Humanistiska fakulteten vid Helsingfors universitet https://www.helsinki.fi/sv/humanistiska-fakulteten) är äldst i Finland och i fråga om antalet vetenskapsområden och ämnesutbud den största enheten för humanistisk undervisning och forskning. Fakulteten är också en internationellt betydelsefull forsknings-, utbildnings- och kulturinstitution.
Vid Humanistiska fakulteten forskas och undervisas det i både europeiska och utomeuropeiska språk och litteraturer. Sammanlagt ca 40 språk finns företrädda. Vidare utvecklar man allmän teori inom språk-, översättnings- och litteraturvetenskap. Årligen utexamineras i medeltal 12 magistrar med spansk filologi som huvudämne.

Humanistiska fakulteten söker en

BITRÄDANDE PROFESSOR / PROFESSOR I LATIN

Anställningen är en tillsvidareanställning som professor eller en visstidsanställning som biträdande professor (tenure track-anställning) beroende på meriter och i vilket stadium i karriären den som anställs befinner sig i. Mer information om karriären och tenure track -systemet vid Helsingfors universitet https://www.helsinki.fi/sv/universitetet/jobba-hos-oss.

Arbetsbeskrivningen

Professurens område omfattar förutom latinska språket även allt skönlitterärt och dokumentärt (bl.a. epigrafiskt) material på latin från den arkaiska tiden i Rom, antiken, medeltiden, renässansen och ända fram till nylatinets tid.

Den som anställs förväntas vara en internationellt inriktad forskare med ett brett forskningsområde och djup kunskap om det latinska språket, dess användning och historia. I egenskap av lärare och forskare förväntas hen ha förmåga att analysera och förklara latinskt material ur både språkets och kulturens synvinkel. Därtill ska hen ha färdigheter att leda tvärvetenskaplig forskning som använder latinska källor.

Den biträdande professorn/professorn arbetar på avdelningen för språket vid humanistiska fakulteten och undervisar i kandidat- och magisterprogrammet i språket.

Kvalifikationer

Av den som anställs som biträdande professor krävs förmåga till självständigt vetenskapligt arbete och den undervisningsförmåga som behövs i anställningen. En biträdande professor förutsätts dessutom med publikationer eller på annat sätt ha visat förmåga till och motivation för en universitetskarriär.

Av den som anställs som professor förutsätts vetenskaplig kompetens på hög nivå, erfarenhet av ledning av vetenskaplig forskning, förmåga att meddela på forskning baserad undervisning på hög nivå och förmåga att vara handledare för examensarbeten samt bevis på internationellt samarbete inom det forskningsområde som den sökande företräder. I en anställning som professor behövs dessutom förmåga till akademiskt ledarskap.

Vid bedömningen av de sökandes meriter beaktas både vetenskapliga och pedagogiska meriter. Som vetenskapliga meriter beaktas vetenskapliga publikationer och andra forskningsresultat som är av vetenskapligt värde, framgång i att skaffa extern forskningsfinansiering, vetenskapligt arbete utomlands och internationella förtroendeuppdrag. Som pedagogiska meriter beaktas erfarenhet av undervisning, pedagogisk utbildning, förmåga att producera läromedel, andra meriter inom verksamhet som lärare, vid behov ett undervisningsprov och deltagande i utbildningen av doktorander. Vidare beaktas ledarskaps- och interaktionsförmåga och den sökandes aktivitet i forskarsamhället.

Arbetet förutsätter goda kunskaper i engelska. Om den som anställs inte kan finska/svenska, är det önskvärt att han eller hon skaffar sig rimliga kunskaper i finska/svenska. Universitetet är redo att ge understöd för språkstudier.

Vad erbjuder vi?

Helsingfors universitet erbjuder den valda attraktiva karriärutsikter i en förstklassig forsknings- och undervisningsmiljö samt möjligheter till internationellt samarbete. Vi erbjuder även den biträdande professorn utvecklingsmöjligheter och förutsättningar för avancemang ända till en fast professur. Bruttolönen för en professor är 64.000- 96.000 euro och för en biträdande professor 50.000-68.500 euro per år beroende på den anställdes meriter och arbetserfarenhet.

Ansökningsförfarande

De sökande ombeds bifoga följande dokument på engelska i en enda pdf-fil:

1) curriculum vitae
2) en högst 5 sidor lång redogörelse för de pedagogiska meriterna eller en universitetsportfölj som innehåller motsvarande uppgifter
3) en högst 5 sidor lång redogörelse för den sökandes forskning (aktivitet i forskarsamhället, anskaffning av forskningsfinansiering och internationell forskning)
4) en kort redogörelse (1–2 sidor) för hur den sökande planerar att främja och utveckla sin forskning och välja inriktning för sin vetenskapliga verksamhet om den sökande utses till professor/biträdande professor
5) en numrerad publikationsförteckning.

Se https://www.helsinki.fi/sv/humanistiska-fakulteten/fakultet/instruktione...

De sökande ombeds vara beredda att på begäran efter att ansökningstiden har gått ut lämna in högst 10 valfria publikationer för att sändas till de sakkunniga.

Ansökan med bilagor lämnas in i Helsingfors universitets elektroniska ansökningssystem via länken Sök anställningen. Sökande som är anställda vid Helsingfors universitet ska lämna in sin ansökan i SAP HR (https://saphr.it.helsinki.fi/irj/portal).

Ytterligare upplysningar

Ytterligare upplysningar om anställningen och verksamhetsfältet ges av Minna Palander-Collin, prefekten för avdelningen för språk, minna.palander-collin(at)helsinki.fi. Ytterligare upplysningar om rekryteringsprocessen ges av Hanna Lotti, hanna.lotti(at)helsinki.fi, personalchef.

Rekryteringssystemets tekniska stöd: rekrytointi(at)helsinki.fi.

Ansökningstiden går ut

06.02.2020 23:59 EET