Helsingfors universitet – Bland de bästa i världen
Helsingfors universitet, som grundades år 1640, är ett av världens bästa mångvetenskapliga forskningsuniversitet. Helsingfors universitet är ett internationellt vetenskapligt samfund med 40 000 studerande och anställda som verkar på fyra campus i Helsingfors och på 15 andra orter. Den högklassiga forskningen vid universitetet skapar ny kunskap, med vilken man utbildar mångsidiga experter för olika branscher och som utnyttjas i det samhälleliga beslutsfattandet och inom näringslivet.

Helsingfors universitets humanistiska fakultet (https://www.helsinki.fi/sv/humanistiska-fakulteten) är Finlands äldsta enhet för humanistisk forskning och undervisning och har landets största urval av vetenskapsdiscipliner och ämnen. Fakulteten är också en framstående internationell gemenskap för forskning, utbildning och kultur.

Helsingfors universitets humanistiska fakultet söker en

UNIVERSITETSLEKTOR

för tillsvidareanställning med början 1.1.2019. Området för anställningen är teoretisk filosofi. Anställningen har en sex månaders prövotid.

Teoretisk filosofi vid Helsingfors universitet har en stark internationell forskningstradition inom systematisk filosofi. Vetenskapsområdet har två professorer, biträdande professorer och universitetslektorer. Flera forskare och doktorander arbetar inom vetenskapsområdet. Teoretisk filosofi har klarat sig bra i konkurrensen om extern forskningsfinansiering och inom ämnet pågår tre ERC-finansierade projekt.

Universitetslektorn i teoretisk filosofi ger undervisning och handledning på alla nivåer för grundexamen samt inom påbyggnadsstudier. Universitetslektorn ansvarar för flera studieavsnitt inom kandidat- och magisterprogrammen i filosofi. Universitetslektorn deltar aktivt i planeringen och utvecklingen av undervisningen och bedriver även forskning inom sitt område.

Av den som anställs krävs lämplig doktorsexamen, forskningsprofil i teoretiska filosofi, förmåga att meddela högklassig, på forskning baserad undervisning och förmåga att vara handledare för examensarbeten. Universitetslektorn ska undervisa inom minst två områden inom teoretisk filosofi, av vilket det ena är vetenskapsfilosofi.

Vid bedömningen av de sökandes meriter beaktas både vetenskapliga och pedagogiska meriter. Som vetenskapliga meriter beaktas vetenskapliga publikationer och andra forskningsresultat som är av vetenskapligt värde, framgång i att skaffa extern forskningsfinansiering, vetenskapligt arbete utomlands och internationella förtroendeuppdrag. Som pedagogiska meriter beaktas erfarenhet av undervisning, pedagogisk utbildning, förmåga att producera läromedel, andra meriter inom verksamhet som lärare, vid behov ett undervisningsprov och deltagande i utbildningen av doktorander.

Enligt universitetsförordningen krävs att den som utses till universitetslektor behärskar finska språket, som undervisningen till övervägande del ska ges på. Dessutom krävs minst nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i svenska. Arbetet förutsätter också goda kunskaper i engelska och förmåga att undervisa även på engelska. Övriga språkkunskaper ses som meriterande.

Lönen grundar sig på kravnivå 5–7 i lönesystemet för universitetens undervisnings- och forskningspersonal. Dessutom betalas en individuell, prestationsbaserad lönedel.

Följande dokument ska bifogas till ansökan i en enda pdf-fil:
• meritförteckning
• en numrerad publikationsförteckning
• en redogörelse för erfarenheter och meriter som är av betydelse för bedömningen av undervisningsförmågan
• en fritt formulerad, högst tre sidor lång redogörelse för den sökandes vetenskapliga verksamhet (inkl. anskaffning av forskningsfinansiering), av vilken framgår den sökandes specialisering inom området teoretisk filosofi, samt för hur den sökande i fortsättningen kommer att främja sin forskning och vad hen primärt kommer att rikta in sig på inom sin vetenskapliga verksamhet, om hen anställs.

Närmare information om hur man gör en meritförteckning och en publikationsförteckning och hur man presenterar undervisningsmeriter finns på webbplatsen https://www.helsinki.fi/sv/humanistiska-fakulteten/fakultet/instruktione...

Ansökan med bilagor lämnas in i Helsingfors universitets elektroniska ansökningssystem via länken Sök anställningen. Interna sökande som är anställda vid Helsingfors universitet ska lämna in sin ansökan i SAP HR.

Ansökningstiden går ut 24.9.2018.

Ytterligare information ges av ämnesansvariga professorn Gabriel Sandu, tfn 02941 29232, gabriel.sandu(at)helsinki.fi.

Ansökningstiden går ut

24.09.2018 23:59 EEST