Magisterprogrammet i kultur och kommunikation, filosofie magister (2 år)

Sök utbildningar
Examensnivå
Högre högskoleexamen
Begynnelsetermin
2019 Höst
Utbildningens omfattning och planerad längd
120 studiepoäng, 2 år
Undervisningsspråk
svenska
Läsårsavgiften för studerande utanför EU/EES-området
0 €
Ansökningstid
20.3.2019 - 3.4.2019

Bottom content

Utbildning

Kultur och kommunikation är det svenskspråkiga magisterprogram vid Helsingfors universitet där undervisning och forskning i historia, nordiska språk, nordisk litteratur och Nordenstudier kombineras. Den tvärvetenskapliga grunden stärks även av filosofiska och journalistiska avsnitt i programmet. Vi erbjuder en mångsidig utbildning i förståelse av kultur och kommunikation utgående från historiska, litterära, språkliga, filosofiska och mediala aspekter.

Utgångspunkten för undervisningen är dels att fostra studenterna till ett kritisk tänkande som baserar sig på en vetenskaplig grundsyn, dels att stöda studenterna att utveckla särskilda färdigheter som behövs i yrkeslivet.

Vi har en mångvetenskaplig uppläggning, men lärandemålen ser något olika ut beroende på om du väljer historia, språk, litteratur eller Nordenstudier som ditt specialiseringsområde i magisterprogrammet.

Lärandemålen för magisterprogrammet i kultur och kommunikation:

 • Du har breda färdigheter i att tolka och analysera text, bild och mänsklig kommunikation i allmänhet.
 • Du har utvecklat generella färdigheter att tänka kritiskt, samarbeta i grupp, bearbeta information, producera texter och hålla muntliga presentationer.
 • Du har även djupa teoretiska kunskaper inom ditt vetenskapsområde. Som språkvetare förstår du språkets betydelse för människan, kulturen och samhället. Som litteraturvetare har du förmågan att läsa, skriva och tänka kritiskt kring kulturella och språkliga fenomen. Som historiker förstår du det förflutnas komplexa natur och har förmågan att kritiskt granska och bearbeta information för olika ändamål. Som Nordenspecialist har du förmågan att betrakta Norden som en helhet ur ett samhälleligt och kulturellt perspektiv, med betoning både på aktuella fenomen och historisk kunskap.
 • Du har de kunskaper och färdigheter som krävs för att du självständigt ska kunna bedriva vetenskapligt arbete och skriva en magisteravhandling.
 • Du har en hög språklig kompetens i att uttrycka dig på svenska både i skrift och tal. Detta gäller både om du har svenska som förstaspråk och som andraspråk.
 • Du har breda kunskaper om de andra vetenskapsgrenarna som programmet omfattar.

Frågor du kan ställas inför under studierna är:

 • Hur ser svenskan ut i dag och hur såg den ut förr? Vad innebär två- och flerspråkighet? Hur ser bra svenskundervisning ut? Kommer de digitala medierna att förändra vårt språk och vår litteratur?
 • Vad säger dagens nordiska litteratur och litterära institution om människans relation till samhället, historien, miljön, kärleken? På vilka sätt är den finlandssvenska litteraturen unik i världslitteraturen?
 • Hur används och missbrukas historiska händelser och traditioner i dagens värld? Hur påverkar myter och historiska föreställningar vår världsbild? Är det möjligt att kombinera historia och kulturfenomen med digitala spel?
 • Vad är Norden och hur har begreppet tolkats och förändrats? Vad är nordisk kultur? Hur har det historiska Norden utvecklats? Vad är unikt eller kännetecknande för Norden?

Med den här expertisen är du färdig att arbeta och påverka i samhället som bland annat informatör, redaktör, kulturjournalist, språkforskare, språkvårdare, litteraturforskare, historiker, kulturförmedlare, eller Nordenspecialist.

Undervisningsspråket är svenska, men också studieavsnitt på engelska eller finska kan vid behov användas för specialiseringsändamål.

På magisternivån finns det många valmöjligheter, så att du kan studera det du själv främst är intresserad av och sådant som du tror dig ha nytta av i arbetslivet.

Eftersom programmet är tvärvetenskapligt, uppstår det även synergieffekter och möjligheter till innovativa grepp och avhandlingsämnen utanför studielinjernas traditionella tyngdpunktsområden.

