Magisterprogrammet i materialforskning, filosofie magister (2 år)

Sök utbildningar
Examensnivå
Högre högskoleexamen
Begynnelsetermin
2020 Höst
Utbildningens omfattning och planerad längd
120 studiepoäng, 2 år
Undervisningsspråk
engelska, finska, svenska
Läsårsavgiften för studerande utanför EU/EES-området
15000 €
Ansökningstid
3.12.2019 - 10.1.2020

Bottom content

Utbildning

All teknik kring oss är baserad  material. Materialforskning har den stora möjligheten att lösa stora samhällsproblem och hitta nya upptäckter inom energi, mat, vattensäkerhethälsa 
och välbefinnandemiljöhållbar resursanvändning och urbanisering. Nya fascinerande material med oväntade egenskaperskräddarsydda för samhällets behovkan förändra hur vi lever vårt vardagsliv. 

Materialforskning är det rikaste och mest tvärvetenskapliga fältet inom naturvetenskapMagisterprogrammet i materialforskning bygger  fysikkemibiologi och medicinmatematik och 
datavetenskapalla lärda  ett sammanhängande och självständigt sätt. Vi studerar till exempel biomaterial, nanomaterial, smarta material, polymererkompositerelektronikenergiproduktion 
och lagring samt gröna och hållbara material. Med vårt program kan du börja skolningen för att bli en medicinsk fysik expert och en 
strålskyddsspecialist. Dessa yrken ger dig rätten att arbeta t.ex sjukhus. 

Vi har mycket starka band till industrinSom expert  materialforskning behövs dina kunskaper inte bara inom forskningsinstitut och universitet, men också inom de högteknologiska industrier inom informationsteknikkemienergisjukvård och läkemedel samt  sjukhus grund av vårt programs tvärvetenskapliga karaktär kommer 
du 
att förvärva ett brett spektrum av vetenskapliga färdigheter 
och kunskaper för att arbeta inom något av dessa områden. 

Vårt program är mycket internationellt. Vi arbetar med CERN, den internationella fusionsreaktorn ITER, internationella synkrotronljuskällor och röntgen frielektronlasrar
för att bara nämna några. Du har möjlighet att göra en del av dina studier och / eller 
magisteravhandling i ett internationellt samarbete. Vi använder den senaste tekniken för att utveckla metoder för att syntetisera nya material, simulera dem med hjälp av 
superdatorer samt karakterisera och manipulera dem med ultraljudpartikelstrålar 
och olika våglängder. 

Under din grundutbildning har du möjlighet att arbeta i forskningslaboratorier där du får använda verklig forskningsutrustning för verklig forskning i en internationell miljö. 

Beroende på vilken inriktning du väljer kommer du att fördjupa dig i

 • Synteser, bearbetning av, strukturen på, och egenskaperna hos oorganiska material.
 • Modelleringsmetoder i materialforskning.
 • Strukturen och dynamiken hos biomolekylära system.
 • Synteser av, strukturen på och egenskaperna hos polymerer.
 • Tillämpning av materialforskning i industriella sammanhang.
 • Bruk av fysikmetoder inom medicin.

Se magisterprogrammets webbsidor för mera information om studierna.

Studerande utanför EU/EES -området som avligger sin examen på engelska och inte har ett permanent uppehållstillstånd i området är skyldiga att betala läsårsavgift. Kontrollera om betalningsskyldigheten gäller dig på Studieinfos sida för ofta ställda frågor (på engelska).

 

All undervisning sker på engelska. Tenterna kan också skrivas på finska eller svenska, och Pro gradun kan skrivas på finska eller svenska.

De enda undantagen är vissa kurser i samband med medicinfysikutbildningen, och en del av utbildningen till strålskyddsexpert (radiation protection expert, RPE) och strålskyddsfunktionär (radiation protection officer, RPO). I dessa fall ges undervisning på finska.

Inom programmet baserar sig all undervisning på lärarnas gedigna grundkunskaper i materialens kemi och fysik. Förutom detta utnyttjar alla lärare sin egen forskning inom vetenskapen i sin undervisning.

Kurserna inbegriper en mängd olika undervisningsmetoder, som föreläsningar, övningar, laboratoriearbete, projekt och sommarkurser.

Förutom huvudämnet kan du ta kurser i biämnen från andra program i kemi, fysik och datavetenskap.

 I början av dina studier ska du göra upp en personlig studieplan där du väljer inriktning. Lärarkåren kan hjälpa dig med att skriva planen. Detta program har följande sex inriktningar, som representerar olika grenar av materialforskning.

