Helsingfors universitet är Finlands äldsta och största universitet och utgör en internationell akademisk gemenskap med 40 000 studerande och forskare. På de internationella ran-kinglistorna placerar sig Helsingfors universitet i regel bland de 100 bästa universiteten. Helsingfors universitet söker lösningar på globala utmaningar och skapar nya sätt att tänka som gynnar mänskligheten.

Svenska social- och kommunalhögskolan är en fristående svenskspråkig samhällsvetenskaplig enhet vid Helsingfors universitet med en nordisk och internationell profil. Vi svarar på den nordiska välfärdsmodellens nya utmaningar i en stimulerande och mångveten-skaplig forsknings- och undervisningsmiljö. Undervisningen och forskningen vid högsko¬lan representerar vetenskapsområdena socialt arbete och socialpolitik, journalistik och kommunikation, socialpsykologi, statskunskap med förvaltning, sociologi och rättsvetenskap. Högskolan, som är belägen på universitetets Centrumcampus, är med sina ca 450 studerande och sin personal på ca 60 personer, universitetets största svenskspråkiga enhet.

Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet anställer en

UNIVERSITETSLEKTOR I SOCIALT ARBETE

Anställningen är en tillsvidareanställning från och med 1.8.2021.

Anställningen är placerad inom vetenskapsområdet socialt arbete och socialpolitik. Utöver den nu ledigförklarade anställningen finns inom vetenskapsområdet en professor, 3-4 universitetslektorer och 1-2 universitetslärare samt ca 10 forskare och doktorander. Högskolan har tillsammans med universitetets statsvetenskapliga fakultet ett riksansvar för den behörighetsgivande svenskspråkiga socialarbetarutbildningen och högskolan antar årligen ca 30 studenter till utbildningen i Helsingfors. Högskolan har även haft utlokaliserad svenskspråkig utbildning i socialt arbete på kandidat- och magisternivå i Vasa. En ny utlokaliserad utbildning på kandidatnivå i Vasa planeras.

Till arbetsuppgifterna hör såväl undervisning, handledning som forskning samt deltagande i samhällelig växelverkan. Universitetslektorn förväntas undervisa och handleda på både kandidat- och magisternivå på svenska främst i Helsingfors men även vid den utlokaliserade socialarbetarutbildningen i Vasa. Forskningen förväntas speciellt stöda högskolans profilering på nordisk välfärd och på den nordiska välfärdsmodellens nya utmaningar. Också övriga forskningsinriktningar inom högskolan kan utgöra fokus för den forskning som universitetslektorn bedriver.

Av en universitetslektor förutsätts lämplig doktorsexamen, förmåga att meddela högklassig, på forskning baserad undervisning och förmåga att vara handledare för lärdomsprov.

Vid bedömningen av meriterna hos den som sökt anställningen beaktas vetenskapliga publikationer och andra forskningsresultat som är av vetenskapligt värde, erfarenhet av undervisning, pedagogisk utbildning, förmåga att producera läromedel, andra meriter inom verksamheten som lärare och vid behov ett undervisningsprov. Vid bedömningen av meriter beaktas särskilt sådan undervisning, handledning och forskning inom området socialt arbete som stöder högskolans profil. Behörighet som socialarbetare samt förtrogenhet med det sociala arbetets praktik betraktas som merit. Förmåga att samarbeta över vetenskapsområdesgränserna är av stor vikt.

Universitetslektorn ska behärska undervisningsspråket svenska och ska dessutom ha minst nöjaktiga kunskaper i tal och skrift i finska. Om en utlänning eller en sådan finsk medborgare som inte är av finländsk härkomst söker anställning som lärare, kan högskolan, utan separat ansökan från den sökande, bevilja hen dispens från kunskaperna i finska. Arbetet förutsätter också goda kunskaper i engelska.

Kunskaperna i undervisningsspråket svenska kan visas på följande sätt: genom att avlägga statsförvaltningens språkexamen i svenska med vitsordet utmärkt, genom att avlägga alla delprov i en allmän språkexamen i svenska på färdighetsnivå 6, eller genom att visa sin förmåga i samband med sina studier genom att avlägga ett mognadsprov på svenska som hen fått sin skolutbildning på. Språkkunskaperna i svenska kan också visas genom ett godkänt språkprov som avlagts vid ett universitet eller en högskola i Finland och med stöd av vilket sökanden har ansetts ha tillräckliga språkkunskaper för en motsvarande undervisningsbefattning vid universitetet eller högskolan. Språkkunskaperna i svenska kan visas även på något annat motsvarande sätt.

Anställningen har kravnivå 5–7 i universitetens lönesystem för undervisnings- och forskningspersonal. Dessutom betalas en lönedel som är baserad på den individuella arbetsprestationen.

Till ansökan ska i en enda PDF-fil bifogas en meritförteckning, en publikationsförteckning, en redogörelse för erfarenhet och meriter som är relevanta med tanke på bedömningen av den sökandes undervisningsförmåga samt andra dokument som kan påverka valet, eller en universitetsportfölj som innehåller de ovan nämnda dokumenten och uppgifterna. Närmare information om universitetsportföljen finns på adressen https://www.helsinki.fi/sv/universitetet/karriar-vid-helsingfors-univers.... Namnge dokumentet enligt efternamn_portfolj.

Sökande som går vidare i processen kan vid behov ombes lämna in ytterligare handlingar, t.ex. ett urval vetenskapliga artiklar.

Ansökan lämnas in i universitetets elektroniska ansökningssystem via länken [Sök jobbet]. Sökande som är anställda vid Helsingfors universitet lämnar in ansökan i SAP HR –portalen. Ansökningstiden utgår fredag 29.1.2021.

Ytterligare information om anställningen ges av rektor Johan Bärlund, johan.barlund@helsinki.fi eller tfn +358 50 4482 735. Ytterligare information om rekryte-ringsprocessen ges av HR-specialist Stella Mattsson, stella.mattsson@helsinki.fi. Rekryteringssystemets tekniska stöd: rekrytointi@helsinki.fi.

Ansökningstiden går ut

29.01.2021 23:59 EET