Universitetsportfölj

Universitetsportfölj för ansökningar om undervisnings- och forskningsuppgifter

En universitetsportfölj (portfolio) skall utarbetas separat för varje ansökan. Fakulteten önskar att portföljens totalomfång (exkl. publikationsförteckning) inte överstiger 7 sidor.

De som söker en professur, en biträdande professur eller titeln docent skall till sin ansökan bifoga en universitetsportfölj på engelska. De som söker andra undervisnings- och forskingsuppgifter kan också lämna sin portfolio på finska eller på svenska. Det är många som får ta del av portföljen (sakkunniga, medlemmar av institutionsrådet) och där bör inte ingå konfidentiella uppgifter, såsom personbeteckning, hobbyn etc.

Följande anvisningar bör följas vid disponeringen och rubriksättningen av portföljen och av den publikationsförteckning som skall fogas till portföljen.

Universitetsportföljen skall vara en kortfattad och koncis redogörelse av sökanden över meriter som kan dokumenteras.

Vid tidsangivelser anhåller vi om undvikande av datum: angivande av månad och år räcker.

Vid uppräkningen av anställningsförhållanden bör onödig detaljrikedom undvikas: anställning som skett i flera perioder kortare än ett år bör förenas enligt tjänstebenämning, exempelvis ”handhavare av professur (sammanlagt 8 månader) 2002 – 2004”.

De uppgifter som anges i universitetsportföljen måste på begäran kunna dokumenteras såsom fakulteten anvisar.

Portfolions disposition och rubriksättning

UNIVERSITETSPORTFÖLJ

1. basuppgifter

 • namn, födelsedatum, nuvarande arbetsgivare, tjänstebenämning och anställningsdatum
 • examina, lärda grader och motsvarande
 • tidigare anställningar

2. meriter inom forskning och forskarutbildning

 • utmärkelser och pris tilldelade av forskarsamfundet
 • art och omfång av publikationsverksamhet (till den del detta inte framgår av publikationsförteckningen)
 • vetenskapliga sakkunniguppdrag
 • internationell verksamhet
 • omfattning och ledning av extern forskningsfinansiering och projektverksamhet
 • samarbete med finländska och utländska forskningsgrupper
 • meriter inom utnyttjande av forskningsresultat
 • samordning av forskarutbildning och övrigt deltagande i nationella forskarskolors verksamhet
 • antal forskarstuderande
 • metoder för undervisning och handledning av forskarstuderande
 • antal handledda doktorsavhandlingar
 • förhandsgranskare och opponent vid avhandlingar

3. meriter inom undervisning

 • undervisningserfarenhet (redogörelse för anställningar som lärare vid universitet, annan högskola eller läroanstalt och arbetsuppgifternas karaktär) 
 • pedagogisk utbildning (utbildning införd i personalutbildningsregister, kurser i universitetspedagogik, pedagogiska studier för lärare, annan meritering, t.ex. i nätverk)
 • förmåga att producera undervisningsmaterial (utredning över deltagande i läromedelsproduktion)
 • andra pedagogiska meriter (redogörelse för hur uppställda undervisningsmål har genomförts, vilka undervisningsmetoder som tillämpats och utvärdering av hur de fungerat, erhållen värdering av den egna undervisningen, beskrivning av deltagande i utvecklingsgrupper för undervisning och annan verksamhet med anknytning till studiefrågor, tankar kring undervisningen, till undervisning hörande rapportering och forskning, priser, stipendier och andra utmärkelser )

4. andra meriter

 • betydelsefulla samhälleliga expertuppdrag och förtroendeuppdrag som baserar sig på vetenskapliga eller pedagogiska meriter
 • betydelsefulla förtroendeuppdrag, medlemskap i arbetsgrupper och kommittéer och andra administrativa uppgifter vid universitet som baserar sig på vetenskapliga och pedagogiska meriter.

Publikationsförteckning

Kategoriseringen i universitetets publikationsdatabas skall i tillämpliga delar följas när publikationsförteckningen uppgörs. Den som söker en professur vid fakulteten skall disponera och rubricera sin publikationsförteckning på följande sätt:

A Referentgranskade vetenskapliga artiklar

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift
A2 Översiktsartikel i en vetenskaplig tidskrift
A3 Del av bok eller annat samlingsverkr
A4 Artikel i konferensskrift

B Icke-referentgranskade vetenskapliga skrifter

B1 Inlägg i en vetenskaplig tidskrift
B2 Del av bok eller annat samlingsverk
B3 Icke-referentgranskad artikel i en konferensskrift

C Vetenskapliga böcker (monografier)

C1 Separat utgiven vetenskaplig skrift
C2 Redigerad bok, samlingsverk, konferensskrift eller specialnummer av en tidskrift

D Publikationer som är avsedda för en yrkesgrupp

D1 Artikel i facktidskrift
D2 Artikel i yrkesinriktad handbok eller guide eller yrkesinriktat datasystem, eller
läroboksmaterial
D3 Artikel i yrkesinriktad konferensskrift
D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller -utredning
D5 Lärobok, yrkesinriktad handbok eller guide, ordbok

E Publikationer för allmänheten

E1 Populärartikel, tidningsartikel
E2 Populärmonografi

F Offentlig konstnärlig och konstindustriell verksamhet

F1 Utgivet separat konstverk
F2 Medverkan i offentligt konstverk
F3 Offentlig konstnärlig föreställning eller utställning
F4 Modell eller plan som har tagits i produktion/utnyttjas

G Lärdomsprov

G1 Lärdomsprov för yrkeshögskoleexamen, kandidatavhandling
G2 Avhandling pro gradu, diplomarbete, högre YH-lärdomsprov
G3 Licentiatavhandling
G4 Monografiavhandling
G5 Artikelavhandling

H Patent och uppfinningsanmälningar

H1 Beviljade patent
H2 Uppfinningsanmälan

I Audiovisuellt material samt data- och kommunikationstekniska program

I1 Audiovisuellt material
I2 Program eller programvara av data- och informationstekniskt slag