Magisterprogrammet i nordiska språk och litteraturer, filosofie magister (2 år)

Sök utbildningar
Examensnivå
Högre högskoleexamen
Begynnelsetermin
2019 Höst
Utbildningens omfattning och planerad längd
120 studiepoäng, 2 år
Undervisningsspråk
finska, svenska
Läsårsavgiften för studerande utanför EU/EES-området
0 €
Ansökningstid
20.3.2019 - 3.4.2019

Bottom content

Utbildning

Nordica är det gemensamma namnet på den enhet vid Helsingfors universitet där undervisning och forskning i nordiska språk och nordisk litteratur står i centrum. Studierna vid Nordica fokuserar på både svenskan i Finland och svenskan i Sverige, de nordiska grannspråken danska, isländska och norska och på nordisk litteratur. Lärandemålen ser något olika ut beroende på om du väljer att studera språk eller litteratur och om du väljer att utbilda dig till ämneslärare eller inte.

Lärandemålen för magisterprogrammet i nordiska språk och litteraturer:

 • Du har djupa teoretiska kunskaper inom ditt vetenskapsområde. Som språkvetare förstår du språkets strukturer, funktioner och betydelse för människan, kulturen och samhället. Som litteraturvetare har du förmågan att läsa, skriva och tänka kritiskt kring kulturella och språkliga fenomen.
 • Du har de kunskaper och färdigheter som krävs för att du självständigt ska kunna bedriva vetenskapligt arbete och skriva en magisteravhandling.
 • Du har en hög språklig kompetens i att uttrycka dig på svenska både i tal och skrift. Detta gäller både om du har svenska som förstaspråk och som andraspråk men målen ser naturligtvis något olika ut.
 • Du har utvecklat dina kunskaper om de andra nordiska språken norska, danska och isländska och de nordiska samhällena och som litteraturvetare är du särskilt insatt i deras litteraturer.

Frågor du kan ställas inför under studierna är: Hur ser svenskan ut i dag och hur såg den ut förr? Vad innebär tvåspråkighet? Hur ser bra svenskundervisning ut? Kommer de digitala medierna att förändra vårt språk och vår litteratur? Vad säger dagens nordiska litteratur och litterära institution om människans relation till samhället, historien, miljön, kärleken? På vilka sätt är den finlandssvenska litteraturen unik i världslitteraturen?

Med den här expertisen är du färdig att arbeta och påverka i samhället som lärare, informatör, översättare, redaktör, kulturjournalist, språkforskare, litteraturforskare, kulturförmedlare, bibliotekarie eller språkvårdare.

Undervisningsspråket är huvudsakligen svenska, men också kurser på de andra nordiska språken förekommer.

På magisternivån finns det många valmöjligheter, så att du kan studera det du själv främst är intresserad av och sådant som du tror dig ha nytta av i arbetslivet.

Du som valt studieinriktningen nordiska språk kan fördjupa dina kunskaper om aktuella inriktningar i svensk och nordisk språkforskning, språkinlärning, språkkontakt och flerspråkighet, förhållandet mellan språk och samhälle, den sociala dynamiken i samtal samt hur man skriver bra och talar övertygande. Dessutom erbjuds varje år fördjupade kurser i de nordiska grannspråken och i dansk, norsk och isländsk litteratur.

Du som valt studieinriktningen nordisk litteratur kan fördjupa dig i litteraturhistoria, litteraturteori och litteraturforskning. Bland våra delområden finns bland annat barnlitteratur, populärlitteratur, feministisk litteraturteori och lyrikteori.

Om du har valt att utbilda dig till lärare, läser du kurser i andraspråks- eller förstaspråksinlärning, i två- och flerspråkighet, i tillämpad grammatik eller andra kurser som förbereder dig för ditt blivande yrke som lärare.

Magisterprogrammet i nordiska språk och litteraturer innehåller två olika studieinriktningar:

 • studieinriktningen nordiska språk
 • studieinriktningen nordisk litteratur

Inom båda inriktningarna kan du utbilda dig till ämneslärare i modersmål och litteratur i svenska skolor och inom studieinriktningen nordiska språk till svensklärare i finska skolor.

Filosofie magisterexamen omfattar 120 studiepoäng. Idealet är att FM-examen avläggs som heldagsstudier på två år.

I magisterexamen koncentrerar du dig i hög grad på ditt eget område. Det betyder att du fördjupar dina kunskaper inom ditt eget vetenskapsområde både genom de kurser du läser och genom arbetet med din avhandling. I studierna kan det också ingå arbetslivsstudier som vanligen avläggs som arbetspraktik.

