Medicinska fakulteten främjar vetenskaplig forskning av hög kvalitet och ansvarar för den forskningsbaserade grundläggande utbildningen och påbyggnadsutbildningen i medicin och odontologi samt psykologi och logopedi och för det engelskspråkiga magisterprogrammet Transmed. Förutom att fakulteten ger undervisning och bedriver forskning är den en viktig expertorganisation inom hälso- och sjukvården och deltar i diskussionen om etiska frågor inom området. Fakulteten har som mål att nå samma nivå som världens främsta medicinska fakulteter inom forskningen och befästa och stärka sin ställning som en spetsenhet inom medicinsk undervisning.

Helsingfors universitets medicinska fakultet bildar tillsammans med HUS Helsingfors universitetssjukhus och Helsinki Institute of Life Sciences (HiLIFE) Akademiska medicincentret Helsinki (AMCH). AMCH har haft mycket stor framgång i internationella utvärderingar och finns med bland de tio främsta medicinska campusen i Europa och de femtio bästa i världen.

Medicinska fakulteten vid Helsingfors universitet söker en

PROFESSOR

Området för anställningen är kirurgi och undervisningsspråket är svenska.

Av den som anställs som professor förutsätts doktorsexamen, vetenskaplig kompetens på hög nivå, erfarenhet av att leda vetenskaplig forskning, förmåga att meddela forskningsbaserad undervisning på hög nivå och handleda lärdomsprov samt bevis på internationellt samarbete inom det forskningsområde som den sökande företräder. I en anställning som professor behövs dessutom förmåga till akademiskt ledarskap.

Vid bedömningen av den sökandes meriter beaktas vetenskapliga publikationer och andra forskningsresultat som är av vetenskapligt värde, erfarenhet av undervisning, pedagogisk utbildning, förmåga att producera läromedel, andra meriter inom verksamheten som lärare och vid behov ett undervisningsprov samt deltagande i utbildningen av doktorander. Dessutom beaktas den sökandes aktivitet inom forskarsamfundet, framgång i att skaffa extern forskningsfinansiering, vetenskapligt arbete utomlands och internationella förtroendeuppdrag samt ledarskaps- och interaktionsförmåga. Den sökande till professuren ska ha varit handledare för minst en färdig doktorsavhandling för att förmågan att handleda examensarbeten ska motsvara Medicinska fakultetens behörighetsvillkor.

Den som anställs som professor ansvarar för den svenskspråkiga grund- och påbyggnadsutbildningen och fortbildningen i kirurgi samt för utvecklingen av den svenskspråkiga undervisningen på området. Till arbetsuppgifterna hör att bedriva och handleda vetenskaplig forskning, följa med forskningsutvecklingen inom området samt att samverka med det övriga samhället och delta i nationellt och internationellt samarbete inom området. Den som anställs sköter också om andra uppgifter som är på avdelningens ansvar.

Den praktiska förtrogenhet som behövs för anställningen kan visas med en lämplig specialistläkarexamen/rätt.

Lönen grundar sig på kravnivån i lönesystemet för universitetens undervisnings- och forskningspersonal. Kravnivån för en professor 8–10. Dessutom betalas en individuell, prestationsbaserad lönedel.

Ytterligare information om anställningen, behörighets- och språkkunskapskraven, lönen samt anvisningar gällande ansökningshandlingar finns på fakultetens webbsidor: https://www.helsinki.fi/en/faculty-of-medicine/faculty/work-with-us

Undervisningsspråket för anställningen är svenska. Anställningen förutsätter utmärkta kunskaper i svenska. Den rekommenderade kunskapsnivån i svenska motsvarar nivå C2 enligt den europeiska referensramen för språk. Ytterligare information om språkkunskaper och hur språkkunskaper kan visas: https://www.helsinki.fi/sv/behorighetsvillkor-for-undervisnings-och-fors...

Ansökan med bilagor lämnas in i Helsingfors universitets elektroniska ansökningssystem via länken Sök anställningen. Interna sökande som är anställda vid Helsingfors universitet ska lämna in sin ansökan i SAP HR.

Sista ansökningsdag är den 16. december 2019.

Mer information om anställningen ges av direktör för Clinicum, professor Klaus Olkkola, klaus.olkkola(at)helsinki.fi, tfn. 040 758 3655.

Information om ansökningsprocessen ges av Kaija Salenius, kaija.salenius(at)helsinki.fi,

I frågor som gäller rekryteringssystemet ber vi er vänligen kontakta e-postadress rekrytointi(at)helsinki.fi.

Ansökningstiden går ut

16.12.2019 23:59 EET