Undervisningsförmågan bedöms i sin helhet

Undervisningsförmågan hos den som ansöker om en undervisnings- eller forskningsbefattning bedöms i sin helhet. Varje pedagogiskt delområde som nämns i universitetets behörighetsvillkor beaktas separat i bedömningen (erfarenhet av undervisning, pedagogisk utbildning, förmåga att producera läromedel, andra i undervisningsverksamhet förvärvade meriter) samt den sökandes undervisningsprov och den därpå följande diskussionen med den pedagogiska nämnden. På så sätt får den sökande information både om sina starka sidor och om vilka delområden av undervisningsförmågan som enligt bedömningen fortfarande borde utvecklas. 
I helhetsbedömningen av den sökandes undervisningsförmåga meddelas det om den sökande har den undervisningsförmåga som anges i behörighetsvillkoren.

Bedömningen av undervisningsprovet

Som stöd för bedömningen av undervisningsprovet används bifogade matris för bedömning av undervisningsförmågan (bilaga, pdf-fil). Vid bedömningen fäster man uppmärksamhet vid undervisningssituationens och undervisningsstoffets disposition, den vetenskapliga grunden och den sökandes interaktionsförmåga samt vid användningen av hjälpmedel och undervisningsmaterial. Undervisningsprovet bedöms med ett vitsord (underkänd – nöjaktig nivå – god nivå – utmärkt nivå).

Jämförelse mellan flera sökande till en anställning

I jämförelsen mellan flera sökande som söker samma anställning och som uppfyller behörighetsvillkoren i fråga om undervisningsförmåga kan den pedagogiska nämnden också använda ett vitsord för helhetsbedömningen. I dessa fall används endast vitsorden god nivå och utmärkt nivå. 
Alternativt kan jämförelsen mellan de sökande formuleras mera direkt, t.ex. på följande sätt: Sammanfattningsvis konstaterar den pedagogiska nämnden att sökande A placerar sig före de två andra bedömda sökandena i jämförelsen mellan de sökandes undervisningsförmåga.Den pedagogiska nämnden anser inte att en jämförelse mellan sökandena B och C är nödvändig.Bådas undervisningsprov bedömdes med vitsordet utmärkt nivå och deras undervisningserfarenhet, pedagogiska utbildning och andra undervisningsmeriter skiljer sig inte avsevärt från varandra.