Magisterprogrammet i datavetenskap, filosofie magister (2 år)

Sök utbildningar
Examensnivå
Högre högskoleexamen
Begynnelsetermin
2019 Höst
Utbildningens omfattning och planerad längd
120 studiepoäng, 2 år
Undervisningsspråk
engelska, finska, svenska
Läsårsavgiften för studerande utanför EU/EES-området
15000 €
Ansökningstid
3.12.2018 - 11.1.2019

Bottom content

Utbildning

Datavetenskapen har en lysande framtid! Vill du skapa nya nätverkslösningar, bygga framtidens digitala samhälle, skapa säkra digitala tjänster, eller röna framgångar inom globala mjukvaruprojekt? Vill du utveckla algoritmer för att utnyttja genomdata inom de medicinska vetenskaperna eller optimera bussrutter på basis av platsdata? Funderar du på vad allt man kunde automatisera? Vill du bli forskare?

Magistersprogrammet i datavetenskap utvecklar dig till specialist inom ditt utvalda specialiseringsområde. Du kan ha tillgång till den vetenskapliga forskningen i datavetenskap vid Helsingfors universitet, som fokuserar på algoritmer, distribuerade eller nätverkade system, och mjukvaruproduktion.  Du får yrkesfärdighet till arbete med expert-, design- och chefsuppgifter inom företagsvärlden eller som forskare och doktorand, eftersom magistersprogrammet i datavetenskap ger dig goda förutsättningar för både självständigt arbete och multiprofessionellt samarbete.

Utbildningen ger dig

 • förmåga att fördjupa ditt kunnande inom olika delområden i datavetenskapen,
 • färdighet att söka, utvärdera, och analysera källor för vetenskaplig information inom ditt eget specialiseringsområde, och att tillämpa de vetenskapliga metoderna inom  vetenskapen på ett etiskt och hållbart vis.
 • beredskap att arbeta som expert inom IKT-banschen och utveckla tillvägagångssätt och arbetsmetoder i samarbete med andra branschexperter.
 • övertygande muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga, även i internationella arbetsmiljöer.

Helsingfors universitets utbildningsprogram i datavetenskap har upprepade gånger blivit belönade, både i Finland och internationellt, för sina satsningar på inlärningens kvalitet. Den studentcentrerade, fördjupande inlärningen skapar en god grund för livslång inlärning. Då du studerar vid den ledande enheten för forskning i datavetenskap i Finland får du en ständig kontakt till den aktiva forskningen och insyn i branschens utvecklingsriktningar.

Se magisterprogrammets webbsidor för mera information om studierna: www.helsinki.fi/en/programmes/master/computer-science

Studerande utanför EU/EES -området som avligger sin examen på engelska och inte har ett permanent uppehållstillstånd i området är skyldiga att betala läsårsavgift. Kontrollera om betalningsskyldigheten gäller dig på Studieinfos sida för ofta ställda frågor (på engelska).

Utbildningsprogrammet är flerspråkigt: undervisningsspråken är finska och engelska. Inom inriktningarna

 • Algoritmer (Algorithms)
 • Distribuerade system och datakommunikation (Networking and services)

organiseras undervisningen nästan uteslutande på engelska.

Inom inriktningen

 • Mjukvarusystem (Software systems)

ges en del av undervisningen på finska, men också den här inriktningen kan man utföra helt på engelska.

Förutom på engelska kan man svara på finska eller svenska i tenterna (om inte undervisningen förutsätter något annat), och pro gradu-avhandlingen får man skriva på finska, svenska eller engelska.

I framtiden kommer vi att använda fler och fler intelligenta redskap, som består av en grupp nätverkade maskiner, mjukvara, tjänster och information. Deras funktion kommer att basera sig på intelligenta, läraktiga algoritmer, dataströmmar som transporteras av datakommunikationsprotokoll, och globala infrastrukturer.

