Ansökningsinfo

Magisteransökan, magisterprogrammet i samhällsvetenskaper (undervisning på svenska), politices magister (2 år)

Information om utbildningsprogrammet
Ansökan
Högskolornas gemensamma ansökan våren 2019
Ansökningstid
20.3.2019, 08:003.4.2019, 15:00
Nybörjarplatser (av vilka för förstagångssökande)
20 (0)

Ansökningsbehörighet

Du kan ansöka om du uppfyller följande tre krav:

 1. Du har avlagt lägre (också yrkeshögskola) eller högre högskoleexamen eller påbyggnadsexamen i Finland eller utomlands senast 31.7.2019.
 2. Du har genomfört eller kommer att genomföra de lämpliga studier som krävs för magisterprogrammet senast 3.4.2019. Läs mer nedan om vilka studier som lämpar sig för magisterprogrammet.
 3. Du ska ha tillräckliga kunskaper i svenska. Läs mer om hur du visar dina språkkunskaper under ”Behövliga bilagor”.

Om du för närvarande är eller tidigare har varit examensstuderande vid Helsingfors universitet, läs de specialanvisningar som gäller dig.

Om du har flyktingstatus eller motsvarande status, läs de anvisningar som gäller dig.

Val av studieinriktning

Till magisterprogrammet i samhällsvetenskaper kan antas högst 20 nya studerande och det finns fem studieinriktningar i magisterprogrammet. Du kan söka till endast en studieinriktning inom magisterprogrammet. Du ska ange på ansökningsblanketten vilken inriktning du söker till.

Studieinriktningar inom magisterprogrammet:

 • Journalistik och kommunikation (4 nya studerande)
 • Socialpsykologi (4 nya studerande)
 • Socialt arbete (4 nya studerande)
 • Sociologi (4 nya studerande)
 • Statskunskap (4 nya studerande)

Om någon av magisterprogrammets studieinriktningar inte uppnår maximiantalet studerande kan magisterprogrammet inom ramen för sina resurser anta fler studerande än det angivna maximiantalet till de andra studieinriktningarna i programmet, så att det totala maximiantalet studerande uppnås.

Antagningsförfarande

Den som ansöker till magisterprogrammet i samhällsvetenskaper ska ha tillräckliga tidigare studier som lämpar sig för den studieinriktning sökanden har valt inom magisterprogrammet. De behörighetsgrundande studierna som ingår i examen eller som genomförts utöver examen ska till innehållet och prestationsnivån vara lämpliga för magisterprogrammet och de ämnesområden som hör till programmet, så att sökanden har tillräckliga kunskaper och färdigheter för magisterstudierna.

Du kan bli antagen bara om du

 • visar din ansökningsbehörighet (se ovan) inom den utsatta tiden
 • fyller i den elektroniska ansökan i tjänsten Studieinfo inom ansökningstiden (20.3.2019 kl. 8:00 –3.4.2019 kl. 15:00 finländsk tid) och lämnar in din ansökan med obligatoriska bilagor inom den utsatta tiden. Läs mera om vad som händer efter att ansökningstiden tar slut.
 • har genomfört minst 35 studiepoäng studier som ger tillräckliga färdigheter för magisterstudier inom något av magisterprogrammets vetenskapsområden eller ett närliggande område (journalistik och kommunikation, socialpsykologi, socialt arbete, sociologi, statskunskap samt tillämpliga närliggande områden) beroende på vilken studieinriktning du söker till.
  • Om du söker till studieinriktningen i socialt arbete måste de avlagda studierna vara ämnesstudier i socialt arbete. Med dessa studier avses dels de ämnesstudier som erbjuds vid kandidatprogrammet i sociala vetenskaper vid Helsingfors universitet, inklusive de ämnesstudier som ingår i studieinriktningen för socialt arbete (se t.ex. Öppna universitetet sosiaalitieteiden opinnot II tarjontaa ja sosiaalityön opintosuuntakohtaisia opintoja), eller motsvarande, vid andra universitet avlagda ämnesstudier i socialt arbete.
 • har genomfört minst 15 studiepoäng som ger tillräckliga kunskaper och färdigheter i metodik för studier på magisternivå.

Observera att även om den examen som ligger till grund för ansökan inte är klar inom ansökningstiden, ska du ha genomfört ett tillräckligt antal lämpliga studier före 3.4.2019.

Studiernas lämplighet och tillräcklighet bedöms i samband med antagningen. De tidigare studiernas lämplighet bedöms inte på förhand.

