Ansök till studier

Vid matematisk-naturvetenskapliga fakulteten kan du utföra examen för kandidat i naturvetenskaper, filosofie magister, filosofie licentiat och filosofie doktor. Examen för kandidat i naturvetenskaper är den lägre högskoleexamen, och filosofie magister den högre högskoleexamen. Licentiat- och doktorsexamen är vetenskapliga postgraduala examina.

Ansökningar som godkänts i den gemensamma antagningen ger studierättighet både till den lägre och den högre högskoleexamen, eller i såkallad magisteransökan endast till den högre högskoleexamen.

Studenter antas till något utbildningsprogram. Utbildningsprogrammet kan ha huvudämnen och skilt definierade specialiseringslinjer inom dem. Utbildningsprogrammen vid Helsingfors universitet har förnyats. De nya utbildningsprogrammen erbjuder studenterna mångsidiga kunskaper och mera valfrihet. Du kan läsa mera om de nya utbildningsprogrammen här.

Det finns en begränsad möjlighet att även komma in i matematisk-naturvetenskapliga fakulteten via skild ansökan eller JOO-studierättighet.

Under vårens gemensamma ansökan kan du ansöka till magister- och kandidatutbildningsprogrammen som ges på de inhemska språken.  Utbudet och ansökningsinstruktionerna publiceras i slutet av oktober på tjänsten Studieinfo.fi

Utbildningsutbudet i matematisk-naturvetenskapliga fakulteten.

Ansökningstiden till magisterprogrammen på främmande och flera olika språk börjar i December. Information om dem på ansökningssidorna.

Se universitetets webbsidor för mera information och ansökningsinstruktioner.

Ansökningar som godkänts i den gemensamma ansökan ger studierättighet både till den lägre och den högre högskoleexamen, eller i magistersansökan endast till den högre högskoleexamen.

Doktorsexamen vid den matematisk-naturvetenskapliga fakulteten utförs inom doktorsprogram, vilka står som ansökningsobjekt. Den naturvetenskapliga forskarskolan med sju doktorsprogram fungerar vid Gumtäkts campus. Dessutom går det att utföra fakultetens doktorsexamen vid åtta olika doktorsprogram som hör till andra forskarskolor.

Läsa mer

Fakulteten ordnar separat intagning för sökande till den lägre och övre högskoleexamen för studerande som byter högskola samt för dem som utfört studier vid öppna universitetet.

Intagningen beror på antalet utförda studiepoäng, vitsordsnivån och studieplanen.

Studieplanen bör innehålla den uppskattade studietiden, den tilltänkta examensstrukturen: studieprogram/huvudämne, specialiseringslinje, samt biämnen och övriga studier samt deras omfattning per ämne, tidigare studier och/eller arbetserfarenhet som stöder studierna i det tilltänkta huvudämnet, samt motiveringar för ansökan. Då du gör upp din studieplan kan du stöda dig på matematisk-naturvetenskapliga fakultetens studiehandbok och undervisningsprogrammet för det kandidatprogram du ansöker till.

Sökanden måste påvisa de studier hen baserar sin ansökan på så som ansökningstjänsten specificerat. Studieprestationerna som ansökningen baserar sig på måste vara slutförda då ansökningstiden tar slut. Då man ansöker via öppna universitetet skall de studier vid öppna universitetet som ligger till grund för ansökan vara slutförda innan man tar emot studieplatsen på universitetet.

Närmare information på studieinfo.fi

Urvalsnämnden kan efter prövning ge rätt att utföra examen åt en ansökande som utför studier för den lägre högskoleexamen vid en annan finsk högskola. Personer som byter sin studierätt från en examen till en annan inom universitetet räknas också till denna grupp. Man kan inte byta till utbildningsprogrammen vid matematisk-naturvetenskapliga fakulteten på basen av studier vid en yrkeshögskola.

Till kandidatprogrammen i fysikaliska vetennskaper, kemi, matematiska vetenskaper och datavetenskap kan man bli intagen om man har utfört minst 60 studiepoäng av kurser som passar in i kandidatprogrammet, så att studierna inbegriper minst 25 sp av kurser i kandidatprogrammets ämne.

Till kandidatprogrammet för lärare i matematik, fysik och kemi kan man bli intagen om sökanden har utfört minst 25 studiepoäng av grundstudier i matematik, fysik eller kemi, och om sökanden får godkänt i urvalsprovet för ämneslärare.

Intagningen beror på antalet utförda studiepoäng, vitsordsnivån och studieplanen. En annan förutsättning för att bli intagen är att studenten kan förväntas slutföra den nya examen inom den i universitetslagen utsatta tiden.