Experimentell materialfysik
Egenskaperna hos och bearbetning av en stor mängd material studeras med hjälp av experimentmetoder inom fysik för att karaktärisera och bearbeta dem.  Inom detta program behandlas material från tunnfilmer som används i elektronikkomponenter, framtida fusionsreaktormaterial, energimaterial, till biologiskt och medicinskt material. Metoderna baseras på olika strålningsarter, mest röntgenstrålar och jonstrålar.

Beräkningsmaterialfysik
Datorsimulationer utnyttjas för att modellera materialstrukturer, -egenskaper och -processer. Både oorganiska material, som metaller och halvledare, och biologiska material, som cellmembran och proteiner, modelleras. Olika nanostrukturer studeras också. Metodena är mest atomistiska, där informationen utvinns med atomnivåns noggrannhet. Superdatorer behövs ofta för kalkylerna. Modelleringsforskning är nära förbunden till experimentarbetet förknippat med de andra inriktningarna..

Medicinsk fysik
Medicinsk fysik är en gren som tillämpar fysikens koncept, principer och metodologi till klinisk medicin.  I första hand försöker medicinsk fysik utveckla effektiva och säkra metoder för diagnosticering och behandling av sjukdomar, med hjälp av de bästa säkerhetsprotokollen. I Finland har de flesta medicinska fysiker yrkeslicensen sjukhusfysiker (FD eller FL).

Polymermaterialkemi
Studerar polymersynteser och karaktäriseringsmetoder. En av de centrala frågorna inom polymerkemi är, hur stora molekylers egenskaper beror på den kemiska sammansättningen å ena sidan och på storleken och formen hos polymeren å andra sidan.. Antalet möjliga tillämpningar avsyntetiska polymerer ökar hela tiden. Detta beror både på utvecklingen av polymeriseringsprocesserna och på den bättre insikten i de fysiska egenskaperna hos polymerer.

Oorganiska kemi
Tunnfilmsmaterial är den viktigaste forskningsgrenen inom oorganisk kemi. Atomlagerdeposition (Atomic Layer Deposition, ALD) är den mest studerade depositionsmetoden. ALD-forskningen inbegriper de flesta områden som rör ALD: föregångarsyntes och -karaktärisering, tunnfilmens tillväxt och karaktärisering, reaktionsmekanismstudier, och de första stegen mot att utveckla processerna till tillämpningar. Fokus har varit på tunnfilmer som behövs i framtida generationers integrerade strömkretsar, men man studerar även tillämpningar av ALD inom energiteknologi, optik, ytteknik, och biomaterial. Andra tunnfilmdepositionstekniker som studeras är elektrodeposition, SILAR (successive ionic layer adsorption and reaction), samt sol-gel. Nanostrukturerade material tillverkas antingen direkt (fiber genom elektrospinning och porösa material genom anodisering) eller genom att kombinera dessa eller andra metoder med tunnfilmsdepositionstekniker.

Elektronik och industriella tillämpningar
Ljud och ljus utnyttjas för att upfatta och påverka omgivningen inom ett brett spektrum av discipliner som använder en mängd olika sampel, från rödglödgande stål till lena muskelfibrer. Intresset ligger särskilt på att utnyttja länken mellan samplernas struktur och mekanik. Huvudfokus ligger på att utveckla kvantitativa metoder som passar industrins behov. För att understöda dessa mål koncentreras forskningen till flera discipliner inom tillämpad fysik, så som ultrasonik, fotoakustik, fiberoptik och konfokalmikroskopi.

Programmet består av 120 studiepoäng allt som allt, och kan avläggas på två läsår. Studierna består av

 • En personlig studieplan
 • Gemensamma kurser för alla studenter inom programmet (10-20 sp)
 • Fördjupade kurser inom den utvalda inriktningen och kurser från andra inriktningar eller program (70-80 sp)
 • Pro gradun (30 sp)

Magisterprogrammet inbegriper en magisteravhandling (Pro gradu) på 30 sp. Avhandlingen ska behandla ett specifikt problem inom materialforskning. Du ska tillämpa den kunskap och skicklighet du lärt dig under dina studier för att lösa problemet. Pro gradun är ett skriftligt arbete som visar din färdighet i vetenskapligt tänkande, hur du behärskar forskningsmetoder, hur väl du känner till ditt studieämne, och din skicklighet i skriftlig vetenskaplig kommunikation. Pro gradun ska innehålla en definition av forskningsfrågorna, en översikt av relevant litteratur, samt teoretiska, beräkningsmässiga, och/eller experimentella delar som försöker svara på frågorna.

