Magisterprogrammet i engelska språket och litteraturen, filosofie magister (2 år)

Sök utbildningar
Examensnivå
Högre högskoleexamen
Begynnelsetermin
2020 Höst
Utbildningens omfattning och planerad längd
120 studiepoäng, 2 år
Undervisningsspråk
engelska, finska, svenska
Läsårsavgiften för studerande utanför EU/EES-området
13000 €
Ansökningstid
3.12.2019 - 10.1.2020

Bottom content

Utbildning

Magisterprogrammet i engelska språket och litteraturen ger dig möjlighet att utveckla din sakkunskap inom ett eller flera områden som ofta indelas i separata utbildningsprogram: engelska språket och engelsk språkvetenskap, engelskspråkig litteratur och undervisning i engelska.  Genom samarbete med kunniga forskare och lärare i en stimulerande miljö utvecklar du också andra färdigheter som behövs i arbetslivet, till exempel att hålla presentationer, arbeta självständigt och i grupp samt projekthantering.  

Magisterexamen i engelska förbereder dig för många olika arbetsuppgifter och våra studerande har lätt att hitta arbete. Du kan få behörighet som ämneslärare i engelska om du kompletterar pedagogiska studier. Du kan också finna din nisch till exempel i medie- eller förlagsbranschen, i affärslivet eller inom internationella organisationer. Engelskan är ett världsspråk som används till exempel inom forskning och kultur, i affärslivet och inom turismen. Därför behövs experter i engelska inom alla dessa områden.

Se magisterprogrammets webbsidor för mera information om studierna.

Studenrande utanför EU/EES -området som avligger sin examen på engelska och inte har ett permanent uppehållstillstånd i området är skyldiga att betala läsårsavgift. Kontrollera om betalningsskyldigheten gäller dig på Studieinfos sida för ofta ställda frågor (på engelska).

Undervisningsspråket är i regel engelska och studierna genomförs på engelska.

Magisterprogrammet i engelska har ett brett utbud av kurser inom engelsk språkvetenskap, litteratur och undervisning av engelska. Du kan välja kurser inom alla tre områden eller specialisera dig på ett ämnesområde. Vi erbjuder upp till 25 olika valbara kurser årligen samt seminariekurser som stöder ditt arbete med din pro gradu-avhandling. Du kan också kombinera dina engelska studier med studiemoduler från andra program inom Humanistiska fakulteten, såsom magisterprogrammet i språklig diversitet och digitala metoder eller magisterprogrammet i litteraturvetenskap.    

Inom engelsk språkvetenskap kan du lära dig om engelska språkets struktur och användning, språklig variation och förändring, sociolingvistik, diskursanalys och korpuslingvistik. Kurserna i litteratur erbjuder mångsidiga möjligheter att studera engelskspråkig litteratur till exempel ur narrativa, kognitiva, postkoloniala och ekokritiska perspektiv. Kurserna i tillämpad språkvetenskap är skräddarsydda speciellt för blivande lärare. 

Som engelskstuderande går du på föreläsningar och deltar i grupparbeten, som delvis görs på digitala lärplattformar. Studieprestationerna genomförs bland annat som tentamina, essäer eller studiedagböcker. Du övar också dina muntliga färdigheter och håller presentationer på engelska.

Magisterstudiernas innehåll:

 • Du kan fördjupa dig i litteratur eller språkvetenskap
 • Du stärker dina kunskaper i teori inom ditt spesialiseringsområde.
 • Du stärker dina kunskaper i engelska, i vetenskapligt skrivande och färdigheter att hålla presentationer.
 • Du kan delta i forskningsprojekt.
 • Du deltar i pro gradu-seminariet och skriver din pro gradu-avhandling.

Du kan också åka på utbyte och komplettera studier vid ett utländskt universitet.

Du kan välja mellan tre specialiseringsområden: lingvistik, litteratur eller tillämpad språkvetenskap (lärarlinjen).

Filosofie magisterexamen omfattar 120 studiepoäng. I examen ingår följande studier:

 • fördjupade studier i engelska (75–120 sp)
 • valbara studier (0–45 sp)

Den målsatta tiden för filosofie magisterexamen är två år av heltidsstudier.

I magisterstudierna koncentrerar du dig främst på ditt specialiseringsområde. Studierna och arbetet med pro gradu-avhandlingen ger dig fördjupade kunskaper inom ditt område. I magisterexamen kan du inkludera valbara studier och övriga studier enligt eget intresse.

Studierna genomförs planmässigt och du gör upp din första individuella studieplan (ISP) i början av magisterstudierna. Det är i första hand personalen vid magisterprogrammet som hjälper dig med studieplaneringen. Du kan också få rådgivning på studentservicen i Forsthuset.

