Helsingfors universitet www.helsinki.fi/sv är ett av världens främsta mångvetenskapliga forskningsuniversitet. Universitetet har elva fakulteter och ett flertal fristående institutioner, av vilka en del är gemensamma med andra universitet. Universitetet har 36 000 studenter som studerar för en examen.

Juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet https://www.helsinki.fi/sv/juridiska-fakulteten är den ledande juridiska utbildningsenheten i Finland. Fakultetens grundläggande uppgift är att producera högkvalitativ forskning på internationell nivå och att ge forskningsbaserad undervisning och utbilda kunniga och etiskt ansvarskännande juridiska experter för landets behov och för den internationella arbetsmarknaden. Vid Juridiska fakulteten kan de studerande avlägga grundexamen på finska, svenska eller engelska och en tvåspråkig grundexamen på svenska och finska.

En del av fakultetens examina avläggs vid en tvåspråkig utbildningsenhet i Vasa https://www.helsinki.fi/sv/juridiska-fakulteten/fakulteten/juridiska-utb.... Vid enheten studerar omkring 150 examensstuderande.

Juridiska fakulteten söker till enheten i VASA en

PROFESSOR/BITRÄDANDE PROFESSOR I JURIDIK

Undervisningen för finskspråkiga och svenskspråkiga grundexamensstuderande fördelas mellan utbildningsprogrammet för rättsnotarie och magisterprogrammet i rättsvetenskap.

Den som anställs ska undervisa vid bägge programmen på både svenska och finska, och vid behov också vid fakultetens internationella magisterprogram och fakultetens enhet i Helsingfors. Dessutom ingår handledning av grundexamensstuderande och doktorander i anställningen.

Anställningskriterier

Vi önskar oss särskilt sökande som kan tillsvidareanställas som professor. En sökande kan också anställas som biträdande professor på viss tid (tenure track-anställning) beroende på meriter och vilket stadium i karriären den som anställs befinner sig i. Läs mer om Helsingfors universitets tenure track-karriärsystem på adressen https://www.helsinki.fi/sv/universitetet/karriar-vid-helsingfors-univers....

Av den som anställs som biträdande professor krävs doktorsexamen, förmåga till självständigt vetenskapligt arbete och den undervisningsförmåga som behövs i anställningen. Dessutom förutsätts med publikationer och på andra sätt visad förmåga till och motivation för en akademisk karriär.

Av den som anställs som professor förutsätts doktorsexamen, vetenskaplig kompetens på hög nivå inom det juridiska området, erfarenhet av ledning av vetenskaplig forskning, förmåga att meddela på forskning baserad undervisning på hög nivå och förmåga att vara handledare för examensarbeten samt bevis på internationellt samarbete inom det forskningsområde som den sökande företräder. I en anställning som professor behövs dessutom förmåga till akademiskt ledarskap.

Vid tillsättningen uppskattas bred expertis inom juridik. Av sökandena förutsätts förmåga att meddela undervisning och handleda studenter inom flera rättsområden och inom minst två tematiska helheter som ingår i utbildningsprogrammet för rättsnotarie. Som meriter räknas aktiv verksamhet inom forskning och förmåga att meddela undervisning som bygger på forskningen, särskilt inom helheterna Privaträtt I och Privaträtt II vid utbildningsprogrammet för rättsnotarie. Den som anställs förutsätts arbeta varje vecka vid enheten i Vasa.

Enligt 1 § i universitetsförordningen (770/2009) krävs av den som sköter undervisningsuppgifter vid Helsingfors universitet att han eller hon behärskar det språk, finska eller svenska, som undervisningen ska ges på. Eftersom det är fråga om uppgifter som sköts på både svenska och finska, ska sökanden behärska bägge språken. Det räknas som merit om sökanden behärskar svenska på modersmålsnivå.

Innan ett beslut att anställa en person i arbetsavtalsförhållande fattas, måste det enligt 32 § i universitetets instruktion genom ansökningshandlingarna och ett eventuellt undervisningsprov och en intervju säkerställas att den sökande har de språkkunskaper som anges i universitetsförordningen och sådana andra språkkunskaper som anställningen kräver. Samma paragraf i universitetets instruktion ger möjlighet att bevilja dispens från de språkkrav som anges i universitetsförordningen.

Anställningen förutsätter goda kunskaper i engelska.

Vid bedömningen av de sökandes meriter beaktas både vetenskapliga och pedagogiska meriter. Som vetenskapliga meriter beaktas vetenskapliga publikationer och andra forskningsresultat som är av vetenskapligt värde, framgång i att skaffa extern forskningsfinansiering, vetenskapligt arbete utomlands och internationella expert- och förtroendeuppdrag. Som pedagogiska meriter beaktas erfarenhet av undervisning, pedagogisk utbildning, förmåga att producera läromedel, andra meriter inom verksamhet som lärare, vid behov ett undervisningsprov och deltagande i utbildningen av doktorander. Vidare beaktas ledarskaps- och interaktionsförmåga och den sökandes aktivitet i forskarsamhället.

Lönen grundar sig på kravnivå 7 (biträdande professor) och 8–10 (professor) i lönesystemet för universitetens undervisnings- och forskningspersonal. Dessutom betalas en individuell, prestationsbaserad lönedel. Lönen är cirka 5 000–8 000 euro/månad beroende på vilket stadium i karriären den som anställs befinner sig i samt på meriterna.

Till ansökan ska följande dokument på engelska bifogas i EN ENDA pdf-fil:

• en meritförteckning
• en utredning av undervisningserfarenhet och undervisningsmeriter
• en fullständig publikationsförteckning
• en plan för utveckling av den egna forskningen och undervisningen (högst 2 sidor)
• eller en universitetsportfölj som innehåller de ovannämnda dokumenten och uppgifterna. Läs mer om universitetsportföljen på https://www.helsinki.fi/sv/universitetet/karriar-vid-helsingfors-univers....

De sökande ombeds vara beredda att på begäran efter att ansökningstiden har gått ut lämna in högst 10 valfria publikationer för att sändas till sakkunniga.

Ansökan lämnas in i universitetets elektroniska ansökningssystem via länken Sök jobbet. Interna sökande som är anställda vid Helsingfors universitet ska lämna in ansökan i SAP HR (https://saphr.it.helsinki.fi/irj/portal).

Ansökningstiden går ut

31.10.2020 23:59 EET