Magisterprogrammet i kulturarv, filosofie magister (2 år)

Sök utbildningar
Examensnivå
Högre högskoleexamen
Begynnelsetermin
2019 Höst
Utbildningens omfattning och planerad längd
120 studiepoäng, 2 år
Undervisningsspråk
finska, svenska
Läsårsavgiften för studerande utanför EU/EES-området
0 €
Ansökningstid
20.3.2019 - 3.4.2019

Bottom content

Utbildning

Människan lever och agerar i kulturen.Vi formar kulturen och kulturen formar oss som individer och grupper, i vardagen och i ritualer, idag, i det förflutna och i framtiden. Den kulturella mångfalden, blandningen av det lokala och globala, tidsmässiga skiktningar och en värld i snabb förändring skapar nya frågeställningar om kulturens fenomen, betydelser och inverkningar. Mänsklig och samhällelig interaktion och utveckling förutsätter ett mångsidigt perspektiv på kultur och kulturarv. I vårt magisterprogram utbildas du till en expert på kultur med djupa och omfattande kunskaper.Du får mångsidiga förutsättningar att arbeta med kultur i organisationer och förvaltning, i museer och arkiv och inom kommunikation, utbildning och forskning.

Magisterprogrammets studieinriktningar är arkeologi, folkloristik, etnologi, konsthistoria och religionsvetenskap.Du kan också studera kulturarv och museologi. I magisterprogrammet kan du specialisera dig på frågor som gäller kulturell mångfald, religioner och åskådningar, bildkonst, visuell och materiell kultur, folkminnen, vardagskultur och muntlig tradition.

Vår undervisning bygger på empirisk och teoretisk forskning i kultur. Du lär dig förstå fenomenens tidsmässiga skiktning, regionala och sociala variationer och kommunikations- och uttrycksformernas mångfald.

I den mångvetenskapliga lärmiljön lär du dig att behärska specialfrågorna inom ditt område och dialogen mellan olika perspektiv och forskningsinriktningar. Utöver forskningsfärdigheter och innehåll lär du dig att tillämpa kritiskt och kreativt tänkande också i arbetslivet. Du lär dig också bl.a. projektplanering, att skriva faktatexter och vetenskapliga texter samt muntlig och elektronisk kommunikation.

Vår undervisning interagerar med forskningen och som studerande kan du utnyttja den nyaste internationella forskningen. Du får också möjlighet att skapa nätverk med aktörer inom kulturbranschen.

Du får öva dig i att samla in, organisera och analysera material, utföra etnografiska och arkeologiska fältarbeten, göra intervjuer och dokumentera kultur.Du lär dig också om att överlåta material till arkiv och museer och producera och tillämpa forskningskunskap i samhället. När du har avlagt examen kan du jobba som expert inom kulturens olika sektorer. Du kan arbeta tillsammans med olika grupper i samhället och förmedla kunskap om kulturell mångfald, kontinuitet och förändring.

Magisterprogrammets undervisningsspråk är finska och svenska. En del av undervisningen sker på engelska. Undervisningen i museologi är huvudsakligen på engelska.

I magisterprogrammet i kulturarv kan du studera arkeologi, folkloristik, etnologi, kulturarv, museologi, konsthistoria och religionsvetenskap.Du kan också flexibelt inkludera helheter från andra magisterprogram och skräddarsy din studieplan så att du betonar din specialkompetens och dina intressen.

Du utexamineras från vårt magisterprogram som filosofie magister efter två år av heltidsstudier.Utöver arbetslivsfärdigheter får du förutsättningar att ansöka till påbyggnadsstudier som leder till doktorsexamen.

I de fördjupade studierna i ditt vetenskapsområde förkovrar du dig i centrala material, metoder och teorier i ett eget forskningsprojekt, dvs. pro gradu-avhandlingen.Du kommer överens om ämnet för din avhandling tillsammans med din handledare och arbetet med avhandlingen behandlas regelbundet både i graduseminariet och i din personliga handledning.

Till våra undervisningsformer hör t.ex. seminariearbete, föreläsningskurser, övningskurser för insamling och hantering av material, projekt, fältkurser, tentamina och essäer.Undervisningsformerna stöder utvecklingen av färdigheter som behövs i arbetslivet.Du övar dig i självständig problemlösning, grupparbete, projekthantering och tillämpning av forskningsrön och färdigheter. I magisterprogrammet ingår också praktiska arbetslivsstudier.I den valfria högskolepraktiken får du arbetserfarenhet inom din bransch.Man kan genomföra arbetspraktik t.ex. vid museer, arkiv, organisationer, ministerier och företag.Vi uppmuntrar våra studenter att genomföra en del av sina studier vid utländska universitet och vi skapar en internationell studiemiljö.

