Helsingfors universitet www.helsinki.fi/sv är ett av världens främsta mångvetenskapliga forskningsuniversitet. Universitetet har elva fakulteter och ett flertal fristående institutioner, av vilka en del är gemensamma med andra universitet. Universitetet har 36 000 studenter som studerar för en examen.

Juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet https://www.helsinki.fi/sv/juridiska-fakulteten är den ledande juridiska utbildningsenheten i Finland. En del av fakultetens examina avläggs vid en tvåspråkig utbildningsenhet i Vasa https://www.helsinki.fi/sv/juridiska-fakulteten/fakulteten/juridiska-utb.... Fakultetens grundläggande uppgift är att med stöd av forskning av hög internationell kvalitet och på forskning baserad undervisning utbilda kunniga och etiskt ansvarskännande experter inom juridik för landets behov och för den internationella arbetsmarknaden. Vid Juridiska fakulteten kan de studerande avlägga grundexamen på finska, svenska och engelska och tvåspråkig grundexamen på svenska och finska. Fakultetens undervisnings- och forskningspersonal uppgår till drygt 120 personer och antalet examensstuderande är 2 400.

Helsingfors universitets juridiska fakultet söker en

PROFESSOR I NORDISK RÄTT

till ett anställningsförhållande för viss tid som upphör 31.12.2022.

Den som anställs ska uppfylla behörighetsvillkoren för en professur i juridik och ha meriter inom forskning och undervisning i nordisk rätt. Vid tillsättandet av befattningen betonas kännedom om de nordiska ländernas rättsordningar samt kunskap om regleringen och verksamhetsmiljön för företags- och näringsverksamheten i dessa länder. Till de sökandes fördel räknas omfattande forsknings- och undervisningsverksamhet inom civil- och handelsrättens områden. I undervisningsskyldigheten ingår grundexamensundervisning för utbildningsprogrammen för både rättsnotarie och juris magister samt påbyggnadsutbildning.

Av den som anställs som professor förutsätts doktorsexamen, vetenskaplig kompetens på hög nivå, erfarenhet av ledning av vetenskaplig forskning, förmåga att meddela på forskning baserad undervisning på hög nivå och förmåga att vara handledare för examensarbeten samt bevis på internationellt samarbete inom det forskningsområde som den sökande företräder. I en anställning som professor behövs dessutom förmåga till akademiskt ledarskap.

Enligt universitetsförordningen krävs att den som är professor behärskar det språk som undervisningen ska ges på. Dessutom krävs minst nöjaktiga kunskaper i tal och skrift i svenska. En utlänning eller en finsk medborgare som inte är av finländsk härkomst eller som inte har fått sin skolutbildning på finska eller svenska kan utan separat ansökan beviljas dispens från dessa språkkrav. Arbetet förutsätter också goda kunskaper i engelska.

Vid bedömningen av de sökandes meriter beaktas både vetenskapliga och pedagogiska meriter. Som vetenskapliga meriter beaktas vetenskapliga publikationer och andra forskningsresultat som är av vetenskapligt värde, framgång i att skaffa extern forskningsfinansiering, vetenskapligt arbete utomlands och internationella expert- och förtroendeuppdrag. Som pedagogiska meriter beaktas erfarenhet av undervisning, pedagogisk utbildning, förmåga att producera läromedel, andra meriter inom verksamhet som lärare, vid behov ett undervisningsprov och deltagande i utbildningen av doktorander. Vidare beaktas ledarskaps- och interaktionsförmåga och den sökandes aktivitet i forskarsamhället.

Lönesättningen baserar sig på kravnivå 8–10 i lönesystemet för universitetens undervisnings- och forskningspersonal. Dessutom betalas en individuell prestationsbaserad lönedel. Bruttolönen är cirka 5 400–8 000 euro/månad beroende på de vetenskapliga meriterna och annan kompetens hos den som anställs. Befattningen tillsätts med en prövotid på sex månader.

Till ansökan ska bifogas följande dokument på engelska:

• meritförteckning

• redogörelse för den pedagogiska expertisen

• en redogörelse för den sökandes forskning (aktivitet i forskarsamhället, anskaffning av forskningsfinansiering och internationell forskning)

• en fullständig publikationsförteckning

• en plan för utveckling av den egna forskningen och undervisningen (högst 2 sidor).

De sökande ombeds vara beredda att på begäran efter att ansökningstiden har gått ut lämna in högst 10 valfria publikationer via det elektroniska rekryteringssystemet för att sändas till sakkunniga.

Ansökan med bilagor lämnas in i en enda PDF-fil i Helsingfors universitets elektroniska rekryteringssystem via länken Sök anställningen. Interna sökande som är anställda vid Helsingfors universitet ska lämna in sin ansökan i SAP HR (https://saphr.it.helsinki.fi/irj/portal). Ansökningstiden går ut 22.10.2018.

Ytterligare information om den lediga anställningen ges av dekanus Pia Letto-Vanamo, Juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet, pia.letto-vanamo(at)helsinki.fi.

Ytterligare information om rekryteringssystemet ges av personalspecialist Eeva Harju, eeva.harju(at)helsinki.fi.

Eventuella tekniska frågor angående rekryteringssystemet riktas till rekrytointi(at)helsinki.fi.

Ansökningstiden går ut

22.10.2018 23:59 EEST