Om du väljer studieinriktningen nordiska språk, är dina studier uppbyggda på följande sätt: minst 75 studiepoäng nordiska språk + 45 studiepoäng valfria studier.

Om du väljer studieinriktningen nordisk litteratur, är dina studier uppbyggda på följande sätt: minst 75 studiepoäng nordisk litteratur + 45 studiepoäng valfria studier.

Valfria studier betyder att du själv väljer, vad du vill läsa. Du kan välja studiehelheter på 15 eller 30 studiepoäng inom det andra vetenskapsområdet inom magisterprogrammet, men du kan också välja studiehelheter från andra magisterprogram vid humanistiska fakulteten och andra fakulteter vid universitetet eller t.o.m. andra högskolor via JOO-avtal.

För dig som väljer att bli lärare är dina studier uppbyggda på följande sätt:

Lärare i modersmål och litteratur: 60 studiepoäng nordiska språk/nordisk litteratur + 60 studiepoäng pedagogiska studier.

Observera att du som lärare i modersmål och litteratur måste ha studier i både nordiska språk och nordisk litteratur. Det kan vara bra att planera studierna så att du har läst minst 60 studiepoäng i båda vetenskapsområdena redan i din kandidatexamen.

Svensklärare: 60 studiepoäng nordiska språk + 60 studiepoäng pedagogiska studier.

Du studerar enligt en plan. I början av magisterstudierna gör du upp din första individuella studieplan (ISP). Personalen inom ditt vetenskapsområde hjälper dig att göra upp planen. Du kan också få råd på fakultets- och universitetsnivå.

Slutarbetet i magisterstudierna kallas avhandling pro gradu. Avhandlingen är ett självständigt vetenskapligt arbete. Du har förberett dig för avhandlingsskrivandet i kandidatexamen (kandidatavhandling och proseminarium) och i det seminarium som ingår i de fördjupade studierna.

Syftet med avhandlingen är att utveckla de grundfärdigheter som du behöver för vetenskapligt arbete. Bland de viktigaste är att du visar förmåga att söka, analysera och kritiskt granska existerande kunskap.  Du ska också själv kunna skapa ny kunskap och hitta sätt att tillämpa den. Avhandlingsarbetet utvecklar dessutom din förmåga att planera och behärska stora helheter, dvs. att hantera ett projekt.

Avhandlingen skrivs på svenska.

När du har skrivit din avhandling pro gradu:

 • har du förmågan att arbeta långsiktigt och överblicka stora helheter,
 • kan du avgränsa och behandla ditt forskningsproblem,
 • behärskar du teorier och metoder på ditt eget område,
 • har du visat att du är insatt i ditt ämnesområde och i litteratur på området och
 • kan du skriva en vetenskaplig text och analysera ditt material.

Som magister i nordiska språk eller nordisk litteratur har du ett brett utbud av arbetsmöjligheter. Många blir lärare i svenska i finska skolor eller i modersmål och litteratur i svenska skolor. Magistrar i nordiska språk arbetar också som översättare eller språkforskare.  Andra får arbete som informatörer på företag och som planerare på administrativa poster både i Finland och i nordiska sammanhang. Om du har utmärkta kunskaper i svenska, kan du också arbeta som språkvårdare (t.ex. för massmedier) eller som redaktör på förlag och på tidningar och tidskrifter. Som magister i nordisk litteratur kan du också arbeta som kulturförmedlare av olika slag, kulturjournalist, redaktör på förlag, tidskrifter, digitala nätpublikationer, kulturdatabaser och så vidare.

Genom ditt val av valfria studier kan du påverka din framtida karriär. Under studierna har du också möjlighet att göra arbetspraktik på olika institutioner som har anknytning till nordiska språk och nordisk litteratur. Arbetspraktik kan ge dig goda kontakter för framtiden och en idé om vad du vill arbeta med.

Humanistiska fakulteten vid Helsingfors universitet lyfte under år 2015 fram 375 humanister för att fira universitetets 375-årsjubileum. Läs mer om humanisterna

Samtliga vetenskapsområden som du kan studera inom magisterprogrammet i nordiska språk och litteraturer är också undervisningsämnen i grundskolan och gymnasiet i Finland.

För ämneslärarbehörighet krävs:

 • studier i undervisningsämnet (för det första undervisningsämnet krävs grund-, ämnes- och fördjupade studier, dessutom kan du ha ett annat undervisningsämne i vilket du avlagt grund- och ämnesstudier),
 • pedagogiska studier (60 sp)
 • högre högskoleexamen (t.ex. FM).