Faktorer som påverkar antagningen

 • de tidigare studiernas lämplighet för magisterprogrammets studieinriktning
 • studieframgången
 • din motivation
 • förmågan att producera vetenskaplig text

Alla ansökningar poängsätts och den som får tillräckligt många poäng blir antagen.

Resultatet av antagningen

Resultatet av antagningen meddelas senast 28.6.2019. Observera bestämmelsen om en enda studieplats om du söker till flera utbildningar på våren 2019.

Studierätt

Om du blir antagen får du rätt att avlägga politices magisterexamen vid magisterprogrammet i samhällsvetenskaper.

Av antagna sökande kan i enskilda fall förutsättas kompletterande studier motsvarande högst 30 studiepoäng. De kompletterande studierna inkluderas inte i den högre högskoleexamen. Av sökande som antagits till magisterstudier som ger socialarbetarbehörighet kan krävas mer omfattande kompletterande studier. Eventuella kompletterande studier meddelas i antagningsbrevet.

Statistik

Här kan du se ansökningsstatistiken.

Obligatoriska bilagor

Till ansökan bifogas följande dokument enligt nedanstående instruktioner:

 • kopia av examensbeviset
 • kopia av officiellt studieutdrag
 • intyg över språkkunskaper
 • eventuella officiella översättningar (finska, svenska, engelska)
 • Diploma Supplement (om en sådan bilaga finns tillgänglig)
 • ett motivationsbrev som skrivs på ansökningsblanketten
 • en kort vetenskaplig text som skrivs in på ansökningsblanketten.

1) Läs noggrant anvisningarna om vilka bilagor som krävs.

2) Se anvisningarna om hur man visar sina språkkunskaper.

3) Om den examen som ligger till grund för ansökan inte är klar, behöver du inte lämna in examensbeviset i ansökningsskedet. Om du blir antagen är beslutet i så fall villkorligt. I antagningsbrevet får du anvisningar om hur du ska lämna in det slutliga examensbeviset. OBS! Det slutliga examensbeviset ska lämnas in senast 14.8.2019!

Ska lämnas in senast 10.4.2019, 15:00
Adress
Helsingfors universitets ansökningsservice
PB 24
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Gäller studieinriktningen i socialt arbete:

Begränsningar som gäller antagning som studerande och förutsättning för studierna

För att främja minderårigas säkerhet och patient- och kundsäkerheten infördes begränsningar i antagningen som studerande från och med 2012. Begränsningarna gäller följande områden: medicin, odontologi, logopedi, psykologi, farmaci samt socialt arbete och lärarutbildningen. På dessa områden gäller att den som antas som studerande i fråga om hälsotillstånd och funktionsförmåga måste kunna genomföra praktiska uppgifter och praktik som ingår i studierna.

En omständighet i anslutning till hälsotillståndet eller funktionsförmågan är inte ett hinder för antagning som studerande om det kan undanröjas med rimliga åtgärder, t.ex. specialarrangemang. Avsikten är inte att i onödan begränsa handikappades eller fysiskt eller psykiskt funktionsnedsatta personers möjligheter till utbildning. Begränsningarna tillämpas endast i fall där det är uppenbart att den sökande p.g.a. sitt hälsotillstånd eller sin funktionsförmåga inte kan delta i utbildningen. Också en tidigare indragning av studierätten kan vara ett hinder för antagning som studerande. Därför ska den som ansöker om att bli antagen informera universitetet om ett sådant beslut redan i samband med ansökan. Om en studerande i ansökningsskedet har undanhållit ett beslut om indragning av studierätt som skulle ha kunnat hindra hans eller hennes antagning, kan universitetet annullera studierätten.

Narkotikatest under studietiden och utdrag ur straffregistret

En studerande kan i vissa mycket begränsade fall åläggas att visa upp ett intyg över narkotikatest. Detta kommer i fråga närmast i situationer där testning är nödvändigt för att utreda den studerandes funktionsförmåga, och i situationer som uppfyller vissa andra villkor som anges i lagen.

Studerande som antas 2012 eller senare kan för bedömning av studieförmågan också åläggas att visa upp ett utdrag ur straffregistret. Endast studerande som under praktik som ingår i studierna eller i samband med andra uppgifter förutsätts arbeta med minderåriga kan åläggas att visa upp ett utdrag ur straffregistret. Begäran om utdrag framställs innan praktiken eller uppgifterna börjar. För främjande av minderårigas säkerhet är det nödvändigt att veta att en studerande som kommer att göra praktik inte har anteckningar i straffregistret om vissa grova brott (sexualbrott, grovt brott mot liv eller hälsa, grovt rån och narkotikabrott).

Helsingfors universitets ansökningsservice
PB 3
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Telefon: 02941 24140