Magisterprogrammet i teologi och religionsforskning, teologie magister (2 år)

Sök utbildningar
Examensnivå
Högre högskoleexamen
Begynnelsetermin
2019 Höst
Utbildningens omfattning och planerad längd
120 studiepoäng, 2 år
Undervisningsspråk
finska, svenska
Läsårsavgiften för studerande utanför EU/EES-området
0 €
Ansökningstid
20.3.2019 - 3.4.2019

Bottom content

Utbildning

Magisterprogrammet utbildar specialister i religion, världsåskådningar och värderingar.

Kunskaper och färdigheter inom vetenskapsområdet

 • Studenten har djupgående kunskaper i minst ett av magisterprogrammets ämnesområden och dess centrala teorier, begrepp och forskningsmetoder och kan tillämpa dem i praktiken.  
 • Studenten fördjupar sina färdigheter i vetenskapligt skrivande och kan producera genomarbetad vetenskaplig text.
 • Studenten har kunskap om och kan kritiskt analysera fenomen som undersöks inom ämnesområdet.  
 • Studenten förstår och kan kritiskt bedöma problem som anknyter till ämnesområdet och till beröringspunkterna med andra områden och kan lösa dem på ett kreativt sätt i föränderliga situationer.    
 • Studenten har förmåga att bemöta människor på ett respektfullt sätt. 

Allmänna kunskaper och färdigheter

 • Studenten kan analysera och bedöma frågor som gäller åskådningar, värderingar och etik, och kan söka och ta fram lösningar i samarbete med olika aktörer.
 • Studenten har goda förutsättningar både för självständigt expertarbete och för yrkesövergripande samarbete.   
 • Studenten har förmåga att planera, styra och leda arbetet i grupper och samfund på området.    
 • Studenten behärskar den informations- och kommunikationsteknik som ämnesområdet förutsätter och kan tillämpa den på ett ändamålsenligt sätt.  
 • Studenten har god förmåga att kommunicera med olika målgrupper och samarbetspartner i Finland och internationellt i frågor som gäller området.   

Kunskaper och färdigheter som anknyter till expertidentiteten   

 • Studenten har anammat sin akademiska expertroll och det etiska ansvar som hör till den.  
 • Studenten kan bedöma sin egen kompetens och utveckla den på ett målmedvetet sätt.

Det går att studera på både finska och svenska. 

Magisterprogrammet bedriver högklassig akademisk forskning och undervisning i historiska, begreppsliga och kulturella frågor som gäller religion och teologi. Vid magisterprogrammet undersöker man religioners individuella, kulturella och sociala betydelse genom historien och i dag. Forskningsbaserad djupgående kunskap hjälper oss förstå betydande europeiska och globala förändringar, såsom mångkultur, extrema religiösa fenomen, relationer mellan religioner, värdepluralism och välfärdens framtid.

Utbildningsprogrammen i teologi och religionsforskning har studieinriktningar för studenter som vill specialisera sig. Den som söker sig till pedagogiska studier för lärare väljer inriktningen religionspedagogik och fostran, och den som söker sig till arbetsuppgifter inom kyrkor och religiösa samfund väljer inriktningen teologisk yrkesverksamhet. Inom studieinriktningen för teologisk yrkesverksamhet kan man avlägga teologie magisterexamen, som ger behörighet för en tjänst som präst/lektor i den evangelisk-lutherska kyrkan. Inriktningen för religionspedagogik och fostran ger färdigheter att arbeta som ämneslärare i religion.Kandidat- och magisterexamen i teologi ger tillsammans behörighet att arbeta som lärare i evangelisk-luthersk religion och i ett annat undervisningsämne.

Studenten väljer ett ämnesområde och fördjupar sig i det under sina magisterstudier. Det finns 12 ämnesområden:

 • Nya testamentets exegetik   
 • Gamla testamentets exegetik   
 • Allmän kyrkohistoria   
 • Finlands och Skandinaviens kyrkohistoria   
 • Dogmatik   
 • Ekumenik   
 • Teologisk etik och socialetik   
 • Religionsfilosofi   
 • Praktisk teologi   
 • Kyrkosociologi   
 • Religionspedagogik   
 • Religionsvetenskap

Magisterprogrammet är tvåårigt och dess omfattning är 120 studiepoäng (sp).  Du kan åläggas ytterligare att genomföra högst 30 studiepoäng kompletterande studier för att uppnå behörighet för en tjänst som präst/lektor vid evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