Du blir behörig svensklärare i grundskolan och gymnasiet genom att avlägga grund-, ämnes- och fördjupade studier i nordiska språk och 60 studiepoäng pedagogiska studier. Om du också vill få behörighet i ett annat ämne, räcker det med grund- och ämnesstudier i det ämnet för att du ska få undervisa det i både grundskolan och gymnasiet.

För att bli behörig ämneslärare i modersmål och litteratur ska du antingen avlägga grund-, ämnes- och fördjupade studier i nordiska språk och grund- och ämnesstudier i nordisk litteratur eller tvärtom och därtill 60 studiepoäng pedagogiska studier.

Utbildningen för ämneslärare är strukturerad så att de som avlägger både kandidat- och magisterexamen vid Helsingfors universitet ansöker om rätten till pedagogiska studier under kandidatstudierna. De som år 2019 får rätt att avlägga endast magisterexamen kan inte söka till pedagogiska studier under magisterstudierna. Efter att ha avlagt magisterexamen kan man ansöka om rätt att avlägga de pedagogiska studierna som avgiftsfria fristående studier.

Under studierna kan du delta i internationell verksamhet på många sätt både vid utländska universitet och vid ditt eget.

Ett utmärkt sätt är att åka på studentutbyte. Vid ett utbyte avlägger du en del av de studier som ingår i din examen vid ett utländskt universitet. Ett välplanerat utbyte vid rätt tidpunkt ger dig en mångsidigare examen och möjligheter att se ditt ämne ur nya synvinklar. Vanligen åker man på utbyte under kandidatstudierna, men det är möjligt att åka också under magisterstudierna.

Du kan åka på utbyte genom ett utbytesprogram eller genom att själv skaffa dig en utbytesplats. Det program som erbjuder utbytesstudier i Norden heter Nordliks. Alla utbytesprogram berättigar också till ett stipendium, vars storlek varierar beroende på programmet, utbytets längd och landet du åker till. Om du själv skaffat dig en utbytesplats kan du anhålla om ett resestipendium. Du kan också göra arbetspraktik utomlands.

Nordiska ministerrådet erbjuder därtill kortare kurser, Nordkurser, som ger dig som student i nordiska språk eller nordisk litteratur möjligheter att åka på sommarkurser i de nordiska länderna.

Också Helsingfors universitet erbjuder möjligheter till internationalisering. Du kan t.ex. fungera som tutor för utbytesstudenter från andra länder. Vid Humanistiska fakulteten arbetar en stor grupp lärare och forskare som har en internationell bakgrund och som ger studierna en internationell prägel.

På magisternivån intensifieras samarbetet både inom universitetet med andra vetenskapsområden och fakulteter och internationellt, speciellt med andra universitet och organisationer i Norden. Eftersom du själv väljer vilka ämnen du kombinerar i din examen, kommer du också att bestämma vem du har mest kontakt med, t.ex. med andra språkstudenter, normalskolor, blivande journalister på Svenska social- och kommunalhögskolan eller med historiker eller filosofer vid andra institutioner vid humanistiska fakulteten. Utanför universitetsvärlden har vi nära kontakt med Institutet för de inhemska språken, Svenska litteratursällskapet, Kulturkontakt Nord och de nordiska ambassaderna.

I magisterstudierna blir det speciellt synligt för dig vad lärarnas egen forskning fokuserar. Lärarna och forskarna i nordiska språk är internationella experter på samtalsanalys, minoritetsspråk och språkkontakter, dialekter och variation i talspråket, språkinlärning och språkundervisning, användning av andraspråk, flerspråkighet och språkpolitik, grammatik och äldre stadier av svenskan. Inom alla specialområden undervisar vi i språklig analys ur olika synvinklar och med olika metoder. I nordisk litteratur är lärarna och forskarna internationella experter på autofiktion, lyrisk modernism och postmodernism, psykoanalytisk och feministisk litteraturteori, kanonformationer, det litterära fältet och finlandssvensk litteratur.

Vi samarbetar med andra experter vid andra institutioner och vid andra högskolor och universitet – inte bara i Helsingforsregionen, utan i princip i hela världen. Men Norden har naturligtvis en speciell status även här.

Efter filosofie magisterexamen är det möjligt att anhålla om rätt att avlägga filosofie doktorsexamen, som är en vetenskaplig vidareutbildning. Humanistiska fakulteten vid Helsingfors universitet är ledande inom forskningen på det humanistiska området i Finland. Fakulteten är starkt forskningsorienterad och forskning som bedrivs vid fakulteten är på många områden på europeisk och internationell toppnivå. Doktorander i nordiska språk antas vanligen till doktorandprogrammet i språkforskning och doktorander i nordisk litteratur till doktorandprogrammet i filosofi, konstforskning och samhället.

