Magisterprogrammet i språklig diversitet och digitala metoder, filosofie magister (2 år)

Sök utbildningar
Examensnivå
Högre högskoleexamen
Begynnelsetermin
2020 Höst
Utbildningens omfattning och planerad längd
120 studiepoäng, 2 år
Undervisningsspråk
engelska, finska, svenska
Läsårsavgiften för studerande utanför EU/EES-området
13000 €
Ansökningstid
3.12.2019 - 10.1.2020

Bottom content

Utbildning

Vad är det speciella med människans hjärna som gör språk möjligt? Varför finns det så många olika språk i världen? Kan din mobil verkligen förstå vad du säger? Kan vi bevara språk som talas av ett mycket litet antal personer? Vilket är svårare för artificiell intelligens att lära sig: att kommunicera med hjälp av mänskligt tal eller att köra bil? Varför är det möjligt att gissa varifrån andra kommer bara genom att lyssna på deras accent när de pratar? Varför låter syntetiserat tal inte naturligt? Varför verkar vissa språk vara så mycket svårare att lära sig och varför kämpar datorer med att översätta mellan dem? Är vissa språk mer komplexa än andra?

Detta magisterprogram är för dig om du 

 • vill fördjupa din förståelse av språk i allmänhet eller 
 • vill bli expert på språklig mångfald på lokal eller global nivå eller 
 • vill lära dig hur människor uppfattar världen och bearbetar information eller
 • vill lära dig att skapa artificiella system som kan tala, skriva eller efterlikna mänsklig kognition eller
 • vill veta hur man använder digitala metoder för att studera aspekter av människans liv, t.ex. historia och den sociala utvecklingen. 

Vi erbjuder följande studieinriktningar: allmän språkvetenskap, digital humaniora, fonetik, kognitionsvetenskap och språkteknologi. En av dem kan vara perfekt för dig!

Efter avslutade studier kommer du att kunna arbeta självständigt inom olika områden som kräver tvärvetenskaplig kompetens. Du kommer att ha de teoretiska kunskaper och färdigheter som krävs för en forskarutbildning vid ett doktorandprogram (se nedan).

Se magisterprogrammets webbsidor för mera information om studierna.

Studerande utanför EU/EES -området som avligger sin examen på engelska och inte har ett permanent uppehållstillstånd i området är skyldiga att betala läsårsavgift. Kontrollera om betalningsskyldigheten gäller dig på Studieinfos sida för ofta ställda frågor (på engelska).

Undervisningsspråket är engelska.

Språklig diversitet och digital humaniora är ett integrerat internationellt program som ger dig fördjupade kunskaper i din studieinriktning kompletterad med breda tvärvetenskapliga perspektiv. Du kan välja mellan fem studieinriktningar: (1) allmän språkvetenskap, (2) fonetik, (3) språkteknologi, (4) kognitionsvetenskap och (5) digital humaniora.  

Allmän språkvetenskap breddar och fördjupar dina kunskaper i ett brett spektrum av teoretiska och metodologiska sätt att förstå och behandla språkstrukturer och språk i bruk. Särskild tonvikt läggs på språklig mångfald inklusive språktypologi i ett globalt perspektiv samt dokumentation och beskrivning av utrotningshotade och tidigare odokumenterade och underdokumenterade språk. Vårt perspektiv omfattar alla aspekter av språklig mångfald i tid och rum, inklusive historisk språkvetenskap samt språkets extralingvistiska kontexter: etniciteter, kulturer och miljöer. Vårt geografiska fokus ligger på Eurasien och Afrika.  

Fonetik ger dig verktyg för att arbeta med artikulatoriska, akustiska och perceptuella aspekter av mänskligt tal ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. Disciplinen behandlar alla aspekter av mänskligt tal, inklusive talat språk, känslor och andra para- och extralingvistiska faktorer. Genom kurserna kommer du att bekanta dig med metoder för experimentell fonetik och talsyntes. De flesta kurser inom fonetik undervisas i samarbete med forskarna i forskningsgruppen för fonetik och talsyntes. Gruppens forskningsfokus är talets prosodi.

