Magisterprogrammet i pedagogik: allmän och vuxenpedagogik (svenskspråkig), pedagogie magister (2 år)

Sök utbildningar
Examensnivå
Högre högskoleexamen
Begynnelsetermin
2019 Höst
Utbildningens omfattning och planerad längd
120 studiepoäng, 2 år
Undervisningsspråk
svenska
Läsårsavgiften för studerande utanför EU/EES-området
0 €
Ansökningstid
20.3.2019 - 3.4.2019

Bottom content

Utbildning

Vid magisterprogrammet i pedagogik kan du utbilda dig för arbete inom fostran, utbildning, undervisning, lärande och ledning och för uppdrag i samhället som kräver pedagogisk expertis. Studierna i pedagogik ger dig även färdigheter att upprätthålla och utveckla din yrkeskunskap.

Magisterprogrammet i pedagogik har sex finskspråkiga och två svenskspråkiga studieinriktningar. Studieinriktningarna ger olika slags yrkeskompetens och expertis. Studieinriktningarna är separata ansökningsmål och studenterna avlägger studier inom den studieinriktning som hen har fått studierätt till.

De finskspråkiga studieinriktningarna är:

 • Erityispedagogiikan opintosuunta
 • Kotitalousopettajan opintosuunta
 • Käsityönopettajan opintosuunta
 • Luokanopettajan opintosuunta
 • Varhaiskasvatuksen opintosuunta
 • Yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunta

De svensksspråkiga studieinriktningarna är:

 • Studieinriktningen för klasslärare
 • Studieinriktningen för allmän- och vuxenpedagogik

Magisterprogrammet i pedagogik fungerar som en fortsättning till kandidatprogrammet i pedagogik. Studenterna får en studierätt till motsvarande studieinriktning i magisterprogrammet redan i antagningen till kandidatprogrammet. Detta gäller inte svensk- och finskspråkiga studieinriktningen för lärare inom småbarnspedagogik.

Pedagogik är ett mångsidigt ämne där allmän pedagogik och vuxenpedagogik förenas. Pedagogiken undersöker människans uppväxt, utveckling och lärande samt de samhälleliga och kulturella dimensionerna hos fostran och utbildning. Man undersöker t.ex. förändringar i utbildningspolitik och utbildningssystem, perspektiv på ojämlikhet och social rättvisa, lärande och undervisning ur individens och den sociala miljöns perspektiv, förändringar i arbetslivet samt organisationsutveckling.

Den svenskspråkiga utbildningen i pedagogik har en stark samhällsanknytning med speciellt fokus på jämställdhet, jämlikhet, rättvisa och mångfald. En viktig målsättning med studierna är att den studerande blir förtrogen med olika pedagogiska teorier och traditioner samt utvecklar en förmåga att kritiskt analysera olika forskningsresultat inom det egna området.

Magisterexamen består av obligatoriska studier och valbara studier som ger möjligheten att bekanta sig med ett annat vetenskapsområde enligt eget intresse.

Utbildningsspråket är i huvudsak svenska men det kan även finnas studieavsnitt på finska och engelska. De valbara studierna erbjuds på svenska, finska eller engelska.

Samtliga studieinriktningar i magisterprogrammet har följande kompetensområden:

1. Människans utveckling, lärande och interaktion

2. Undervisning och handledning

3. Utbildningspolitik, utbildningssystem och pedagogiska kulturer

4. Utveckling av arbetsliv och organisationer samt ledarskapskompetens

5. Forskning

Målet med studierna i allmän- och vuxenpedagogik är att den studerande utvecklar och fördjupar sin förståelse för pedagogiska frågeställningar samt sina färdigheter att analysera och tillämpa kunskap om fostran, utbildning och lärande i professionella sammanhang. Den svenskspråkiga utbildningen i pedagogik har en stark samhällsanknytning med speciellt fokus på jämställdhet, jämlikhet, rättvisa och mångfald. En viktig målsättning med studierna är att den studerande blir förtrogen med olika pedagogiska teorier och traditioner samt utvecklar en förmåga att kritiskt analysera olika forskningsresultat inom det egna området.