Inom inriktningen Algoritmer får du fördjupa dig i effektiva algoritmer och tillämpningen av dem inom andra vetenskaper och i näringslivet. Framtidens informationstekniska system kommer att innehålla mer och mer intelligenta komponenter, vars funktion baserar sig på komplexa matematiska modeller som skapas automatiskt via maskininlärningsmetoder.  Problemen som kräver lösning är beräkningskrävande, och de ständigt ökande datamängderna kommer att skapa ännu större utmaningar för effektiviteten hos algoritmerna.

Inriktningen Distribuerade system och datakommunikation utbildar experter och strategiska ledare för att planera och implementera de nya globala infrastrukturerna. Infrastrukturerna inkluderar Internet-teknologier i fasta nätverk och mobila miljöer, samt informations- och servicenätverk som byggs på dem. Fokusområdena inbegriper också teori om distribuerade system, datasäkerhet och förtroende (trust), interaktiva system, och hur tjänsterna adapteras till en funktionsmiljö stadd i ändring.

Inom inriktningen Mjukvarusystem får du sätta dig in i planeringen och förverkligandet av krävande mjukvara. T.ex. är det mycket utmanande att planera ett mjukvaruramverk eller en mjukvaruplattform som många olika mjukvaruprodukter skall fungera på samtidigt, både från en teknisk synpunkt och hur man slutför utvecklingsprojektet. För att kunna utveckla sådana mjukvaror måste man ha tekniska färdigheter, men dessutom blir grupp- och projektarbetande, kvalitetsmedvetenhet, och kommunikation centrala frågor. Inom inriktningens studier kan man specialisera sig på mjukvaruproduktion (software engineering), mjukvaruteknik, eller informationshantering, och fördjupa sig i aktuella forskningsfrågor rörande dessa ämnen.

Inriktningarna inom magistersprogrammen i datavetenskap är

 • Algoritmer (Algorithms)
 • Distribuerade system och datakommunikation (Networking and services), och
 • Mjukvarusystem (Software systems)

Studenter kan fritt välja en av dessa inriktningar i början av sina studier. Inriktningen definierar vilka kurser som studenten måste utföra.

Magistersprogrammet omfattar 120 studiepoäng (sp), och man kan slutföra examen på två läsår i enlighet med den godkända personliga studieplanen. Examen inbegriper

 • 80 sp av fördjupade studier, som inkluderar
  • gemensamma kurser inom programmet
  • urvalda kurser som stöder den valda inriktningen
  • pro gradu-avhandlingen (30 sp)
 • 40 sp av övriga studier inom den egna eller andra utbildningsprogram,
  • de övriga studierna kan innehålla en arbetslivsperiod.

De fördjupade studierna i filosofie magister-examen innehåller en pro gradu-avhandling (30 sp), som visar studentens beredskap till vetenskapligt tänkande, insatthet i forskningsmetoder, kunskap om ämnesområdet som behandlas i avhandlingen, samt förmåga till vetenskaplig skriftlig kommunikation enligt vetenskaplig praxis. De vanligaste grundtyperna för avhandlingarna är litteraturbaserade jämförelser eller analyser, samt experimentella eller konstruktiva tillämpningar. Gemensamt för alla typer av avhandlingar är att skribenten har grundligt sat sig in i sin egen inriktnings forskningslitteratur samt har lärt sig kommunicera på det sätt som man gör inom datavetenskapliga publikationer.  

Vissa avhandlingar skrivs inom någon datavetenskaplig forskningsgrupp, så man kan komma i kontakt med spetsforskning redan innan man slutfört examen. Eftersom branschen är mycket omfattande och har stor inverkan på samhället kan avhandlingarna behandla många olika delområden; på sistone har de behandlat t.ex. molnberäkning, big data, hantering av stor genomdata, maskininlärning, service- och modellbaserade lösningar, mjukvaruutvecklingsmetoder, och mjukvarukvalitet.