Språkteknologi fokuserar på utvecklingen av modeller och verktyg som kan bearbeta och generera mänskliga språk. Detta ämne kombinerar lingvistik och datavetenskap i ett tvärvetenskapligt förhållningssätt med nära kopplingar till maskininlärning och forskningen inom artificiell intelligens. I denna studieinriktning behandlas grundläggande morfologiska, syntaktiska och semantiska modeller. Vi fokuserar på tvärspråkliga tillämpningar och språkteknologi inom humaniora. Våra kurser har en nära anknytning till forskningen vid avdelningen och studenterna får en inblick i pågående projekt.

Kognitionsvetenskap är ett tvärvetenskapligt forskningsområde som studerar det mänskliga tänkandets natur. Kognitionsvetenskapen studerar den informationsbehandling som ligger till grund för allt intelligent beteende, inklusive perception, uppmärksamhet, lärande och minne, begrepp och språk. Mest forskas det i kognitionen hos vuxna människor, men kognitiv utveckling, djurens kognition samt likheterna och skillnaderna i mänsklig och artificiell intelligens hör också till kognitionsvetenskapen, liksom de grundläggande filosofiska, teoretiska och metodiska frågeställningar som gäller förståelsen av det mänskliga tänkandet.

Digital humaniora är ett mångvetenskapligt och tvärvetenskapligt ämne som inbegriper flera olika metoder och forskningskulturer. Digital humaniora omfattar såväl datorstödd och metodorienterad humanistisk forskning som studiet av digitala fenomen och kulturer ur ett humanistiskt perspektiv. Vanligtvis innebär digital humaniora att datavetenskap används för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. 

De fem studieinriktningarna är sammankopplade på alla nivåer. Studierna inleds med en introduktionskurs som är gemensam för alla studerande och som kombinerar infallsvinklar från alla fem inriktningar. Det är lätt att gå kurser över studieinriktningsgränserna. Integreringen av våra fem vetenskapsområden är unik – det finns inget motsvarande utbildningsprogram någon annanstans.

I jämförelse med andra humanistiska ämnen har vårt program särskilt starka kopplingar till naturvetenskaperna. Många av specialiseringarna inom programmet utnyttjar laboratorievetenskapliga metoder, inklusive digital teknologi och neurovetenskap.

Vår undervisning inbegriper föreläsningar och seminarier, praktiska övningstillfällen, läsgrupper, fältarbete och arbetspraktik. Det breda spektret av undervisningsmetoder är till för att stödja ditt lärande på bästa sätt.

Varje vår ordnar programmet en studentkonferens. Läs mera om konferenser från tidigare.

Magisterprogrammet i språklig diversitet och digital humaniora har fem studieinriktningar. Du väljer en studieinriktning när du söker in till programmet, men du kan inkludera kurser från andra studieinriktningar och andra magisterprogram som valfria studier.

Allmän språkvetenskap

Allmän språkvetenskap omfattar ett brett urval av olika teorier och metoder inom språkforskning. Vårt fokus ligger på beskrivning av språk och språktypologi ur ett globalt perspektiv. Speciellt vill vi dokumentera utrotningshotade språk och sådana språk som ännu inte har dokumenterats på ett tillräckligt sätt. Forskningen i språktypologi kartlägger tendenser i lingvistisk variation för att bättre förstå de allmänna regelbundenheter som styr det mänskliga språkets struktur och funktion. Vi undersöker det mänskliga språkets mångfald genom att granska språk och språkgemenskaper i tid och rum, genom att kombinera språkbeskrivning med historisk lingvistik, lingvistisk antropologi, språksociologi och kulturhistoria. Det här synsättet gynnar en förståelse av den språkliga mångfalden och hur mångfald främjas i olika omständigheter. 

Fonetik

Fonetiken undersöker det mänskliga talet. Talet kan studeras från flera olika synvinklar: som en kognitiv motorisk förmåga, som en akustisk signal eller som en förnimmelse. Utbildningen i fonetik består av flera olika delområden och innehåller både praktiska och forskningsrelaterade studier. Forskningen inom fonetiken är ofta tvärvetenskaplig. Den kombinerar allmän fonetik med talteknologi, akustik, språkvetenskap, språkteknologi, språkdidaktik, psykologi och hjärnforskning. 