När du söker till magisterprogrammet i kulturarv ska du välja en studieinriktning. Inom din studieinriktning genomför du substansstudier (minst 30 sp) och skriver din pro gradu-avhandling (30 sp).Studieinriktningarna är:

 • arkeologi
 • folkloristik
 • etnologi
 • konsthistoria
 • religionsvetenskap.

Magisterprogrammet erbjuder dessutom studiehelheter i museologi och kulturarvs.

I magisterstudierna koncentrerar du dig främst på studierna i ditt vetenskapsområde och på att fördjupa de färdigheter som behövs inom området. I examen ingår också andra studier.De fördjupade studierna stöder arbetet med avhandlingen som är programmets slutarbete.De fördjupade studierna inom vetenskapsområdet kan också innehålla arbetslivsstudier, som kan genomföras som praktik.

I magisterexamen kan du inkludera studier inom andra vetenskapsområden enligt eget intresse och i mån av möjlighet.

Magisterprogrammet omfattar 120 studiepoäng (sp) och det kan genomföras på två läsår med heltidsstudier. Studier som hör till examen:

 • Minst 60 sp fördjupade studier i den inriktning du väljer, inklusive avhandlingen på 30 sp och ett en sida långt mognadsprov.Många studieinriktningar erbjuder fördjupade studier i en omfattning av 75 sp
 • Högst 60 sp andra studier.

I de fördjupade studierna i din studieinriktning utvecklar du din expertis i vetenskapsområdet.Efter seminariet och avhandlingen har du också många allmänna färdigheter och kunskaper som behövs i dagens arbetsliv.

Om du studerar till ämneslärare i evangelisk-luthersk religion består de övriga studierna av de pedagogiska studierna för lärare som omfattar 60 studiepoäng.Om du inte studerar till lärare kan du välja dina studier ganska fritt från ditt utbildningsprograms utbud eller från ett annat utbildningsprogram.

Humanistiska fakultetens utbildningsprogram erbjuder färdigt paketerade studiehelheter på 15, 30 eller 60 studiepoäng, och med dina val kan du påverka dina möjligheter att söka jobb inom den bransch som du är intresserad av. Det lönar sig också att ta reda på vilka helheter fakultetens andra utbildningsprogram erbjuder.

Både studierna i din studieinriktning och de övriga studierna kan också innehålla internationalisering eller praktik.I magisterprogrammets kurser ingår också arbetslivsorientering och perspektiv som är till hjälp i karriärplaneringen.

Studierna genomförs planmässigt.I början av magisterstudierna gör du upp din första individuella studieplan (ISP). I början av studierna hjälper i första hand lärarna i ditt vetenskapsområde dig med studieplaneringen.Studierådgivning ges också på fakultets- och universitetsnivå. Att planera dina studier och ge respons på studierna är en del av examen.

Examensarbetet för magisterexamen är pro gradu-avhandlingen. Pro gradu-avhandlingen är ett självständigt vetenskapligt arbete. Du har fått övning i att skriva avhandlingen redan i samband med kandidatexamen (kandidatavhandlingen och proseminariet) och du kan skriva pro gradu-avhandlingen om samma ämne som kandidatavhandlingen. Avhandlingen kan ha en tillämpande del, där resultaten utnyttjas t.ex. i en utställning eller någon annan form av kulturproduktion. Avhandlingen kan också vara ett beställningsarbete, där ämnet och/eller materialet kommer från en aktör utanför universitetet.

När du skriver avhandlingen utvecklar du de grundläggande färdigheter som behövs för forskning. De viktigaste är förmåga att självständigt söka information, att analysera och kritiskt bedöma befintlig information samt att självständigt och kreativt producera och tillämpa information. I arbetet med pro gradu-avhandlingen får du många färdigheter som behövs i arbetslivet och för att bedriva och tillämpa forskning. Du kan avgränsa och behandla ett forskningsproblem som du själv har valt och du kan producera ny information. Du behärskar de teorier och forskningsmetoder du har använt i ditt arbete och du är förtrogen med kunskapen inom ämnet för avhandlingen. Du har förmåga till vetenskaplig kommunikation och långsiktigt arbete. Dessutom övas du i projekthantering och lär dig behärska stora helheter.

