Ansökningsinfo

Magisteransökan, magisterprogrammet i rättsvetenskap (undervisning på svenska), juris magister (2 år)

Information om utbildningsprogrammet
Ansökan
Högskolornas gemensamma ansökan våren 2019
Ansökningstid
20.3.2019, 08:003.4.2019, 15:00
Nybörjarplatser (av vilka för förstagångssökande)
10 (0)

Ansökningsbehörighet

Du kan söka till magisterprogrammet i rättsvetenskap via det här alternativet om du vill söka i kategorin sökande med kunskaper i svenska och du uppfyller följande tre kriterier:

1) Du har genomfört eller kommer före 31.7.2019 att genomföra

 • rättsnotarieexamen vid Åbo Akademi och erhållit studierätt för rättsnotarieexamen år 1996 eller därefter, eller
 • en utländsk utbildning som motsvarar rättsnotarieexamen och som i landet i fråga ger behörighet för motsvarande högskolestudier. En utländsk utbildning som motsvarar rättsnotarieexamen anses vara en utländsk högskoleexamen i juridik som till nivå, omfattning och innehåll motsvarar rättsnotarieexamen, och som liksom rättsnotarieexamen är en del av utbildning som leder till reglerade juridiska yrken i landet i fråga.

2) Du har genomfört eller kommer att genomföra de lämpliga studier som krävs för magisterprogrammet senast 3.4.2019. Läs mer nedan om vilka studier som lämpar sig för magisterprogrammet.

3) Du ska ha tillräckliga kunskaper i finska eller svenska. Läs mer om hur du visar dina språkkunskaper under ”Behövliga bilagor”.

Studerandena antas till fakulteten som studerande med kunskaper i svenska.

Observera att du om du har avlagt rättsnotarieexamen vid Åbo universitet, Lapplands universitet eller Östra Finlands universitet måste ansöka som sökande med kunskaper i finska i antagningen till ”Magisteransökan, magisterprogrammet i rättsvetenskap (undervisning på finska), juris magister (2 år)”. Antagningen av sökande med kunskaper i finska och sökande med kunskaper i svenska är alltså två separata antagningar. Du kan inte ansöka samtidigt i båda antagningarna.

Den som har avlagt en utländsk examen som motsvarar rättsnotarieexamen kan söka till magisterprogrammet i rättsvetenskap antingen som sökande med kunskaper i finska eller sökande med kunskaper i svenska. Om du vill söka i gruppen sökande med kunskaper i finska måste du dock söka i antagningen ”Maisterihaku, oikeustieteen maisterin koulutusohjelma (opetus suomeksi), oikeustieteen maisteri (2 v)”.

Om du för närvarande är eller tidigare har varit examensstuderande vid Helsingfors universitet ska du beakta följande regler.

Om du har flyktingstatus eller motsvarande status, läs de anvisningar som gäller dig.

An­tag­nings­för­fa­ran­de

Du kan bli antagen bara om du

 • visar din ansökningsbehörighet (se ovan) inom den utsatta tiden
 • fyller i den elektroniska ansökan i tjänsten Studieinfo inom ansökningstiden (20.3.2019 kl. 8:00 –3.4.2019 kl. 15:00 finländsk tid) och lämnar in din ansökan med obligatoriska bilagor inom den utsatta tiden. Läs mera om vad som händer efter att ansökningstiden tar slut.
 • har en lämplig examen och har genomfört de studier som krävs. Studiernas lämplighet och tillräcklighet bedöms i samband med antagningen. De tidigare studiernas lämplighet bedöms inte på förhand.

Om du uppfyller kraven beror din antagning på hur väl du klarar dig i en akademisk bedömning av omfattningen, kvaliteten och vitsordsnivån på de tidigare studier som är lämpliga för programmet som du söker till. De sökande rangordnas enligt de antagningsgrunder som fastställts separat för vardera sökandegruppen i separata antagningsköer:

 • Sökande som avlagt rättsnotarieexamen vid Åbo Akademi
 • Sökande som har genomfört en utländsk utbildning som motsvarar rättsnotarieexamen.

Sökande kan placeras på reservplatser. Om en antagen studerande inte tar emot den erbjudna studieplatsen, kan platsen erbjudas till en sökande på reservplats. Reservplatserna är bundna till respektive antagningskö.

För alla antagningar gäller att de studieavsnitt som beaktas i bedömningen av studieframgången ska vara genomförda innan ansökningstiden går ut. En person som ännu inte har slutfört föregående examen kan också ansöka om rätt att avlägga examen.

Sö­kan­de som av­lagt rättsno­ta­ri­e­ex­a­men vid Åbo Aka­de­mi

Av sökande som har avlagt rättsnotarieexamen vid Åbo Akademi antas högst 10 nya studerande. Studerandena antas till fakulteten som studerande med kunskaper i svenska.

