Information om praktiska arrangemang vid Medicinska fakulteten under undantagstillståndet

Helsingfors universitet utlyste undantagstillstånd på kvällen 12.3.2020 p.g.a. coronaviruset. Det här meddelandet uppdateras med information om praktiska arrangemang vid Medicinska fakulteten under undantagstillståndet.

Information på universitetsnivå om situationen med coronaviruset uppdateras alltid här: Coronavirussituationen vid Helsingfors universitet.

Denna nyhet uppdateras endast med exaktare anvisningar för studenter, personal och besökare vid Medicinska fakulteten. Sidan uppdaterades senast 3.5.2022 (Munskydd)

Allmänna anvisningar utfärdade av Medicinska fakultetens lägescentral:

 • Vid medicinska fakulteten, enligt universitetens rekommendationer, användning av munskydd rekommenderas fortfarande vid universitetet enligt eget övervägande och i situationer där flera personer vistas i en lokal där det är svårt att undvika närkontakt. Genom att använda munskydd skyddar du dig själv och andra vid trängsel. Använd munskydd enligt eget övervägande med tanke på din hälsa och säkerhet särskilt om du hör till en riskgrupp.  

 • Kom inte till campus om du är sjuk eller har symptom som tyder på coronavirus. 
 • Vi informerar inte om eventuella exponeringar vid fakulteten.

Den senaste informationen om coronavirusläget vid helsingfors universitet uppdateras här: Coronavirusläget vid Helsingfors Universitet. 

Vid medicinska fakulteten, enligt universitetens rekommendationer, användning av munskydd rekommenderas fortfarande vid universitetet enligt eget övervägande och i situationer där flera personer vistas i en lokal där det är svårt att undvika närkontakt. Genom att använda munskydd skyddar du dig själv och andra vid trängsel. Använd munskydd enligt eget övervägande med tanke på din hälsa och säkerhet särskilt om du hör till en riskgrupp.  

Läs mer: Universitetets rekommendation om användningen av munskydd.

Medicinska fakulteten har skaffat engångsmunskydd för fakultetens lärare, forskare och studenter. Dessutom har fakulteten skaffat munskydd i tyg. De munskydd som Medicinska fakulteten delar ut används i enlighet med HU:s rekommendation om munskydd.

Varifrån fås munskydden?

Munskydd som behövs i undervisningen
 • Den ansvariga läraren delar ut munskydd enligt behov.
Munskydd som behövs i arbetet
 • Avdelningarna/forskningsprogrammen får munskydd som kan användas i enlighet med universitetets rekommendation. Avdelningarna/forskningsprogrammen ger närmare information om utdelningen av munskydd. Den som avhämtar munskydd ska ange antal och för vilket ändamål de används. Användningen följs upp för bedömning av behovet av ytterligare anskaffningar.
Klinisk praktik på sjukhus
 • På praktik ska studenterna följa praktikplatsens (t.ex. sjukhus e.d.) egna säkerhetsinstruktioner och använda praktikplatsens skyddsutrustning. Detta innebär att sjukhuset ansvarar för alla de munskydd som behövs i samband med klinisk undervisning.

De nyaste uppdaterade anvisningarna på universitetsnivå om hur undervisningen ordnas på vårterminen finns på HU:s webbsida om coronavirusläget.  

På webbplatsen Instruktioner för studerande hittar du viktig information till studenter om coronavirussituationen. Sidan uppdateras i takt med att det kommer ny information. 

Ordnande av undervisning vid Me­di­cins­ka fakulteten

Medicinska fakulteten vill erbjuda den mest omfattande närundervisningen på campus i vår. Efter distansundervisning och zoomning är det viktigt att kunna träffa studentkollegor och lärare ansikte mot ansikte, småprata och återvända till kontaktundervisning tillsammans. Från och med den fjärde perioden (14.3.) kommer det att ske en övergång till närundervisning utan de begränsningar som pandemin har orsakat. Närundervisning, möten och interaktion är en viktig del för studenter som bedriver en professionell examen inom hälso- och sjukvård.  

Munskydd används alltid i universitetets lokaler och hälsosäkert beteende beaktas.  

Att följa gemensamma spelregler är fortfarande den viktigaste åtgärden för att förhindra coronavirus 

Följ den uppdaterade informationen och instruktionerna om undervisningen och gemensamma regler.    

Behöver du hjälp med studieplanering?  

Du kan få stöd, råd och vägledning för planering av studier från ansvariga lärare och studenttjänster i ditt utbildningsprogram.

Praktik för studenter vid HUS: aktiviterer i sjukdom och exponeringssituationer och anvisning om coronavirusvaccinationer för studerande som kommer till HUS för arbetspraktik. (pdf-filer på sidan)

Dis­pu­ta­tio­ner 

Senaste medellande: Coronavirusläget vid Helsingfors Universitet, Evenemang. 

