Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper (svenskspråkigt), politices magister (2 år)

Sök utbildningar
Examensnivå
Högre högskoleexamen
Begynnelsetermin
2019 Höst
Utbildningens omfattning och planerad längd
120 studiepoäng, 2 år
Undervisningsspråk
svenska
Läsårsavgiften för studerande utanför EU/EES-området
0 €
Ansökningstid
20.3.2019 - 3.4.2019

Bottom content

Utbildning

I magisterprogrammet i samhällsvetenskaper har du en unik möjlighet att kombinera studier i olika social- och samhällsvetenskaper. Du kan inrikta dig på studier i socialpsykologi, socialt arbete, journalistik och kommunikation, statskunskap och sociologi. Du avlägger magisterexamen på svenska. 

Magisterprogrammet kännetecknas av ett mångvetenskapligt förhållningssätt till människan och samhället. Du lär dig hur man med hjälp av vetenskaplig forskning kan förstå, analysera och förändra sociala och samhälleliga fenomen inom ramen för lokal och global växelverkan.

Efter avlagd examen har du utvecklat god interaktions- och kommunikationsförmåga. Du har utvecklat din analytiska förmåga att på ett konstruktivt sätt bidra till den samhälleliga debatten och verka för ett socialt hållbart samhälle. Du har de kreativa och akademiska färdigheter som krävs för att producera vetenskaplig kunskap. Du kan beakta etiska frågeställningar på individ- och samhällsnivå.  Du kan bedöma konsekvenser av beslut och handlingar och främja välmående, mångfald och demokrati.

Du som är intresserad av att arbeta som socialarbetare, journalist, kommunikationsansvarig, socialpsykolog, forskare, sakkunnig, eller som ledare inom organisationer, politik, företag och den offentliga sektorn – nationellt och internationellt – kom och studera inom magisterprogrammet i samhällsvetenskaper!

Du avlägger magisterexamen på svenska. 

Undervisningsspråket är i huvudsak svenska, men du har även möjligheten att delta i undervisning på finska och i undervisning med internationella inslag på engelska.

Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper är ett gemensamt program för Svenska social- och kommunalhögskolan (Soc&kom) och statsvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet. Magisterexamen beviljas av statsvetenskapliga fakulteten. Den forskningsbaserade undervisningen är anknuten till aktuell samhällsvetenskaplig forskning samtidigt som den ger kompetens för en professionell karriär. Soc&kom och statsvetenskapliga fakulteten hör till universitetets centrumcampus som är beläget i Kronohagen i hjärtat av Helsingfors.

Undervisningen inom magisterprogrammet genomförs i aktiverande och stimulerande lärmiljöer där studentens lärande står i fokus. Det finns möjligheter till mångsidiga arbetssätt och olika läraktiviteter. Undervisningen bygger på interaktion och diskussion både i närpedagogiska och digitala lärmiljöer. Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper har en nära koppling till arbetslivet och arbetslivspraktik. Karriärplanering och möjligheter till internationellt utbyte är inbyggda i studierna. Studerande som har avlagt magisterstudier i socialt arbete erhåller socialarbetarbehörighet (se närmare under ”Kompetens” nedan).

Du påbörjar dina magisterstudier i ett av de fem vetenskapsområdena inom magisterprogrammet:

Politices magisterexamen utgör 120 studiepoäng med inriktning i ett av de fem vetenskapsområdena. Studierna är uppbyggda så att magisterexamen kan avläggas under två läsår. Studierna inkluderar studier i det valda vetenskapsområdet (50 studiepoäng), metodstudier (10 studiepoäng), magistersavhandling (30 studiepoäng), arbetslivsorienterade studier (5-10 studiepoäng) samt valfria studier (20-25 studiepoäng).

 

Slutarbetet för magisterexamen omfattar en magistersavhandling (30 sp). Genom arbetet med din magistersavhandling lär du dig att formulera tydliga samhällsvetenskapliga frågeställningar, behärska och tillämpa relevanta begrepp, använda vetenskaplig litteratur, tillämpa centrala forskningsmetoder och att dra slutsatser samt god uttrycksförmåga i skrift.   