Anställningsutsikterna inom branschen är utmärkta. Magistrar från datavetenskapen har funnit plats inom mångsidiga uppgifter i IKT-branschen, både som anställda och företagare. Utbildningens natur ger också goda möjligheter att avancera till ledaruppgifter. Alla inriktningarna erbjuder möjlighet att finna jobb med varierande uppgifter.

Som typiska exempel börjar de som blir utexaminerade från mjukvarusystem oftast som utvecklare och planerare av mjukvara, medan de som utexaminerats från distribuerade system och datakommunikation oftast börjar arbeta med mjukvara på infrastrukturnivå (såsom datakommunikation, beräkning eller datalagring). Med kunskaperna från algoritminriktningen kan man arbeta med utmanande beräkningsuppgifter inom olika branscher.

Utexaminerade magistrar kan få anställning inom företag eller organisationer av alla storlekar både inom den privata, offentliga, eller tredje sektorn. Tack vare att branschen är så global till naturen kan man få arbete var som helst i världen. Om man utför kursmoduler i andra ämnen får man bättre färdigheter att utnyttja sina kunskaper i datavetenskap inom dessa tllämpningsområden: många arbetstillfällen föds ur dessa kombinationer.

Tack vare dess starka vetenskapliga grund ger examen också utmärkta färdigheter för att fortsätta med doktorsstudier.

Magistersexamen ger behörighet till tjänster och uppgifter som förutsätter en högre högskoleexamen.

Det råder en mycket internationell atmosfär inom utbildningsprogrammet, eftersom närmare en tredjedel av studenterna är utländska och en mängd internationella forskare undervisar på de fördjupade kurserna.

Dessutom erbjuder Helsingfors universitet och matematisk-naturvetenskapliga fakulteten många möjligheter till internationellt samarbete:

 • det engelskspråkiga kursutbudet inom andra utbildningsprogram,
 • ämnesorganisationernas och studentkårens internationella uppgifter,
 • språkkurserna vid Helsingfors universitets språkcentral.

Det finns utbud på information och hjälp med självständig internationalisering, såsom

 • utbytesstudier i ett av fakultetens eller universitetets utbytesmål eller
 • arbetspraktik utomlands.

Helsingfors universitets datavetenskap är populärt som utbytesmål: särskilt från Tyskland, därifrån det kommer 5-10 studeranden per år, och sammanlagt har det kommit utbytesstuderanden från 14 olika länder de senaste åren. Institutionens egna studeranden har varit i utbyte i 16 olika länder de senaste åren.

Vid matematisk-naturvetenskapliga fakulteten begränsas inte dina studiemöjligheter till modulerna som ditt eget utbildningsprogram erbjuder dig. Du kan välja undervisning från andra utbildningsprogram, både inom den egna fakulteten och inom de andra fakulteterna i universitetet. Särskilt undervisningen för magistersprogrammen i data science och Life Science Informatics planeras i nära samarbete med magistersprogrammet i datavetenskap.

Tack vare den flexibla studierätten (JOO) har du vid behov möjlighet att studera vid andra finländska högskolor, så det är lätt att skräddarsy din examen.

Kontakterna till arbetslivet har en viktig roll i alla skeden av studierna. Många datavetenskapsstuderande jobbar redan under studietiden och kan införliva arbetserfarenheten i sin examen via arbetspraktiken.  Man kan utbeckla sina egna företagsidéer på universitetets företagarkurser och företagarverkstaden hos Think Company, en ny typ av mötesplats för studeranden och forskare som är intresserade av företagande och företagare från olika branscher.

Dessutom kan man delta i olika forskningsprojekt, d.v.s. aktivt delta i forskningen, via avhandlingar och seminarier medan man studerar. Att skriva progradu-avhandlingen i samarbete med företag eller forskningsorganisationer är också en populär metod för att förbättra sina arbetslivsfärdigheter.

