Helsingfors universitet är Finlands äldsta och största universitet, en internationell akademisk gemenskap med 40 000 studerande och forskare. På de internationella rankinglistorna placerar sig Helsingfors universitet i regel bland de 100 bästa universiteten. Helsingfors universitet söker lösningar på globala utmaningar och skapar nya sätt att tänka som gynnar mänskligheten.

Humanistiska fakulteten vid Helsingfors universitet https://www.helsinki.fi/sv/humanistiska-fakulteten) är äldst i Finland och i fråga om antalet vetenskapsområden och ämnesutbud den största enheten för humanistisk undervisning och forskning. Fakulteten är också en internationellt betydelsefull forsknings-, utbildnings- och kulturinstitution.

Humanistiska fakulteten söker en

BITRÄDANDE PROFESSOR / PROFESSOR I ALLMÄN LITTERATURVETENSKAP

Anställningen är en tillsvidareanställning som professor eller en visstidsanställning som biträdande professor (tenure track-anställning) beroende på meriter och i vilket stadium i karriären den som anställs befinner sig i.

Vetenskapsområdet är skönlitteratur och dess historia över genre-, språk- och kulturgränser. Viktiga fokusområden är såväl litteraturvetenskapliga teorier och metoder som förhållandet mellan litteraturen, andra konstarter och samhället. Den som anställs förväntas stärka och främja forskningen och undervisningen i ämnet samt samverkan med samhället. Hen ska meddela undervisning som baserar sig på hens egen forskning, handleda lärdomsprov, pro gradu-avhandlingar, doktorander och post doc-forskare, leda forskningsprojekt och främja forskningens samhällspåverkan inom sitt vetenskapsområde. Mångsidiga teoretiska, historiska och geografiska kunskaper om skönlitteratur, liksom mångsidiga språkkunskaper, räknas som merit. Anställningsområdets tyngdpunkter ligger på växelverkan mellan litteraturer, konstarter och kulturer.

Den biträdande professorn/professorn arbetar vid avdelningen för filosofi, historia och konstforskning vid Helsingfors universitet. Vetenskapsområdet omfattar allmän litteraturvetenskap, estetik, musikvetenskap och teatervetenskap.

KVALIFIKATIONER

Av den som anställs som biträdande professor krävs doktorsexamen, förmåga till självständigt vetenskapligt arbete och den undervisningsförmåga som behövs i anställningen. En biträdande professor förutsätts dessutom med publikationer eller på annat sätt ha visat förmåga till och motivation för en universitetskarriär.

Av den som anställs som professor förutsätts doktorsexamen, vetenskaplig kompetens på hög nivå, erfarenhet av ledning av vetenskaplig forskning, förmåga att meddela på forskning baserad undervisning på hög nivå och förmåga att vara handledare för examensarbeten samt bevis på internationellt samarbete inom det forskningsområde som den sökande företräder. I en anställning som professor behövs dessutom förmåga till akademiskt ledarskap.

Vid bedömningen av de sökandes meriter beaktas både vetenskapliga och pedagogiska meriter. Som vetenskapliga meriter beaktas vetenskapliga publikationer och andra forskningsresultat som är av vetenskapligt värde, framgång i att skaffa extern forskningsfinansiering, vetenskapligt arbete utomlands och internationella förtroendeuppdrag. Som pedagogiska meriter beaktas erfarenhet av undervisning, pedagogisk utbildning, förmåga att producera läromedel, andra meriter inom verksamhet som lärare, vid behov ett undervisningsprov och deltagande i utbildningen av doktorander. Vidare beaktas ledarskaps- och interaktionsförmåga och den sökandes aktivitet i forskarsamhället.

Av den som sköter undervisnings- och forskningsuppgifter vid ett universitet krävs att han eller hon behärskar det språk som undervisningen ska ges på. Undervisningsspråket för professuren i interaktionslingvistik är finska. Undervisning kan också ges på svenska. Biträdande professorn/ professorn ska ha åtminstone nöjaktiga kunskaper i tal och skrift i finska och i svenska. Om en utlänning eller en sådan finsk medborgare som inte är av finländsk härkomst eller inte har fått sin skolutbildning på finska eller svenska söker anställning som lärare och forskare, kan han eller hon utan separat ansökan beviljas dispens från de språkkunskaper i finska och svenska som anges i universitetsförordningen (tillsatt 7.6.2019). Arbetet förutsätter också goda kunskaper i engelska.

LÖN

Lönen grundar sig på kravnivå 8–10 (professor) och 7 (biträdande professor) i lönesystemet för universitetens undervisnings- och forskningspersonal. Dessutom betalas en individuell, prestationsbaserad lönedel. Bruttolönen för en professor är 64.000- 96.000 euro och för en biträdande professor 50.000-68.500 euro per år beroende på den anställdes meriter och arbetserfarenhet.

ANSÖKNINGSFÖRFARANDE

De sökande ombeds bifoga följande dokument på engelska i en enda pdf-fil:
1) curriculum vitae
2) en högst 5 sidor lång redogörelse för de pedagogiska meriterna eller en universitetsportfölj som innehåller motsvarande uppgifter
3) en högst 5 sidor lång redogörelse för den sökandes forskning (aktivitet i forskarsamhället, anskaffning av forskningsfinansiering och internationell forskning)
4) en kort redogörelse (1–2 sidor) för hur den sökande planerar att främja och utveckla sin forskning och välja inriktning för sin vetenskapliga verksamhet om den sökande utses till professor/biträdande professor
5) en numrerad publikationsförteckning.

Se https://www.helsinki.fi/sv/humanistiska-fakulteten/fakultet/instruktione...

De sökande ombeds vara beredda att på begäran efter att ansökningstiden har gått ut lämna in högst 10 valfria publikationer för att sändas till de sakkunniga.

Ansökan med bilagor lämnas in i Helsingfors universitets elektroniska ansökningssystem via länken Sök anställningen. Sökande som är anställda vid Helsingfors universitet ska lämna in sin ansökan i SAP HR (https://saphr.it.helsinki.fi/irj/portal).

YTTERLIGARE UPPLYSNINGAR

Ytterligare upplysningar om anställningen och verksamhetsfältet ges av Paavo Pylkkänen, paavo.pylkkanen(at)helsinki.fi, prefekten för avdelningen för filosofi, historia och konstforskning. Ytterligare upplysningar om rekryteringsprocessen ges av Hanna Lotti, hanna.lotti(at)helsinki.fi, HR Specialist.

Mer information om karriären och tenure track -systemet vid Helsingfors universitet
https://www.helsinki.fi/sv/universitetet/jobba-hos-oss

Rekryteringssystemets tekniska stöd: rekrytointi(at)helsinki.fi.

Ansökningstiden går ut

03.07.2019 23:59 EEST