Språkteknologi

Kärnan i språkteknologi är utvecklingen av datamodeller och algoritmer som kan bearbeta och producera mänskliga språk. Att bygga system som kan förstå och generera språk kräver kunskap om mänskliga språks egenskaper och strukturer och hur de kan tillämpas i formella modeller eller härledas ur språkliga data. I detta syfte kombinerar språkteknologi teorier och metoder från den allmänna språkvetenskapen, datavetenskap och olika relaterade forskningsområden. Studenterna i denna studieinriktning kommer att lära sig de väsentliga komponenterna för utvecklingen av språkteknologiska system. Vi fokuserar på flerspråkiga och tvärspråkliga modeller och metoder och lägger tonvikten på modern teknik som baseras på maskininlärning och datainriktade algoritmer. Vi går igenom de teoretiska grunderna samt praktiska tillämpningar såsom maskinöversättning och datautvinning. Språkteknologi har en växande inverkan på det moderna digitala samhället och experter på området är allmänt eftertraktade på arbetsmarknaden. Vi strävar efter en stark koppling mellan undervisning, forskning och utveckling för att förbereda studenterna för deras framtida karriärer.

Kognitionsvetenskap

Forskare i kognitionsvetenskap använder en mängd olika tekniker (experimentella mätningar, undersökningar och intervjuer, kvantitativ och kvalitativ dataanalys, datamodeller) för att studera tänkandet, hjärnan och beteendet. Vi strävar efter att utbilda ”fullstack-forskare” som har ett bra grepp om hur de olika elementen i ett forskningsprogram hänger ihop – definiera teoretiska begrepp, utforma experimentparadigm, göra signalanalys och statistiska modeller med datorns hjälp – och hur dessa återspeglar de underliggande teoretiska idéerna. Undervisningstraditionen i Helsingfors är rätt så icke-hierarkisk och informell men samtidigt krävande. 

Digital humaniora

Datorer och databehandling förändrar även den humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningen. Digital humaniora är ett mångvetenskapligt ämne som kombinerar olika metoder och användning av kvantitativa källor i syfte att finna svar på humanistiska forskningsfrågor. Öppen vetenskap och nya former av akademiskt samarbete utgör kärnan i vår undervisningsfilosofi. Tillämpning av språkteknologi och datavetenskap i humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning samt forskning om digital kultur är särskilt prioriterade områden i undervisningen.

Magisterexamen omfattar 120 sp (ECTS), som ska genomföras inom ramen för två års heltidsstudier. Magisterprogrammet omfattar följande studier:

 • Studier som är gemensamma för alla studerande i programmet (30 sp); detta inkluderar en 10-poängs introduktionskurs och 20 sp som väljs från en gemensam lista över kurser.
 • Fördjupade studier i din studieinriktning (30 sp)
 • Valfria studier (30 sp)
 • Pro gradu-avhandling (30 sp)

Dina valfria studier kan innehålla studiehelheter som erbjuds antingen av de andra studieinriktningarna inom detta magisterprogram eller av andra program vid Helsingfors universitet. Till studiehelheter som erbjuds av andra program hör bl.a. urfolksstudier och datavetenskap. Kurser som erbjuds av andra universitet kan också ingå i de valfria studierna.

Studierna i din egen studieinriktning eller de andra studierna kan också inkludera utlandsstudier (t.ex. studentutbyte) och arbetspraktik eller andra arbetslivsinriktade studieavsnitt. Arbetslivs- och karriärutvecklingsperspektiv integreras i många av kurserna.

I början av dina magisterstudier kommer du att göra upp din första individuella studieplan (ISP) med stöd från magisterprogrammets lärare. Du kan också få rådgivning på fakultetsnivå.

Magisterstudierna avslutas med ett slutarbete, som kallas pro gradu-avhandlingen och är ett självständigt vetenskapligt arbete som omfattar 30 studiepoäng. Du får handledning för skrivprocessen i pro gradu-seminariet under det andra studieåret.

Målet med avhandlingen är att du utvecklar grundläggande förutsättningar för att bedriva forskning. Till de viktigaste färdigheterna hör förmågan att självständigt söka information, att analysera och kritiskt granska befintlig kunskap och information och att självständigt producera och tillämpa ny kunskap. Dessutom får du övning i projekthantering och lär dig behärska stora helheter.