Du som valt studieinriktningen för nordiska språk kan fördjupa dina kunskaper om svenska språkets historia, dialekter och slang, våra ortnamn och personnamn, svenskans ställning i Finland och i världen, språkideologi och språket i samhället, hur man skriver bra och talar övertygande, hur samtal fungerar, språket i sociala medier och om språkkontakt och flerspråkighet.

Du som valt studieinriktningen för litteratur kan fördjupa dig i litteraturhistoria, litteraturteori och litteraturforskning. Bland våra delområden finns bland annat barnlitteratur, populärlitteratur, feministisk litteraturteori och lyrikteori.

Om du valt studieinriktningen för historia kan du fördjupa dig i idéhistoria, kulturhistoria eller i ekonomisk, global eller politisk historia. Särskilda delområden är även historiebruk, samtidshistoria och historia i digitala kulturer.

Du som valt studieinriktningen för Nordenstudier fördjupar dig i en studieriktning i kultur- och områdesforskning som erbjuder kunskap om de nordiska länderna skilt för sig, Norden som helhet, eller det nordliga i en vidare mening. Utbildningen betraktar Norden ur ett samhälleligt och kulturellt perspektiv med betoning både på aktuella fenomen och historisk kunskap. Den samlande tanken är att Nordenstudierna utgår från ett område, inte vetenskapliga discipliner. Exkursionskurser är en central del av undervisningen.

Magisterprogrammet i kultur och kommunikation innehåller fyra olika studieinriktningar:

 • inriktningen för historia
 • inriktningen för nordiska språk
 • inriktningen för nordisk litteratur
 • inriktningen för Nordenstudier

Eftersom programmet är tvärvetenskapligt, delar du alla seminarier och de flesta kurserna med dina medstudenter, oberoende av den valda inriktningen. Indelningen i studieinriktningar aktualiseras först med skrivandet av magisteravhandlingen och de specialiseringsstudier som din studieinriktning och ditt vetenskapsområde kräver.

Du behöver inte ha läst grund- och ämnesstudier i det vetenskapsområde du nu vill fördjupa dig i. Om du väljer att fördjupa dig i ett ämne som du inte har lämpliga tidigare erfarenheter från, kommer specialiseringsstudierna att omfatta vissa bestämda studieavsnitt allt enligt din studieinriktning. Omfattningen av dessa bedöms utgående från dina tidigare studier, under den individuella studieplaneringen.

Om du har läst grund- och ämnesstudier i det vetenskapsområde du nu söker till, förblir valfriheten inom specialiseringsstudierna större.

Filosofie magisterexamen omfattar 120 studiepoäng. Idealet är att FM-examen avläggs som heldagsstudier på två år. Första året ger en fördjupad introduktion till kulturtolkning och mångsidiga insikter i kulturanalysens former och kontexter. Det andra året är reserverat för själva avhandlingsarbetet, för pro gradu -seminariet och de sista studieavsnitten.

Programmet erbjuder alla sina studieavsnitt som kontaktundervisning på svenska. Dessa är dels kurser inom andra närstående program vid Helsingfors universitet, dels programmets egen undervisning liksom introduktionskursen på 5 studiepoäng som inleder undervisningen den första hösten.

Studierna omfattar ett kontinuerligt seminarium som pågår genom bägge studieåren, summa 20 studiepoäng. Första årets temaseminarier omfattar nätverksstudier, talrika muntliga och skriftliga framställningar samt forskningsplanering. Andra årets pro gradu -seminarier behandlar deltagarnas texter och fördjupade vetenskapliga frågor av allmän karaktär.

Det valfria arbetslivs- och specialiseringsavsnittet omfattar upp till 20 studiepoäng beroende på ditt övriga val av kurser. Valfria studier betyder att du själv väljer vad du vill läsa. Du kan avlägga upp till 10 studiepoäng som arbetspraktik eller du kan välja lämpliga avsnitt inom andra vetenskapsområden, men du kan också välja studiehelheter från andra magisterprogram vid humanistiska fakulteten och andra fakulteter eller t.o.m. andra högskolor via JOO-avtal. Dessa studiepoäng avläggs i primärt under det andra studieåret, parallellt med arbetet med avhandlingen.

De övriga kurserna kan du avlägga under det första studieåret. De omfattar 45 studiepoäng som omspänner kurser i historia, nordiska språk, nordisk litteratur, Nordenstudier, journalistik och  filosofi.