Fördjupade studier 60-70 sp     

 • Pro gradu-avhandling 30 sp  
 • Seminarium (inkl. metodik) 10 sp  
 • Studier i avhandlingens ämnesområde 15 sp  
 • Tematiska studier  5-15 sp     

Utöver det ska studenten genomföra 50-60 sp i vilket ingår     

 • Tillämpade studier 15 sp  
 • Valfria studier från det egna utbildningsprogrammet eller från andra utbildningsprogram 35 sp

       -> En student vars tidigare examen eller andra/kompletterande studier inte innehåller grundstudierna på 25 sp i teologie kandidatexamen (eller motsvarande studier) och 10 sp klassiska språk, ska genomföra dessa i sin teologie magisterexamen i stället för valfria studier. 

eller

 studieinriktningen för religionspedagogik och fostran

 • Pedagogiska studier 60 sp

För teologie magisterexamen skriver studenten en pro gradu-avhandling vars omfattning är 30 sp. Pro gradu-avhandlingen ska visa att författaren är förtrogen med vetenskapligt tänkande, behärskar nödvändiga forskningsmetoder, har god kännedom om avhandlingens ämnesområde samt förmåga till vetenskaplig kommunikation. I arbetet med pro gradu-avhandlingen får studenten tillfälle att utforska och fördjupa sig i ett ämne som intresserar honom eller henne.

Magisterprogrammet i teologi och religionsforskning är en bred utbildning som syftar till att ge expertis inom området religion. Sådan kompetens behövs till exempel i religiösa samfund, skolor, läroanstalter, organisationer, företag, inom informationsspridning och medier samt inom den offentliga förvaltningen. Utbildningen är mångvetenskaplig och ger studenten färdigheter för det föränderliga arbetslivet i ett allt mer mångkulturellt samhälle.

Inom studieinriktningen för teologisk yrkesverksamhet kan man avlägga teologie magisterexamen, som ger behörighet för en tjänst som präst/lektor i den evangelisk-lutherska kyrkan.

Inriktningen för religionspedagogik och fostran utbildar ämneslärare i religion. Kandidat- och magisterexamen i teologi ger tillsammans behörighet att arbeta som lärare i evangelisk-luthersk religion och i ett annat undervisningsämne. Studierna i undervisningsämnena ingår i lägre högskoleexamen (kandidatprogrammet), och de pedagogiska studierna i högre högskoleexamen (magisterprogrammet).

OBS! Utbildningen för ämneslärare är strukturerad så att de som avlägger både kandidat- och magisterexamen vid Helsingfors universitet ansöker om rätten till pedagogiska studier under kandidatstudierna. De som år 2019 får rätt att avlägga endast magisterexamen kan inte söka till pedagogiska studier under magisterstudierna. Efter att ha avlagt magisterexamen kan man ansöka om rätt att avlägga de pedagogiska studierna som avgiftsfria fristående studier.

I magisterprogrammet kan man genomföra kurser och studiehelheter på främmande språk. Studenten kan också åka utomlands för att göra praktiken som ingår i de tillämpade studierna, eller göra den inom ramen för internationella uppdrag i Finland.

Utbildningsprogrammet samarbetar med aktörer som sysselsätter teologer. De inbjuds till studentträffar och kurser. På vissa kurser kan studenterna besöka arbetsplatser som sysselsätter teologer, och det erbjuds också kurser som ordnas i samarbete med en utomstående aktör (service learning).

Utbildningsprogrammet samarbetar också på andra sätt med olika vetenskapsområden och arbetsgivare. Samarbetet kan gälla reformåtgärder i utbildningen, uppföljningar och stöd till teologie studerande. Forskningen på det teologiska området är av hög kvalitet och det bedrivs vetenskapligt samarbete med andra aktörer som bedriver vetenskaplig forskning.

Särskilda styrkor:

 • Rötterna till det västerländska religiösa och ideella arvet
 • Den kristna idéhistoriens utveckling och innehåll
 • Religionen i Finland och dess närområden

Framtidsområden:

 • Religionen som en del av samhällets och kulturens byggstenar
 • Nya utmaningar för etiken och värdediskussionen
 • Religionen i Europa och globala religiösa utvecklingstrender

Läs mer om fakultetens forskning på fakultetens webbsidor.

Med en teologie magisterexamen kan du söka dig till doktorsutbildning i teologi vid Helsingfors universitet eller vid andra internationella toppuniversitet. På fakultetens webbplats hittar du information om kraven och hur man ansöker.

