Ansökan
Högskolornas gemensamma ansökan våren 2018
Ansökningstid
14.3.2018, 08:0028.3.2018, 15:00
Nybörjarplatser (av vilka för förstagångssökande)
20 (0)

Studierätt

Om du blir antagen får du rätt att avlägga politices magisterexamen vid magisterprogrammet i samhällsvetenskaper.

Du kan söka till endast en av magisterprogrammets studieinriktningar (journalistik och kommunikation, socialpsykologi, socialt arbete, sociologi eller statskunskap) och du ska meddela den önskade inriktningen på ansökningsblanketten.

Sammanlagt högst 20 nya studerande kan antas till magisterprogrammet: högst 4 till studieinriktningen journalistik och kommunikation, högst 4 till studieinriktningen socialpsykologi, högst 4 till studieinriktningen socialt arbete, högst 4 till studieinriktningen sociologi och högst 4 till studieinriktningen statskunskap.

Minimikrav för antagning

Du kan bli antagen bara om

 • du är ansökningsbehörig
 • kan visa din ansökningsbehörighet inom den utsatta tiden
 • lämnar in ansökan och de nödvändiga bilagorna inom den utsatta tiden
 • har en lämplig examen och har genomfört de studier som krävs

Läs mer om ansökningsbehörighet i avsnittet ”Ansökningsbehörighet” och om bilagorna under ”Behövliga bilagor”.

Antagningsförfarande

Om du inte uppfyller de ovan nämnda minimikraven för antagning kan du inte antas. Om du uppfyller kraven beror din antagning på hur väl du klarar dig i en akademisk bedömning av omfattningen, kvaliteten och vitsordsnivån på de tidigare studier som är lämpliga för programmets studieinriktning som du söker till.

Du måste ha minst lägre högskoleexamen och en tillräcklig mängd studier inom magisterprogrammets vetenskapsområde. De behörighetsgrundande studierna som ingår i examen eller som genomförts utöver examen ska till innehållet och prestationsnivån vara lämpliga för magisterprogrammet i samhällsvetenskaper och de ämnesområden som hör till programmet, så att sökanden har tillräckliga kunskaper och färdigheter för magisterstudierna. Studiernas lämplighet och tillräcklighet bedöms i samband med antagningen.

De som ansöker till magisterprogrammet i samhällsvetenskaper ska ha minst 35 studiepoäng som ger tillräckliga kunskaper för studier på magisternivå inom det vetenskapsområde (journalistik och kommunikation, socialpsykologi, socialt arbete, sociologi eller statskunskap) inom magisterprogrammet som du söker till eller inom ett närliggande område. Om du söker till studieinriktningen för socialt arbete ska de tidigare studierna vara studier i socialt arbete. Vidare ska sökanden ha genomfört minst 15 studiepoäng som ger tillräckliga kunskaper och färdigheter i metodik för studier på magisternivå.

Av antagna sökande kan i enskilda fall förutsättas kompletterande studier motsvarande högst 30 studiepoäng. Kompletterande studier inkluderas inte i högre högskoleexamen. Av sökande som antagits till magisterstudier som ger socialarbetarbehörighet kan krävas mer omfattande kompletterande studier. Eventuella kompletterande studier meddelas i antagningsbrevet.

Faktorer som påverkar antagningen:

 • hur väl de studier som ger dig behörighet att ansöka till programmet lämpar sig med tanke på den studieinriktning som du söker till
 • studieframgången
 • ett motivationsbrev
 • sammandraget av din kandidatavhandling eller ett annat skriftligt arbete som ingår i den lägre högskoleexamen
 • behovet av kompletterande studier ska vara så litet som möjligt

Faktorerna som påverkar urvalet bedöms och poängsätts enligt följande.

Sammanlagt kan man få högst 30 poäng. Den sökande måste få minst 17 poäng för att beaktas i antagningen, men minimiantalet poäng betyder inte nödvändigtvis att man får en studieplats.

Om den sökande inte får de minimipoäng som krävs i ett visst kriterium, bedöms inte följande kriterium.

Om två eller fler sökande får samma poängtal avgörs de sökandes ordningsföljd i första hand utifrån de lämpliga studierna, i andra hand utifrån studieframgången, i tredje hand utifrån motivationsbrevet och i fjärde hand utifrån sammandraget av din kandidatavhandling eller ett annat skriftligt arbete som ingår i den lägre högskoleexamen som ger dig behörighet att ansöka till programmet. Som femte kriterium kan användas minsta möjliga mängden kompletterande studier.

Antalet nybörjarplatser är begränsat, så även om den sökande uppfyller antagningskraven är det inte nödvändigtvis tillräckligt för att få en studieplats, eftersom nivån på kriterierna för antagning beror på sökandenas antal och nivå. Sökande kan placeras på reservplatser. Om en antagen studerande inte tar emot den erbjudna studieplatsen, kan platsen erbjudas till en sökande på reservplats.

Universitetet gör ingen förhandsbedömning av de tidigare studiernas lämplighet.

