Helsingfors universitet https://www.helsinki.fi/sv är ett av världens främsta mångvetenskapliga forskningsuniversitet. Universitetet har elva fakulteter och ett flertal fristående institutioner, av vilka en del är gemensamma med andra universitet. Antalet studerande som studerar för att avlägga en examen är 36 000.

Juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet http://www.helsinki.fi/juridik/ är den ledande juridiska utbildningsenheten i Finland. En del av fakultetens examina avläggs vid en tvåspråkig utbildningsenhet i Vasa http://www.helsinki.fi/oik-vaasa/svenska/index.htm. Fakultetens grundläggande uppgift är att producera högkvalitativ forskning på internationell nivå och att ge forskningsbaserad undervisning och utbilda kunniga och etiskt ansvarskännande juridiska experter för landets behov och för den internationella arbetsmarknaden. Vid Juridiska fakulteten kan de studerande avlägga grundexamen på finska, svenska eller engelska och en tvåspråkig grundexamen på svenska och finska. Fakultetens undervisnings- och forskningspersonal uppgår till drygt 120 personer och antalet examensstuderande är 2 400.

Juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet söker en svenskspråkig

UNIVERSITETSLEKTOR

till ett anställningsförhållande som gäller tills vidare. Befattningens område är privaträtt.

Undervisningen för finskspråkiga och svenskspråkiga grundexamensstuderande vid Juridiska fakulteten fördelas mellan utbildningsprogrammet för rättsnotarie och magisterprogrammet i rättsvetenskap. Den som anställs förutsätts undervisa i bägge programmen samt undervisa i flera än ett rättsområde. Befattningen innefattar även undervisning vid fakultetens utbildningsenhet i Vasa.

Av den som anställs förutsätts enligt Helsingfors universitets instruktion tillämplig doktorsexamen och förmåga att meddela på forskning baserad undervisning på hög nivå samt förmåga att vara handledare för lärdomsprov.

Av den som anställs som svenskspråkig universitetslektor i privaträtt förutsätts förmåga att ge svenskspråkig undervisning på ämnesstudienivå samt förmåga att handleda lärdomsprov på RN- och JM-nivå. Den som anställs förutsätts också kunna bedöma och handleda finskspråkiga studerande.

Vid bedömningen av de sökandes meriter beaktas vetenskapliga publikationer och andra forskningsresultat som är av vetenskapligt värde, erfarenhet av undervisning och pedagogisk utbildning, förmåga att producera läromedel, andra meriter inom verksamhet som lärare och vid behov ett undervisningsprov.

Enligt universitetsförordningen (770/2009) krävs av den som sköter undervisnings- och forskningsuppgifter vid ett universitet att han eller hon behärskar det språk, finska eller svenska, som undervisningen ska ges på. Arbetet förutsätter också goda kunskaper i engelska.

Lönen grundar sig på kravnivå 5-7 i lönesystemet för universitetens undervisnings- och forskningspersonal. Dessutom betalas en individuell, prestationsbaserad lönedel. Befattningen tillsätts med en prövotid på 6 månader.

Till ansökningarna ska i en enda PDF-fil bifogas en meritförteckning, en publikationsförteckning, en redogörelse för erfarenhet och meriter som är relevanta med tanke på bedömningen av den sökandes undervisningsförmåga samt andra dokument som kan påverka valet, eller en universitetsportfölj som innehåller de ovan nämnda dokumenten och uppgifterna. Närmare information om universitetsportföljen finns på adressen http://www.helsinki.fi/recruitment/academicportfolio.html.

Ansökan lämnas in i universitetets elektroniska rekryteringssystem via länken Sök anställningen. Helsingfors universitets interna sökande, dvs. arbetstagare som är anställda vid universitetet, lämnar in ansökan i Flammas SAP HR –portal: (https://saphr.it.helsinki.fi/irj/portal). Ansökningstiden går ut 30.6.2019.

Ytterligare information om anställningen ges av dekanus Pia Letto-Vanamo, pia.letto-vanamo(at)helsinki.fi. Ytterligare information om rekryteringsprocessen ges av HR-expert Minna Boström, minna.bostrom(at)helsinki.fi och HR-koordinator Stella Mattsson, stella.mattsson(at)helsinki.fi (vecka 26). Rekryteringssystemets tekniska stöd: rekrytointi(at)helsinki.fi.

Ansökningstiden går ut

30.06.2019 23:59 EEST