Avhandlingen planeras och skrivs med stöd av handledaren inom ramen för seminariet som hör till de fördjupade studierna. På seminariet gör du upp en forskningsplan och en presentation av din avhandling och du kommenterar andras arbeten. Arbetet i seminariet baserar sig på processkrivande. Arbetet och uppgifterna under seminariet varierar i de olika studieinriktningarna.

Avhandlingen kan skrivas på svenska, finska eller engelska.

Kännedom om kulturarvsprocesserna är väsentligt i alla yrken som tangerar kultur, historia och förhållandet mellan samhälle och individ. I magisterprogrammet utbildas du till en expert med djupgående och omfattande kunskaper om kultur, och du får förutsättningar att arbeta t.ex. i organisationer och inom förvaltning, i museer och arkiv, inom turistbranschen och med kommunikation, utbildning och forskning.

Du kan kombinera studier i olika vetenskapsområden och få en mångsidig och individuell expertis. Att göra praktik och nätverka ökar också dina chanser att hitta jobb. Digital humaniora är ett snabbt växande område inom kulturarvsforskningen. Disciplinen är särskilt viktig i musei-, arkiv- och biblioteksbranschen. Med hjälp av flexibla studier (JOO-studier) kan du skaffa dig kompetens inom arkiv- och biblioteksbranschen.

Utöver dessa vanliga karriärstigar ger programmets vetenskapsområden också specialiserad kompetens för olika arbetsuppgifter. Du kan få yrkesbeteckningen arkeolog och förutsättningar att arbeta bl.a. som fältarkeolog. Folklorister behövs inom områden som kräver kunskaper om informell kommunikation, kollektiva uttrycksformer och traditionsprocessen samt förmåga att analysera stora textmaterial. Etnologer behövs i yrken som kräver expertis i materiell kultur, kulturell kontinuitet och tillämpad kulturanalys, bl.a. inom arbetet med invandrare och utvecklingen av offentliga och privata tjänster. Konsthistoriker kan göra karriär i konstmuseer, gallerier och konsthandeln, och i branscher där man behöver insikter i visuell och materiell kultur. Religionsvetare behövs på sådana platser i samhället och arbetslivet där personlig interaktion och samhällelig verksamhet sammanflätas med religiösa fenomen, bl.a. i internationella uppgifter och i arbetet med invandrare.

Studenter som har fått en humanistisk utbildning placerar sig i väldigt olika uppgifter i samhället. Humanistiska fakulteten vid Helsingfors universitet presenterade 375 humanister för att fira universitetets 375-årsjubileum. Läs mer om humanisterna! http://375humanistia.helsinki.fi/

Studierna i magisterprogrammet ger en grund för specialkompetens i religionsfostran och museibranschen.

I magisterprogrammet kan man få ämneslärarbehörighet i evangelisk-luthersk religion.

För behörighet som ämneslärare i evangelisk-luthersk religion krävs:

 • studier i undervisningsämnet (grund- och ämnesstudier i religionsvetenskap, linjen för lärare i evangelisk-lutersk religion, lärarlinjen, som avläggs i kandidatprogrammet i kulturforskning samt fördjupade studier i religionsvetenskap, som avläggs i magisterprogrammet i kulturforskning)
 • pedagogiska studier för lärare, 60 sp

 • högre högskoleexamen (t.ex. filosofie magister).

Dessutom kan du genomföra studier i ett andra undervisningsämne på grund- och ämnesstudienivå som valfria studier.

I studierna i museologi kan du få behörighet för museibranschen genom att genomföra moduler i museologi till en omfattning av minst 30 studiepoäng.

OBS! Utbildningen för ämneslärare är strukturerad så att de som avlägger både kandidat- och magisterexamen vid Helsingfors universitet ansöker om rätten till pedagogiska studier under kandidatstudierna. De som år 2019 får rätt att avlägga endast magisterexamen kan inte söka till pedagogiska studier under magisterstudierna. Efter att ha avlagt magisterexamen kan man ansöka om rätt att avlägga de pedagogiska studierna som avgiftsfria fristående studier.

Under studietiden finns det flera sätt att skaffa sig internationell erfarenhet både vid utländska universitet och vid hemuniversitetet.

Ett utmärkt sätt att bredda sin internationella kompetens är att åka på studentutbyte. Vid studentutbyte genomför du en del av studierna som ingår i examen som utbytesstudier vid ett utländskt universitet. Ett välplanerat och vältajmat studentutbyte möjliggör en mångsidigare examen och ger nya perspektiv på dina studier. Vanligen åker studenterna på utbyte under kandidatstudierna, men man kan också inkludera utbytesstudierna i magisterexamen.