Av tio som godkänns antas högst 3 till studier som leder till juris magisterexamen vid utbildningsenheten i Vasa. Du måste anmäla i din ansökan om du söker till Helsingfors eller Vasa. Anmälan är bindande. De som sökt till Helsingfors och de som sökt till Vasa sätts i en gemensam rangordning.

Sökandena antas i rangordning enligt den framgång de uppvisat i sin rättsnotarieexamen. Grunderna för rangordnandet är följande:

 • För dem som avlagt rättsnotarieexamen enligt examensförordningen 86/1996 konverteras vitsorden för de 17 studieperioder som ingår i de fyra ämnesstudiepoolerna till vitsordsskalan 1-5 på så sätt att utmärkta kunskaper ger 5 poäng, goda kunskaper 3 poäng och nöjaktiga kunskaper 2 poäng. Till detta poängtal tilläggs vitsorden för litteraturtentamen i fördjupade studier samt för det skriftliga arbetet, poängsatta på samma sätt. Placeringen i rangordningen är enligt medeltalet; vid jämna poäng avgör vitsordet för det skriftliga arbetet. Ifall också det är detsamma, antas alla studerande vid antagningsgränsen som nått samma poängtal.
 • För dem som avlagt rättsnotarieexamen enligt examensförordningen 794/2004 motsvarar vitsorden 1-5 direkt poängen 1-5. De vitsord som beaktas är vitsorden för de sammanlagt 15 obligatoriska studieperioder som ingår i ämnesstudierna samt vitsorden för övningsuppsats samt rättsnotarieavhandling i den vetenskapliga specialiseringen. Placeringen i rangordningen är enligt medeltalet; vid jämna poäng avgör vitsordet för rättsnotarieavhandlingen. I fall också det är detsamma, antas alla studerande vid antagningsgränsen som nått samma poängtal.

Ifall det i sökandes RN-examen ingår vitsord för studieperioder som avlagts annorstädes och tillgodoräknats vid Åbo Akademi, beaktas dessa vitsord endast i den omfattning som de är konverterade till den vitsordsskala som är i bruk vid Åbo Akademi för RN-examen.

För att bli antagen förutsätts att sökanden har minst medeltal 3,0 samt att vitsordet för det skriftliga arbetet är minst goda kunskaper (examen enligt förordning 86/1996) eller att vitsordet för RN-avhandlingen är minst 3 (examen enligt förordning 794/2004). Vitsordet för det skriftliga arbetet räknas med i medeltalet.

Ledningsgruppen för utbildningsprogrammet för juris magisterexamen fattar vid behov beslut angående tillämpande av urvalsgrunder i fall de ovanstående bestämmelserna behöver förtydligas eller kompletteras.

Sö­kan­de som har ge­nom­fört en ut­ländsk ut­bild­ning som mot­sva­rar rättsno­ta­ri­e­ex­a­men

Av sökande som har avlagt en utländsk examen som motsvarar rättsnotarieexamen antas högst 12 nya studerande, dock så att det antas sammanlagt högst 12 sökande med kunskaper i finska och sökande med kunskaper i svenska från denna grupp av sökande. Kvoten med 12 nybörjarplatser är alltså gemensam för antagningen ”Magisteransökan, utbildningsprogrammet i rättsvetenskap (undervisning på finska), juris magister (2 år)” och antagningen ”Magisteransökan, magisterprogrammet i rättsvetenskap (undervisning på svenska), juris magister (2 år)”.

Av 12 som godkänns antas högst 3 till studier som leder till juris magisterexamen vid utbildningsenheten i Vasa. Du måste anmäla i din ansökan om du söker till Helsingfors eller Vasa. Anmälan är bindande. De som sökt till Helsingfors och de som sökt till Vasa sätts i en gemensam rangordning.

Om det i kvoten för sökande som har avlagt en utländsk examen motsvarande rättsnotarieexamen finns under 12 valbara nya studerande, kan de nybörjarplatser som inte blivit fyllda istället flyttas till kvoten för dem som har avlagt rättsnotarieexamen vid Åbo universitet, Lapplands universitet eller Östra Finlands universitet. På detta sätt höjs kvoten för dem som avlagt rättsnotarieexamen vid Åbo, Lapplands eller Östra Finlands universitet med motsvarande antal ofyllda nybörjarplatser.

I denna kvot kan den sökande välja att söka till fakulteten som sökande med kunskaper i finska eller svenska.

Antagningen av studerande baserar sig på en helhetsbedömning av ansökningarna. Vid antagningen av studerande fästs särskild uppmärksamhet vid den sökandes studier i den tidigare examen och/eller studierna som ligger till grund för ansökan till nivå, kvalitet och innehåll är lämpliga och ändamålsenliga för utbildningsprogrammet, så att studierna bildar en så god grund för studierna i magisterprogrammet i rättsvetenskap som möjligt.

Antagningen baserar sig i första hand på de tidigare studiernas innehåll, examens kvalitet, studieframgången och den sökandes motivationsbrev. Också den sökandes arbetserfarenhet kan beaktas i antagningen.

