Ansökan
Högskolornas gemensamma ansökan våren 2018
Ansökningstid
14.3.2018, 08:0028.3.2018, 15:00
Nybörjarplatser (av vilka för förstagångssökande)
1 (0)

An­tag­nings­grun­der­na

Du kan ansöka till studieinriktningen för allmän pedagogik och vuxenpedagogik (svenskspråkig) inom magisterprogrammet i pedagogik om du har genomfört minst lägre högskoleexamen och grund- och ämnesstudierna i pedagogik. Sökande som blir antagna får rätt att avlägga pedagogie magisterexamen.

Till studieinriktningen för allmän pedagogik och vuxenpedagogik inom magisterprogrammet i pedagogik antas högst 1 ny studerande.

Om du för närvarande är eller tidigare har varit examensstuderande vid Helsingfors universitet ska du beakta följande regler.

Om du har en flyktingstatus eller motsvarande status och inte kan visa din högskolebehörighet med dokument kan du ändå ansöka om en studieplats vid Helsingfors universitet.

Minimikrav för antagning

Du kan antas endast om följande behörighetskrav uppfylls:

  • Du har avlagt lägre (också yrkeshögskola) eller högre högskoleexamen eller påbyggnadsexamen före 31.7.2018. Närmare anvisningar finns under punkten "Behövliga bilagor".
  • Du har genomfört grund- och ämnesstudierna (60 sp/35 sv) i pedagogik/vuxenpedagogik med minst vitsordet god (3 på skalan 1–5, tidigare goda kunskaper) före 28.3.2018. De studierna måste vara genomförda innan ansökningstiden 28.3.2018 går ut och de ska vara registrerade i studiehelheter. Enskilda genomförda studieavsnitt som ingår i studiehelheterna räcker inte.
  • Du visar senast att du behärskar svenska på det sätt som anges i rektors beslut HY/219/00.00.06.00/2017. Närmare anvisningar finns under punkten "Behövliga bilagor".
  • Du lämnar in ansökan med eventuella bilagor inom den utsatta tiden.

Antagningsförfarande

Om du inte uppfyller de ovan nämnda minimikraven för antagning kan du inte antas. Om du uppfyller minimikraven för antagning, beror antagningsresultatet på det viktade medeltalet för dina grund- och ämnesstudier i pedagogik.

Sökande som uppfyller minimikraven rangordnas enligt det viktade medeltalet för grund- och ämnesstudier i pedagogik och de med högsta medeltal antas. Om två sökande har samma medeltal bestäms rangordningen utgående från medeltalet för de ämnesstudier i pedagogik som krävs för antagning. Om det ännu efter tillämpningen av dessa kriterier finns flera sökande med samma poängtal på gränsen till antagning, så antas alla med samma poäng.

Läs mera om vad som händer efter att ansökningstiden tar slut.

Re­sul­ta­tet av an­tag­ning­en

Resultatet av antagningen meddelas senast 28.6.2018. Observera bestämmelsen om en enda studieplatsen om du söker till flera utbildningar på våren 2018.  

Universitetet kan förutsätta att den som antas genomför kompletterande studier, i regel högst 30 studiepoäng, för att inhämta de färdigheter som behövs i utbildningen. De kompletterande studierna kan inte inkluderas i examen. Om eventuella kompletterande studier meddelas i samband med antagningsbrevet.

Sta­tistik

Här kan du se antagningsstatistiken.

Obligatoriska bilagor

Till ansökan bifogas följande dokument enligt nedanstående instruktioner:

  • en officiellt bestyrkt kopia av examensbeviset
  • ett officiellt studieutdrag
  • intyg över språkkunskaper
  • officiella översättningar

1)      Se anvisningarna om hur man lämnar in bilagor.

2)      Beakta att för vissa länder gäller särskilda krav på vilka dokument som ska lämnas in. Se anvisningarna för de olika länderna.

3)      Du ska visa dina språkkunskaper i svenska. Se anvisningarna om hur man visar sina språkkunskaper.

4)      Om den examen som ligger till grund för ansökan inte är klar, behöver du inte lämna in examensbeviset i ansökningsskedet. Om du blir antagen är beslutet i så fall villkorligt och du får anvisningar om hur du ska lämna in det slutliga examensbeviset i antagningsbrevet. OBS! Det slutliga examensbeviset ska lämnas in senast 14.8.2018!

Ska lämnas in senast 13.4.2018, 15:00
Adress
Helsingfors universitets ansökningsservice
PB 24
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Helsingfors universitets ansökningsservice
PB 3
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Telefon: 02941 24140