Magisterprogrammet i pedagogik omfattar flera studieinriktningar. Varje studieinriktning är ett separat ansökningsmål och studenterna avlägger studier inom den studieinriktning som de har blivit antagna och fått studierätt till.

Magisterexamen i pedagogik är 120 sp och san genomföras under två läsår. I examen ingår

 • Fördjupade studier 80 sp. De fördjupade studierna i allmän- och vuxenpedagogik är indelade 15 sp obligatoriska substansstudier, 10 sp valfria substansstudier, 10 sp forskningsmetoder och 10 sp praktik. I de fördjupade studierna ingår också en personlig studieplan.
 • Valbara studier 40 sp.

I magisterexamen ingår ett skriftligt avhandlingsarbete som omfattar 30 sp. I avhandlingen påvisar studenten sin förmåga i vetenskapligt tänkande och framställning, förtrogenhet med ämnesområdet samt kunskaper i forskningsmetoder.

Allmän- och vuxenpedagoger kan arbeta med planering, forskning, administration, utveckling och utbildning innanför det pedagogiska området inom den offentliga, den privata sektorn och tredje sektorn. Efter utexaminering har allmän- och vuxenpedagogerna en god sysselsättningsgrad.

Pedagoger kan till exempel arbeta med utbildningsplanering och utveckling, personaladministration på företag eller utbildning av personal inom olika organisationer.

Studierna i allmän- och vuxenpedagogik ger en bred kompetens för olika slags arbetsuppgifter inom det pedagogiska området. De valbara studierna ger studenterna möjligheten att skräddarsy sin egen kompetensprofil utifrån de egna intressena.

OBS! De som år 2019 får rätt att avlägga endast magisterexamen kan inte söka till pedagogiska studier under magisterstudierna. Efter att ha avlagt magisterexamen kan man ansöka om rätt att avlägga de pedagogiska studierna som avgiftsfria fristående studier.

Magisterprogrammets studerande uppmuntras att genomföra en del av studierna utomlands som utbytesstudier. Inom studieinriktningen för allmän- och vuxenpedagogik är det till exempel möjligt att avlägga de valbara studierna utomlands.

Förutom utbytesstudierna kan studenterna utveckla sina internationella färdigheter genom att delta i undervisning på engelska, vara tutor för internationella studenter och studera främmande språk vid Helsingfors universitets språkcentrum. Studenterna får också tillfälle att träffa internationella grupper som besöker universitetet för att bekanta sig med finländsk utbildning och pedagogik.

Kontakterna till arbetslivet spelar en viktig roll under hela studiegången. I examen ingår en obligatorisk praktikperiod, där studenten bekantar sig med pedagogiska arbetsuppgifter.

Magisterprogrammet i pedagogik ordnas vid pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet. Forskningsområden vid pedagogisk fakulteten är:

 • Undervisnings och lärande
 • Utbildning ur ett pedagogisk, samhälleligt och kulturellt perspektiv
 • Forskningen inom den svenskspråkiga studieinriktningen för allmän och vuxenpedagogik fokuserar speciellt på flerspråkighet, mångfald och social rättvisa.

Efter avlagd magisterexamen i pedagogik är det möjligt att söka vidare till fortsättningsstudier till Helsingfors universitet eller andra doktorandprogram i Finland och internationellt.

Ansökningsinfo
Här nedanför finns länkar till antagningsgrunderna. Om det finns flera sätt att söka till programmet är alternativen listade nedan. I gemensamma ansökan kan du i huvudansökan söka till kandidatprogram och i magisteransökan till magisterprogram. På basis av studier som du har genomfört vid Öppna universitetet kan du söka till examensstudier via öppna universitetsleden. Med ansökan om överflyttning kan du ansöka om överflyttning från annan högskola eller annat kandidatprogram vid Helsingfors universitet.
Fakulteter

Pedagogiska fakulteten

Intresset för människans uppväxt, utveckling, beteende och lärande förenar studerande, forskare och lärare vid pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet. De utexaminerade är sakkunniga inom sitt område och har lätt att få arbete inom olika samhällsområden. Deras sakkunskap har sin grund i den högklassiga undervisningen där kritiskt tänkande, tvärvetenskaplighet och praktisk inriktning ligger i fokus. Pedagogiska fakulteten är känd för sina innovativa undervisningsexperiment och nya undervisningsmetoder. Undervisningen baserar sig på den senaste internationella forskningen vid fakulteten. Tack vare dess höga kvalitet är de utexaminerade toppexperter inom sitt område.

