Medicinska fakulteten

Medicinska fakulteten

Medicinska fakulteten vid Helsingfors universitet har till uppgift att bedriva forskning på hög nivå och ge på forskning baserad grund- och påbyggnadsutbildning i medicin, odontologi, pykologi, logopedi och translationell medicin. Förutom att fakulteten ger undervisning och bedriver forskning är den en betydande expertorganisation inom hälsovårdsbranschen och medverkar i den etiska diskussionen på området.

Fakulteten har som mål att i sin forskning nå samma nivå som världens främsta medicinska fakulteter och befästa och stärka sin ställning som en spetsenhet inom medicinsk undervisning. Medicinska fakulteten vid Helsingfors universitet samarbetar i all verksamhet med sin viktigaste samarbetspartner, Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS). Samarbetet omfattar universitetets alla tre huvuduppgifter: forskning, undervisning och samverkan med det omgivande samhället. Fakulteten är Finlands främsta utbildare av specialistläkare och specialisttandläkare, och infrastrukturerna vid Finlands största universitetssjukhus stöder denna uppgift.

Forskningen vid Helsingfors universitets medicinska fakultet kom på femte plats bland de europeiska universiteten i en utvärdering som utgick från antalet hänvisningar till medicinska publikationer under 2000-talet. Studenter som är intresserade av forskning kan inleda sin forskarbana redan under grundstudierna genom att söka till forskarlinjen i medicin/odontologi. På forskarlinjen genomför studenterna forskningsarbete som siktar på doktorsexamen i medicin/odontologi vid sidan av studierna och får forskarutbildning i en internationellt ansedd miljö. Till programmet antas ungefär 10 studenter per år. Läs mera här.(på finska)

Du kan studera medicin eller odontologi förutom på finska också delvis på svenska, eftersom fakulteten ansvarar för att det utbildas tillräckligt med läkare och tandläkare med kunskaper i svenska. Det tvååriga utbildningsprogrammet i translationell medicin är helt engelskspråkigt. Examina beaktar såväl arbetslivets, forskningens och påbyggnadsutbildningens behov.

Sysselsättningssituationen för läkare och tandläkare har varit mycket bra under de senaste åren. Även studenter som utexaminerats från det engelskspråkiga magisterprogrammet har haft lätt att hitta arbete.

Läs mer om fakultetens breda verksamhet, undervisning och forskning här.

Medicinska fakulteten finns på Campus Mejlans och i Brunakärr. Vid Institutionen för odontologi, som tillsvidare finns i Brunakärr, samt Biomedicum i Mejlans och Haartman-institutet finns olika lokaler som lämpar sig för studier och forskning: föreläsningssalar, arbetsrum för små grupper, laboratorier, träningslaboratorier, lärcenter och studenternas egna utrymmen. Undervisning ges både i universitetets och sjukhusets samt i Helsingfors stads lokaler. Träningslaboratorierna används för självständiga och handledda studier. Medicine studerande kan till exempel använda träningslaboratorierna för att öva sig i att sätta in en kanyl, sy sår, lyssna på hjärta och lungor, göra ultraljudsundersökningar, mäta blodtryck, undersöka ögon och öron eller träna återupplivning. Odontologie studerande har tillgång till en s.k. fantomsal, där man simulerar ingrepp innan man börjar behandla patienter. Universitetet planerar att flytta undervisningen från Brunakärr till Mejlans. Då ges undervisningen i odontologi främst i Mejlans i nyrenoverade lokaler.

I Mejlans finns också det nationella Centralbiblioteket för hälsovetenskap Terkko.

Studiemetoder

I början av studierna får alla studenter en introduktion i problembaserat lärande och lärande i grupp. Studenterna informeras också om examens helhetsstruktur, fakultetens allmänna studieprinciper, studiefärdigheter och tekniker och metoderna för utvärdering av lärandet.

Fakultetens undervisnings- och inlärningsfilosofi grundar sig på studentorienterat lärande, samordning av teori och praktik samt att använda situationer från arbetslivet som utgångspunkt för undervisningen. Största delen av studierna ordnas i små grupper under handledning av tutorer och mentorer, där man tillämpar problembaserade inlärningsmetoder. Kurserna i kommunikation grundar sig på erfarenhetsbaserade inlärningsmetoder. I det kliniska skedet grundar sig största delen av studierna på reella patientsituationer och reflektering över dessa i små grupper. Studierna kan också innehålla nätbaserat lärande och virtuella patienter både under grundstudierna och i det kliniska skedet.

Som examensstuderande vid Helsingfors universitet har du möjlighet att åka på studentutbyte eller praktik utomlands. Universitetet samarbetar med omkring 500 partneruniversitet av hög kvalitet runtom i världen och varje år åker cirka tusen av våra studenter på antingen utbyte eller utlandspraktik. En period utomlands ger dig

  • ett internationellt tillägg i din examen och internationellt kunnande inom ditt eget område. Ett välplanerat utbyte gör ditt kunnande mer mångsidigt och unikt!
  • ett nytt perspektiv på världen. Du lär känna dig själv bättre och utvecklar dina språkfärdigheter.
  • kunskap om landets kultur. Du lär dig om kulturen på ett nytt sätt, träffar nya människor och får ett utmärkt tillfälle att knyta internationella kontakter inom ditt område.

Ytterligare information om studier utomlands: guide.student.helsinki.fi/sv/studera-utomlands

Vid Helsingfors universitet strävar vi till att universitetet är en tillgänglig lärmiljö och att alla har en möjlighet att avlägga de studier de vill.

Ifall du på grund av sjukdom, funktionshinder eller inlärningssvårigheter behöver specialarrangemang i dina studier eller vid tentamenstillfällen, är det bra om du diskuterar behovet av specialarrangemang med fakulteten redan i början av dina studier eller då behovet uppstår.

I allmänhet kommer man överens om de praktiska arrangemangen i samband med undervisningen, diskutera modigt med dina lärare.

Specialarrangemang i studier, det vill säga individuellt stöd för lärandet, betyder till exempel att du kan få extra tid att slutföra uppgifter eller tentamina, studiematerial som kan ges i elektronisk form i förväg, undervisningsutrymmenas hinderslöshet och alternativa sätt att avlägga studier.

Om du vill ha mer information om specialarrangemangen kan du kontakta studentservicen på adressen specialneeds@helsinki.fi. Du kan också ansöka om specialarrangemang vid urvalsproven.

Åt universitetsstuderande erbjuds tjänster och förmåner gällande bland annat boende, mat, hälsovård, välmående och motion. Inom Helsingfors universitets studentkår (HUS) finns över 250 olika studentföreningar där var och en kan hitta sitt eget intresseområde och gemenskap. Mer information hittar du på Instruktioner för studerande.