Du får en handledare för avhandlingen, vilken du får träffa regelbundet för att försäkra att du framskrider obehindrat och enligt tidtabell med din avhandling. Du förväntas att slutföra avhandlingen på en termin.

Trots att avhandlingen är ett självständigt arbete, kommer du ofta att arbeta som en del av en forskningsgrupp. Det är också möjligt att skriva avhandlingen medan man arbetar på ett företag, om ett tema som definieras av företaget, så länge temat motsvarar kraven. Detta måste du diskutera med din handledare.

Både FM- och FD-examen i materialforskning ger en god utgångspunkt för att finna intressant arbete inom forskningsinstitutioner och industrin. Studeranden som utexaminerats från materialforskningsprogrammet har många möjliga karriärer inom och utanför universitetsvärlden. Många har fortsatt sina studier i doktorandprogram i Finland och utomlands. Teknologibranschen (elektronik- och elektroteknikindustrin, informationsteknik, mekanik, metallindustrin, konsultering), kemiindustrin, skogsbranschen, energibranschen, medicinsk teknologi och medicinindustrin är bland de vanliga anställarna av de utexaminerade.

Inom programmet är det möjligt att erhålla kvalifikationer som strålskyddsexpert (radiation protection expert, RPE) och strålskyddsansvarig (radiation protection officer, RPO). RPE och RPO är de officiella EU-omfattande titlarna för personal som ansvarar för strålskydd på arbetsplatser. Utbildningen och examen regleras av strålskyddsmyndigheter som STUK i Finland. Observera att undervisning för RPE och RPO ges på finska.

Kraven på RPE och RPO är en del av det medicinska fysikprogrammet när det gäller användning av joniserande strålning i medicinska tillämpningar. För andra tillämpningar kan RPE- och RPO-status uppnås genom att genomföra teoretiska kurser och behövlig praktisk erfarenhet inom det aktuella området.

Programmet i sig är internationellt: studenter från andra länder kan fritt ansöka till utbildningen.

Inom programmet har du möjlighet att studera en tid som utbytesstudent via universitetets utbytesprogram (t.ex. Erasmus inom EU). Materialforskningen vid Helsingfors universitet är mycket internationell, och många av forskningsprogrammen utnyttjar internationella forskningslaboratorier, som CERN (partikelacceleratorn i Schweiz/Frankrike), ITER (fusionsreaktor i Frankrike), ESRF (europeisk synkrotronljusanläggning i Frankrike), Max IV-laboratoriet (synkrotronljusanläggning i Sverige), och EuXFEL (europeisk röntgen-frielektronlaser i Tyskland). Studenter som går med i forskningsprogram som använder ovannämnda faciliteter har goda möjligheter att delta i praktikantprogram i dem.

Porgrammet kombinerar sakkunigheten inom institutionerna för kemi och fysik. Vissa av lärarna inom programmet idkar materialforskning vid Helsinki Institute of Physics (HIP).

Under dina magisterstudier kan du utföra kurser vid andra universitet i Finland om de passar in i din studieplan, via den flexibla studierätten (JOO). Inom inriktningen för medicinsk fysik kan du avlägga vissa laboratorieövningar vid sjukhus.

Kurserna i programmet är nära förknippade med den forskning som lärarna idkar. En omfattande mängd karaktäriserings-, modifierings- och odlingsmetoder nyttjas för en stor mängd olika material. Materialforskningsinriktningar inom programmet är t.ex.

 • Biologiska material
 • Datorsimulering av material
 • Fusionreaktormaterial
 • Material från syntetiska polymerer och naturliga polymerer
 • Strålningsffekter på material, inklusive strålningsskyddsaspekter
 • Tunnfilmsmaterial

Efter att du avlagt FM-examen kan du ansöka om att fortsätta inom doktorandprogrammet i materialforskning (Materials Research Doctoral Programme, MATRENA), i kemi och molekylära vetenskaper (Doctoral Programme in Chemistry and Molecular Sciences, CHEMS), eller i atmosfärvetenskaper (Doctoral Programme in Atmospheric Sciences, ATM-DP) vid universitetet, eller något av ett otal liknande program vid andra universitet.

Det finns mera information om doktorandprogram vid Helsingfors universitet.

