Magisterprogrammet i ekonomi, politices magister (2 år)

Sök utbildningar
Examensnivå
Högre högskoleexamen
Begynnelsetermin
2019 Höst
Utbildningens omfattning och planerad längd
120 studiepoäng, 2 år
Undervisningsspråk
engelska, finska, svenska
Läsårsavgiften för studerande utanför EU/EES-området
18000 €
Ansökningstid
3.12.2018 - 11.1.2019

Bottom content

Utbildning

I magisterprogrammet i ekonomi avlägger man politices magisterexamen (pol.mag., PM). Yrkesbenämningen är ekonomisk expert (på finska används yrkesbenämningen ekonomisti), och examen lämpar sig för krävande uppgifter i företag, på finansmarknaden och i den offentliga sektorn. Studierna utvecklar många olika färdigheter

 • fördjupade kunskaper i ekonomisk teori och litteratur,
 • förmåga att tillämpa ekonomisk teori i praktiska situationer och i tolkningen av ekonomiska företeelser,
 • insikter i ekonometriska forskningsmetoder och förmåga att tillämpa dem i forskning samt förmåga att samla in och tolka empiriskt material,
 • förmåga att kommunicera slutledningar och bedöma olika hypotesers betydelse för slutsatserna,
 • förmåga att kommunicera ekonomiska ämnen till olika inhemska och internationella målgrupper samt förmåga att arbeta självständigt och att samarbeta i multiprofessionella sammansättningar,
 • förmåga att bedöma sina egna yrkeskunskaper och att utveckla dem systematiskt och
 • kunskaper om källor till ekonomisk information och förmåga att tillägna sig nya verktyg för ekonomisk analys.

Programmet har två studieinriktningar: Studieinriktningen ekonomisk forskning och allmän ekonomiutbildning (yleinen ekonomistikoulutus). Ekonomisk forskning ger fördjupade kunskaper i ekonomisk teori och ekonometriska metoder och passar dig som tänker avlägga doktorsexamen. Fördjupade kunskaper i teori och metoder är viktiga också i många krävande expertjobb.

Examensfordringarna i båda studieinriktningarna motsvarar internationell standard och det är därför lätt att hitta arbete eller fortsätta studera i Finland och internationellt.

Mer info på utbildningsprogrammets webbplats.

Studerande utanför EU/EES -området som avligger sin examen på engelska och inte har ett permanent uppehållstillstånd i området är skyldiga att betala läsårsavgift. Kontrollera om betalningsskyldigheten gäller dig på Studieinfos sida för ofta ställda frågor (på engelska).

Undervisningen i utbildningsprogrammet är på engelska. Det är också möjligt att skriva sin pro gradu-avhandling och få handledning på de inhemska språken. Du väljer studiespråk och visar att du behärskar språket i början av studierna.

Programmets stomme är studiehelheten ekonomisk teori och ekonometriska metoder som genomförs i början av studierna och som ger en introduktion i mikro- och makroekonomisk teori och ekonometrins grunder. När du genomfört studiehelheten kan du välja de ekonomiska specialområden som intresserar dig bland ett brett urval. De valfria studier som hör till examen kan antingen vara studier i ekonomi eller andra universitetsstudier. I examen ingår också praktik.

Undervisningen i magisterprogrammet i ekonomi består till stor del av kurser, och det är viktigt att avlägga kurserna i rekommenderad ordning för att examen blir färdig efter två läsår. Studiehelheten ekonomisk teori och ekonometriska metoder består av föreläsningskurser med separata övningar och avslutas vanligen med en skriftlig sluttentamen. I de valfria fördjupade studierna i ekonomi ingår beroende på studieinriktning 3–4 kurser i olika specialområden, som man väljer enligt eget intresse. Som valfria studier är det möjligt att välja fler studieavsnitt från de ekonomiska specialområdena. Utöver föreläsningar och tentamina, förekommer också andra undervisningsmetoder och prestationssätt på specialkurserna, t.ex. problembaserat lärande och andra former av grupparbete, övningsarbeten och seminarier.