Pro gradu-avhandlingen skrivs i regel på engelska, men studenter med finska eller svenska som examensspråk kan skriva sin avhandling på någotdera av dessa språk.

Arbetet med avhandlingen ger dig följande färdigheter:

 • Du kan arbeta systematiskt och greppa stora helheter.
 • Du kan definiera och diskutera ett bestämt forskningsproblem.
 • Du behärskar de teorier och forskningsmetoder som behövs för ditt arbete.
 • Du visar att du är insatt i avhandlingens ämne och litteraturen på området.
 • Du behärskar vetenskaplig kommunikation och analys av material.

Våra studenter hittar arbete inom många olika branscher där det finns behov av multidisciplinära färdigheter eller expertis inom språk.

En möjlig karriärväg är att bli forskare, och många som studerat i programmet arbetar som forskare i Finland och utomlands. Du kan också hitta din nisch inom politiken, diplomatin, undervisningssektorn och forskningsadministrationen. Din framtida arbetsgivare kan också finnas inom förlagsbranschen, media och journalistik, PR-verksamhet, företagskommunikation, den offentliga sektorn eller medborgarorganisationer.

Om du väljer en teknisk inriktning kan du hitta arbete inom språkteknologiföretag eller mer allmänt inom IT-branschen. Den som har genomfört studiehelheten USchool har bra jobbutsikter inom User Experience. Internationella storföretag har ständigt behov av experter i tal och språkteknologi, lingvistik, kognitionsvetenskap och digital humaniora och av personer som kan arbeta i tvärvetenskapliga grupper. Dessutom finns det en dynamisk inhemsk arbetsmarknad med både etablerade företag och lovande start up-företag. En del av studenterna har grundat egen firma och blivit företagare.

Observera att det inte är möjligt att bli ämneslärare i detta magisterprogram.

Humanistiska fakulteten vid Helsingfors universitet lyfte under år 2015 fram 375 humanister för att fira universitetets 375-årsjubileum. Läs mer om humanisterna!

Magisterprogrammet har en hög internationell profil som tar sig uttryck på många sätt.

 • Lärarna är experter inom sina områden och de har omfattande internationella nätverk.
 • Programmet är engelskspråkigt och tar emot studenter från alla länder.
 • Programmet välkomnar studenter med varierande språklig och kulturell bakgrund.
 • Studenterna uppmuntras att lära sig många olika språk både praktiskt och teoretiskt.
 • Om du väljer studieinriktningen i språkvetenskap uppmuntras du att bedriva fältarbete bland talare av underdokumenterade språk i olika delar av världen.
 • Om du väljer studieinriktningen i kognitionsvetenskap eller fonetik, kommer du att bedriva experimentellt projektarbete inom ramen för internationellt forskningssamarbete. Studenternas bästa projektarbeten och avhandlingar leder ofta till internationella publikationer.
 • Om du väljer att studera digital humaniora har du tillfälle att samarbeta med tvärvetenskapliga grupper och arbeta tillsammans med studenter och forskare från olika universitet och länder. Varje år ordnas en flaggskeppskurs som samtidigt är en Clarin- och Dariah-sommarkurs. Kursen lockar studenter från dussintals länder.
 • Väljer du att inrikta dig på språkteknologi har du tillfälle att medverka i forskningsprojekt med internationella nätverk och möjlighet till samarbete och sampublikationer.
 • Studenterna uppmuntras att åka på studentutbyte via universitetets utbytesprogram och lärarnas nätverk. 

Språkvetenskapen är per definition ett internationellt område. Förmågan till språk är gemensam för alla människor, och syftet med forskningen i språkvetenskap är att undersöka både språkens universella bakgrund och den globala språkliga mångfalden som uttryck för sociala och kulturella arv. Språkvetenskapen vid Helsingfors universitet internationaliserades redan i början av 1800-talet. Etnolingvistiken och lingvistiska fältstudier utvecklades och bedrevs i Finland mycket tidigare än i många andra europeiska länder. Finländska etnolingvister har varit aktiva i bland annat norra och centrala Eurasien, Mellanöstern, Östasien, Sydasien och Afrika. Denna tradition av språkvetenskapligt fältarbete fortsätter idag vid forskningsenheten HALS (Helsinki Area and Linguistic Studies). Språklig diversitet är ett centralt tema i den moderna språkvetenskapen, och genom sin starka och oavbrutna tradition går språkvetenskapen vid Helsingfors universitet i täten inom detta växande område.