Som en del av Luma-nätverket deltar datavetenskapen vid Helsingfors universitet i programmerings- och digitalsamhällesutbildningen för skolelever och medborgare.  Luma-verksamheten innebär bl.a. datavetenskapsutbildning för vetenskapslärare för att möta kraven i skolornas utbildningsplaner. Klubbar och läger anordnas för att erbjuda undervisningserfarenhet inom ämnet, både till datavetenskapsstuderande och ämneslärarstuderande, samt dem som får fortbildning.

Datavetenskapen vid Helsingfors universitet har betydande samarbete med näringslivet, bl.a. inom datanätverk, datasäkerhet, och data science. Inom datasäkerheten verkar Intel Collaborative Research Institute (ICRI-SC) och Nokia Center for Advanced Research (NCAR) som grundades våren 2016 för att främja forskning i data science och datanät.

Helsinki Institute for Information Technology (HIIT) är ett gemensamt forskningsinstitut mellan Helsingfors universitet och Aalto-universitetet. HIIT stöder och koordinerar forskningssamarbete inom datavetenskap. Forskningen inom datavetenskap i Helsingforsregionen får betydande mervärde och internationell slagkraft genom detta samarbete.

Det finns en mängd multivetenskapliga forskningsprojekt på gång inom matematisk-naturvetenskapliga fakulteten, vilka förverkligas i aktivt samarbete med forskningsinstitutioner på vetenskapscampus, med andra fakulteter, universitet, och företagsvärlden. Datavetenskapens roll i dem är att utveckla både vetenskapens grundmetoder inom de strategiska områdena och att idka fördjupat samarbete med andra vetenskapsgrenar.

Inriktningarna inom magistersprogrammet täcker en betydande del av de strategiska fokusområdena inom forskningen i datavetenskap vid Helsingfors universitet. Dessa fokusområden är algoritmer, dataanalys och maskininlärning, distribuerade system och datakommunikation, mjukvarusystem, bioinformatik, samt data science.

Datavetenskapen är delaktig i tre av Finlands Akademis spetsforskningsenheter: spetsenheten för beräkningsinferens, spetsenheten för inversionsproblem, och spetsenheten för forskning i cancergenetik. Dessa enheter representerar samarbetet mellan datavetenskap och andra vetenskapsgrenar.

Datavetenskapen har koordinerat den långlivade Algodan-spetsenheten, från vilken många av dagens forskningsgrupper härrör sig.

Efter att du slutfört magistersexamen kan du ansöka till doktorsutbildningen både vid Helsingfors universitet och andra universitet i Finland eller utomlands. Lämpliga doktorsprogram vid Helsingfors universitet är t.ex.

 • Doktorsprogrammet i datavetenskap,
 • Doktorsprogrammet i matematik och statistik.

Läs mera om doktorsprogrammen vid Helsingfors universitet på sidan Doktorsutbildningen.

Ansökningsinfo
Här nedanför finns länkar till antagningsgrunderna. Om det finns flera sätt att söka till programmet är alternativen listade nedan. I gemensamma ansökan kan du i huvudansökan söka till kandidatprogram och i magisteransökan till magisterprogram. På basis av studier som du har genomfört vid Öppna universitetet kan du söka till examensstudier via öppna universitetsleden. Med ansökan om överflyttning kan du ansöka om överflyttning från annan högskola eller annat kandidatprogram vid Helsingfors universitet.
Fakulteter

Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten

Kunskaperna i naturvetenskap är på internationell toppnivå i Finland. Undervisningen och forskningen i naturvetenskapliga ämnen vid Helsingfors universitet är koncentrerad till Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten på Gumtäkts vetenskapscampus, som är det största och mångsidigaste centret för naturvetenskaplig kunskap i Norden.

Fakulteten har fem institutioner:

 • Institutionen för fysik
 • Institutionen för geovetenskaper och geografi
 • Kemiska institutionen
 • Institutionen för matematik och statistik
 • Institutionen för datavetenskap.