Ekonomi är kvantitativ samhällsvetenskap förutsätter goda grundläggande kunskaper i matematik och statistik, som sedan fördjupas under studierna. I synnerhet om man är intresserad av extra krävande expertjobb eller påbyggnadsstudier är det skäl att använda de valfria studierna till att utveckla sina metodologiska färdigheter. Utöver matematik och statistik rekommenderas grundläggande datavetenskap.

Programmet motsvarar till uppbyggnad och innehåll magisterprogrammen i ekonomi vid de bästa utländska universiteten. Från programmen vid handelshögskolorna i Finland avviker det främst genom att andelen krävande kurser i ekonomisk teori och ekonometriska metoder av de obligatoriska studierna är större, och genom att målet uttryckligen är att ge kompetens för krävande expertjobb. Studieinriktningen ekonomisk forskning motsvarar programmen i kvantitativ ekonomi vid vissa utländska universitet, som likt magisterprogrammet i ekonomi vid Helsingfors universitet förbereder för extra krävande expertjobb och är en utmärkt grund för fortsatta studier i ekonomi.

Magisterprogrammet har två studieinriktningar:

 • allmänna studieinriktningen
 • studieinriktningen ekonomisk forskning

Man väljer studieinriktning när man söker till programmet och valet bestämmer vilka studier som ska genomföras. Skillnaden mellan studieinriktningarna är att målet för studieinriktningen ekonomisk forskning är djupare kunskaper i ekonomisk teori och ekonometriska metoder, medan den allmänna studieinriktningen betonar ekonomiska specialområden och tillämpning och det är möjligt att inkludera fler valfria studier i examen. Studieinriktningen ekonomisk forskning förbereder i synnerhet för forskarstudier som leder till doktorsexamen, och man genomför en stor del av de kurser i ekonomisk teori och ekonometri som ingår i doktorsexamens stomme, vilket försnabbar doktorsstudierna. När man väljer studerande till Helsingfors universitets doktorandprogram i ekonomi prioriteras magistrar som utexaminerats från studieinriktningen ekonomisk forskning. Ekonomisk forskning rekommenderas också om du vill skaffa dig extra djup kompetens i ekonomi genom att genomföra de mest krävande kurserna som hör till programmets stomme, trots att du inte planerar att fortsätta och avlägga doktorsexamen.

Magisterprogrammets omfattning är 120 studiepoäng (sp), och avsikten är att examen är färdig efter två läsår. I examen ingår följande studiehelheter (allmänna studieinriktningen / ekonomisk forskning):

 • Fördjupade studier i ekonomi (minst 90 sp / 100 sp)
  • Ekonomisk teori och ekonometriska metoder (30 sp / 45 sp)
  • Forskningsfärdigheter (10 sp)
  • Pro gradu-avhandling (30 sp)
  • Fördjupade valfria studier i ekonomi (20-24 sp / 15-18 sp)
 • Arbetslivsstudier (5 – 15 sp)
 • Valfria studier (11 – 25 sp / 2 – 15 sp)

Studierna påbörjas med studiehelheten ekonomisk teori och ekonometriska metoder. Därefter väljer man de ekonomiska specialområden som intresserar och som man vill koncentrera sig på i de valfria fördjupade ekonomistudierna. Det rekommenderas att man också som valfria studier väljer fler fördjupade specialkurser i ekonomi och metodstudier. Studiehelheten forskningsfärdigheter, som man avlägger under den andra höstterminen, förbereder för arbetet med pro gradu-avhandlingen och ger en introduktion i forskningsarbete, forskningsetik och rapportering av forskningsresultat, och man gör också upp en forskningsplan för sin avhandling. I examen ingår dessutom arbete med den individuella studieplanen, karriärplanering som är integrerad i studierna och arbetslivsstudier som kan inkludera praktik eller ett projekt eller andra studier som utvecklar arbetslivsfärdigheterna. I examen ingår arbetslivsstudier motsvarande minst 5 sp. Du måste genomföra 11-25 sp valfria studier (i inriktningen ekonomisk forskning 2-15 sp). Fördjupade valfria studier i ekonomi, valfria studier och arbetslivsstudier borde avläggas under den första vårterminen och den andra höstterminen.