Pedagogiska fakulteten finns på ”Brobergsterrassens minicampus” i Kronohagen i Helsingfors. Studerandena tillbringar största delen av studietiden på Brobergsterrassen eftersom en stor del av undervisningen ges där och alla viktiga studenttjänster finns på området, t.ex.  studentrestaurangen Olivia och självstudielokaler.

De stämningsfulla gamla byggnaderna på Brobergsterrassen, som tidigare inhyste bl.a. anatomiska institutionen, har renoverats för fakultetens studerande och personal. På Brobergsterrassen har man också byggt lärocentret Minerva där det finns en ny typ av lärmiljö som har döpts till Minervatorget.

Fakultetens lokaler är öppna varje vardag för alla intresserade, så du kan komma och bekanta dig med din blivande studieplats redan på förhand! Du kan t.ex. komma och lyssna på en intressant föreläsning. Alla föreläsningar är öppna för allmänheten.

Fakultetens webbsidor.

Vid fakulteten utvecklar man nya lärmiljöer. Minervatorget är en lärmiljö som utnyttjar den senaste informations- och kommunikationstekniken.I undervisningen används bl.a. iPad-plattor och SmartBoard-tavlor. På Minervatorget utvecklar lärarna och studerandena tillsammans nya undervisnings- och inlärningsmetoder.

På Brobergsterrassen studerar man i smågruppsrum och föreläsningssalar samt i olika rum avsedda för självständiga studier. Man studerar också i lokaler som är avsedda för undervisning i olika läroämnen, t.ex. i undervisningskök i studierna i hushållsvetenskap och i salar för textilslöjd och teknisk slöjd. På Brobergsterrassen finns också många rekreationsrum för studerandena.

Som examensstuderande vid Helsingfors universitet har du möjlighet att åka på studentutbyte eller praktik utomlands. Universitetet samarbetar med omkring 500 partneruniversitet av hög kvalitet runtom i världen och varje år åker cirka tusen av våra studenter på antingen utbyte eller utlandspraktik. En period utomlands ger dig

 • ett internationellt tillägg i din examen och internationellt kunnande inom ditt eget område. Ett välplanerat utbyte gör ditt kunnande mer mångsidigt och unikt!
 • ett nytt perspektiv på världen. Du lär känna dig själv bättre och utvecklar dina språkfärdigheter.
 • kunskap om landets kultur. Du lär dig om kulturen på ett nytt sätt, träffar nya människor och får ett utmärkt tillfälle att knyta internationella kontakter inom ditt område.

Ytterligare information om studier utomlands: guide.student.helsinki.fi/sv/studera-utomlands

Vid Helsingfors universitet strävar vi till att universitetet är en tillgänglig lärmiljö och att alla har en möjlighet att avlägga de studier de vill.

Ifall du på grund av sjukdom, funktionshinder eller inlärningssvårigheter behöver specialarrangemang i dina studier eller vid tentamenstillfällen, är det bra om du diskuterar behovet av specialarrangemang med fakulteten redan i början av dina studier eller då behovet uppstår.

I allmänhet kommer man överens om de praktiska arrangemangen i samband med undervisningen, diskutera modigt med dina lärare.

Specialarrangemang i studier, det vill säga individuellt stöd för lärandet, betyder till exempel att du kan få extra tid att slutföra uppgifter eller tentamina, studiematerial som kan ges i elektronisk form i förväg, undervisningsutrymmenas hinderslöshet och alternativa sätt att avlägga studier.

Om du vill ha mer information om specialarrangemangen kan du kontakta studentservicen på adressen specialneeds@helsinki.fi. Du kan också ansöka om specialarrangemang vid urvalsproven.

Åt universitetsstuderande erbjuds tjänster och förmåner gällande bland annat boende, mat, hälsovård, välmående och motion. Inom Helsingfors universitets studentkår (HUS) finns över 250 olika studentföreningar där var och en kan hitta sitt eget intresseområde och gemenskap. Mer information hittar du på Instruktioner för studerande.