I avhandlingsarbetet på 30 studiepoäng koncentrerar du dig i hög grad på ditt eget område. Slutarbetet bedöms enligt vetenskapsområdets egna kriterier såsom i de närstående magisterprogrammen. Det betyder att du fördjupar dina kunskaper inom ditt eget vetenskapsområde både genom de kurser du läser och genom arbetet med din avhandling.

Du studerar enligt en plan. I början av magisterstudierna gör du upp din första individuella studieplan (ISP). Personalen inom programmet och ditt vetenskapsområde hjälper dig att göra upp planen. Du kan också få råd på fakultets- och universitetsnivå.

Slutarbetet i magisterstudierna kallas avhandling pro gradu. Avhandlingen är ett självständigt vetenskapligt arbete. Du har förberett dig för avhandlingsskrivandet i din kandidatexamen och i de specialiseringsstudier och seminarier som ingår i de fördjupade studierna.

Syftet med avhandlingen är att du ska utveckla de grundfärdigheter som behövs för vetenskapligt och kritiskt arbete. Bland det viktigaste är att självständigt kunna söka kunskap, kunna analysera befintlig kunskap och kritiskt granska den och själv kunna skapa kunskap och tillämpa den. Avhandlingsarbetet utvecklar dessutom din förmåga att överblicka ett projekt och behärska stora helheter.

Avhandlingen skrivs företrädesvis på svenska.

När du har skrivit din avhandling pro gradu:

 • har du förmågan att arbeta långsiktigt och överblicka stora helheter,
 • kan du avgränsa och behandla ditt forskningsproblem,
 • behärskar du teorier och metoder på ditt eget område,
 • har du visat att du är insatt i ditt ämnesområde och i litteratur på området och
 • kan du skriva en vetenskaplig text och analysera ditt material.

Som magister från programmet har du ett brett utbud av arbetsmöjligheter, beroende på din studieinriktning och dina kunskaper och intressen. I och med sin tvärvetenskapliga karaktär innebär en examen från magisterprogrammet dessutom en tydligare samhällsförankring. Programmets upplägg strävar efter att ge studenterna en klarare insyn i arbetslivet även utanför det omedelbara forskarsamfundet. Studiehelheten hjälper studenterna att bekanta sig med flera olika discipliner, medan studieinriktningen garanterar specialisering inom ett ämne.

Vår examen utgör allmänt sett en utmärkt bas för en yrkeskarriär inom förlag, marknadsföring, medier och övrig offentlig informationsförmedling. Samtidigt fungerar den på traditionellt sätt som en stabil utgångspunkt för en karriär inom förvaltning, forskning och medborgarorganisationer.

I nordiska språk eller nordisk litteratur blir många språkforskare. Andra får arbete som informatörer på företag och som planerare på administrativa poster både i Finland och i nordiska sammanhang. Om du har utmärkta kunskaper i svenska kan du också arbeta som språkvårdare (t.ex. för massmedier) eller som redaktör på förlag och på tidningar och tidskrifter.

Som magister i nordisk litteratur kan du också arbeta som kulturförmedlare av olika slag, kulturjournalist, redaktör på förlag, tidskrifter, digitala nätpublikationer, kulturdatabaser och så vidare.

Magistrar i historia finner ofta sin yrkeskarriär inom forskning, innehållsproduktion, kunskapsförmedling, förvaltning och medborgarorganisationer samt inom olika kommunikations- och informationsområden.

Som magister i Nordenstudier kan du sikta på en yrkeskarriär inom forskning, journalistik, konst och litteratur samt kultur- och samhällsförvaltning.  Studieinriktningen lämpar sig speciellt för dig som siktar på arbete inom kommunikation och informationsförmedling, på företag eller inom den offentliga förvaltningen inom det nordiska området.

Genom dina val påverkar du din framtida karriär. Under studierna har du också möjlighet att göra arbetspraktik på olika institutioner och arbetsplatser som har anknytning till dina intressen och din studieinriktning. Arbetspraktik kan ge dig goda kontakter för framtiden och en idé om vad du vill arbeta med.

Magisterprogrammet i kultur och kommunikation ger inte ämneslärarbehörighet i de delaktiga vetenskapsområdena. För ämneslärarbehörighet i historia, nordiska språk och nordisk litteratur, se magisterprogrammet i histori och magisterprogrammet i nordiska språk och litteraturer.

Under studierna kan du delta i internationell verksamhet på många sätt både vid utländska universitet och vid ditt eget.