I magisterprogrammets studier ingår en magisteravhandling (30 sp) som man skriver under vårterminen det andra läsåret. Avhandlingen är ett självständigt, teoretiskt eller empiriskt examensarbete där du tillämpar kunskaper och färdigheter som du har förvärvat under studierna i programmet. Man väljer ämne för sin avhandling tillsammans med sin handledare. I en teoretisk avhandling undersöker man vanligtvis ett ekonomiskt problem mot bakgrunden av tidigare forskningslitteratur och utvidgar eventuellt tidigare ekonomiska modeller. I en empirisk avhandling undersöker man ett ekonomiskt problem och tillämpar ekonometriska metoder på ett lämpligt empiriskt material. Avhandlingen kan också gälla utvecklingen av en ny ekonometrisk metod eller jämförelser mellan olika metoders egenskaper.

Man förbereder sig för arbetet med pro gradu-avhandlingen under det andra studieårets hösttermin och skriver också en forskningsplan under studiehelheten forskningsfärdigheter. Handledningen av avhandlingen ska i första hand skötas i samband med forskningsseminariet under det andra studieårets vårtermin. Man kan skriva avhandlingen på engelska eller på finska eller svenska.

Magisterprogrammet i ekonomi vid Helsingfors universitet förbereder för krävande jobb som expert i ekonomi både i företag och i offentliga sektorn och för jobb som kräver ekonomisk kompetens inom förvaltning, planering och utveckling i olika inhemska och internationella organisationer. Exempel på olika arbetsuppgifter är analytiker som arbetar med riskhantering, prissättning av finansieringsinstrument och placeringsstrategier, omvärldsanalys, analys av produktion och prisbildning, bedömning och beredning av ekonomisk-politiska beslut samt ekonomisk kommunikation. Analysförmåga och kvantitativa metoder är centrala i ekonomens arbete. Ekonomer arbetar i synnerhet i statsförvaltningen, i finansinstitut, centralbanker och i inhemska och internationella organisationer och företag.

Genom valen av specialområden, valfria studier och ämne för pro gradu-avhandlingen kan man profilera sig inom olika delområden. Arbetslivsorientering som ingår i examen är en möjlighet att få erfarenhet av arbetsuppgifter som man är intresserad av. Studieinriktningen ekonomisk forskning utbildar ekonomer för extra krävande jobb och den är också en utmärkt grund för fortsatta studier i ekonomi.

Helsingfors universitets, Aalto-universitetets och Hankens ekonomiska institutioner bildar tillsammans Helsinki Graduate School of Economics (HGSE), som är en internationellt inriktad forskningsgemenskap. Forskarna publicerar sina undersökningar i internationella serier och samarbetar med internationella forskare. Man ordnar seminarieserier där internationella forskare presenterar sin forskning. Institutionerna tar också emot gästforskare och en stor del av forskarstuderandena kommer från utlandet.

Undervisningen i magisterprogrammet är i regel på engelska, och många skriver sin pro gradu-avhandling på engelska. Undervisningspersonalen har erfarenheter från utländska universitet och det finns också flera internationella lärare. I undervisningen deltar också internationella utbytesstudenter från Helsingfors universitet, Aalto-universitetet och Hanken. I programmets valfria studier kan man också inkludera språkstudier från Språkcentrum.

Examensfordringarna motsvarar internationell standard som är ganska enhetlig i fråga om ekonomiutbildningar. Inom ramen för internationella utbytesprogram är det möjligt att skaffa sig internationella erfarenheter och genomföra en del av studierna vid ett utländskt universitet. På magisternivå kan man ersätta specialkurser med ekonomistudier som genomförs utomlands, och andra kurser som man genomför utomlands kan inkluderas i studiehelheten valfria studier. En utbytesperiod passar bäst under det första studieårets vårtermin efter teorikurserna. Man kan också inkludera praktik i utlandet i arbetslivsstudierna.