Du har utmärkta möjligheter att placera dig väl i arbetslivet, inom många olika branscher, både i Finland och utomlands. Sysselsättningsgraden för dem som avlagt en svenskspråkig examen i samhällsvetenskaper vid statsvetenskapliga fakulteten är exceptionellt god. En magisterutbildning i samhällsvetenskaper kan i många fall leda till forskar- eller lärarkarriärer inom universitet, högskolor och forskningsorganisationer.

En magisterutbildning med inriktning på journalistik och kommunikation ger en mångsidig grund för olika jobb. Utbildningen ger utmärkta möjligheter till en karriär i medier i Finland och Sverige både inom ledande uppgifter (chefredaktör, nyhetschef, avdelningschef, specialredaktör, producent) och som företagare. Utbildningen är också anpassad för en karriär inom informationsyrken av olika slag, så som intern- eller externkommunikation inom företag, offentlig förvaltning och tredje sektorns organisationer.

Personer med utbildning i socialpsykologi har placerat sig i många slags uppgifter. De arbetar till exempel med olika utbildningsuppgifter, med ungdomsarbete, med integrering av invandrare, med rekrytering och med att öka välmående inom organisationer, som konsulter, inom missbrukarvård, som terapeuter och som forskare. Lednings- och expertuppgifter inom privata, offentliga, och tredje sektorn kräver ofta magisterexamen och uppgifter, som t.ex. forskare och terapeut, kräver fortsatt utbildning.

Magisterexamen i socialt arbete ger socialarbetarbehörighet och möjligheter till att arbeta som professionell socialarbetare  inom den offentliga sektorn, tredje sektorn och privata sektorn. Utexaminerade socialarbetare kan också ha mångsidiga forsknings-, planerings-, lednings- och expertuppdrag.

Med en utbildning i sociologi kan du arbeta med olika slags forsknings-, planerings- och expertuppdrag inom den offentliga sektorn, i medborgarorganisationer och i företag. Utexaminerade sociologer jobbar med planering, administration och statistik, som forskare, som lärare inom vuxenutbildningen samt som redaktörer eller med andra informationsuppdrag.

En magisterutbildning i statskunskap ger en bred kunskapsbas för lokala, nationella och globala uppdrag inom ett flertal professionellaområden. Utexaminerade statsvetare placerar sig väl som t.ex. rådgivare, analytiker, forskare, opinionsbildare, konsulter, företagare eller tjänstemän i ledande uppgifter. Mångfalden av potentiella arbetsgivare är stor och varierar från kommuner, riksdagen, eller internationella organ som EU och FN, till organisationer inom tredje sektorn, olika företag inom den privata sektorn eller medier.

Efter att du har avlagt magisterstudierna (120 sp) erhåller du en politices magisterexamen (pol.mag.).

Magisterexamen i socialt arbete ger socialarbetarbehörighet. För mer information om yrkesrättigheterna inom socialvården hittar du på Valviras hemsidor.

Lärarna och forskarna inom magisterprogrammet i samhällsvetenskaper samarbetar intensivt med universitet i Norden och övriga världen. Hos oss möter du studenter och lärare från olika delar av världen och uppmuntras att avlägga studier under en termin vid ett samarbetsuniversitet. Statsvetenskapliga fakulteten erbjuder i samarbete med Soc&kom dig möjligheter till utbytesstudier bl.a via nätverken Erasmus och Nordplus. Vi erbjuder också intensivkurser på Helsinki Summer School som lockar deltagare från över 60 olika länder. Då du funderar på studier utomlands, kontakta gärna den sakkunniga inom mobilitetservicen på svenska.

Inom magisterprogrammet har du flexibla möjligheter att avlägga tematiska helheter och valfriakurser inom andra program vid statsvetenskapliga fakulteten och hela universitetet, såsom de engelskspråkiga magisterprogrammen ”Contemporary Societies” och ”Global Politics and Communication”, det finskspråkiga magisterprogrammet i socialvetenskaper, eller ”Kultur och kommunikation” vid humanistiska fakulteten. Programmet samarbetar även med ”Doctoral Programme in Social Sciences”, vars kurser även är öppna för magisterstuderande. Det ordnas även gemensamma kurser med bl.a. övriga fakulteter vid HU, Hanken Svenska handelshögskolan, nordiska och andra internationella universitet.