Den högklassiga undervisningen vid fakulteten grundar sig på kända och internationellt ansedda forskares vetenskapliga arbete. På Campus Gumtäkt finns mångvetenskapliga, internationella forskningsnätverk vars experimentella och teoretiska forskning utgör grunden för undervisningen, som fokuserar på bland annat globala utmaningar i anknytning till hållbar utveckling och informationssamhället.

Examina beaktar såväl arbetslivets, forskningens som påbyggnadsutbildningens behov. Fakulteten erbjuder mångsidiga möjligheter till biämnesstudier och du kan också inkludera studier utomlands i din examen.

Vid Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten kan du studera förutom på finska även på svenska och engelska.

Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten är en internationell och mångvetenskaplig lärmiljö som producerar forskning av högsta kvalitet. De moderna lokalerna och högklassigt utrustade undervisningslaboratorierna utgör en dynamisk miljö där studenterna kan fördjupa sig i naturvetenskaperna på ett mångsidigt sätt. I undervisningen utnyttjas både den nyaste teknologin och principerna för lärande i små grupper. Studenterna har också möjlighet att delta i fältkurser som ordnas vid universitetets forskningsstationer och forskningsprojekt runtom i världen. Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten har som mål att utbilda experter med mångsidiga teoretiska och metodiska kunskaper för arbetsmarknadens olika sektorer.

Alla studenter har enkelt tillgång till kursböcker, databaser och vetenskapliga publikationer tack vare det centralt belägna campusbiblioteket i Gumtäkt och universitetsbibliotekets elektroniska tjänster.

Som examensstuderande vid Helsingfors universitet har du möjlighet att åka på studentutbyte eller praktik utomlands. Universitetet samarbetar med omkring 500 partneruniversitet av hög kvalitet runtom i världen och varje år åker cirka tusen av våra studenter på antingen utbyte eller utlandspraktik. En period utomlands ger dig

 • ett internationellt tillägg i din examen och internationellt kunnande inom ditt eget område. Ett välplanerat utbyte gör ditt kunnande mer mångsidigt och unikt!
 • ett nytt perspektiv på världen. Du lär känna dig själv bättre och utvecklar dina språkfärdigheter.
 • kunskap om landets kultur. Du lär dig om kulturen på ett nytt sätt, träffar nya människor och får ett utmärkt tillfälle att knyta internationella kontakter inom ditt område.

Ytterligare information om studier utomlands: guide.student.helsinki.fi/sv/studera-utomlands

Vid Helsingfors universitet strävar vi till att universitetet är en tillgänglig lärmiljö och att alla har en möjlighet att avlägga de studier de vill.

Ifall du på grund av sjukdom, funktionshinder eller inlärningssvårigheter behöver specialarrangemang i dina studier eller vid tentamenstillfällen, är det bra om du diskuterar behovet av specialarrangemang med fakulteten redan i början av dina studier eller då behovet uppstår.

I allmänhet kommer man överens om de praktiska arrangemangen i samband med undervisningen, diskutera modigt med dina lärare.

Specialarrangemang i studier, det vill säga individuellt stöd för lärandet, betyder till exempel att du kan få extra tid att slutföra uppgifter eller tentamina, studiematerial som kan ges i elektronisk form i förväg, undervisningsutrymmenas hinderslöshet och alternativa sätt att avlägga studier.

Om du vill ha mer information om specialarrangemangen kan du kontakta studentservicen på adressen specialneeds@helsinki.fi. Du kan också ansöka om specialarrangemang vid urvalsproven.

Åt universitetsstuderande erbjuds tjänster och förmåner gällande bland annat boende, mat, hälsovård, välmående och motion. Inom Helsingfors universitets studentkår (HUS) finns över 250 olika studentföreningar där var och en kan hitta sitt eget intresseområde och gemenskap. Mer information hittar du på Instruktioner för studerande.