Humanistiska fakulteten vid Helsingfors universitet https://www.helsinki.fi/sv/humanistiska-fakulteten) är äldst i Finland och i fråga om antalet vetenskapsområden och ämnesutbud den största enheten för humanistisk undervisning och forskning. Fakulteten är också en internationellt betydelsefull forsknings-, utbildnings- och kulturinstitution.

Humanistiska fakulteten söker en

PROFESSOR I FILOSOFI

Professuren är svenskspråkig.

Den som anställs förväntas bidra till Helsingfors universitets högklassiga forskning inom filosofin med vetenskapliga publikationer och forskningsprestationer på internationell nivå. Professorn bär det övergripande ansvaret för den svenskspråkiga undervisningen inom ramen för utbildningsprogrammen i filosofiämnena, och hen undervisar huvudsakligen på svenska.

Av den som anställs som professor förutsätts vetenskaplig kompetens på hög nivå, erfarenhet av ledning av vetenskaplig forskning, förmåga att meddela på forskning baserad undervisning på hög nivå och förmåga att vara handledare för examensarbeten samt bevis på internationellt samarbete inom det forskningsområde som den sökande företräder. I en anställning som professor behövs dessutom förmåga till akademiskt ledarskap.

Vid bedömningen av de sökandes meriter beaktas både vetenskapliga och pedagogiska meriter. Som vetenskapliga meriter beaktas vetenskapliga publikationer och andra forskningsresultat som är av vetenskapligt värde, framgång i att skaffa extern forskningsfinansiering, vetenskapligt arbete utomlands och internationella förtroendeuppdrag. Som pedagogiska meriter beaktas erfarenhet av undervisning, pedagogisk utbildning, förmåga att producera läromedel, andra meriter inom verksamhet som lärare, vid behov ett undervisningsprov och deltagande i utbildningen av doktorander. Vidare beaktas ledarskaps- och interaktionsförmåga och den sökandes aktivitet i forskarsamhället.

Av en professor krävs att hen behärskar det språk som undervisningen ska ges på. Undervisningsspråket för professuren i filosofi är svenska. Därtill ska professorn ha kunskaper i finska, men en utlänning eller en finsk medborgare som inte är av finländsk härkomst eller som inte har fått sin skolutbildning på finska kan beviljas dispens från detta språkkunskapskrav. Arbetet förutsätter även goda kunskaper i engelska.

Lönen grundar sig på kravnivå 8–10 i lönesystemet för universitetens undervisnings- och forskningspersonal. Dessutom betalas en individuell, prestationsbaserad lönedel. Bruttolönen för en professor är 64.000–96.000 euro per år beroende på den anställdes meriter och arbetserfarenhet.

De sökande ombeds bifoga följande dokument på engelska i en enda pdf-fil:
1) curriculum vitae
2) en högst 5 sidor lång redogörelse för de pedagogiska meriterna eller en universitetsportfölj som innehåller motsvarande uppgifter
3) en högst 5 sidor lång redogörelse för den sökandes forskning (aktivitet i forskarsamhället, anskaffning av forskningsfinansiering och internationell forskning)
4) en kort redogörelse (1–2 sidor) för hur den sökande planerar att främja och utveckla sin forskning och välja inriktning för sin vetenskapliga verksamhet om den sökande utses till professor/biträdande professor
5) en numrerad publikationsförteckning.

Se https://www.helsinki.fi/sv/humanistiska-fakulteten/fakultet/instruktione...

De sökande ombeds vara beredda att på begäran efter att ansökningstiden har gått ut lämna in högst 10 valfria publikationer för att sändas till de sakkunniga.

Ansökan med bilagor lämnas in i Helsingfors universitets elektroniska ansökningssystem via länken Sök anställningen. Sökande som är anställda vid Helsingfors universitet ska lämna in sin ansökan i SAP HR (https://saphr.it.helsinki.fi/irj/portal).

Ytterligare upplysningar om anställningen och verksamhetsfältet ges av professor Gabriel Sandu, gabriel.sandu(at)helsinki.fi.

Forskning och undervisning i filosofi vid humanistiska fakulteten:
https://www.helsinki.fi/sv/humanistiska-fakulteten/forskning/vetenskapso...

Rekryteringssystemets tekniska stöd: rekrytointi(at)helsinki.fi.

Ansökningstiden går ut

18.09.2018 23:59 EEST