Läs mer om doktorsutbildningen vid Helsingfors universitet här.

Ansökningsinfo
Här nedanför finns länkar till antagningsgrunderna. Om det finns flera sätt att söka till programmet är alternativen listade nedan. I gemensamma ansökan kan du i huvudansökan söka till kandidatprogram och i magisteransökan till magisterprogram. På basis av studier som du har genomfört vid Öppna universitetet kan du söka till examensstudier via öppna universitetsleden. Med ansökan om överflyttning kan du ansöka om överflyttning från annan högskola eller annat kandidatprogram vid Helsingfors universitet.
Fakulteter

Humanistiska fakulteten

Helsingfors universitets humanistiska fakultet är en internationellt betydelsefull forsknings-, utbildnings- och kulturinstitution. Fakulteten är Finlands största och äldsta undervisnings- och forskningsenhet inom humaniora. Den är vårt lands mångsidigaste fakultet i fråga om representerade vetenskapsområden och urval av ämnen.

Den humanistiska utbildningen kombinerar internationalitet, språklig interaktion, konsten att tänka, en bred allmänbildning och viljan att hela tiden lära sig någonting nytt och lära sig förstå människan.

Fakulteten och institutionerna finns i Helsingfors centrum nära Senatstorget. Allt du behöver för studierna finns nära, från bibliotek och gym till olika lärcenter.

Humanisterna spelar en viktig roll på olika områden i samhället, t.ex. i de traditionella humanistiska branscherna inom utbildning och administration, men också inom ekonomi och tekniska branscher.

Läs mer: http://www.helsinki.fi/hum/svenska/index.htm

Humanistiska fakulteten ligger i centrum av Helsingfors, alldeles intill Helsingfors universitets huvudbibliotek i Kajsahuset och lärcentret Aleksandria. Moderna studielokaler och bibliotekets tjänster är lättillgängliga och nära studenterna. Även Nationalbiblioteket, som har den största och mest betydelsefulla humanistiska samlingen, finns på Centrumcampus.

Som examensstuderande vid Helsingfors universitet har du möjlighet att åka på studentutbyte eller praktik utomlands. Universitetet samarbetar med omkring 500 partneruniversitet av hög kvalitet runtom i världen och varje år åker cirka tusen av våra studenter på antingen utbyte eller utlandspraktik. En period utomlands ger dig

 • ett internationellt tillägg i din examen och internationellt kunnande inom ditt eget område. Ett välplanerat utbyte gör ditt kunnande mer mångsidigt och unikt!
 • ett nytt perspektiv på världen. Du lär känna dig själv bättre och utvecklar dina språkfärdigheter.
 • kunskap om landets kultur. Du lär dig om kulturen på ett nytt sätt, träffar nya människor och får ett utmärkt tillfälle att knyta internationella kontakter inom ditt område.

Ytterligare information om studier utomlands: guide.student.helsinki.fi/sv/studera-utomlands

Vid Helsingfors universitet strävar vi till att universitetet är en tillgänglig lärmiljö och att alla har en möjlighet att avlägga de studier de vill.

Ifall du på grund av sjukdom, funktionshinder eller inlärningssvårigheter behöver specialarrangemang i dina studier eller vid tentamenstillfällen, är det bra om du diskuterar behovet av specialarrangemang med fakulteten redan i början av dina studier eller då behovet uppstår.

I allmänhet kommer man överens om de praktiska arrangemangen i samband med undervisningen, diskutera modigt med dina lärare.

Specialarrangemang i studier, det vill säga individuellt stöd för lärandet, betyder till exempel att du kan få extra tid att slutföra uppgifter eller tentamina, studiematerial som kan ges i elektronisk form i förväg, undervisningsutrymmenas hinderslöshet och alternativa sätt att avlägga studier.

Om du vill ha mer information om specialarrangemangen kan du kontakta studentservicen på adressen specialneeds@helsinki.fi. Du kan också ansöka om specialarrangemang vid urvalsproven.

Åt universitetsstuderande erbjuds tjänster och förmåner gällande bland annat boende, mat, hälsovård, välmående och motion. Inom Helsingfors universitets studentkår (HUS) finns över 250 olika studentföreningar där var och en kan hitta sitt eget intresseområde och gemenskap. Mer information hittar du på Instruktioner för studerande.