Du kan åka på utbyte via ett utbytesprogram eller själv ordna en utbytesplats. Alla utbytesprogram har stipendier. Beloppet varierar beroende på utbytesprogrammet, utbytets längd och det mottagande landet. Studerande som själva ordnar en utbytesplats kan ansöka om ett resestipendium. Du kan också göra arbetspraktik utomlands.

Du kan också skapa internationella kontakter vid Helsingfors universitet. Studenter kan t.ex. vara tutorer för utbytesstuderande som kommer till Helsingfors universitet. Humanistiska fakulteten har många lärare och forskare med internationell bakgrund som bidrar med ett internationellt perspektiv till studierna.

Magisterprogrammet i kulturarv har nära samarbete med andra magisterprogram och erbjuder t.ex. gemensamma moduler. De närmaste samarbetspartnerna vid Humanistiska fakulteten är magisterprogrammen i region- och kulturstudier, historia, interkulturell växelverkan, kultur och kommunikation, genusvetenskap och konstforskning. Vi samarbetar också över fakultetsgränserna, t.ex. med magisterprogrammet i teologi och religionsforskning och med Bio- och miljövetenskapliga, Statsvetenskapliga och Beteendevetenskapliga fakultetens magisterprogram. Programmet samarbetar dessutom med flera biträdande professorer i närliggande vetenskapsområden. På så sätt kan du studera ursprungsfolk (indigenous studies), kulturarvsforskning (heritage studies), digital humaniora (digital humanities) och maritim arkeologi.

Det finns flera etablerade rutter till arbetspraktik, och studenterna kan också själva skaffa sig en praktikplats. Man kan t.ex. genomföra praktiken vid minnesorganisationer som arkiv, museer eller föreningar, inom statsförvaltningen och inom media. Arbetslivskontakter utnyttjas också i undervisningen.

Webbkurser utvecklas i samarbete med andra finländska och utländska universitet. De flexibla JOO-studierna erbjuder också kanaler för samarbete.

Humanistiska fakulteten vid Helsingfors universitet är Finlands ledande centrum för humanistisk forskning och magisterprogrammet erbjuder en unik, mångvetenskaplig lär- och forskningsmiljö där studenterna är en del av forskarsamhället. Alla våra vetenskapsområden karakteriseras av ett starkt teoretiskt och lärdomshistoriskt grepp kombinerat med empirisk forskning. Utöver sitt internationella värde är programmets forskningsområden viktiga för förståelsen av den finländska kulturen. Vetenskapsområdena i vårt magisterprogram har sina egna särdrag och starka forskningsområden:

 • Arkeologi: fältforskning, miljöforskning, naturvetenskaplig arkeologi, arkeologi i andra delar av världen (t.ex. Mellanöstern, Medelhavsområdet, Sydamerika), maritim arkeologi, forntidens världsbild
 • Folkloristik: muntliga traditioner, muntligt berättande, interaktionen mellan muntlig och skriftlig kultur, muntlig poesi, Kalevala, folktro, mytologi, tradition och nationalism
 • Etnologi: kulturanalys, etnografi, mobilitet, vardagliga rutiner, materiell kultur, museiforskning, stadsforskning, forskning om yrkesgrupper
 • Konsthistoria: medeltiden, bebyggd miljö, landskap, samtidskonst, stadens och stadsnaturens estetik, museer och samlingar, genus, 1800- och 1900-talens målarkonst, professionsforskning
 • Religionsvetenskap: de religiösa traditionernas och åskådningarnas mångfald, förändring och interaktion, religionens förhållande till kultur och samhälle, ritualer, folktro, religiositet i vardagen, religion och aktörskap

Efter filosofie magisterexamen kan man söka till studier som leder till filosofie doktorsexamen, som är en vetenskaplig påbyggnadsexamen. Humanistiska fakulteten vid Helsingfors universitet är Finlands ledande centrum för humanistisk forskning. Fakulteten är mycket forskningsorienterad och forskningen håller europeisk och internationell toppnivå inom många områden.

Om du är intresserad av påbyggnadsstudier efter utexamineringen, lönar det sig att söka till något av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskarskolans doktorandprogram. De mest närliggande är doktorandprogrammet i historia och kulturarv, doktorandprogrammet i filosofi, konstforskning och samhället, doktorandprogrammet i genus, kultur och samhälle (SKY) och doktorandprogrammet i tvärvetenskaplig miljöforskning (DENVI).

