För studerande vid matematisk-naturvetenskapliga fakulteten som beviljats studierätt för både kandidat i naturvetenskaper och magisterexamen är målet för genomförande av examen fem år. Studeranden har rätt att avlägga examina inom en tid som med högst två år överskrider den målsatta tiden för examina.  Studeranden har totalt sju år på sig att avlägga examina.

Vid matematisk-naturvetenskapliga fakulteten finns även studerande som har studierätt endast för filosofie magisterexamen. För dem är den målsatta studietiden två år. Studeranden har rätt att avlägga examen inom en tid som med högst två år överskrider den målsatta studietiden för examen. Studeranden har totalt fyra år på sig att avlägga examen.

I den tid det tar att avlägga examen inräknas inte frånvaro på högst fyra terminer (studerande som påbörjat sina studier före 1.8.2015), för vilken den studerande har anmält sig som frånvarande.

I den tid det tar att avlägga examen inräknas inte frånvaro på högst två terminer (studerande som påbörjat sina studier 1.8.2015 eller efter det), för vilken den studerande har anmält sig som frånvarande.

Frånvaro som beror på fullgörande av värnplikt eller frivillig militärtjänst eller på moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet räknas inte i den tid det tar att avlägga examen.

Studeranden kan på ansökan beviljas tilläggstid för att slutföra studierna om han eller hon inte genomfört studierna inom den föreskrivna tiden.

Universitetets mål är att så många studerande som möjligt avlägger examen inom den målsatta tiden eller senast inom den tid lagen medger. I rektors beslut ingår dessutom följande principer:

 • Om studeranden är frånvarande sammanlagt högst fyra terminer (studerande som påbörjat sina studier före 1.8.2015) av andra skäl än frivillig militärtjänst, värnplikt eller moderskaps, faderskaps- eller föräldraledighet, behöver han eller hon inte meddela orsaken till frånvaron till universitetet.
 • Om studeranden är frånvarande sammanlagt högst två terminer (studerande som påbörjat sina studier 1.8.2015 eller efter det) av andra skäl än frivillig militärtjänst, värnplikt eller moderskaps, faderskaps- eller föräldraledighet, behöver han eller hon inte meddela orsaken till frånvaron till universitetet.
 • Avbrott i studierna för högst ett år åt gången som betjänar arbetskraftsförvaltningens behov jämställs med frånvaroanmälan.
 • Om studeranden försummar närvaroanmälan löper tiden för avläggandet av examen även under den tiden.
 • Om studerandens registerstatus (närvarande/frånvarande) ändras mitt under en termin, bestäms terminens status enligt statusen för terminens sista dag.

I Oodi-systemet som upprätthålls av universitetets studeranderegister anges studierättens lagenliga giltighetstid för varje studerande.  Studeranden kan se giltighetstiden för sina studierätter i WebOodi. Uppgifterna uppdateras automatiskt varje natt. Studierätten upphör antingen 31.7 eller 31.12.

Universitetets studerandeservice meddelar studeranden skriftligen när studietiden håller på att ta slut.  

I den tid det tar att avlägga examen inräknas inte frånvaro som beror på fullgörande av värnplikt eller frivillig militärtjänst eller på moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet. Om studierna fördröjts av någon av dessa orsaker ska studeranden anmäla orsaken till fördröjningen till universitetets studentrådgivning. I samband med anmälan ska studeranden uppvisa behövliga intyg för att studietiden ska kunna förlängas. Studentrådgivningens tjänsteman inför den information som behövs i Oodi.

Studeranden bör själv sörja för närvaro- eller frånvaroanmälan till universitetet.

Studeranden kan på ansökan beviljas tilläggstid för att slutföra studierna om han eller hon inte genomfört studierna inom den föreskrivna tiden. Förutsättningen är att studeranden lägger fram en målinriktad och genomförbar plan för slutförandet av studierna. Vid beviljandet av tilläggstid beaktas även eventuella tidigare beslut om tilläggstid.

Tilläggstid beviljas alltid för en bestämd tid, minst en och högst fyra terminer i gången.

