Ansökan
Högskolornas gemensamma ansökan våren 2018
Ansökningstid
14.3.2018, 08:0028.3.2018, 15:00
Nybörjarplatser (av vilka för förstagångssökande)
15 (0)

Om du blir antagen får du rätt att avlägga filosofie magisterexamen i magisterprogrammet i kultur och kommunikation. Du ska välja studieinriktningen på ansökningsblanketten.

Minimikrav för antagning

Du kan bli antagen bara om du

 • är behörig att ansöka
 • kan visa din ansökningsbehörighet inom den utsatta tiden
 • lämnar in ansökan och eventuella bilagor inom den utsatta tiden.

Under ”Ansökningsbehörighet” på denna sida redogörs för vad som avses med ansökningsbehörighet och hur man visar ansökningsbehörighet, och under ”Behövliga bilagor” redogörs för vilka bilagor som behövs och hur de lämnas in.

Antagningsförfarande

Om du inte uppfyller de ovan nämnda minimikraven för antagning kan du inte antas. Nedan beskrivs de antagningsgrunder som tillämpas på sökande som uppfyller minimikraven för antagning.

 • Du måste ha genomfört studier i ett med avseende på magisterprogrammet lämpligt område, antingen grund- och ämnesstudierna (minst 60 sp) eller studier på motsvarande nivå och i motsvarande omfattning. Lämpliga ämnen är t.ex. historia, nordisk litteratur, nordiska språk, filosofi och journalistik/kommunikation. Lämpliga studier kan också vara studier som genomförts vid en yrkeshögskola (t.ex. mediekultur, kulturproduktion). Studiernas lämplighet och omfattning bedöms i samband med antagningen. Studiernas lämplighet bedöms inte på förhand. OBS! Du ska ha genomfört dessa studier inom tidsramen som ges under ”Ansökningsbehörighet” (villkor 2.), även om den examen som ligger till grund för ansökan inte skulle vara klar (se ”Ansökningsbehörighet”, villkor 1.).

Alla ansökningar poängsätts och den som får tillräckligt många poäng blir antagen. Antalet poäng påverkas av

 • de tidigare studiernas lämplighet (innehåll och nivå)
 • din studieframgång i de studier som krävs för magisterprogrammet
 • din motivation
 • din förmåga att skriva vetenskaplig text.

Läs mera om vad som händer efter att ansökningstiden tar slut.

Resultatet av antagningen       

Resultatet av antagningen meddelas senast 28.6.2018. Observera bestämmelsen om en enda studieplatsen om du söker till flera utbildningar på våren 2018.

Statistik

Här kan du se statistik över antagningarna.

Du kan söka om du uppfyller följande tre villkor:

 1. Du har avlagt eller kommer att avlägga senast 31.7.2018 lägre (också yrkeshögskola) eller högre högskoleexamen eller påbyggnadsexamen i Finland eller utomlands. Se närmare anvisningar under ”Behövliga bilagor”.
 2. Du har genomfört de studier som ingår i antagningsgrunderna för magisterprogrammet senast 28.3.2018. Se närmare anvisningar under ”Antagningsgrunder” och ”Behövliga bilagor”.
 3. Du visar att du kan svenska, norska eller danska i enlighet med rektors beslut (HY/219/00.00.06.00/2017) och Humanistiska fakultetens fakultetsråds beslut (10.10.2017). Se närmare anvisningar under ”Behövliga bilagor”.

Om du för närvarande är eller tidigare har varit examensstuderande vid Helsingfors universitet, läs de specialanvisningar som gäller dig.

Om du har en flyktingstatus eller motsvarande status och inte kan visa din högskolebehörighet med dokument kan du ändå ansöka om en studieplats vid Helsingfors universitet.

Obligatoriska bilagor

Till ansökan bifogas följande dokument enligt nedanstående instruktioner:

 • en officiellt bestyrkt kopia av examensbeviset
 • ett officiellt studieutdrag
 • intyg över språkkunskaper
 • officiella översättningar
 • ett motivationsbrev som skrivs på ansökningsblanketten
 • en kort vetenskaplig text som skrivs in på ansökningsblanketten.
 • studiehandboken (om du har genomfört studierna som ingår i antagningsgrunderna i utlandet)
 • Diploma Supplement (om den finns tillgänglig).

1) Se anvisningarna om hur man lämnar in bilagor.
2) Beakta att för vissa länder gäller särskilda krav på vilka dokument som ska lämnas in. Se
anvisningarna för de olika länderna.
3) Se anvisningarna om
hur man visar sina språkkunskaper.
4) Om den examen som ligger till grund för ansökan inte är klar, behöver du inte lämna in examensbeviset i ansökningsskedet. Om du blir antagen är beslutet i så fall villkorligt och du får anvisningar om hur du ska lämna in det slutliga examensbeviset i antagningsbrevet. OBS! Det slutliga examensbeviset ska lämnas in senast 14.8.2018!

Ska lämnas in senast 13.4.2018, 15:00
Adress
Helsingfors universitets ansökningsservice
PB 24
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Helsingfors universitets ansökningsservice
PB 3
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Telefon: 02941 24140