Ett utmärkt sätt är att åka på studentutbyte. Vid ett utbyte avlägger du en del av de studier som ingår i din examen vid ett utländskt universitet. Ett välplanerat utbyte vid rätt tidpunkt ger dig en mångsidigare examen och möjligheter att se ditt ämne ur nya synvinklar. Vanligen åker man på utbyte under kandidatstudierna, men det är möjligt att åka också under magisterstudierna.

Du kan åka på utbyte genom ett utbytesprogram eller genom att själv skaffa dig en utbytesplats. Det program som erbjuder utbytesstudier i Norden heter Nordliks. Alla utbytesprogram berättigar också till ett stipendium, vars storlek varierar beroende på programmet, utbytets längd och landet du åker till. Om du själv skaffat dig en utbytesplats kan du anhålla om ett resestipendium. Du kan också göra arbetspraktik utomlands.

Nordiska ministerrådet erbjuder därtill kortare kurser, Nordkurser, som ger dig som student i nordiska språk eller nordisk litteratur möjligheter att åka på sommarkurser i de nordiska länderna.

Också Helsingfors universitet erbjuder möjligheter till internationalisering. Du kan t.ex. fungera som tutor för utbytesstudenter från andra länder. Vid humanistiska fakulteten arbetar en stor grupp lärare och forskare som har en internationell bakgrund och som ger studierna en internationell prägel. Eftersom programmet är svenskspråkigt, har vi regelbundet tagit emot studenter från andra europeiska institutioner med en nordisk profil.

På magisternivån intensifieras samarbetet inom universitetet med andra vetenskapsområden och fakulteter. Magisterprogrammet i kultur och kommunikation har nära samarbete med magisterprogrammet i histori samt magisterprogrammet i nordiska språk och litteraturer.

Av tradition har programmet mycket kontakter med den svenskspråkiga verksamheten vid universitetet och i Helsingfors, t.ex. med journalisterna på Svenska social- och kommunalhögskolan, med filosoferna vid humanistiska fakulteten samt med Svenska litteratursällskapet i Finland. Eftersom du själv väljer vilka studieavsnitt du kombinerar i din examen, kommer du också att bestämma vem du har mest kontakt med, t.ex. med andra studenter, olika vetenskapsområden eller organisationer utanför universitetet.

I magisterstudierna blir det speciellt synligt för dig vad lärarnas egen forskning fokuserar.

Lärarna och forskarna i nordiska språk är internationella experter på samtalsanalys, minoritetsspråk och språkkontakter, dialekter och variation i talspråket, språkinlärning och språkundervisning, användning av andraspråk, flerspråkighet och språkpolitik, grammatik och äldre stadier av svenskan. Inom alla specialområden undervisar vi i språklig analys ur olika synvinklar och med olika metoder.

I nordisk litteratur är lärarna och forskarna internationella experter på autofiktion, lyrisk modernism och postmodernism, psykoanalytisk och feministisk litteraturteori, kanonformationer, det litterära fältet och finlandssvensk litteratur.

I historia är lärarna och forskarna internationella experter på samtidshistoria, modern politisk historia och nationalism, historiebruk och historiekultur, kulturarvsfrågor, kultur- och idéhistoria, arkeologi och antikens historia, medeltidsforskning, politisk kultur, politiska ceremonier och symboler, adelns historia, genus- och manshistoria, personhistoria, retorikens historia, imperiekonstruktioner, kartografi, digitalkultur och spelforskning.

I Nordenstudier är lärarna internationella experter på historiekultur, nätverksstudier, skandinavisk politik och debatt, nordiskt samarbete, Nordens intellektuella och politiska historia samt nordisk filosofi.

Vi samarbetar med andra experter vid andra institutioner och vid andra högskolor och universitet – inte bara i Helsingforsregionen, utan i princip i hela världen. Norden har naturligtvis en speciell status även här.

Efter filosofie magisterexamen är det möjligt att anhålla om rätt att avlägga filosofie doktorsexamen, som är en vetenskaplig vidareutbildning. Humanistiska fakulteten vid Helsingfors universitet är ledande inom forskningen på det humanistiska området i Finland. Fakulteten är starkt forskningsorienterad och forskning som bedrivs vid fakulteten är på många områden på europeisk och internationell toppnivå.

Doktorander i nordiska språk antas vanligen till doktorandprogrammet i språkforskning.

Doktorander i nordisk litteratur antas vanligen till doktorandprogrammet i filosofi, konstforskning och samhället.

Doktorander i historia antas vanligen till doktorandprogrammet i historia och kulturarv.