Statsvetenskapliga fakulteten är tillsammans med Svenska social- och kommunalhögskolan de ledande enheterna i landet inom sitt område. Forskningsområdena är mångvetenskapliga med särskild tyngdpunkt på frågor som berör social hållbarhet, etniska relationer, nordisk välfärd och jämställdhet, journalistik och kommunikation, transnationell migration och hur politiska beslut och handlingar påverkar både offentliga institutioner och människors vardag. Inom magisterprogrammet kan du fördjupa dig inom ett eller flera av fem vetenskapsområden (journalistik och kommunikation, socialpsykologi, socialt arbete, sociologi och statskunskap), samtidigt som du har möjlighet att ta del av ett omfattande utbud av tematiska helheter i en mångvetenskaplig och stimulerande atmosfär. Avlagd magisterexamen ger behörighet att söka till forskarutbildning.

Journalistik och kommunikation som vetenskapsområde fokuserar på frågor om journalistisk praxis, profession och arbetsmetoder i den digitala världen, medielandskap, kulturell och språklig mångfald, kriskommunikation och politisk kommunikation samt genus och medier. Fördjupning i vetenskapsområdet utgör en mångsidig bas för en yrkeskarriär i medier, företagsvärlden, i organisationer och inom den tredje sektorn, och erbjuder även en god grund för en forskarkarriär.

Socialpsykologin undersöker hur individer och den sociala världen påverkar varandra. Teman för undervisning och forskning är interaktion i och mellan grupper, moral, identitet, språk, politiskt beteende och organisationspsykologi.

Socialt arbete fokuserar på samspelet mellan samhällets utveckling, människors vardagliga förutsättningar och hur människors livssituation kan förbättras. Fokus inom forskning och undervisning i programmet är på barn, ungdom integrations- och mångfaldsfrågor. Särskilt betonas socialarbetes praktik och yrkeskunskap. Inom strukturellt socialt arbete ligger tyngdpunkten på fattigdoms- och ojämlikhetsfrågor.

Inom Sociologi finns många inriktningar som varierar mellan globalisering, lokala och nära sociala relationer. Inom programmet finns en stark inriktning på forskning om internationell migration och etniska relationer, genusstudier, socialantropologiska frågeställningar och globala utvecklingsfrågor.

Studierna i Statskunskap ger breda insikter i politiska fenomen med fokus på styrning och ledning av den offentliga politiken i en nordisk, europeisk och internationellt jämförande kontext. I undervisningen betonas hur politiska beslut fattas och påverkar offentliga institutioner, enskilda individer och organisationer inom olika sektorer. Forskningen inom vetenskapsområdet ger en fördjupad förståelse för samhällelig organisering och analytisk förmåga att kritiskt granska politiska processer, strategier, aktörer, deltagande, opinion och kommunikation.

Vid Statsvetenskapliga fakulteten kan man avlägga politices doktorsexamen.

Doktorsutbildningar vid HU omfattar t.ex.

  • Doktorandprogrammet i socialvetenskap
  • Doktorandprogrammet i politisk, samhällelig och regional förändring
  • Doktorandprogrammet i genus-, kultur-, och samhällsforskning

För mer information om HU:s doktorsutbilning: www.helsinki.fi/sv/forskning/doktorsutbildningen

Ansökningsinfo
Här nedanför finns länkar till antagningsgrunderna. Om det finns flera sätt att söka till programmet är alternativen listade nedan. I gemensamma ansökan kan du i huvudansökan söka till kandidatprogram och i magisteransökan till magisterprogram. På basis av studier som du har genomfört vid Öppna universitetet kan du söka till examensstudier via öppna universitetsleden. Med ansökan om överflyttning kan du ansöka om överflyttning från annan högskola eller annat kandidatprogram vid Helsingfors universitet.
Fakulteter

Statsvetenskapliga fakulteten

Statsvetenskapliga fakulteten är Finlands bredaste och mest mångdisciplinära samhällsvetenskapliga forskarsamfund och påverkare. Politiska och ekonomiska händelser på global nivå medför ett ökat behov av experter med förmåga att placera händelserna i ett historiskt och internationellt jämförbart sammanhang. Förändringarna i de sociala strukturerna kräver en ny förståelse av bland annat välfärdssamhällets grundvalar.

