Förhandsgranskning av doktorsavhandlingen

Föreskrifter om förhandsgranskning av doktorsavhandlingar finns i examens- och rättssäkerhetsinstruktionen för Helsingfors universitet. Därtill har fakulteten 12.12.2017 gett anvisningar om förhandsgranskning.

Disputanden ansvarar för innehållet i avhandlingen. Handledaren eller handledarna ansvarar för att avhandlingens nivå är tillräcklig för att den ska kunna lämnas till förhandsgranskning. Det rekommenderas att man låter språkgranska avhandlingar som skrivs på ett främmande språk. Den ansvariga handledaren kan besluta att språkgranskning inte behövs.

Innan doktorsavhandlingen skickas till förhandsgranskning ska den genomgå plagiatkontroll (Urkund).

Utnämning av förhandsgranskare

Fakultetsrådet utnämner minst två förhandsgranskare för en doktorsavhandling. Förhandsgranskarna ska vara professorer, docenter eller doktorer som har motsvarande vetenskapliga meriter. Förhandsgranskarna väljs utanför den egna fakulteten och i regel ska de inte heller komma från Helsingfors universitet. Den andra förhandsgranskaren kan av grundad anledning utnämnas inom Helsingfors universitet. Doktorsavhandlingens handledare får inte vara förhandsgranskare. Även docenter som inte har ett anställningsförhållande vid universitetet anses stå utanför fakulteten när man utnämner förhandsgranskare eller opponenter.

Förhandsgranskaren får inte stå i ett sådant förhållande till disputanden eller doktorsavhandlingen eller någon annan part som gör att hans/hennes opartiskhet kan ifrågasättas. Förhandsgranskare kan därmed inte vara t.ex.

 • en person som är medförfattare till en delpublikation som ingår i doktorsavhandlingen,
 • en person som har ett pågående forskningssamarbete eller har haft ett samarbete med disputanden under processen med doktorsavhandlingen,
 • en person som haft ett nära forskningssamarbete med doktorsavhandlingens handledare under de tre senaste åren som föregår förhandsgranskningen,
 • disputandens närstående släkting,
 • disputandens eller handledarens närmaste chef eller medarbetare, eller
 • en medlem i doktorsavhandlingens uppföljningsgrupp.

Fakultetsrådet behandlar valet av förhandsgranskare utgående från disputandens ansvariga professors förslag (e-blankett på finska). De utsedda förhandsgranskarna meddelas skriftligen om fakultetsrådets beslut.

Instruktioner för förhandsgranskarna

Förhandsgranskarna ska inom den tidsgräns för uppdraget som fastställts av fakultetsrådet gemensamt eller var för sig avge ett motiverat skriftligt utlåtande, i vilket de förordar eller avstyrker att disputationstillstånd beviljas. Den utsatta tiden inom vilken förhandsgranskarna ska avge sitt utlåtande får inte utan särskilda skäl vara längre än två månader.

Förhandsgranskarna ska i sin bedömning fästa uppmärksamhet särskilt vid följande:

 • Undersökningens betydelse och ställning inom forskningsområdet
 • Arbetets omfattning och materialets tillräcklighet, eventuella manuskript som skickats för publicering och deras betydelse i innehållet och brister
 • Tillämpningen och utvecklingen av undersökningsmetoderna
 • Härledningen av resultaten ur undersökningsmaterialet
 • Logiken i uppbyggnaden av undersökningen
 • Litteraturkännedomen och förmågan att tillgodogöra sig litteraturen
 • Doktorsavhandlingens komposition (framställningssättet, stilen, språkdräkten)
 • Disputandens arbetsinsats och dess tillräcklighet (om avhandlingen innehåller artiklar med flera författare): har disputanden en tillräcklig självständig andel i avhandlingshelheten?

Om förhandsgranskaren märker sådana brister i arbetet som han eller hon anser måste korrigeras för att disputationstillstånd ska kunna beviljas, ska förhandsgranskaren ta kontakt med disputanden och avtala om korrigering av bristerna. Fakulteten önskar att det i utlåtandet till fakulteten inte längre ställs några villkor för beviljande av disputationstillstånd, utan att det av utlåtandet entydigt framgår huruvida disputationstillstånd föreslås beviljas.

Innan fakultetsrådet fattar beslut om disputationstillstånd ska disputanden ges tillfälle att bemöta förhandsgranskarnas utlåtanden.

Om förhandsgranskningen antingen på grund av åsiktsskillnader mellan förhandsgranskarna eller på grund av brister i arbetet inte inom utsatt tid eller inom en skälig tilläggstid som förhandsgranskarna och doktoranden avtalat om kan leda fram till ett utlåtande där disputationstillstånd förordas, förfaller förhandsgranskningen om inte doktoranden vill föra ärendet till fakultetsrådet för avgörande. Fakultetens dekanus ska underrättas om förhandsgranskningen fortsätter utöver den tid som fakultetsrådet slagit fast.

När en förhandsgranskning förfallit kan disputanden begära ny förhandsgranskning, sedan han eller hon i avhandlingsmanuskriptet fört in de ändringar som förhandsgranskarna tagit upp i sina avstyrkande utlåtanden eller också andra ändringar. Dessutom ska handledaren eller någon annan professor i ämnet förorda ny förhandsgranskning.

Examens- och rättssäkerhetsinstruktion för Helsingfors universitet (Flamma)