Medicinska fakulteten bedriver högklassig forskning och erbjuder forskningsbaserad grund- och påbyggnadsutbildning i medicin, odontologi, psykologi och logopedi. Fakultetens verksamhet är koncentrerad till campusområdet Mejlans som erbjuder utmärkta möjligheter till nära samarbete med både universitetssjukhuset och sektorforskningsinstituten (Institutet för hälsa och välfärd och Arbetshälsoinstitutet). Förutom att fakulteten ger undervisning och bedriver forskning är den en viktig expertorganisation inom hälso- och sjukvården och deltar i diskussionen om etiska frågor inom området. Fakulteten har som mål att i sin forskning nå samma nivå som världens främsta medicinska fakulteter och befästa och stärka sin ställning som en spetsenhet inom undervisning i medicin, psykologi och logopedi.

Helsingfors universitets medicinska fakultet, Helsingforsregionens universitetscentralsjukhus (HUCS) och Institutet för molekylärmedicin i Finland (FIMM) bildar Academic Medical Center Helsingin (AMCH). AMCH har haft stor framgång i internationella utvärderingar och hör till de tio främsta medicinska campusen i Europa och de femtio bästa i världen.

Medicinska fakulteten vid Helsingfors universitet söker en

PROFESSOR

Området för anställningen är patologi och undervisningsspråket är svenska.
Professuren i patologi tillsätts för tiden 1.5.2019 – 31.7.2023.

Av den som anställs som professor förutsätts doktorsexamen, vetenskaplig kompetens på hög nivå, erfarenhet av att leda vetenskaplig forskning, förmåga att meddela forskningsbaserad undervisning på hög nivå och handleda lärdomsprov samt bevis på internationellt samarbete inom det forskningsområde som den sökande företräder. I en anställning som professor behövs dessutom förmåga till akademiskt ledarskap.
Vid bedömningen av den sökandes meriter beaktas vetenskapliga publikationer och andra forskningsresultat som är av vetenskapligt värde, erfarenhet av undervisning, pedagogisk utbildning, förmåga att producera läromedel, andra meriter inom verksamheten som lärare och vid behov ett undervisningsprov samt deltagande i utbildningen av doktorander. Dessutom beaktas den sökandes aktivitet inom forskarsamfundet, framgång i att skaffa extern forskningsfinansiering, vetenskapligt arbete utomlands och internationella förtroendeuppdrag samt ledarskaps- och interaktionsförmåga. Den sökande ska ha varit handledare för minst en färdig doktorsavhandling för att förmågan att handleda examensarbeten ska motsvara Medicinska fakultetens behörighetsvillkor.

Den som anställs som professor ansvarar för grund- och påbyggnadsutbildningen och fortbildningen i patologi. Professorn deltar också i den praktiska smågruppsundervisningen och föreläsningsundervisningen.
Till arbetsuppgifterna hör att bedriva och handleda vetenskaplig forskning, följa med forskningens utveckling samt att samverka med det övriga samhället och delta i nationellt och internationellt samarbete inom sitt område. Den som anställs sköter också om andra uppgifter som är på avdelningens ansvar.

Praktisk förtrogenhet med området kan visas t.ex. med specialistläkarexamen/specialistläkarrättigheter i patologi samt klinisk erfarenhet på området.

Den som anställs som professor i patologi kan förhandla med Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS) om en lämplig bitjänst.

Lönen grundar sig på kravnivån i lönesystemet för universitetens undervisnings- och forskningspersonal. Kravnivån för professor är 8–10. Dessutom betalas en individuell, prestationsbaserad lönedel.

Ytterligare information om anställningen, behörighets- och språkkunskapskraven, lönen samt anvisningar gällande ansökningshandlingar finns på fakultetens webbsidor: https://www.helsinki.fi/sv/medicinska-fakulteten/fakulteten/jobba-hos-os

Ansökan lämnas in i universitetets elektroniska ansökningssystem https://rekry.helsinki.fi/start. Interna sökande som är anställda vid Helsingfors universitet ska lämna in sin ansökan i SAP HR.

Ansökningstiden för anställningen som professor går ut den 2 september 2018.

Mer information om anställningen ges av professor Olli Carpen, olli.carpen(at)helsinki.fi.

Information om ansökningsprocessen ges av Tania Sawkins, tania.sawkins(at)helsinki.fi, tfn. 02 941 26619

I frågor som gäller rekryteringssystemet ber vi er vänligen kontakta e-postadress rekrytointi@helsinki.fi.

Ansökningstiden går ut

02.09.2018 23:59 EEST