Helsingfors universitet – ett av världens främsta!

Helsingfors universitet grundades 1640 och är idag ett av världens främsta mångvetenskapliga forskningsuniversitet. Universitetet är ett internationellt vetenskapssamhälle med över 40 000 studerande och anställda på fyra campus i Helsingfors och på 15 andra orter i Finland. Med forskning av hög kvalitet skapar vi ny kunskap och utbildar mångsidiga experter inom olika områden. Forskningen utnyttjas i samhällets beslutsfattande och i näringslivet.

Helsingfors universitets humanistiska fakultet (https://www.helsinki.fi/sv/humanistiska-fakulteten) är Finlands äldsta enhet för humanistisk forskning och undervisning och har landets största urval av vetenskapsdiscipliner och ämnen. Fakulteten är också en framstående internationell gemenskap för forskning, utbildning och kultur.

Helsingfors universitets humanistiska fakultet söker en

UNIVERSITETSLÄRARE

för ordinarie anställning med början 1.1.2019.

Området för anställningen är översättningskommunikation inom specialområden, företrädesvis med språkparet finska–engelska. Anställningen är undervisningsinriktad och placerad vid avdelningen för språk.

Universitetsläraren undervisar i översättning från finska till engelska av texter inom specialområden samt tolkning med språkparet finska–engelska inom specialområden. Hen har också uppgifter som expert på engelska språket vid översättning från andra språk till engelska. Universitetsläraren undervisar inom magisterprogrammet i översättning och tolkning och vid behov även inom andra utbildningsprogram. Dessutom deltar hen aktivt bland annat i arbetet med att utveckla utbildningsprogrammen och undervisningen samt i den övriga verksamheten på arbetsplatsen.

ANSTÄLLNINGSKRITERIER

Den som anställs ska ha muntliga och skriftliga kunskaper i engelska som motsvarar engelska som modersmål. Av den som sköter undervisnings- och forskningsuppgifter vid universitetet krävs också att hen behärskar det språk, finska eller svenska, som undervisningen ska ges på. Dessutom krävs att hen har minst nöjaktiga kunskaper i tal och skrift i finska och svenska. Om en utlänning eller en sådan finsk medborgare som inte är av finländsk härkomst eller inte har fått sin skolutbildning på finska eller svenska söker anställning som lärare och forskare, kan hen utan separat ansökan beviljas dispens från språkkunskaperna i finska och svenska. Kunskaper i andra språk räknas som merit.

Av universitetsläraren krävs lämplig högre högskoleexamen i språk och erfarenhet av undervisning på högskolenivå inom översättningsområdet. I synnerhet värdesätts pedagogisk utbildning, förmåga att producera läromedel på högskolenivå och mångsidig förmåga att meddela högklassig undervisning. Erfarenhet av olika slags lärmiljöer och användning av undervisningsteknologi räknas som merit. Vid bedömningen av den sökandes meriter beaktas dessutom övriga pedagogiska meriter, publikationer, praktisk kännedom om översättningsområdet samt samarbets- och interaktionsförmåga.

LÖN OCH PRÖVOTID

Bruttolönen är 3 000–3 800 euro per månad beroende på meriter och erfarenhet. Anställningen har en sex månaders prövotid.

ANSÖKNINGSANVISNINGAR

Till ansökan fogas följande pdf-filer:

• en meritförteckning
• en högst fem (5) sidor lång redogörelse (t.ex. en universitetsportfölj) för den sökandes pedagogiska expertis och praktiska kännedom om undervisningsområdet
• en publikationsförteckning.

Närmare anvisningar https://www.helsinki.fi/sv/humanistiska-fakulteten/fakultet/instruktione....

Ansökan med bilagor lämnas in i universitetets elektroniska ansökningssystem via länken Sök anställningen. Sökande som är anställda vid Helsingfors universitet ska lämna in ansökan i SAP HR.

De sökande ombeds vara beredda på att bli kallade till intervju och ge ett undervisningsprov.

Ansökningstiden går ut 28.10.2018.

YTTERLIGARE INFORMATION

Ytterligare upplysningar om anställningen ges av ledaren för magisterprogrammet i översättning och tolkning, universitetslektor Mari Pakkala-Weckström, mari.pakkala-weckstrom(at)helsinki.fi. Ytterligare upplysningar om rekryteringsprocessen ges av HR-specialisten Anni Kauppinen anni.kauppinen(at)helsinki.fi. Tekniskt stöd för universitetets elektroniska ansökningssystem och för portalen SAP HR: rekrytointi(at)helsinki.fi.

Ansökningstiden går ut

28.10.2018 23:59 EEST