Helsingfors universitets juridiska fakultet söker en

PROFESSOR I NORDISK RÄTT

till ett anställningsförhållande för viss tid som upphör 31.12.2022. (gärna fr.o.m. 11.1.2021). Anställningen kan också tas på deltid.

Den som anställs ska uppfylla behörighetsvillkoren för en professur i juridik och ha meriter inom forskning och undervisning i nordisk rätt. Vid tillsättandet av befattningen betonas kännedom om de nordiska ländernas rättsordningar samt kunskap om regleringen och verksamhetsmiljön för företags- och näringsverksamheten i dessa länder. Till de sökandes fördel räknas omfattande forsknings- och undervisningsverksamhet inom civil- och handelsrättens områden. I undervisningsskyldigheten ingår grundexamensundervisning samt doktorandutbildning.

Av den som anställs som professor förutsätts doktorsexamen, vetenskaplig kompetens på hög nivå, erfarenhet av ledning av vetenskaplig forskning, förmåga att meddela på forskning baserad undervisning på hög nivå och förmåga att vara handledare för examensarbeten samt bevis på internationellt samarbete inom det forskningsområde som den sökande företräder. I en anställning som professor behövs dessutom förmåga till akademiskt ledarskap.

Enligt universitetsförordningen krävs att den som är professor behärskar det språk som undervisningen ska ges på. Dessutom krävs minst nöjaktiga kunskaper i tal och skrift i svenska. En utlänning eller en finsk medborgare som inte är av finländsk härkomst eller som inte har fått sin skolutbildning på finska eller svenska kan utan separat ansökan beviljas dispens från dessa språkkrav. Arbetet förutsätter också goda kunskaper i engelska.

Lönesättningen baserar sig på kravnivå 8–10 i lönesystemet för universitetens undervisnings- och forskningspersonal. Dessutom betalas en individuell prestationsbaserad lönedel. Bruttolönen är cirka 5 400–8 000 euro/månad beroende på de vetenskapliga meriterna och annan kompetens hos den som anställs.

Till ansökan ska bifogas följande dokument i en enda PDF-fil:

• meritförteckning

• redogörelse för den pedagogiska expertisen

• en fullständig publikationsförteckning

Ansökan med bilagor lämnas in i en enda PDF-fil i Helsingfors universitets elektroniska rekryteringssystem via länken Sök anställningen. Interna sökande som är anställda vid Helsingfors universitet ska lämna in sin ansökan i SAP HR (https://saphr.it.helsinki.fi/irj/portal). Ansökningstiden går ut 30.11.2020.

Ytterligare information om den lediga anställningen ges av dekanus Pia Letto-Vanamo, Juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet, pia.letto-vanamo(at)helsinki.fi.

Ytterligare information om rekryteringssystemet ges av personalspecialist Minna Boström, minna.bostrom(at)helsinki.fi.

Eventuella tekniska frågor angående rekryteringssystemet riktas till rekrytointi(at)helsinki.fi.

OBS! Det är ett avbrott i vårt rekryteringssystem 24-26 november 2020.
Under denna tid är det inte möjligt att ansöka om lediga anställningar. Vi ber om ursäkt för eventuella besvär som orsakats av avbrottet i tjänsten.

Ansökningstiden går ut

30.11.2020 23:59 EET