Senaste medellande: För forskare

Lägescentralen förpliktar inte att man följer och bokför när medarbetarna befinner sig på arbetsplatsen och använder lokalerna (med Excel-filer), men det rekommenderas. 

Lägescentralen kräver inte längre att nya forskningsprojekt ansöker om tillstånd för att starta forskningsverksamheten. Forskningsprojekten ska dock fortsättningsvis följa universitetets allmänna anvisningar.

Di­stans­ar­be­te och ar­be­te i uni­ver­si­te­tets lo­ka­ler

Coronavirusets inverkan på forskningsfinansieringen

 • När det gäller forskningsfinansiering som beviljats av fakulteten är det möjligt att förhandla individuellt om en förlängning av finansieringen.
 • I externfinansierade projekt betalas lönerna ur den externa finansieringen oberoende av om personen kan anvisas distansarbete eller inte.
 • Universitetet har sammanställt information om hur coronaviruset påverkar forskningsfinansiärernas verksamhet i Flamma

De nyaste uppdaterade anvisningarna på universitetsnivå finns på HU:s webbsida om coronavirusläget.  

Uppdaterad 17.1.2022:

De nationella kriterierna för frivillig karantän har ändrats, och den som har exponerats men är symptomfri kan komma till universitetet om distansarbete eller distansstudier inte är möjliga.

Hemtester

Om du får ett positivt testresultat eller har symptom ska du inte komma till universitetet.
 
THL:s anvisning 13.1.2022:  Om du bor i samma hushåll som en person som fått ett positivt resultat i ett hemtest, eller om du bor eller på annat sätt har haft nära kontakt med en person som fått ett positivt provsvar i ett test som tagits inom hälso- och sjukvården:

 • Undvik kontakter utanför hemmet i den mån det är möjligt tills det har gått fem dygn sedan den insjuknade personens symptom började. Om flera familjemedlemmar insjuknar räknas de fem dygnen från den dag då symtomen för den sist insjuknade personen började.
 • Använd munskydd utanför hemmet.
 • Övergå till att studera eller jobba på distans, om möjligt. Om du är fullständigt symptomfri kan du gå till universitetet förutsatt att du använder munskydd och undviker kontakter.
   

Helsingfors universitets coronaanvisningar  

Uppdaterad 9.12.: Antalet deltagare vid disputationer är begränsat till 20 personer, men restriktionerna kan undvikas genom att kräva covidintyg. Då måste alla deltagare över 16 år visa upp sitt covidintyg vid disputationsakten. Restriktionerna och kravet på covidintyg gäller uttryckligen publiken som deltar i evenemanget, inte de personer som deltar i disputationsakten som arrangör eller i förtroendeuppdrag.

Senaste medellande: Coronavirusläget vid Helsingfors universitet, Evenemang

HUS söker tilläggsresurser till diagnostikens laboratoriefunktioner samt arbete på bäddavdelningar, intensivvård och jourpolikliniker. Kompetent personal behövs särskilt för provtagning och inom intensiv- och operationsvård, infektionsvård och syrgasbehandling. Målgruppen är laboratorie- och vårdpersonal med yrkesbehörighet eller studierätt.

Om du har lämplig yrkesbakgrund och behörighet och är intresserad av att tillfälligt jobba för HUS, skicka ett e-postmeddelande med en kort presentation av dig själv, din arbetserfarenhet och yrkesbehörighet till adressen rekrytointi@hus.fi . Skriv följande i ämnesfältet: Lisäresurssi Tilläggsresurs. Utgående från meddelandena kartlägger HUS de personer som lämpar sig för arbetsuppgifterna och kontaktar dem. Även de som inte ingår i målgruppen kontaktas och informeras om att de inte går vidare i rekryteringen.

Om en anställd vid Helsingfors universitet rekryteras till arbetsuppgifter vid HUS ska personen först komma överens om saken med sin chef och sedan ansöka om oavlönad befrielse från arbete i SAP HR för den tid som ett arbetsavtal upprättas med HUS. Vid behov får du ytterligare information genom att kontakta de lokala HR-tjänsterna för din enhet (Medicinska fakulteten: hr-ltdk@helsinki.fi)

Frågor?

Om du har frågor om vilka åtgärder som vidtas vid universitetet angående coronaviruset, kontakta adressen coronavirus@helsinki.fi.

Information på universitetsnivå om situationen med coronaviruset uppdateras här: Coronavirussituationen vid Helsingfors universitet.

Denna nyhet uppdateras endast med exaktare anvisningar för studenter, personal och besökare vid Medicinska fakulteten. 

Fakultetens lägescentral