Undervisningen i magisterprogrammet genomförs i samarbete med Aalto-universitetets och Hankens ekonomiska institutioner. Tillsammans med ämnet ekonomi vid Helsingfors universitet bildar de  Helsinki Graduate School of Economics (HGSE) som utöver samarbete inom undervisningen främjar samarbete inom forskning, bl.a. genom att ordna regelbundna forskningsseminarier. I samma lokaler finns också Statens ekonomiska forskningscentral VATT som tillsammans med HGSEs enheter bildar den största koncentrationen av ekonomer i Finland. Ämnesenheten har också en gemensam professur i offentlig ekonomi med VATT, och en gemensam professur i empirisk makroekonomi med Statistikcentralen.

I de valfria studierna är det utöver HGSEs kursutbud möjligt att välja studieavsnitt från Helsingfors universitets mångsidiga utbud samt tack vare flexibel JOO-studierätt också studieavsnitt vid andra universitet. Tillsammans med FN:s forskningsinstitut UNU-WIDER ordnas studieavsnitt i utvecklingsekonomi. Ämnesenheten medverkar i kandidatprogrammet i matematiska vetenskaper, och samarbetar också med avdelningen för matematik och statistik vid Helsingfors universitet.

Forskningens fokusområden vid Helsingfors universitet är tidsserieekonometri, spelteori och tillämpad mikroekonomisk teori samt makroekonomi, internationell ekonomi och offentlig ekonomi.

Inom tidsseriekonometri är forskningens mål att utveckla statistiska metoder som lämpar sig för tidsseriemodellering och att tillämpa modellerna i empirisk ekonometrisk forskning. Vid Helsingfors universitet har man främst forskat i modeller och metoder som lämpar sig för undersökning av kopplingarna mellan makroekonomi och finansmarknaden, och tillämpningen av dem bl.a. på tidsserier som nationalekonomins räkenskaper producerar och som används för att beskriva ekonomin som helhet, och på aktieavkastning och räntor.

Forskningen i mikroekonomisk teori gäller växelverkan mellan enskilda beslutsfattare och t.ex. marknaden. Typiska forskningsområden är konsumentbeteende, prissättning, konkurrens och utnyttjande av marknadskrafterna, samt företagens verksamhet. En viktig metod är besluts- och spelteori som beaktar beslutsfattarnas strategiska beteende. Vid Helsingfors universitet har spelteori tillämpats bl.a. på förhandlings-, sök- och avtalsteoretiska problem och immaterialrättsliga problem.

Makroekonomisk forskning gäller ekonomisk tillväxt och konjunkturväxlingar. Vid Helsingfors universitet har forskningen fokuserat på globaliseringens, miljöfaktorernas och arbetsmarknadsinstitutionernas inverkan på den ekonomiska tillväxten. Konjunkturforskningen har under den senaste tiden gällt penningpolitik och finanspolitik samt finansieringssystemens roll i konjunkturväxlingarna. Forskningen i offentlig ekonomi har gällt inkomstfördelningen och socioekonomisk rörlighet.

Högre högskoleexamen från magisterprogrammet i ekonomi ger behörighet att söka till doktorandutbildning både vid Helsingfors universitet och andra, internationella universitet. 

Om ditt mål är att försätta med doktorsexamen, rekommenderas studieinriktningen ekonomisk forskning, eftersom man där genomför en stor del av doktorandutbildningens teorikurser, vilket försnabbar studierna för doktorsexamen. När man väljer studerande till Helsingfors universitets doktorandprogram i ekonomi prioriteras magistrar som utexaminerats från studieinriktningen ekonomisk forskning, och studieinriktningen är också en merit när man söker till påbyggnadsstudier vid ett utländskt universitet.

Ansökningsinfo
Här nedanför finns länkar till antagningsgrunderna. Om det finns flera sätt att söka till programmet är alternativen listade nedan. I gemensamma ansökan kan du i huvudansökan söka till kandidatprogram och i magisteransökan till magisterprogram. På basis av studier som du har genomfört vid Öppna universitetet kan du söka till examensstudier via öppna universitetsleden. Med ansökan om överflyttning kan du ansöka om överflyttning från annan högskola eller annat kandidatprogram vid Helsingfors universitet.
Fakulteter

Statsvetenskapliga fakulteten

Statsvetenskapliga fakulteten är Finlands bredaste och mest mångdisciplinära samhällsvetenskapliga forskarsamfund och påverkare. Politiska och ekonomiska händelser på global nivå medför ett ökat behov av experter med förmåga att placera händelserna i ett historiskt och internationellt jämförbart sammanhang. Förändringarna i de sociala strukturerna kräver en ny förståelse av bland annat välfärdssamhällets grundvalar.

