Helsingfors universitet https://www.helsinki.fi/sv är ett av världens främsta mångvetenskapliga forskningsuniversitet. Universitetet har elva fakulteter och ett flertal fristående institutioner, varav några gemensamma med andra universitet. Antalet studerande som studerar för att avlägga en examen är 36 000.

Juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet http://www.helsinki.fi/juridik/ är den ledande juridiska utbildningsenheten i Finland. En del av fakultetens examina avläggs vid den tvåspråkiga utbildningsenheten i Vasa http://www.helsinki.fi/oik-vaasa/svenska/index.htm. Fakultetens grundläggande uppgift är att producera högkvalitativ forskning på internationell nivå och att ge forskningsbaserad undervisning samt att utbilda kunniga och etiskt ansvarskännande juridiska experter för landets behov och för den internationella arbetsmarknaden. Vid juridiska fakulteten kan studerandena avlägga grundexamen på finska, svenska eller engelska och en tvåspråkig grundexamen på svenska och finska. Fakultetens undervisnings- och forskningspersonal uppgår till drygt 130 personer och antalet examensstuderande är 2 400.

Juridiska fakulteten söker en

PROFESSOR ELLER BITRÄDANDE PROFESSOR I PRIVATRÄTT

Undervisningen för finskspråkiga och svenskspråkiga grundexamensstuderande vid juridiska fakulteten fördelas mellan utbildningsprogrammet för rättsnotarie och magisterprogrammet i rättsvetenskap. Den som anställs undervisar inom båda programmen. Inom utbildningsprogrammet för rättsnotarie är undervisningen indelad i tematiska helheter:

•offentlig rätt
•privaträtt I
•privaträtt II
•straff, process, förvaltning och miljö
•ekonomi, samhälle och rätt
•juridikens allmänna studier.

Rättsnotarieexamen delas in i ovannämnda tematiska helheter och undervisningen inom helheterna omfattar alltid flera ämnen och rättsområden.

Personen som anställs förutsätts undervisa inom minst två tematiska helheter alternativt inom fler rättsområden om personens expertis omfattar endast en tematisk helhet. Arbetsuppgifterna kan också innefatta undervisning inom andra studieperioder som ingår i examen, i studier som hör till examina inom andra vetenskapsområden vid universitetet, inom det internationella magisterprogrammet och vid fakultetens enhet i Vasa. Fakulteten ger undervisning på finska, svenska och engelska. I arbetsuppgiften ingår att bedöma studerandenas prestationer på alla dessa tre språk.

Urvalskriterier

På basis av personens meriter och vilket karriärskede han eller hon befinner sig i kan personen som väljs anställas som professor tills vidare eller som biträdande professor för viss tid (tenure track-karriärsystem). Mer information om en karriär respektive tenure track-karriärsystemet vid Helsingfors universitet finns på adressen https://www.helsinki.fi/sv/universitetet/karriar-vid-helsingfors-univers....

Av personen som anställs som biträdande professor förutsätts doktorsexamen, förmåga till självständigt vetenskapligt arbete och sådan undervisningsförmåga som anställningen kräver. En ytterligare förutsättning är att personens publikationer och övriga meriter visar att personen har förmåga och motivation till att göra vetenskaplig karriär.

Av personen som anställs som professor förutsätts doktorsexamen, vetenskaplig kompetens på hög nivå inom privaträtt, erfarenhet av att leda vetenskaplig forskning, förmåga att ge högklassig undervisning som baserar sig på forskning och förmåga att handleda studerande som avlägger lärdomsprov samt bevis på internationellt samarbete inom det forskningsområde som personen företräder. I anställningen som professor behövs dessutom förmåga till akademiskt ledarskap.

När tjänsten tillsätts bedöms omfattningen av den privaträttsliga sakkunskapen. Till sökandens fördel betraktas förmåga att undervisa i de allmänna lärorna inom sakrätt och förmögenhetsrätt.

Enligt 1 § i universitetsförordningen (770/2009) krävs av den som har en undervisningsanställning vid Helsingfors universitet att han eller hon behärskar det språk, finska eller svenska, som undervisningen ska ges på. Dessutom krävs att personen som anställs har åtminstone nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och finska.

För att sköta uppgiften framgångsrikt krävs goda kunskaper i engelska.

Enligt 32 § i instruktionen för Helsingfors universitet måste det genom ansökningshandlingarna och ett eventuellt undervisningsprov säkerställas att den sökande har de språkkunskaper som anges i universitetsförordningen och sådana andra språkkunskaper som anställningen kräver innan ett beslut om att anställa en person i arbetsavtalsförhållande fattas. Samma paragraf i universitetets instruktion gör det möjligt att bevilja dispens från de språkkrav som anges i universitetsförordningen.

Vid bedömningen av de sökandes meriter beaktas både vetenskapliga och pedagogiska meriter. Som vetenskapliga meriter beaktas vetenskapliga publikationer och andra forskningsresultat som är av vetenskapligt värde, framgång i att skaffa extern forskningsfinansiering, vetenskapligt arbete utomlands och internationella expert- och förtroendeuppdrag. Som pedagogiska meriter beaktas erfarenhet av undervisning, pedagogisk utbildning, förmåga att producera läromedel, andra meriter som skaffats genom verksamhet som lärare och vid behov ett undervisningsprov samt deltagande i utbildningen av doktorander. Vidare beaktas ledarskaps- och interaktionsförmåga och den sökandes aktivitet i forskarsamhället.

Lönen grundar sig på kravnivå 7 (biträdande professor) respektive 8–10 (professor) i lönesystemet för universitetens undervisnings- och forskningspersonal. Dessutom betalas en individuell, prestationsbaserad lönedel. Lönen är cirka 5 000–8 000 euro/månad beroende på vilket skede i karriären den som anställs befinner sig i samt på de vetenskapliga meriterna.

Till ansökan ska följande dokument på engelska bifogas i en enda pdf-fil:

•en meritförteckning
•en redogörelse för undervisningserfarenhet och -meriter
•en fullständig publikationsförteckning
•en utvecklingsplan för den egna forskningen och undervisningen (högst 2 sidor)
•eller en universitetsportfölj som innehåller ovannämnda handlingar och uppgifter. Mer detaljerad information om universitetsportföljen finns på adressen https://www.helsinki.fi/sv/universitetet/karriar-vid-helsingfors-univers....

De sökande ombeds vara beredda att på begäran efter att ansökningstiden har gått ut lämna in högst 10 valfria publikationer, som de sakkunniga beaktar i bedömningen.

Ansökan lämnas in i universitetets elektroniska ansökningssystem via länken ”Sök anställningen”. Sökande som är anställda vid Helsingfors universitet lämnar in ansökan i portalen SAP HR (https://saphr.it.helsinki.fi/irj/portal).

Ansökningstiden går ut 24.2.2020.

Mer information om en karriär vid universitetet: https://www.helsinki.fi/sv/universitetet/jobba-hos-oss

Mer information om bedömningen av undervisningsförmågan: https://www.helsinki.fi/sv/juridiska-fakulteten/fakulteten/att-soka-sig-...

Ytterligare information om anställningen ges av dekan Pia Letto-Vanamo, pia.letto-vanamo(at)helsinki.fi
Mer information om rekryteringsprocessen ges av HR-experten Minna Boström minna.bostrom(at)helsinki.fi
Teknisk stödtjänst för rekryteringssystemet: rekrytointi(at)helsinki.fi

Ansökningstiden går ut

24.02.2020 23:59 EET