruset uppdateras här: Coronavirussituationen vid Helsingfors universitet.

Denna nyhet uppdateras endast med exaktare anvisningar för studenter, personal och besökare vid Medicinska fakulteten. 

Fakultetens lägescentral