Forskargrupperna inom kognitionsvetenskap och fonetik har starka internationella kontakter (se Research groups in cognitive science och Phonetics and Speech Synthesis). Projekt behöver ofta forskningsassistenter, och projekten kan erbjuda teman för och handledning av magisteravhandlingar. Som student i kognitionsvetenskap eller fonetik kan du redan som grundexamensstuderande delta i internationella forskningsprojekt.

Atmosfären inom ämnet digital humaniora är mångvetenskaplig och internationell. År 2019 lockade t.ex. det årligen återkommande evenemanget Helsinki Digital Humanities Hackathon deltagare från 19 universitet från olika länder.  Inom ämnet ordnas också andra projektbaserade kurser tillsammans med andra mångvetenskapliga forskargrupper. Om du är intresserad av att använda nya datastyrda metoder i historieforskning eller om du vill studera digital kultur är det här ett ämne för dig.

Forskargruppen i språkteknologi är väl etablerad inom det internationella nätverket av experter i datorlingvistik. Våra projekt drivs i samarbete med andra forskare i Europa och runt om i världen, och vi brukar engagera studenter i vårt arbete och våra vetenskapliga evenemang. Gemensamma publikationer leder ofta till deltagande i internationella konferenser och workshoppar.

Programmet samarbetar aktivt med disciplinerna filosofi, historia, datavetenskap, pedagogik och utbildningsprogrammen för språk och kulturer vid universitetet. Kurser eller studiehelheter i datavetenskap rekommenderas i synnerhet för studenter som väljer att inrikta sig på kognitionsvetenskap, fonetik, språkteknologi eller digital humaniora. Studenter som inriktar sig på språklig diversitet rekommenderas välja studiehelheten i urfolksstudier.

Genom systemet för flexibel studierätt (JOO) kan du också välja lämpliga kurser vid andra universitet, till exempel tal- och språkbehandling (Speech and Language Processing) vid Aalto-universitetet.

Lärarna har goda kontakter till utbildningsprogram i språkvetenskap och språkteknologi vid andra nordiska och europeiska universitet och i hela världen.

I studieinriktningen för kognitionsvetenskap har du också möjlighet att söka till USchool, en gemensam studiehelhet med Aalto-universitetet som handlar om användbarhet, utformning av interaktiva produkter och tjänster, användargränssnitt och användarupplevelse. Praktiskt arbete i projekt tillsammans med ingenjörer och designers förbereder dig för ett jobb inom UX (användarupplevelse). 

Kognitionsvetenskapen vid HU och enheten för kognitiv hjärnforskning (CBRU) vid Medicinska fakulteten ordnar tillsammans en internationell sommarskola. Du kan också delta i sommarskolor som arrangeras av andra utbildningsprogram i språkvetenskap, kognitionsvetenskap eller digital humaniora i Europa eller världen över, förutsatt att de har godkänts i din ISP.

Vissa kurser i korpuslingvistik och språklig databehandling ordnas i samarbete med konsortiet FIN-CLARIN, vars nationella koordinator och stödteam finns vid Helsingfors universitet. FIN-CLARIN tillhandahåller resurser och tjänster för språkvetare via Språkbanken i Finland (Kielipankki), som administreras av IT-centret för vetenskap CSC. FIN-CLARIN är en del av den europeiska forskningsinfrastrukturen CLARIN ERIC. Magisterprogrammet och speciellt den språkteknologiska studieinriktningen har ett nära samarbete med företag inom teknologi och andra branscher. 

Lärarna och studenterna samverkar också med olika aktörer i samhället från både den offentliga sektorn och medborgarorganisationer.