Doktorander i region- och kulturstudier (Nordeninriktiningen) antas vanligen till doktorandprogrammet i politisk, samhällelig och regional förändring.

Läs mer om doktorsutbildningen vid Helsingfors universitet här.

Ansökningsinfo
Här nedanför finns länkar till antagningsgrunderna. Om det finns flera sätt att söka till programmet är alternativen listade nedan. I gemensamma ansökan kan du i huvudansökan söka till kandidatprogram och i magisteransökan till magisterprogram. På basis av studier som du har genomfört vid Öppna universitetet kan du söka till examensstudier via öppna universitetsleden. Med ansökan om överflyttning kan du ansöka om överflyttning från annan högskola eller annat kandidatprogram vid Helsingfors universitet.
Fakulteter

Humanistiska fakulteten

Helsingfors universitets humanistiska fakultet är en internationellt betydelsefull forsknings-, utbildnings- och kulturinstitution. Fakulteten är Finlands största och äldsta undervisnings- och forskningsenhet inom humaniora. Den är vårt lands mångsidigaste fakultet i fråga om representerade vetenskapsområden och urval av ämnen.

Den humanistiska utbildningen kombinerar internationalitet, språklig interaktion, konsten att tänka, en bred allmänbildning och viljan att hela tiden lära sig någonting nytt och lära sig förstå människan.

Fakulteten och institutionerna finns i Helsingfors centrum nära Senatstorget. Allt du behöver för studierna finns nära, från bibliotek och gym till olika lärcenter.

Humanisterna spelar en viktig roll på olika områden i samhället, t.ex. i de traditionella humanistiska branscherna inom utbildning och administration, men också inom ekonomi och tekniska branscher.

Läs mer: http://www.helsinki.fi/hum/svenska/index.htm

Humanistiska fakulteten ligger i centrum av Helsingfors, alldeles intill Helsingfors universitets huvudbibliotek i Kajsahuset och lärcentret Aleksandria. Moderna studielokaler och bibliotekets tjänster är lättillgängliga och nära studenterna. Även Nationalbiblioteket, som har den största och mest betydelsefulla humanistiska samlingen, finns på Centrumcampus.

Som examensstuderande vid Helsingfors universitet har du möjlighet att åka på studentutbyte eller praktik utomlands. Universitetet samarbetar med omkring 500 partneruniversitet av hög kvalitet runtom i världen och varje år åker cirka tusen av våra studenter på antingen utbyte eller utlandspraktik. En period utomlands ger dig

 • ett internationellt tillägg i din examen och internationellt kunnande inom ditt eget område. Ett välplanerat utbyte gör ditt kunnande mer mångsidigt och unikt!
 • ett nytt perspektiv på världen. Du lär känna dig själv bättre och utvecklar dina språkfärdigheter.
 • kunskap om landets kultur. Du lär dig om kulturen på ett nytt sätt, träffar nya människor och får ett utmärkt tillfälle att knyta internationella kontakter inom ditt område.

Ytterligare information om studier utomlands: guide.student.helsinki.fi/sv/studera-utomlands

Vid Helsingfors universitet strävar vi till att universitetet är en tillgänglig lärmiljö och att alla har en möjlighet att avlägga de studier de vill.

Ifall du på grund av sjukdom, funktionshinder eller inlärningssvårigheter behöver specialarrangemang i dina studier eller vid tentamenstillfällen, är det bra om du diskuterar behovet av specialarrangemang med fakulteten redan i början av dina studier eller då behovet uppstår.

I allmänhet kommer man överens om de praktiska arrangemangen i samband med undervisningen, diskutera modigt med dina lärare.

Specialarrangemang i studier, det vill säga individuellt stöd för lärandet, betyder till exempel att du kan få extra tid att slutföra uppgifter eller tentamina, studiematerial som kan ges i elektronisk form i förväg, undervisningsutrymmenas hinderslöshet och alternativa sätt att avlägga studier.

Om du vill ha mer information om specialarrangemangen kan du kontakta studentservicen på adressen specialneeds@helsinki.fi. Du kan också ansöka om specialarrangemang vid urvalsproven.

Åt universitetsstuderande erbjuds tjänster och förmåner gällande bland annat boende, mat, hälsovård, välmående och motion. Inom Helsingfors universitets studentkår (HUS) finns över 250 olika studentföreningar där var och en kan hitta sitt eget intresseområde och gemenskap. Mer information hittar du på Instruktioner för studerande.