Ansökningsinfo

Magisteransökan, magisterprogrammet i pedagogik: allmän och vuxenpedagogik (undervisning på svenska), pedagogie magister (2 år)

Information om utbildningsprogrammet
Ansökan
Högskolornas gemensamma ansökan våren 2019
Ansökningstid
20.3.2019, 08:003.4.2019, 15:00
Nybörjarplatser (av vilka för förstagångssökande)
1 (0)

Ansökningsbehörighet

Du kan söka om du uppfyller följande tre villkor:

 1. Du har avlagt eller kommer att avlägga lägre eller högre högskoleexamen (också yrkeshögskola) eller påbyggnadsexamen i Finland eller utomlands senast 31.7.2019.
 2. Du har genomfört eller kommer att genomföra de lämpliga studier som krävs för magisterprogrammetsenast 3.4.2019. Läs mer nedan om vilka studier som lämpar sig för magisterprogrammet.
 3. Du ska ha tillräckliga språkkunskaperi svenska. Läs mer om hur du visar dina språkkunskaper under ”Obligatoriska bilagor”.

Om du för närvarande är eller tidigare har varit examensstuderande vid Helsingfors universitet, läs de specialanvisningar som gäller dig.

Om du har flyktingstatus eller motsvarande status, läs de anvisningar som gäller dig.

Antagningsförfarande

Du kan bli antagen bara om du

 • visar din ansökningsbehörighet (se ovan) inom den utsatta tiden.
 • fyller i den elektroniska ansökan i tjänsten Studieinfo inom ansökningstiden (20.3.2019 kl. 8:00 – 3.4.2019 kl. 15:00 finländsk tid) och lämnar in din ansökan med obligatoriska bilagor inom den utsatta tiden. Läs mera om vad som händer efter att ansökningstiden tar slut.
 • Du har genomfört grund- och ämnesstudierna (60 sp/35 sv) i pedagogik/vuxenpedagogik med minst vitsordet god (3 på skalan 1–5, tidigare goda kunskaper) före 3.4.2019. De studierna måste vara genomförda innan ansökningstiden 3.4.2019 går ut och de ska vara registrerade i studiehelheter. Enskilda genomförda studieavsnitt som ingår i studiehelheterna räcker inte.

Observera att även om den examen som ligger till grund för ansökan inte är klar inom ansökningstiden (Ansökningsbehörighet, villkor 1), ska du ha genomfört ett tillräckligt antal lämpliga studier senast 3.4.2019 (Ansökningsbehörighet, villkor 2).

Studiernas lämplighet och omfattning bedöms i samband med antagningen. Studiernas lämplighet bedöms inte på förhand.

Faktorer som påverkar antagningen

Om du uppfyller minimikraven för antagning, beror antagningsresultatet på det viktade medeltalet för dina grund- och ämnesstudier i pedagogik.

Sökande som uppfyller minimikraven rangordnas enligt det viktade medeltalet för grund- och ämnesstudier i pedagogik och de med högsta medeltal antas. Om två sökande har samma medeltal bestäms rangordningen utgående från medeltalet för de ämnesstudier i pedagogik som krävs för antagning. Om det ännu efter tillämpningen av dessa kriterier finns flera sökande med samma poängtal på gränsen till antagning, så antas alla med samma poäng.

Resultatet av antagningen

Till studieinriktningen för allmän pedagogik och vuxenpedagogik inom magisterprogrammet i pedagogik antas högst 1 ny studerande.

Resultatet av antagningen meddelas senast 28.6.2019. Observera bestämmelsen om en enda studieplats om du söker till flera utbildningar på våren 2019.

Studierätt

Till studieinriktningen för allmän Sökande som blir antagna får rätt att avlägga pedagogie magisterexamen.

Statistik

Här kan du se statistik över antagningarna.

Obligatoriska bilagor

Till ansökan bifogas följande dokument enligt nedanstående instruktioner:

 • en kopia av examensbeviset
 • en kopia av ett officiellt studieutdrag
 • Diploma Supplement (om en sådan bilaga finns tillgänglig)
 • intyg över språkkunskaper
 • eventuella officiella översättningar

1) Läs noggrant anvisningarna om hur man lämnar in bilagor.
2) Se anvisningarna om hur man visar sina språkkunskaper.
3) Om den examen som ligger till grund för ansökan inte är klar, behöver du inte lämna in examensbeviset i ansökningsskedet. Om du blir antagen är beslutet i så fall villkorligt. I antagningsbrevet får du anvisningar om hur du ska lämna in det slutliga examensbeviset. OBS! Det slutliga examensbeviset ska lämnas in senast 14.8.2019!

Ska lämnas in senast 10.4.2019, 15:00
Adress
Helsingfors universitets ansökningsservice
PB 24
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Helsingfors universitets ansökningsservice
PB 3
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Telefon: 02941 24140