Man kan också söka till påbyggnadsstudier vid något annat universitet.

Läs mer om Helsingfors universitets doktorsutbildning.

Ansökningsinfo
Här nedanför finns länkar till antagningsgrunderna. Om det finns flera sätt att söka till programmet är alternativen listade nedan. I gemensamma ansökan kan du i huvudansökan söka till kandidatprogram och i magisteransökan till magisterprogram. På basis av studier som du har genomfört vid Öppna universitetet kan du söka till examensstudier via öppna universitetsleden. Med ansökan om överflyttning kan du ansöka om överflyttning från annan högskola eller annat kandidatprogram vid Helsingfors universitet.
Fakulteter

Humanistiska fakulteten

Helsingfors universitets humanistiska fakultet är en internationellt betydelsefull forsknings-, utbildnings- och kulturinstitution. Fakulteten är Finlands största och äldsta undervisnings- och forskningsenhet inom humaniora. Den är vårt lands mångsidigaste fakultet i fråga om representerade vetenskapsområden och urval av ämnen.

Den humanistiska utbildningen kombinerar internationalitet, språklig interaktion, konsten att tänka, en bred allmänbildning och viljan att hela tiden lära sig någonting nytt och lära sig förstå människan.

Fakulteten och institutionerna finns i Helsingfors centrum nära Senatstorget. Allt du behöver för studierna finns nära, från bibliotek och gym till olika lärcenter.

Humanisterna spelar en viktig roll på olika områden i samhället, t.ex. i de traditionella humanistiska branscherna inom utbildning och administration, men också inom ekonomi och tekniska branscher.

Läs mer: http://www.helsinki.fi/hum/svenska/index.htm

Humanistiska fakulteten ligger i centrum av Helsingfors, alldeles intill Helsingfors universitets huvudbibliotek i Kajsahuset och lärcentret Aleksandria. Moderna studielokaler och bibliotekets tjänster är lättillgängliga och nära studenterna. Även Nationalbiblioteket, som har den största och mest betydelsefulla humanistiska samlingen, finns på Centrumcampus.

Som examensstuderande vid Helsingfors universitet har du möjlighet att åka på studentutbyte eller praktik utomlands. Universitetet samarbetar med omkring 500 partneruniversitet av hög kvalitet runtom i världen och varje år åker cirka tusen av våra studenter på antingen utbyte eller utlandspraktik. En period utomlands ger dig

 • ett internationellt tillägg i din examen och internationellt kunnande inom ditt eget område. Ett välplanerat utbyte gör ditt kunnande mer mångsidigt och unikt!
 • ett nytt perspektiv på världen. Du lär känna dig själv bättre och utvecklar dina språkfärdigheter.
 • kunskap om landets kultur. Du lär dig om kulturen på ett nytt sätt, träffar nya människor och får ett utmärkt tillfälle att knyta internationella kontakter inom ditt område.

Ytterligare information om studier utomlands: guide.student.helsinki.fi/sv/studera-utomlands

Vid Helsingfors universitet strävar vi till att universitetet är en tillgänglig lärmiljö och att alla har en möjlighet att avlägga de studier de vill.

Ifall du på grund av sjukdom, funktionshinder eller inlärningssvårigheter behöver specialarrangemang i dina studier eller vid tentamenstillfällen, är det bra om du diskuterar behovet av specialarrangemang med fakulteten redan i början av dina studier eller då behovet uppstår.

I allmänhet kommer man överens om de praktiska arrangemangen i samband med undervisningen, diskutera modigt med dina lärare.

Specialarrangemang i studier, det vill säga individuellt stöd för lärandet, betyder till exempel att du kan få extra tid att slutföra uppgifter eller tentamina, studiematerial som kan ges i elektronisk form i förväg, undervisningsutrymmenas hinderslöshet och alternativa sätt att avlägga studier.

Om du vill ha mer information om specialarrangemangen kan du kontakta studentservicen på adressen specialneeds@helsinki.fi. Du kan också ansöka om specialarrangemang vid urvalsproven.

Åt universitetsstuderande erbjuds tjänster och förmåner gällande bland annat boende, mat, hälsovård, välmående och motion. Inom Helsingfors universitets studentkår (HUS) finns över 250 olika studentföreningar där var och en kan hitta sitt eget intresseområde och gemenskap. Mer information hittar du på Instruktioner för studerande.