Fakulteten är berömd för sin internationella toppforskning som utnyttjar många olika slags forskningsmaterial, använder sig av krävande forskningsmetoder och för en innovativ diskussion. Kritiskt tänkande och mångvetenskaplighet är framträdande element i undervisningen. Fakulteten har en lång tradition av samarbete med ministerier, kommuner, organisationer och media.

Fakultetens studenter trivs och känner sig hemmastadda där. För studenten är den egna institutionen och fakulteten den närmaste och viktigaste studiemiljön. Umgänget över ämnes- och fakultetsgränserna är också livligt.

Fakulteten har cirka 4 000 grundexamensstuderande och cirka 700 aktiva påbyggnadsstuderande. Statsvetenskapliga fakulteten ligger på universitetets centrumcampus. På webben finns fakulteten på www.helsinki.fi/statsvetenskapliga/.

Statsvetenskapliga fakulteten är centralt belägen på Centrumcampus, nära studentbiblioteket i Kajsahuset och nära lärocentret Aleksandria som båda erbjuder studenterna en modern studiemiljö. Universitetsbibliotekets tjänster är också lättillgängliga (t.ex. databaser, e-tidningar och läroböcker).

 

Statsvetenskapliga fakulteten är en vetenskapligt framstående, internationell och mångvetenskaplig lärmiljö som utbildar experter med bred kompetens som behärskar olika forskningsmetoder, har en djupgående förståelse av samhället och kan arbeta inom olika sektorer. Undervisningen tillämpar på ett mångsidigt sätt principerna för varierat lärande, vilket gör den flexibel och stöder ditt lärande.

Som examensstuderande vid Helsingfors universitet har du möjlighet att åka på studentutbyte eller praktik utomlands. Universitetet samarbetar med omkring 500 partneruniversitet av hög kvalitet runtom i världen och varje år åker cirka tusen av våra studenter på antingen utbyte eller utlandspraktik. En period utomlands ger dig

  • ett internationellt tillägg i din examen och internationellt kunnande inom ditt eget område. Ett välplanerat utbyte gör ditt kunnande mer mångsidigt och unikt!
  • ett nytt perspektiv på världen. Du lär känna dig själv bättre och utvecklar dina språkfärdigheter.
  • kunskap om landets kultur. Du lär dig om kulturen på ett nytt sätt, träffar nya människor och får ett utmärkt tillfälle att knyta internationella kontakter inom ditt område.

Ytterligare information om studier utomlands: guide.student.helsinki.fi/sv/studera-utomlands

Vid Helsingfors universitet strävar vi till att universitetet är en tillgänglig lärmiljö och att alla har en möjlighet att avlägga de studier de vill.

Ifall du på grund av sjukdom, funktionshinder eller inlärningssvårigheter behöver specialarrangemang i dina studier eller vid tentamenstillfällen, är det bra om du diskuterar behovet av specialarrangemang med fakulteten redan i början av dina studier eller då behovet uppstår.

I allmänhet kommer man överens om de praktiska arrangemangen i samband med undervisningen, diskutera modigt med dina lärare.

Specialarrangemang i studier, det vill säga individuellt stöd för lärandet, betyder till exempel att du kan få extra tid att slutföra uppgifter eller tentamina, studiematerial som kan ges i elektronisk form i förväg, undervisningsutrymmenas hinderslöshet och alternativa sätt att avlägga studier.

Om du vill ha mer information om specialarrangemangen kan du kontakta studentservicen på adressen specialneeds@helsinki.fi. Du kan också ansöka om specialarrangemang vid urvalsproven.

Åt universitetsstuderande erbjuds tjänster och förmåner gällande bland annat boende, mat, hälsovård, välmående och motion. Inom Helsingfors universitets studentkår (HUS) finns över 250 olika studentföreningar där var och en kan hitta sitt eget intresseområde och gemenskap. Mer information hittar du på Instruktioner för studerande.