Magisterprogrammet i språklig diversitet och digitala metoder sammanför många forskningsområden där Helsingfors universitet länge haft en ledande ställning. Språkforskningen vid universitetet har alltid haft ett starkt engagemang för bättre förståelse av olika kulturområden och deras historia. Forskningen i uraliska språk har långa traditioner hos oss, och universitetets läge är idealiskt för studiet av eurasiska språkfamiljers språkhistoria och språkliga kontakter. Vårt intresse för kulturhistorisk och historisk språkforskning sträcker sig dock mycket längre och omfattar Asien, Europa och Afrika.

Vår forskning grundar sig på empiriska metoder och lingvistisk typologi. Kännetecknande för språkforskningen vid HALS är frågor som tangerar den språkliga komplexiteten, dess betydelse för språk- och kulturhistoria och dess kontaktytor med ekologiska modeller. Vi utforskar nya horisonter inom region- och språkstudier genom att kombinera spetsforskning i lingvistisk typologi med fältarbete baserat på deskriptiv lingvistik och lingvistisk antropologi.

En unik tillgång vid Helsingfors universitet är de olika språkteknologiska satsningarna kring spetsforskningen inom digital humaniora. Forskning kring morfologiskt komplexa språk spelar en stor roll och vi ägnar särskild uppmärksamhet åt mindre undersökta språk. Vi utvecklar flerspråkiga modeller för språkförståelse med hjälp av djup maskininlärning och mångsidiga träningsmängder. Neural maskinöversättning är en av de praktiska tillämpningar som vi utvecklar och den omfattar även tal och audiovisuella data. Vår forskning innefattar sentimentanalys och metoder som kan upptäcka känslor i olika språk och språkliga domäner. Vi är också en del av Finlands centrum för artificiell intelligens (FCAI) där vi fokuserar på utvecklingen av modeller för flerspråkig kommunikation mellan människor och datorer. Läs mer om språkteknologi i Helsingfors.

Kognitionsvetenskapen studerar perception, lärande, minne, tänkande och språk. En gemensam nämnare för alla dessa är att de kan studeras med utgångspunkt i hur hjärnan representerar och bearbetar information. Kognitionsvetenskapen har en tvärvetenskaplig ansats med forskningsmetoder som integrerar kognitionspsykologi, lingvistik, kognitiv och teoretisk neurovetenskap, datavetenskap och filosofi. Vid Helsingfors universitet bygger den kognitionsvetenskapliga forskningen på naturalistiska forskningsmetoder som t.ex. psykologiska experiment (både i laboratoriemiljö och i naturliga miljöer), psykofysiologi, hjärnavbildning och stimulering (EEG, MEG, fMRI, TMS), datormodeller och analytisk filosofi.

Forskningsgruppen för fonetik och talsyntes fokuserar på talets prosodi.

Forskningen inom digital humaniora fokuserar särskilt på datahistoria. Det innebär att man använder många olika metoder för att analysera omfattande digitala material i kombination med expertis i bokhistoria och idéhistoria.

Magisterprogrammets fem studieinriktningar har därmed alla en anknytning till ett av universitetets fokusområden för forskning. Vår språkforskning är i regel mångvetenskaplig och inbegriper flera specialområden inom språkvetenskapen. Detta märks också på magisterprogrammets utformning. Studenterna tränas i teori, teman och metoder för att kunna bedriva forskning eller för andra karriärvägar som kräver förmåga att lösa problem som gäller språklig mångfald och människors språkliga välbefinnande.

Efter slutförd magisterexamen kan du ansöka om rätt att avlägga filosofie doktorsexamen som är en vetenskaplig påbyggnadsexamen. Om du är inriktad på språk kan du fortsätta till doktorandprogrammet i språkforskning. Om du däremot har studerat inom inriktningen för kognitionsvetenskap eller digital humaniora kan du välja andra doktorandprogram vid Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskarskolan. Humanistiska fakulteten vid Helsingfors universitet är Finlands ledande centrum för humanistisk forskning. Fakulteten är starkt forskningsorienterad och forskningen som bedrivs vid fakulteten är på många områden på europeisk och internationell toppnivå. Magisterprogrammet i språklig diversitet och digitala metoder ger en utmärkt och konkurrenskraftig grund för påbyggnadsstudier inom de fem studieinriktningarnas fokusområden. Ytterligare information om doktorsutbildningen vid Helsingfors universitet.