Eftersom antagningen baserar sig på en helhetsbedömning av ansökningarna, bestäms kriterierna i sista hand av de sökandes antal och ansökningarnas nivå. Det innebär att även om en sökande uppfyller alla ovan nämnda kriterier, räcker det nödvändigtvis inte till för att få en studieplats.

Den som antas kan åläggas att genomföra kompletterande studier till en omfattning som motsvarar ett års studier för att inhämta de färdigheter som behövs i utbildningen.

Resultatet av antagningen

Resultatet av antagningen meddelas senast 28.6.2019. Observera bestämmelsen om en enda studieplats om du söker till flera utbildningar på våren 2019.

Studierätt

Om du blir antagen får du rätt att avlägga juris magisterexamen i magisterprogrammet i rättsvetenskap.

Statistik

Här kan du se ansökningsstatistiken.

Behövliga bilagor: sökande som avlagt rättsnotarieexamen vid Åbo Akademi

Till ansökan bifogas följande dokument:

 • Kopia av examensbeviset: rättsnotarieexamen vid Åbo Akademi (på svenska)
 • Studieprestationsutdrag för rättsnotarieexamen (på svenska)

1) Läs noggrant anvisningarna om vilka bilagor som krävs.

2) Se anvisningarna om hur man visar sina språkkunskaper.

3) Om den examen som ligger till grund för ansökan inte är klar, behöver du inte lämna in examensbeviset i ansökningsskedet. Om du blir antagen är beslutet i så fall villkorligt. I antagningsbrevet får du anvisningar om hur du ska lämna in det slutliga examensbeviset. OBS! Det slutliga examensbeviset ska lämnas in senast 14.8.2019!

Ska lämnas in senast 10.4.2019, 15:00
Adress
Helsingfors universitets ansökningsservice
PB 24
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Behövliga bilagor: sökande som har genomfört en utländsk utbildning som motsvarar rättsnotarieexamen

Till ansökan bifogas följande dokument:

 • Officiellt bestyrkt kopia av examensbeviset: en utländsk utbildning som motsvarar rättsnotarieexamen och som i landet i fråga ger behörighet för motsvarande högskolestudier.
 • Ett dokument som visar att din examen uppfyller kriterierna. En utländsk utbildning som motsvarar rättsnotarieexamen anses vara en utländsk högskoleexamen i juridik som till nivå, omfattning och innehåll motsvarar rättsnotarieexamen, och som liksom rättsnotarieexamen är en del av utbildning som leder till reglerade juridiska yrken i landet i fråga. Som intyg godkänns t.ex. ett intyg utfärdat av läroanstalten eller en behörig statlig myndighet över att den högskoleexamen som ligger till grund för den sökandes ansökan ger behörighet för reglerade juridiska yrken i landet i fråga eller liksom rättsnotarieexamen är en del av utbildning som leder till reglerade juridiska yrken i landet i fråga. Som intyg godkänns också någon annan tillförlitlig redogörelse för att kriterierna uppfylls.
 • Ett officiellt studieutdrag gällande ovannämnda examen.
 • Ett intyg över språkkunskaper i svenska
 • eventuella officiella översättningar (finska, svenska, engelska)
 • Diploma Supplement (om en sådan bilaga finns tillgänglig)
 • Sådana bilagor som enligt den sökandes eget övervägande kan vara till fördel för honom eller henne i helhetsbedömningen. I helhetsbedömningen tas i beaktande innehållet i de tidigare studierna, examens kvalitet, studieframgång och arbetserfarenhet. Om du vet att forskningen och undervisningen vid din läroanstalt har bedömts av en oberoende part, så kan du bifoga en länk till bedömningsrapporten på ansökningsblanketten. Du kan också bifoga rapporten till ansökningsservice tillsammans med övriga bilagor.
 • Ifall du förutom den examen som ligger till grund för din ansökan också har andra högskoleexamina eller andra tidigare studier i juridiksom du önskar ska tas i beaktande i bedömningen, skicka officiellt bestyrkta kopior också av dessa examensbevis och studieutdrag.
 • Motivationsbrev. Motivationsbrevet skrivs direkt på ansökningsblanketten. Mer information om skrivandet av motivationsbrev på denna sida.

1) Läs noggrant anvisningarna om vilka bilagor som krävs.

2) Se anvisningarna om hur man visar sina språkkunskaper.

3) Om den examen som ligger till grund för ansökan inte är klar, behöver du inte lämna in examensbeviset i ansökningsskedet. Om du blir antagen är beslutet i så fall villkorligt. I antagningsbrevet får du anvisningar om hur du ska lämna in det slutliga examensbeviset. OBS! Det slutliga examensbeviset ska lämnas in senast 14.8.2019!

Ska lämnas in senast 10.4.2019, 15:00
Adress
Helsingfors universitets ansökningsservice
PB 24
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Helsingfors universitets ansökningsservice
PB 3
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Telefon: +358 2941 24140