Ansökningsinfo
Här nedanför finns länkar till antagningsgrunderna. Om det finns flera sätt att söka till programmet är alternativen listade nedan. I gemensamma ansökan kan du i huvudansökan söka till kandidatprogram och i magisteransökan till magisterprogram. På basis av studier som du har genomfört vid Öppna universitetet kan du söka till examensstudier via öppna universitetsleden. Med ansökan om överflyttning kan du ansöka om överflyttning från annan högskola eller annat kandidatprogram vid Helsingfors universitet.
Fakulteter

Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten

Kunskaperna i naturvetenskap är på internationell toppnivå i Finland. Undervisningen och forskningen i naturvetenskapliga ämnen vid Helsingfors universitet är koncentrerad till Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten på Gumtäkts vetenskapscampus, som är det största och mångsidigaste centret för naturvetenskaplig kunskap i Norden.

Fakulteten har fem institutioner:

 • Institutionen för fysik
 • Institutionen för geovetenskaper och geografi
 • Kemiska institutionen
 • Institutionen för matematik och statistik
 • Institutionen för datavetenskap.

Den högklassiga undervisningen vid fakulteten grundar sig på kända och internationellt ansedda forskares vetenskapliga arbete. På Campus Gumtäkt finns mångvetenskapliga, internationella forskningsnätverk vars experimentella och teoretiska forskning utgör grunden för undervisningen, som fokuserar på bland annat globala utmaningar i anknytning till hållbar utveckling och informationssamhället.

Examina beaktar såväl arbetslivets, forskningens som påbyggnadsutbildningens behov. Fakulteten erbjuder mångsidiga möjligheter till biämnesstudier och du kan också inkludera studier utomlands i din examen.

Vid Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten kan du studera förutom på finska även på svenska och engelska.

Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten är en internationell och mångvetenskaplig lärmiljö som producerar forskning av högsta kvalitet. De moderna lokalerna och högklassigt utrustade undervisningslaboratorierna utgör en dynamisk miljö där studenterna kan fördjupa sig i naturvetenskaperna på ett mångsidigt sätt. I undervisningen utnyttjas både den nyaste teknologin och principerna för lärande i små grupper. Studenterna har också möjlighet att delta i fältkurser som ordnas vid universitetets forskningsstationer och forskningsprojekt runtom i världen. Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten har som mål att utbilda experter med mångsidiga teoretiska och metodiska kunskaper för arbetsmarknadens olika sektorer.

Alla studenter har enkelt tillgång till kursböcker, databaser och vetenskapliga publikationer tack vare det centralt belägna campusbiblioteket i Gumtäkt och universitetsbibliotekets elektroniska tjänster.

Som examensstuderande vid Helsingfors universitet har du möjlighet att åka på studentutbyte eller praktik utomlands. Universitetet samarbetar med omkring 500 partneruniversitet av hög kvalitet runtom i världen och varje år åker cirka tusen av våra studenter på antingen utbyte eller utlandspraktik. En period utomlands ger dig

 • ett internationellt tillägg i din examen och internationellt kunnande inom ditt eget område. Ett välplanerat utbyte gör ditt kunnande mer mångsidigt och unikt!
 • ett nytt perspektiv på världen. Du lär känna dig själv bättre och utvecklar dina språkfärdigheter.
 • kunskap om landets kultur. Du lär dig om kulturen på ett nytt sätt, träffar nya människor och får ett utmärkt tillfälle att knyta internationella kontakter inom ditt område.

Ytterligare information om studier utomlands: guide.student.helsinki.fi/sv/studera-utomlands

Vid Helsingfors universitet strävar vi till att universitetet är en tillgänglig lärmiljö och att alla har en möjlighet att avlägga de studier de vill.

Ifall du på grund av sjukdom, funktionshinder eller inlärningssvårigheter behöver specialarrangemang i dina studier eller vid tentamenstillfällen, är det bra om du diskuterar behovet av specialarrangemang med fakulteten redan i början av dina studier eller då behovet uppstår.

I allmänhet kommer man överens om de praktiska arrangemangen i samband med undervisningen, diskutera modigt med dina lärare.

Specialarrangemang i studier, det vill säga individuellt stöd för lärandet, betyder till exempel att du kan få extra tid att slutföra uppgifter eller tentamina, studiematerial som kan ges i elektronisk form i förväg, undervisningsutrymmenas hinderslöshet och alternativa sätt att avlägga studier.

Om du vill ha mer information om specialarrangemangen kan du kontakta studentservicen på adressen specialneeds@helsinki.fi. Du kan också ansöka om specialarrangemang vid urvalsproven.

Åt universitetsstuderande erbjuds tjänster och förmåner gällande bland annat boende, mat, hälsovård, välmående och motion. Inom Helsingfors universitets studentkår (HUS) finns över 250 olika studentföreningar där var och en kan hitta sitt eget intresseområde och gemenskap. Mer information hittar du på Instruktioner för studerande.