Ansökningsinfo
Här nedanför finns länkar till antagningsgrunderna. Om det finns flera sätt att söka till programmet är alternativen listade nedan. I gemensamma ansökan kan du i huvudansökan söka till kandidatprogram och i magisteransökan till magisterprogram. På basis av studier som du har genomfört vid Öppna universitetet kan du söka till examensstudier via öppna universitetsleden. Med ansökan om överflyttning kan du ansöka om överflyttning från annan högskola eller annat kandidatprogram vid Helsingfors universitet.
Fakulteter

Humanistiska fakulteten

Helsingfors universitets humanistiska fakultet är en internationellt betydelsefull forsknings-, utbildnings- och kulturinstitution. Fakulteten är Finlands största och äldsta undervisnings- och forskningsenhet inom humaniora. Den är vårt lands mångsidigaste fakultet i fråga om representerade vetenskapsområden och urval av ämnen.

Den humanistiska utbildningen kombinerar internationalitet, språklig interaktion, konsten att tänka, en bred allmänbildning och viljan att hela tiden lära sig någonting nytt och lära sig förstå människan.

Fakulteten och institutionerna finns i Helsingfors centrum nära Senatstorget. Allt du behöver för studierna finns nära, från bibliotek och gym till olika lärcenter.

Humanisterna spelar en viktig roll på olika områden i samhället, t.ex. i de traditionella humanistiska branscherna inom utbildning och administration, men också inom ekonomi och tekniska branscher.

Läs mer: http://www.helsinki.fi/hum/svenska/index.htm

Humanistiska fakulteten ligger i centrum av Helsingfors, alldeles intill Helsingfors universitets huvudbibliotek i Kajsahuset och lärcentret Aleksandria. Moderna studielokaler och bibliotekets tjänster är lättillgängliga och nära studenterna. Även Nationalbiblioteket, som har den största och mest betydelsefulla humanistiska samlingen, finns på Centrumcampus.

Som examensstuderande vid Helsingfors universitet har du möjlighet att åka på studentutbyte eller praktik utomlands. Universitetet samarbetar med omkring 500 partneruniversitet av hög kvalitet runtom i världen och varje år åker cirka tusen av våra studenter på antingen utbyte eller utlandspraktik. En period utomlands ger dig

 • ett internationellt tillägg i din examen och internationellt kunnande inom ditt eget område. Ett välplanerat utbyte gör ditt kunnande mer mångsidigt och unikt!
 • ett nytt perspektiv på världen. Du lär känna dig själv bättre och utvecklar dina språkfärdigheter.
 • kunskap om landets kultur. Du lär dig om kulturen på ett nytt sätt, träffar nya människor och får ett utmärkt tillfälle att knyta internationella kontakter inom ditt område.

Ytterligare information om studier utomlands: guide.student.helsinki.fi/sv/studera-utomlands

Vid Helsingfors universitet strävar vi till att universitetet är en tillgänglig lärmiljö och att alla har en möjlighet att avlägga de studier de vill.

Ifall du på grund av sjukdom, funktionshinder eller inlärningssvårigheter behöver specialarrangemang i dina studier eller vid tentamenstillfällen, är det bra om du diskuterar behovet av specialarrangemang med fakulteten redan i början av dina studier eller då behovet uppstår.

I allmänhet kommer man överens om de praktiska arrangemangen i samband med undervisningen, diskutera modigt med dina lärare.

Specialarrangemang i studier, det vill säga individuellt stöd för lärandet, betyder till exempel att du kan få extra tid att slutföra uppgifter eller tentamina, studiematerial som kan ges i elektronisk form i förväg, undervisningsutrymmenas hinderslöshet och alternativa sätt att avlägga studier.

Om du vill ha mer information om specialarrangemangen kan du kontakta studentservicen på adressen specialneeds@helsinki.fi. Du kan också ansöka om specialarrangemang vid urvalsproven.

Åt universitetsstuderande erbjuds tjänster och förmåner gällande bland annat boende, mat, hälsovård, välmående och motion. Inom Helsingfors universitets studentkår (HUS) finns över 250 olika studentföreningar där var och en kan hitta sitt eget intresseområde och gemenskap. Mer information hittar du på Instruktioner för studerande.