Examensstrukturer (2017-2020)

Magisterstudierna kulminerar i slutarbetet, som kallas pro gradu-avhandling och är ett självständigt vetenskapligt arbete. Arbetet med pro gradu-avhandlingen ger dig följande färdigheter:

 • Du kan avgränsa och hantera ett valt forskningsproblem.
 • Du kan självständigt söka och kritiskt utvärdera information.
 • Du behärskar de teorier och forskningsmetoder som behövs för ditt arbete.
 • Du kan analysera forskningsmaterialet.
 • Du behärskar vetenskaplig kommunikation och kan förmedla dina resultat på ett ändamålsenligt sätt till en viss målgrupp.

Avhandlingen är ett omfattande och komplext arbete och ger dig färdigheter som du har stor nytta av senare i arbetslivet, till exempel färdigheter i vetenskapligt skrivande och projekthantering.

Engelskstuderande skriver sin avhandling på engelska.

Efter studierna i engelska kan du arbeta med olika uppgifter inom affärslivet, kultur- och undervisningssektorn och förvaltning.

 • Beroende på studiernas innehåll kan du arbeta på ministerier, inom mediebranschen, på bibliotek och andra kulturinstitutioner, inom föreningar och internationella organisationer eller inom turismen.
 • Om du kompletterar pedagogiska studier får du behörighet att arbeta som ämneslärare i engelska i grundskolan, gymnasiet och inom vuxenutbildningen.
 • Efter magisterexamen kan du också fortsätta med påbyggnadsstudier som siktar på en karriär som forskare eller universitetslärare.

Helsingfors universitet har det bredaste utbudet av olika studieämnen, vilket gör det lättare för dig att välja ämnen som är nyttiga med tanke på en framtida karriär och så finna din nisch på arbetsmarknaden.

Läs mer om olika karriärval som magistrar i engelska har gjort.

Studierna ger behörighet som ämneslärare i engelska om du kompletterar pedagogiska studier för lärare.

Den som vill bli ämneslärare ska genomföra följande studier:

 • Grundstudier, ämnesstudier och fördjupade studier i engelska (120 sp), vanligtvis i kombination med ett annat undervisningsämne, t.ex. ett annat språk (60 sp)
 • pedagogiska studier (60 sp; studenterna väljs genom separat antagning)
 • magisterexamen.

De som får studierätt i magisterprogrammet kan inte söka till pedagogiska studier under magisterstudierna. Efter att ha avlagt magisterexamen kan man ansöka om rätt att avlägga de pedagogiska studierna som fristående studier.

Under studierna kan du på många olika sätt samla internationella erfarenheter både utomlands och vid hemuniversitetet. Om du inte har åkt på studentutbyte i kandidatskedet, kan du göra det under magisterstudierna.

Du kan åka på utbyte via ett utbytesprogram eller själv skaffa dig en utbytesplats. Alla utbytesprogram delar ut stipendier. Beloppet varierar beroende på utbytesprogrammet, utbytets längd och det mottagande landet. Om du själv ordnar utbytesplatsen kan du ansöka om ett resestipendium. Det är också möjligt att genomföra den praktik som hör till magisterexamen utomlands.

Du kan också knyta internationella kontakter vid Helsingfors universitet, bl.a. som tutor för studenter som kommer på utbyte till oss.

Magisterprogrammet i engelska samarbetar med ett flertal andra magisterprogram, till exempel magisterprogrammet i språklig diversitet och digitala metoder samt magisterprogrammet i  litteraturvetenskap. Under studierna kan du dra nytta av samarbetet med lärare och studenter inom andra magisterprogram genom att delta i gemensamma kurser som ordnas i samarbete mellan programmen.

Ämnet engelska har många forskningsprojekt inom språkvetenskap och litteraturforskning som magisterstuderande kan delta i. Ett bra sätt att bekanta sig med forskningens värld är att skriva sin pro gradu-avhandling som en del av ett forskningsprojekt.

Engelsk filologi vid Helsingfors universitet är internationellt känt för sina forskare, som forskar i engelska språkets historia och förändring och har sammanställt omfattande elektroniska korpusar. Andra frågor som intresserar forskarna är till exempel engelskan som ett globalt lingua franca, vetenskapligt skrivande, samt digital eller datorstödd diskurs. Dessa teman undersöks med hjälp av forskningsmetoder inom bl.a. pragmatik, sociolingvistik och diskursanalys.

Ämnet är också aktivt inom litteraturforskning. Vi forskar i all slags engelskspråkig litteratur från 1500-talet till nutid. Forskningen fokuserar på bl.a. anglo-amerikansk litteratur, postkolonial och den amerikanska ursprungsbefolkningens litteratur, engelsk renässansdrama och poesi, science fiction och fantasylitteratur. Forskningsmaterialet består av romaner, noveller, poesi och dramer. Metoderna kan ha ett narrativt, kognitivt eller postkolonialistiskt grepp.