Läs mer om doktorandprogrammen på Helsingfors universitets sidor om doktorsutbildningen www.helsinki.fi/sv/forskning/doktorsutbildningen

Ansökningsinfo
Här nedanför finns länkar till antagningsgrunderna. Om det finns flera sätt att söka till programmet är alternativen listade nedan. I gemensamma ansökan kan du i huvudansökan söka till kandidatprogram och i magisteransökan till magisterprogram. På basis av studier som du har genomfört vid Öppna universitetet kan du söka till examensstudier via öppna universitetsleden. Med ansökan om överflyttning kan du ansöka om överflyttning från annan högskola eller annat kandidatprogram vid Helsingfors universitet.
Fakulteter

Teologiska fakulteten

Teologiska fakulteten är den största av de tre teologiska enheterna i Finland och i fråga om antalet studenter en av de största i Europa. Fakulteten har till uppgift att bedriva forskning i religion och religionens uttrycksformer, meddela på forskning baserad undervisning och delta i den nationella och internationella samhällsdebatten.

Fakulteten har fyra avdelningar: exegetik, kyrkohistoria, systematisk teologi och praktisk teologi. Religionsvetenskap är ett gemensamt ämne för Teologiska fakulteten och Humanistiska fakulteten.

Förståelse av religioner och världsåskådningar bidrar till att förstå världen. Teologiska fakulteten utbildar experter på religion och världsåskådning. Experterna behövs för uppdrag både i samhället, i olika organisationer, skolor och läroinrättningar, och i kyrkor och religiösa samfund. Teologer behövs också i olika internationella uppdrag.

Teologiska fakulteten är centralt belägen på Centrumcampus, nära de institutioner som är viktiga för studenterna – Helsingfors universitets bibliotek i Kajsahuset, Nationalbiblioteket och lärcentret Aleksandria. Både biblioteket i Kajsahuset och lärcentret Aleksandria är moderna studiemiljöer, och bibliotekets tjänster är lättillgängliga (t.ex. databaser, e-tidskrifter och kursböcker). Fakulteten medverkar i ett pilotprojekt där man utvecklar en ny lärmiljö, ”tentakvariet”.

Som examensstuderande vid Helsingfors universitet har du möjlighet att åka på studentutbyte eller praktik utomlands. Universitetet samarbetar med omkring 500 partneruniversitet av hög kvalitet runtom i världen och varje år åker cirka tusen av våra studenter på antingen utbyte eller utlandspraktik. En period utomlands ger dig

 • ett internationellt tillägg i din examen och internationellt kunnande inom ditt eget område. Ett välplanerat utbyte gör ditt kunnande mer mångsidigt och unikt!
 • ett nytt perspektiv på världen. Du lär känna dig själv bättre och utvecklar dina språkfärdigheter.
 • kunskap om landets kultur. Du lär dig om kulturen på ett nytt sätt, träffar nya människor och får ett utmärkt tillfälle att knyta internationella kontakter inom ditt område.

Ytterligare information om studier utomlands: guide.student.helsinki.fi/sv/studera-utomlands

Vid Helsingfors universitet strävar vi till att universitetet är en tillgänglig lärmiljö och att alla har en möjlighet att avlägga de studier de vill.

Ifall du på grund av sjukdom, funktionshinder eller inlärningssvårigheter behöver specialarrangemang i dina studier eller vid tentamenstillfällen, är det bra om du diskuterar behovet av specialarrangemang med fakulteten redan i början av dina studier eller då behovet uppstår.

I allmänhet kommer man överens om de praktiska arrangemangen i samband med undervisningen, diskutera modigt med dina lärare.

Specialarrangemang i studier, det vill säga individuellt stöd för lärandet, betyder till exempel att du kan få extra tid att slutföra uppgifter eller tentamina, studiematerial som kan ges i elektronisk form i förväg, undervisningsutrymmenas hinderslöshet och alternativa sätt att avlägga studier.

Om du vill ha mer information om specialarrangemangen kan du kontakta studentservicen på adressen specialneeds@helsinki.fi. Du kan också ansöka om specialarrangemang vid urvalsproven.

Åt universitetsstuderande erbjuds tjänster och förmåner gällande bland annat boende, mat, hälsovård, välmående och motion. Inom Helsingfors universitets studentkår (HUS) finns över 250 olika studentföreningar där var och en kan hitta sitt eget intresseområde och gemenskap. Mer information hittar du på Instruktioner för studerande.