Ansökan om tilläggstid tillställs matematisk-naturvetenskapliga fakulteten och lämnas in till fakultetens kansli. Till ansökan bifogas följande dokument:

 • en studieplan som godkänts av studerandens ISP-handledare eller studierådgivaren vid huvudämnesinstitutionen. Studieplanen ska innehålla en detaljerad förteckning över de studier som saknas i examen samt en tidsplan för genomförandet av studierna och avläggandet av examen
 • en redogörelse för varför studeranden inte kunnat avlägga examen inom utsatt tid
 • en beskrivning av studerandens livssituation om han eller hon i sin ansökan vill vädja till personliga skäl, samt dokument som stöder ansökan (t.ex. läkar- eller andra liknande intyg)

Tilläggstid söks med en ansökningsblankett. Studieplanen avfattas på en blankett för studieplan.

Den som ansöker om tilläggstid en andra gång eller flera gånger skall dessutom bifoga en redogörelse för de studier som genomförts under den föregående tilläggstiden och varför studierna inte framskridit enligt planen. Tilläggstid kan inte beviljas om studierna framskridit betydligt långsammare än planerat och studeranden inte framlagt godtagbara skäl till att studierna framskridit långsamt.

Vid beviljandet av tilläggstid kan studerandens livssituation beaktas, bl.a. följande faktorer:

 • egen sjukdom eller svår livssituation,
 • samhälleligt engagemang under studietiden,
 • deltagande i internationellt student- eller praktikantutbyte,
 • systematisk träning för toppidrott,
 • familje- och vårdnadsansvar,
 • förvärvsarbete och
 • deltagande i universitetssamfundets verksamhet

Ansökan om tilläggstid ska lämnas in i god tid innan studietiden tar slut. Om studietiden tar slut i slutet av vårterminen (31.7) lämnas ansökan in senast i mitten av maj. Om studietiden tar slut i slutet av höstterminen (31.12) lämnas ansökan in senast i mitten av november.

Beslut om beviljande av tilläggstid fattas av fakultetens dekanus. Tilläggstid beviljas alltid för en bestämd tid, minst en och högst fyra terminer. Den som ansöker om tilläggstid med stöd av lagen om begränsande av studietider hör inte längre till Etapp-systemet.

Uppgifterna om beviljad tilläggstid införs i Oodi i fakultetens kansli.

Studeranden bör själv sörja för närvaro- eller frånvaroanmälan till universitetet.

Enligt universitetslagen förlorar en studerande sin studierätt om studierna inte genomförts inom den föreskrivna tiden eller inom beviljad tilläggstid, eller om tilläggstid för att slutföra studierna inte beviljats.

Om den som förlorat sin studierätt senare vill fortsätta sina studier bör han eller hon av universitetet ansöka om tilläggstid.

Bestämmelse

Om du inte anmäler dig som antingen närvarande eller frånvarande under anmälningstiden förlorar du din rätt att avlägga examen.

Tillvägagångssättet för en återaktivering av studierätten beror på när du ansöker om en återaktivering.

Åter­vän­da till stu­di­er­na un­der sam­ma läsår då du glöm­de an­mä­la dig

Om du, då du försummat anmälan, vill anmäla dig som antingen närvarande eller frånvarande under samma läsår dvs. före den 31 juli påföljande år, räcker det med att du betalar återinskrivningsavgiften. Se betalningsinstruktionerna nedan.

Åter­vän­da till stu­di­er­na se­na­re

Om du vill fortsätta dina studier först senare, måste du först göra en ansökan om återställande av studierätten hos fakulteten. Då fakulteten återställt din studierätt, se betalnings- och anmälningsinstruktionerna nedan.

Be­tal­ning­ar och an­mä­lan

Om du är grundexamensstuderande måste du betala både återinskrivningsavgiften (se betalningsinformationen nedan) och studentkårens medlemsavgift.

Doktorander måste betala återinskrivningsavgiften (se betalningsinformationen nedan) och ifall de vill bli medlemmar av studentkåren även studentkårsavgiften.

Efter detta bör betalningskvittona för återinskrivningsavgiften och studentkårsavgiften skickas till studentservicen. Som kvitto duger en utskrift ur din internetbank där arkiveringsnumret syns. Om du har ett beslut från fakulteten över att din studierätt är återställd bör detta också bifogas.

Återinskrivningsavgift

Återinskrivningsavgiften är 35 euro / rätt att avlägga examen.

Du kan betala in på följande av Helsingfors universitets konton:
NORDEA FI23 1660 3000 0777 20, referensnumret är 0253 62312.

Om du betalar återinskrivningsavgiften via en bank utomlands, är betalningsinformation följande:
IBAN FI 2316603000077720
Swift NDEAFIHH.