Sökandens tidigare rättighet att utföra examen avbryts då hen tar emot den nya studierättigheten. Den kvarvarande studietiden räknas enligt den beräknade studietiden för det nya programmet minus den tid som sökanden har studerat för examen som står till grund för ansökningen.

Studenter som har börjat studera före läsåret 2005-2006 får en ny tidsgräns för sina studier enligt den nya studierättigheten.

Urvalsnämnden kan också ge studerande för kandidatexamen i naturvetenskaper vid en annan fakultet i Helsingfors universitet rättighet att byat till fakulteten enligt ovannämnda kriterier. Sådana studeranden får inte en ny studierättighet, utan innehållet i deras befintliga examensrätt förändras när det gäller fakultet och utbildningsprogram. Eftersom innehållet i examensrättgheten förändras, förlorar studenten sin rättighet att utföra examen vid den ursprungliga fakulteten. Tidsgränsen för studierna bestäms alltså utgående från den befintliga studierättigheten

Byte av utbildningsprogram inom matematisk-naturvetenskapliga fakulteten (flamma)

På basen av studier vid öppna universitetet kan de studerande som inte har giltig studierättighet vid ett universitet ansöka om studierättighet.

Rättighet att utföra examen i kandidatprogrammen i fysikaliska vetenskaper, kemi, matematiska vetenskaper och datavetenskap kan ges till sådana studeranden vid öppna universitetet som har utfört 25 studiepoäng av studier motsvarande studieplanens grundstudier med vitsordet minst 3/5.

Rättighet att utföra examen i kandidatprogrammet i geografi kan ges till studeranden vid öppna universitetet som har slutfört 25 studiepoäng i grundstudierna i geografi enligt Helsingfors universitets studieplan. En förutsättning för intagning är att det avvägda medelvitsordet i de slutförda kurserna är minst 4/5. Högst fem studeranden från öppna universitetet väljs in till kandidatprogrammet i geografi under vårens separata antagning.

Rätt att avlägga fristående studier kan beviljas en person som inte har rätt att avlägga en examen vid Helsingfors universitet.

Studierätt beviljas för att öka vetenskaplig eller yrkeskompetens eller för att bifoga studiehelheter eller enskilda kurser till en examen som avläggs vid ett annat universitet. Rätt att avlägga fristående studier kan också beviljas en person som avlagt grundexamen vid Helsingfors universitet för att öka yrkeskompetens eller vetenskaplig kompetens. Rätt att avlägga fristående studier beviljas enligt institutionernas undervisningsmöjligheter samt enligt sökandens tidigare studieprestationers mängd och vitsordsnivå. Den som beviljas rätt att avlägga fristående studier har inte rätt att avlägga examen och har inte de fördelar och rättigheter som examensstuderande vid universitetet har. Rätten att avlägga fristående studier begränsar sig till de studieavsnitt som beviljats.

Ansökningstiden till höstens utbildning är 1.4.-30.4. och till vårens utbildning 1.10.-31.10. Ansökningsblanketten updateras till sidan till ansökningstiden.
 

Fristående studier är avgiftsbelagda 15 € / studiepoäng.

Avgifterna gäller inte studier för lärarutbildning vilka är inte i oppna universitetets utbildningsutbud (den sökande har genomfört eller genomför som bäst de pedagogiska studierna och vill få lärarkompetens i ett undervisningsämne). Studier i det tredje undervisningsämnet är avgiftsbelagda. För motsvarighetsintyg i samband med lärarstudierna uppbärs en avgift på 126 euro ( Undervisningsministeriets förordning om avgifter för universitetens prestationer 737/2007). Motsvarighetsintyg kan fås på begäran från fakultetens kansli efter att studierna genomförts.

Genom avtalet om flexibel studierätt (JOO) kan studerande vid alla Finlands universitet ansöka om avgiftsfri studierätt för studier vid Helsingfors universitetet. Studierna är avgiftsfria ifall hemuniversitet förordat ansökan, d.v.s. att studierna kan godkännas som en del av examen vid hemuniversitetet.

Ifall ansökan om JOO-studier inte förordas av hemuniversitetet, kan man ansöka om rätt att avlägga fristående studier. 

JOO-studierätt kan beviljas till personer som inte har examensstudierätt vid Helsingfors universitet. Studierätt beviljas för studieperioder eller studiehelheter som kan användas som en del av en examen vid ett annat universitet. Studierätt för JOO-studier beviljas enligt institutionens undervisningsmöjligheter på basis av mängden tidigare studier och vitsordsnivån i dessa. Studierätten begränsar sig till de studier som rätten beviljats för. Studierätten är giltig fr.o.m. beslutsdatumet.

Ansökningstiden för JOO-studier är fortlöpande.

Ansökninsblanketten med anvisningar finns i JOOPAS-portalen.