Fakulteten är berömd för sin internationella toppforskning som utnyttjar många olika slags forskningsmaterial, använder sig av krävande forskningsmetoder och för en innovativ diskussion. Kritiskt tänkande och mångvetenskaplighet är framträdande element i undervisningen. Fakulteten har en lång tradition av samarbete med ministerier, kommuner, organisationer och media.

Fakultetens studenter trivs och känner sig hemmastadda där. För studenten är den egna institutionen och fakulteten den närmaste och viktigaste studiemiljön. Umgänget över ämnes- och fakultetsgränserna är också livligt.

Fakulteten har cirka 4 000 grundexamensstuderande och cirka 700 aktiva påbyggnadsstuderande. Statsvetenskapliga fakulteten ligger på universitetets centrumcampus. På webben finns fakulteten på www.helsinki.fi/statsvetenskapliga/.

Statsvetenskapliga fakulteten är centralt belägen på Centrumcampus, nära studentbiblioteket i Kajsahuset och nära lärocentret Aleksandria som båda erbjuder studenterna en modern studiemiljö. Universitetsbibliotekets tjänster är också lättillgängliga (t.ex. databaser, e-tidningar och läroböcker).

 

Statsvetenskapliga fakulteten är en vetenskapligt framstående, internationell och mångvetenskaplig lärmiljö som utbildar experter med bred kompetens som behärskar olika forskningsmetoder, har en djupgående förståelse av samhället och kan arbeta inom olika sektorer. Undervisningen tillämpar på ett mångsidigt sätt principerna för varierat lärande, vilket gör den flexibel och stöder ditt lärande.

Som examensstuderande vid Helsingfors universitet har du möjlighet att åka på studentutbyte eller praktik utomlands. Universitetet samarbetar med omkring 500 partneruniversitet av hög kvalitet runtom i världen och varje år åker cirka tusen av våra studenter på antingen utbyte eller utlandspraktik. En period utomlands ger dig

 • ett internationellt tillägg i din examen och internationellt kunnande inom ditt eget område. Ett välplanerat utbyte gör ditt kunnande mer mångsidigt och unikt!
 • ett nytt perspektiv på världen. Du lär känna dig själv bättre och utvecklar dina språkfärdigheter.
 • kunskap om landets kultur. Du lär dig om kulturen på ett nytt sätt, träffar nya människor och får ett utmärkt tillfälle att knyta internationella kontakter inom ditt område.

Ytterligare information om studier utomlands: guide.student.helsinki.fi/sv/studera-utomlands

Vid Helsingfors universitet strävar vi till att universitetet är en tillgänglig lärmiljö och att alla har en möjlighet att avlägga de studier de vill.

Ifall du på grund av sjukdom, funktionshinder eller inlärningssvårigheter behöver specialarrangemang i dina studier eller vid tentamenstillfällen, är det bra om du diskuterar behovet av specialarrangemang med fakulteten redan i början av dina studier eller då behovet uppstår.

I allmänhet kommer man överens om de praktiska arrangemangen i samband med undervisningen, diskutera modigt med dina lärare.

Specialarrangemang i studier, det vill säga individuellt stöd för lärandet, betyder till exempel att du kan få extra tid att slutföra uppgifter eller tentamina, studiematerial som kan ges i elektronisk form i förväg, undervisningsutrymmenas hinderslöshet och alternativa sätt att avlägga studier.

Om du vill ha mer information om specialarrangemangen kan du kontakta studentservicen på adressen specialneeds@helsinki.fi. Du kan också ansöka om specialarrangemang vid urvalsproven.

Åt universitetsstuderande erbjuds tjänster och förmåner gällande bland annat boende, mat, hälsovård, välmående och motion. Inom Helsingfors universitets studentkår (HUS) finns över 250 olika studentföreningar där var och en kan hitta sitt eget intresseområde och gemenskap. Mer information hittar du på Instruktioner för studerande.