Efter filosofie magisterexamen kan du ansöka om studierätt för filosofie doktorsexamen, som är en vetenskaplig påbyggnadsexamen. Vanligtvis ansöker man om studierätt för doktorsexamen i det ämne som man hade som specialiseringsområdei magisterexamen.

Humanistiska fakulteten vid Helsingfors universitet är Finlands ledande centrum för humanistisk forskning. Fakulteten är starkt forskningsorienterad och forskningen håller internationell toppnivå inom många områden.

Ansökningsinfo
Här nedanför finns länkar till antagningsgrunderna. Om det finns flera sätt att söka till programmet är alternativen listade nedan. I gemensamma ansökan kan du i huvudansökan söka till kandidatprogram och i magisteransökan till magisterprogram. På basis av studier som du har genomfört vid Öppna universitetet kan du söka till examensstudier via öppna universitetsleden. Med ansökan om överflyttning kan du ansöka om överflyttning från annan högskola eller annat kandidatprogram vid Helsingfors universitet.
Fakulteter

Humanistiska fakulteten

Helsingfors universitets humanistiska fakultet är en internationellt betydelsefull forsknings-, utbildnings- och kulturinstitution. Fakulteten är Finlands största och äldsta undervisnings- och forskningsenhet inom humaniora. Den är vårt lands mångsidigaste fakultet i fråga om representerade vetenskapsområden och urval av ämnen.

Den humanistiska utbildningen kombinerar internationalitet, språklig interaktion, konsten att tänka, en bred allmänbildning och viljan att hela tiden lära sig någonting nytt och lära sig förstå människan.

Fakulteten och institutionerna finns i Helsingfors centrum nära Senatstorget. Allt du behöver för studierna finns nära, från bibliotek och gym till olika lärcenter.

Humanisterna spelar en viktig roll på olika områden i samhället, t.ex. i de traditionella humanistiska branscherna inom utbildning och administration, men också inom ekonomi och tekniska branscher.

Läs mer: http://www.helsinki.fi/hum/svenska/index.htm

Humanistiska fakulteten ligger i centrum av Helsingfors, alldeles intill Helsingfors universitets huvudbibliotek i Kajsahuset och lärcentret Aleksandria. Moderna studielokaler och bibliotekets tjänster är lättillgängliga och nära studenterna. Även Nationalbiblioteket, som har den största och mest betydelsefulla humanistiska samlingen, finns på Centrumcampus.

Som examensstuderande vid Helsingfors universitet har du möjlighet att åka på studentutbyte eller praktik utomlands. Universitetet samarbetar med omkring 500 partneruniversitet av hög kvalitet runtom i världen och varje år åker cirka tusen av våra studenter på antingen utbyte eller utlandspraktik. En period utomlands ger dig

 • ett internationellt tillägg i din examen och internationellt kunnande inom ditt eget område. Ett välplanerat utbyte gör ditt kunnande mer mångsidigt och unikt!
 • ett nytt perspektiv på världen. Du lär känna dig själv bättre och utvecklar dina språkfärdigheter.
 • kunskap om landets kultur. Du lär dig om kulturen på ett nytt sätt, träffar nya människor och får ett utmärkt tillfälle att knyta internationella kontakter inom ditt område.

Ytterligare information om studier utomlands: guide.student.helsinki.fi/sv/studera-utomlands

Vid Helsingfors universitet strävar vi till att universitetet är en tillgänglig lärmiljö och att alla har en möjlighet att avlägga de studier de vill.

Ifall du på grund av sjukdom, funktionshinder eller inlärningssvårigheter behöver specialarrangemang i dina studier eller vid tentamenstillfällen, är det bra om du diskuterar behovet av specialarrangemang med fakulteten redan i början av dina studier eller då behovet uppstår.

I allmänhet kommer man överens om de praktiska arrangemangen i samband med undervisningen, diskutera modigt med dina lärare.

Specialarrangemang i studier, det vill säga individuellt stöd för lärandet, betyder till exempel att du kan få extra tid att slutföra uppgifter eller tentamina, studiematerial som kan ges i elektronisk form i förväg, undervisningsutrymmenas hinderslöshet och alternativa sätt att avlägga studier.

Om du vill ha mer information om specialarrangemangen kan du kontakta studentservicen på adressen specialneeds@helsinki.fi. Du kan också ansöka om specialarrangemang vid urvalsproven.

Åt universitetsstuderande erbjuds tjänster och förmåner gällande bland annat boende, mat, hälsovård, välmående och motion. Inom Helsingfors universitets studentkår (HUS) finns över 250 olika studentföreningar där var och en kan hitta sitt eget intresseområde och gemenskap. Mer information hittar du på Instruktioner för studerande.