Läs mera om vad som händer efter att ansökningstiden tar slut.

Resultatet av antagningen

Resultatet av antagningen meddelas senast 28.6.2018. Observera bestämmelsen om en enda studieplatsen om du söker till flera utbildningar på våren 2018.  

Statistik

Här kan du se ansökningsstatistiken.

Du kan ansöka om du uppfyller följande tre krav:

 1. Du har avlagt senast 31.7.2018 lägre (också yrkeshögskola) eller högre högskoleexamen eller påbyggnadsexamen i Finland eller utomlands. Närmare anvisningar finns under punkten "Behövliga bilagor".
 2. Du har genomfört de studier som krävs för utbildningsprogrammet senast 28.3.2018. Närmare anvisningar finns under punkten ”Antagningsgrunder” och ”Behövliga bilagor”.
 3. Du visar att du behärskar svenska på det sätt som anges i rektors beslut HY/219/00.00.06.00/2017. Närmare anvisningar finns under punkten "Behövliga bilagor".

Studierna som ansökningsbehörigheten grundar sig på ska vara slutförda vid ansökningstidens utgång 28.3.2018. Studierna som ansökningsbehörigheten grundar sig på får inte vara äldre än tio år när ansökningstiden går ut.

Om du för närvarande är eller tidigare har varit examensstuderande vid Helsingfors universitet ska du beakta följande regler.

Om du har en flyktingstatus eller motsvarande status och inte kan visa din högskolebehörighet med dokument kan du ändå ansöka om en studieplats vid Helsingfors universitet.

Obligatoriska bilagor

Till ansökan bifogas följande dokument enligt nedanstående instruktioner:

1)      Se anvisningarna om hur man lämnar in bilagor.

2)      Beakta att för vissa länder gäller särskilda krav på vilka dokument som ska lämnas in. Se anvisningarna för de olika länderna.

3)      Du ska visa dina språkkunskaper i svenska. Se anvisningarna om hur man visar sina språkkunskaper.

4)      Om den examen som ligger till grund för ansökan inte är klar, behöver du inte lämna in examensbeviset i ansökningsskedet. Om du blir antagen är beslutet i så fall villkorligt och du får anvisningar om hur du ska lämna in det slutliga examensbeviset i antagningsbrevet. OBS! Det slutliga examensbeviset ska lämnas in senast 14.8.2018!

Ska lämnas in senast 13.4.2018, 15:00
Adress
Helsingfors universitets ansökningsservice
PB 24
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Gäller studieinriktningen i socialt arbete:

Begränsningar som gäller antagning som studerande och förutsättning för studierna

För att främja minderårigas säkerhet och patient- och kundsäkerheten infördes begränsningar i antagningen som studerande från och med 2012. Begränsningarna gäller följande områden: medicin, odontologi, logopedi, psykologi, farmaci samt socialt arbete och lärarutbildningen. På dessa områden gäller att den som antas som studerande i fråga om hälsotillstånd och funktionsförmåga måste kunna genomföra praktiska uppgifter och praktik som ingår i studierna.

En omständighet i anslutning till hälsotillståndet eller funktionsförmågan är inte ett hinder för antagning som studerande om det kan undanröjas med rimliga åtgärder, t.ex. specialarrangemang. Avsikten är inte att i onödan begränsa handikappades eller fysiskt eller psykiskt funktionsnedsatta personers möjligheter till utbildning. Begränsningarna tillämpas endast i fall där det är uppenbart att den sökande p.g.a. sitt hälsotillstånd eller sin funktionsförmåga inte kan delta i utbildningen. Också en tidigare indragning av studierätten kan vara ett hinder för antagning som studerande. Därför ska den som ansöker om att bli antagen informera universitetet om ett sådant beslut redan i samband med ansökan. Om en studerande i ansökningsskedet har undanhållit ett beslut om indragning av studierätt som skulle ha kunnat hindra hans eller hennes antagning, kan universitetet annullera studierätten.

Narkotikatest under studietiden och utdrag ur straffregistret

En studerande kan i vissa mycket begränsade fall åläggas att visa upp ett intyg över narkotikatest. Detta kommer i fråga närmast i situationer där testning är nödvändigt för att utreda den studerandes funktionsförmåga, och i situationer som uppfyller vissa andra villkor som anges i lagen.

Studerande som antas 2012 eller senare kan för bedömning av studieförmågan också åläggas att visa upp ett utdrag ur straffregistret. Endast studerande som under praktik som ingår i studierna eller i samband med andra uppgifter förutsätts arbeta med minderåriga kan åläggas att visa upp ett utdrag ur straffregistret. Begäran om utdrag framställs innan praktiken eller uppgifterna börjar. För främjande av minderårigas säkerhet är det nödvändigt att veta att en studerande som kommer att göra praktik inte har anteckningar i straffregistret om vissa grova brott (sexualbrott, grovt brott mot liv eller hälsa, grovt rån och narkotikabrott).

Helsingfors universitets ansökningsservice
PB 3
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Telefon: 02941 24140